Kuulo- tai näkövammaiset matkustajat

1. Saattajat

Kutakin kahta luokkiin SOKEA ja SOKEA/MYKKÄ kuuluvaa matkustajaa kohden on oltava yksi saattaja, joka ei ole vammainen. Jos matkustaja tarvitsee saattajan, hän ei saa olla liikuntavammainen. Saattajan on oltava vähintään 18-vuotias. Hän ei saa auttaa muita samalla lennolla olevia vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä. Hän ei saa saattaa samalla muita apua tarvitsevia matkustajia, kuten pikkulasta, ja hänen on istuttava liikuntarajoitteisen matkustajan vieressä.

2. Palveluseläimet

Palveluseläimet matkustavat maksutta, ja niiden sallitaan saattaa omistajaansa ja/tai ohjaajaansa lentokoneen matkustamoon airBalticin lennoilla. Matkustamossa matkustavaan eläimeen ei sovelleta painorajoituksia eikä kuljetuslaatikkoa vaadita. Palveluseläimen on oleskeltava henkilön lattiatilassa, eikä se saa tukkia käytävää tai muuta hätäevakuoinnin varalta vapaana pidettävää tilaa. Tämän vuoksi palveluseläimen kanssa matkustavat matkustajat eivät saa istua hätäuloskäyntejä sisältävillä riveillä. Lentokoneissa on rajallinen määrä istuinpaikkoja henkilöille, jotka matkustavat palveluseläimen kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme varaamaan paikan hyvissä ajoin. Muista, että joissain maissa eläinten maahan pääsyyn tai läpikulkuun sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat myös palveluseläimiä.

Tarkista airBalticin puhelinpalvelusta, koskevatko nämä rajoitukset sinun matkareittiisi kuuluvia maita.

1. Rekisteröityminen

Jakaessaan istuinpaikkoja huonokuuloisille tai heikkonäköisille henkilöille airBaltic ottaa huomioon turvallisuustekijöitä kuten sen, että matkustamohenkilökunta pystyy hoitamaan velvollisuuteensa esteettä ja että pääsy hätävarusteisiin ja lentokoneen evakuointi hätätilanteessa eivät esty.  EASA-asetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (jäljempänä "asetus (EY) N:o 216/2008) säädetään, että huonokuuloisille tai heikkonäköisille henkilöille (EU-OPS 1.260) osoitetaan ikkunapaikka rivillä, jolla ei ole hätäuloskäyntiä. Nämä säännöt koskevat vammaisia tai huonokuuloisia tai heikkonäköisiä matkustajia riippumatta siitä, onko heillä saattajaa vai ei.

Jos huonokuuloisella tai heikkonäköisellä matkustajalla on mukanaan saattaja, lentoyhtiö pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, että saattaja ja vammainen tai liikuntarajoitteinen matkustaja sijoitetaan istumaan vierekkäin.

2. Koneeseen siirtyminen ja koneesta poistuminen

Mikäli lentoyhtiöltä on pyydetty tätä etukäteen, maahenkilökunta voi avustaa huonokuuloisia tai heikkonäköisiä matkustajia koneeseen siirtymisessä ja koneesta poistumisessa. airBaltic tarjoaa niin ikään jatkolentoavustusta itse käveleville matkustajille tai henkilöille, jotka saattavat tarvita apua portilta toiselle siirtymisessä. Huomaa, ettei airBaltic pysty seuraamaan keskeytyksettä potilaita näiden odottaessa portilla. Mikäli matkustajan terveydentila edellyttää tällaista valvontaa, matkustajalla on oltava mukanaan saattaja.

Kaikille fyysisesti rajoittuneille matkustajille annetaan tilaisuus siirtyä koneeseen ennen muita.

3. Turvatarkastus

Lentoaseman turvatarkastus suoritetaan kaikille matkustajille. Tarvittaessa lentoaseman turvallisuushenkilöstö suorittaa manuaalisen tarkastuksen.

4. Lento- ja porttitiedot

Kaikille lentoasemilla on näytöt, joissa kerrotaan lentotiedot. Samalla tavoin useimmilla porttialueilla on sähköiset näytöt, jotka kertovat kyseisen portin lentotiedot. Porttivirkailijat antavat suullisia lentotietoja, myös ilmoituksia koneeseen siirtymisestä, ja lentoja koskevia poikkeustietoja kaikille matkustajille, myös heikkonäköisille matkustajille.

1. Siirtyminen koneeseen ja koneessa

Koneen kapteenille ja matkustamomiehistön vastaavalle ilmoitetaan ennen koneeseen siirtymistä, onko koneeseen kannettava heikkonäköisiä tai huonokuuloisia matkustajia ja mitkä istuinpaikat heille on annettu.

Lentoyhtiö varmistaa kaikin tarvittavin tavoin, että sekä maahenkilökunta että matkustamomiehistö ovat perillä matkustajan erityistarpeista. Edellä mainittujen, matkustajan mukavuuden ja hyvinvoinnin maksimointiin tähtäävien menettelyjen lisäksi ja matkustajan erityisen hoidon ja huolenpidon vaatimukset huomioon ottaen noudatetaan myös turvallisuusmenettelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi oikean istuinpaikan antamisen koordinointi ja matkustajan vammasta tai terveydentilasta ilmoittaminen henkilöstölle.

2. airBaltic tarjoama apu lennon aikana

Matkustamohenkilökunnalla ei ole lupa avustaa henkilöä syömisessä eikä henkilökohtaisessa hygieniassa. Heillä ei ole lupaa nostaa tai kantaa matkustajia eikä suorittaa lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten antaa ruiskeita, lisähappea tms. Mikäli matkustajan terveydentila edellyttää tällaista tai vastaavan tyyppistä valvontaa, matkustajan on matkustettava vastaavan pätevyyden omaavan saattajan valvonnassa (normaalihinnat ovat voimassa). airBaltic ei tarjoa saattajan palveluja lennon aikana.


Toimita kaikki palvelupyynnöt matkatoimistoosi tai airBalticin varauspalveluun vähintään 48 tuntia ennen lähtöä. 

Tooltip_anchor Window_close