Yleiset kuljetusehdot

Voimassa 28.06.2017 alkaen

Nämä yleiset kuljetusehdot (jäljempänä ”ehdot”) ovat muiden erityisehtojen lisäksi ainoat Air Baltic Corporation AS:ää sitovat yleiset ehdot, ja niitä pidetään olennaisena osana ilmakuljetussopimusta.

Artikla 1. Määritelmät

Jos näissä ehdoissa ei toisin mainita, niissä käytetään seuraavia käsitteitä, jotka on jäljempänä ymmärrettävä tämän artiklan määritelmien mukaisesti.

 

Ilmakuljetussopimussopimus airBalticin ja matkustajan välillä, jonka nimi ja sukunimi on annettu lentolipussa ja tarkastuskortissa. Sopimus koskee matkustajan ja tämän matkatavaran kuljettamista lentokoneessa lentolipun oston yhteydessä määritellyn lennon lähtöpisteen, lopullisen määränpään ja matkustusajan mukaisesti. Ilmakuljetussopimus sisältää lentolipun varausvahvistuksen, ehdot, erityissäännökset, lentolipun, tarkastuskortin, matkatavaralipukkeen sekä muut airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan antamat tiedotteet ja kupongit.

 

Lentoyhtiötunnus – kahdesta lennon numeron kirjaimesta tai kolmesta lentolipun numeron merkistä muodostuva lentoyhtiöt yksilöivä tunnus.

 

Valtuutettu edustaja – airBalticin palveluksessa oleva edustaja, joka tarjoaa matkustajapalveluja tai myy palveluja airBalticin puolesta.

 

Matkatavara –  tavarat, joita matkustaja oman valintansa mukaan kuljettaa mukanaan joko kirjattuna tai kirjaamattomana matkatavarana, tai henkilökohtaiset tavarat, jotka matkustaja saa erityisehtojen mukaisesti ottaa maksutta mukaan lennolle käsimatkatavaran lisäksi.

 

Matkatavaralipuke – airBalticin myöntämä asiakirja, jota käytetään yksinomaan kirjatun matkatavaran tunnistamiseksi, ja jonka toinen puolikas kiinnitetään matkustajan kirjattuun matkatavaraan ja toinen puolikas annetaan matkustajalle.

 

Tarkastuskortti – asiakirja, jonka joko airBaltic tai sen valtuuttama edustaja myöntää matkustajalle tämän ostaman lentolipun perusteella lentoasemalla tehtävän lähtöselvityksen yhteydessä tai jonka matkustaja tulostaa tai tallentaa mobiililaitteelleen tehtyään lähtöselvityksen internetissä, ja joka oikeuttaa matkustajan nousemaan lentokoneeseen.

 

Varauksen tekijä – henkilö, joka tekee varauksen omissa nimissään tai toisen matkustajan nimissä ja joka omissa nimissään tai toisen matkustajan nimissä sitoutuu kunnioittamaan ja noudattamaan ehdoissa kuvattuja sitoumuksia.

 

Kuljetus – matkustajien ja/tai matkatavaran kuljettaminen ilmateitse.

 

Lentoyhtiö – muu lentoyhtiö kuin airBaltic; sen lentoyhtiötunnus ilmenee matkustajan lentolipusta.

 

Kirjattu matkatavara – matkatavara, joka on jätetty airBalticin huostaan ja jonka vastaanottamisesta joko airBaltic tai sen valtuuttama edustaja on antanut matkatavaralipukkeen.

 

Lähtöselvityksen takaraja – airBalticin määrittelemä aikaraja, johon mennessä matkustajan on käytävä läpi lähtöselvitysmuodollisuudet ja saatava tarkastuskortti ja/tai matkatavaralipuke. AirBalticin määrittelemän lähtöselvityksen takarajan ei tule olettaa olevan tai liittyvän millään tavalla aikaan, jolloin matkustajan suositellaan saapuvan lentoasemalle ennen aikataulun mukaista lennon lähtöaikaa. Kunkin matkustajan on henkilökohtaisesti arvioitava tarkoituksenmukainen saapumisaika ottaen huomioon omat tarpeensa, matkaan kuluva aika sekä itse lentoon tai lentoasemaan liittyvät yksityiskohdat.

