Matkustajat, joilla on lääketieteellisiä erityistarpeita

Henkilöt, joihin seuraavat ehdot sopivat, on saatava ennen lentoa airBalticilta lääketieteellinen hyväksyntä:

  • matkustajat, jotka sairastavat tarttuviksi ja ihmisestä toiseen tarttuviksi uskottuja tauteja;
  • matkustajat, joiden käyttäytyminen on tavanomaisesta poikkeavaa sairauden tai henkisen/fyysisen tilansa vuoksi, sikäli kuin käyttäytyminen voi haitata muiden matkustajien ja/tai miehistön hyvinvointia ja mukavuutta tai sitä voidaan pitää mahdollisena vaaratekijänä lennon turvallisuudelle tai täsmällisyydelle;
  • matkustajat, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa ja/tai erityisvarusteita pysyäkseen terveinä lennon ajan;
  • matkustajat, joiden lääketieteellinen tila voi pahentua lennon aikana tai takia;
  • matkustajat, jotka eivät pysty käyttämään lentokoneen normaalia istuinpaikka pystyasennossa.

Matkustajan lääkärin täyttämä lääketieteellinen tietolomake on luovutettava lentoyhtiölle viimeistään 2 työpäivää ennen lennon lähtöä.  Lääketieteellinen tietolomake voidaan ladata tästä.

Aivoperäistä liikehäiriötä (CP-vamma) sairastavat matkustajat eivät tarvitse lääketieteellistä hyväksyntää, eikä heidän tarvitse täytättää lääketieteellistä tietolomaketta.


1. Elämää tukevat varusteet lennolla
Happi

airBaltic tarjoaa lisähappea maksutta. Matkustajan lentovarauksia tehtäessä on luovutettava matkustajan lääkärin täyttämä Lääketieteellinen tietolomake, jossa vahvistetaan hapen tarve ja tarvittava hapen virtausnopeus minuutissa. Lisähappea on saatavilla ainoastaan lentokoneessa. Tämä tarkoittaa, että matkustajan on ryhdyttävä lisäjärjestelyihin, jos happea tarvitaan lentoasemalla tai lennon vaihdon aikana. Lisäilmaa/-happea tarvitsevien matkustajien saattajana on aina oltava pätevä lääketieteellinen henkilökunta.

Kannettavat lääketieteelliset laitteet

Mikäli matkustaja suunnittelee lentämistä henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden kanssa – esimerkkeinä lääkinnälliset sumuttimet, automaattidefibrillaattorit (AED), kannettava happirikastin (POC, CPAC) yms. – hänen on hankittava airBalticin hyväksyntä.

Kannettavat lääkinnälliset laitteet ja lääkkeet kuljetetaan ilmaiseksi, jos niille esitetään asianmukainen lääkärintodistus.

Maksutonta matkatavaraa lääkinnällisiin tarkoituksiin saa käyttää vain lääkärin määräämien lääkinnällisten laitteiden tai lääkkeiden kuljettamiseen; muissa tapauksissa sovelletaan normaaleja matkatavarasääntöjä.

Kukin matkustaja saa tuoda mukanaan vain yhden lääkinnällisiä laitteita sisältävän matkatavaran.

Koska airBaltic ei pysty takaamaan lennonaikaista sähkönsaantia, laitteen on oltava virtalähteeltään riippumaton ja akkujen täyteen ladatut.

Matkustajien on ilmoitettava airBalticille kyseisen laitteen akkujen tyyppi, ja laitteelle on saatava lentoyhtiön hyväksyntä ennen sen tuomista koneeseen. Hyväksyntä voidaan antaa enintään kahdelle matkustajan käsimatkatavarassa kuljetettavalle akulle.

Useimmiten matkustajat voivat käyttää luvallisia lääketieteellisiä laitteita lennon aikana, poikkeuksena nousu ja laskeutuminen.

Lääketieteellisten laitteiden tulee täyttää airBalticin käsimatkatavaran kokovaatimukset (55 x 40 x 20 cm).


2. Pääsyn rajoitukset
airBalticin lennoilla ei kuljeteta paareja. Yhdellä lennolla matkustavien liikuntarajoitteisten henkilöiden lukumäärä ei saa ylittää yhtiön vahvistetuissa turvallisuusvaatimuksissa ilmoitettua määrää, koska matkustamohenkilöstö on vastuussa näiden matkustajien avustamisesta hätäpoistumisen aikana.


3. Lääkärintodistukset
Matkustajien on esitettävä matkustajan lääkärin täyttämä Lääketieteellinen tietolomake. Lentoyhtiö pyrkii kaikin tavoin täyttämään matkustajan matkustustarpeet ottaen huomioon kyseisen matkustajan ja muiden asiakkaiden terveyden, turvallisuuden ja mukavuuden.

airBaltic takaa myös toimivansa ehdottoman luottamuksellisesti matkustajan lääketieteelliset tietojen suhteen, jotka annetaan ainoastaan valtuutetun (lääketieteellisen) henkilöstön tietoon.


