Air Baltic Corporation ASi üldjuhtimine

Air Baltic Corporation AS (edaspidi: airBaltic) on aktsiaselts, mis asutati Läti Vabariigi seaduse alusel 8. veebruaril 1995. airBalticu enamusosalus (80,05%) kuulub Läti riigile ning ülejäänud aktsiad (umbes 20%) Lars Thuesen täielikult tema omanduses oleva Aircraft Leasing 1 SIA vahendusel.

Aktsionärid

Aktsionäridel on õigus osaleda aktsionäride koosolekul airBalticu juhtimises. Aktsionäride koosolekul tehtud otsused võetakse vastu kohalviibivate hääleõiguslike liikmete häälteenamusega. Lihthäälteenamuse puhul kehtivad teatud erandid – siis on vaja vähemalt kolme neljandiku aktsionäride häälteenamust. Need juhud on järgmised: põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine või vähendamine, ettevõtte finantsinstrumentide väljastamine ja ümberarvestamine, ettevõtte tegevuse ümberkorraldamine, lõpetamine või jätkamine ning kontserni lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine või lisamine.

Koosolekul on aktsionäridel õigus valida ja kutsuda tagasi ettevõtte nõukogu liikmeid omal äranägemisel. Nõukogu liikmeid puudutavad otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Nõukogu

airBalticu nõukogu koosneb kolmest liikmest. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu koosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Nõukogu liikmed valivad endi seast esimehe ja aseesimehe.

Nõukogu valib juhatuse ja määrab ametisse juhatuse esimehe. Nõukogu teostab juhatuse töö üle järelevalvet, aga samas teevad mõlemad organid omavahel airBalticu parimates huvides tihedat koostööd.

Nõukogu koosolekud toimuvad korrapäraselt. Koosolekute ajal ja ka nende vahepeal teavitatakse nõukogu liikmeid kõigist olulistest äritegevusega seotud küsimustest, sealhulgas viimastest suundumustest, airBalticu tegevus- ja finantsplaanidest ning igakuistest finantsaruannetest.

Juhatus

Juhatus korraldab ettevõtte igapäevast tegevust, määratleb selle tulevikustrateegiad ja esitab nõukogule korrapäraselt aruandeid. airBalticu juhatus koosneb kolmest liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed juhivad ja esindavad ettevõtet ühiselt. Juhatuse koosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega.

Enne teatud küsimustes otsuste tegemist peab juhatus saama nõukogult heakskiidu. Need on muu hulgas järgmised: tütarettevõtte asutamine, osaluse otsene või kaudne omandamine või vähendamine teistes ettevõtetes, airBalticu põhilennujaama või peakontori muutmine, tehingud, mis ei ole ettevõtte äritegevusele omased, üle miljoni euro suuruste tehingute sõlmimine ühe finantsaasta raames, lennukite ostu, kasutuse ja liisingulepingutega seotud tehingud, kommertspantidega seotud tehingud, ettevõtte tagatised või finantsgarantiid ja välisaudiitori palkamine.

Juhatus korraldab tippjuhtide koosolekuid, millest võtavad osa ettevõtte peamised tegevjuhid. Nad edastavad juhatusele vajalikku teavet ja annavad soovitusi, mida on vaja põhjalike äriotsuste tegemiseks, et tagada airBalticu kasumlikkus nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis.

Tooltip_anchor Window_close