4. Saattajat
Jos matkustaja tarvitsee saattajan (pätevän lääkintähenkilön), hän ei saa olla liikuntavammainen. Saattajan on oltava vähintään 18-vuotias. Hän ei saa auttaa muita samalla lennolla olevia vammaisia tai liikuntarajoitteisia henkilöitä. Hän ei saa saattaa samalla muita apua tarvitsevia matkustajia, kuten pikkulasta, ja hänen on istuttava liikuntarajoitteisen matkustajan vieressä.

1. Rekisteröityminen
Jakaessaan istuinpaikkoja lääketieteellisiä erityistarpeita omaaville henkilöille airBaltic ottaa huomioon turvallisuustekijöitä kuten sen, että matkustamohenkilökunta pystyy hoitamaan velvollisuuteensa esteettä ja että pääsy hätävarusteisiin ja lentokoneen evakuointi hätätilanteessa eivät esty.  EASA-asetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (jäljempänä "asetus (EY) N:o 216/2008) säädetään, että huonokuuloisille tai heikkonäköisille henkilöille (EU-OPS 1.260) osoitetaan ikkunapaikka rivillä, jolla ei ole hätäuloskäyntiä. Nämä säännöt koskevat vammaisia tai huonokuuloisia tai heikkonäköisiä matkustajia riippumatta siitä, onko heillä saattajaa vai ei.

Jos lääketieteellisiä erityistarpeita omaavalla matkustajalla on mukanaan saattaja, lentoyhtiö pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, että saattaja ja vammainen tai liikuntarajoitteinen matkustaja sijoitetaan istumaan vierekkäin.

2. Koneeseen siirtyminen ja koneesta poistuminen
Mikäli lentoyhtiöltä on pyydetty tätä etukäteen, maahenkilökunta voi avustaa lääketieteellisiä erityistarpeita omaavia matkustajia koneeseen siirtymisessä ja koneesta poistumisessa. airBaltic tarjoaa niin ikään jatkolentoavustusta itse käveleville matkustajille tai henkilöille, jotka saattavat tarvita apua portilta toiselle siirtymisessä. Huomaa, ettei airBaltic pysty seuraamaan keskeytyksettä potilaita näiden odottaessa portilla. Mikäli matkustajan terveydentila edellyttää tällaista valvontaa, matkustajalla on oltava mukanaan saattaja.

Kaikille fyysisesti rajoittuneille matkustajille annetaan tilaisuus siirtyä koneeseen ennen muita.

3. Turvatarkastus
Lentoaseman turvatarkastus suoritetaan kaikille matkustajille. Tarvittaessa lentoaseman turvallisuushenkilöstö suorittaa manuaalisen tarkastuksen vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle matkustajalle.

4. Lento- ja porttitiedot
Kaikille lentoasemilla on näytöt, joissa kerrotaan lentotiedot. Samalla tavoin useimmilla porttialueilla on sähköiset näytöt, jotka kertovat kyseisen portin lentotiedot. Porttivirkailijat antavat suullisia lentotietoja, myös ilmoituksia koneeseen siirtymisestä, ja lentoja koskevia poikkeustietoja kaikille matkustajille.

1. Siirtyminen koneeseen ja koneessa
Koneen kapteenille ja matkustamomiehistön vastaavalle ilmoitetaan ennen koneeseen siirtymistä, onko koneeseen kannettava vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia ja mitkä istuinpaikat heille on annettu.

Lentoyhtiö varmistaa kaikin tarvittavin tavoin, että sekä maahenkilökunta että matkustamomiehistö ovat perillä matkustajan erityistarpeista. Edellä mainittujen, matkustajan mukavuuden ja hyvinvoinnin maksimointiin tähtäävien menettelyjen lisäksi ja matkustajan erityisen hoidon ja huolenpidon vaatimukset huomioon ottaen noudatetaan myös turvallisuusmenettelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi oikean istuinpaikan antamisen koordinointi ja matkustajan vammasta tai terveydentilasta ilmoittaminen henkilöstölle.

2. airBaltic tarjoama apu lennon aikana
Matkustamohenkilökunnalla ei ole lupa avustaa matkustajia syömisessä eikä henkilökohtaisessa hygieniassa. Heillä ei ole lupaa nostaa tai kantaa matkustajia eikä suorittaa lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten antaa ruiskeita, lisähappea tms. Mikäli matkustajan terveydentila edellyttää tällaista tai vastaavan tyyppistä valvontaa, matkustajan on matkustettava vastaavan pätevyyden omaavan saattajan valvonnassa (normaalihinnat ovat voimassa). airBaltic ei tarjoa saattajan palveluja lennon aikana.


3. Lääkkeiden käyttö
Varmista, että matkustajalla on kaikki hänen tarvitsemansa lääkkeet omassa käsimatkatavarassaan – niitä ei saa sijoittaa kirjattuun matkatavaraan. On suositeltavaa ottaa mukaan lääkärin antama lääkemääräys (englanninkielisenä) kaikista lääkkeistä ja ruiskuista, joita matkustaja kuljettaa mukanaan, tullin ja turvatarkastuksen henkilöstön kysymyksiä varten. Muista, ettei airBalticin lentokoneissa ole jääkaappeja, joten muista ottaa mukaan mahdolliset kylmälaukut tai termospullot.


Toimita kaikki palvelupyynnöt matkatoimistoosi tai airBalticin varauspalveluun vähintään 48 tuntia ennen lähtöä. 

Tooltip_anchor Window_close