 

Yhteistyöjärjestely (Code-sharing) – yhden lentoyhtiön liikennöimä lento, jolle toinen lentoyhtiö tarjoaa paikkoja käyttäen omaa lentoyhtiötunnustaan joko yksin tai yhdessä ensin mainitun lentoyhtiön lentoyhtiötunnuksen kanssa.

 

Ehdot – nämä ehdot, erityisehdot, sekä ilmakuljetussopimuksessa ja/tai lentolipussa annetut ehdot ja muut standardit, joita airBaltic soveltaa toteuttaessaan matkustajan ja tämän matkatavaran lentokuljetusta.

 

Yleissopimus – jokin seuraavista kulloinkin sovellettavista asiakirjoista:

 

  • Montrealissa 28. toukokuuta 1999 allekirjoitettu yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta sekä kaikki siihen tehdyt muutokset ja lisäykset.
  • Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettu yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta sekä kaikki siihen tehdyt muutokset ja lisäykset tai mikä tahansa sen lisäpöytäkirjoista.

 

Kuponki – sähköinen lippukuponki, johon merkityllä lennolla kupongissa nimetty matkustaja on oikeutettu matkustamaan ja joka sisältää seuraavat tiedot: lentoyhtiön tunnus, lennon numero, lennon päivämäärä, lähtö- ja saapumispaikkojen lentoasematunnukset, lentoaika, varausnumero ja varauksen tila.

 

Päivät – kalenteripäivät. Mikäli on tarkoitus antaa tiedote, otetaan huomioon tiedotteen lähettämispäivä, ja mikäli tarkoituksena on määritellä lipun voimassaoloaika, otetaan huomioon lentolipun antamispäivä tai lennon lähtöpäivä.

 

Vauva – lapsi, joka on matkustushetkellä vähintään seitsemän päivän ja alle kahden vuoden ikäinen.

 

Liikuntarajoitteiset henkilöt – henkilöt, joiden liikuntakyky on kulkuneuvoja käytettäessä rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja joiden tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisten henkilöiden erityisiin tarpeisiin.

 

Asetus – matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 261/2004.

 

Pysähdyspaikka (stopover) – matkan keskeytys (välilasku) vähintään 24 tunnin ajaksi lähtöpaikan ja määränpään välillä olevassa etukäteen sovitussa paikassa.

 

Tariffi – airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan julkaisemat hinnat, maksut ja/tai muut veloitukset, jotka on vaadittaessa toimitettu asianomaisille viranomaisille.

 

Lentolippu – airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan antama asiakirja, josta ilmenevät matkustajan nimi/sukunimi ja lentoreitti ja joka vahvistaa ilmakuljetussopimuksen ja jonka katsotaan olevan sen olennainen osa.

 

Kirjaamaton matkatavara – matkustajalle kuuluva matkatavara, joka ei ole ehtojen mukainen kirjattu matkatavara ja joka on yksinomaan matkustajan hallussa koko matkan ajan.

 

Me ja airBaltic  eri taivutusmuodoissaan – Air Baltic Corporation AS. AirBalticin nimi saatetaan lyhentää ja ilmoittaa lentolipussa lentoyhtiötunnuksellamme BT. AirBalticin osoite on: Tehnikas iela 3, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1053, Latvia. AirBalticin matkailualan toimijan ja matkailualan edustajan rekisterinumero on mainittu latvialaisessa matkailualan edustajien ja matkanjärjestäjien tietokannassa nimeltä TATO (latviaksi).

 

Sinä ja matkustaja eri taivutusmuodoissaan – miehistön jäseniä lukuun ottamatta kuka tahansa henkilö, jonka kanssa on tehty ilmakuljetussopimus ja jonka nimi ja sukunimi on merkitty lentolippuun ja tarkastuskorttiin ja jota kuljetetaan lentokoneessa ilmakuljetussopimuksen ehtojen nojalla.


Artikla 2. Ehtojen soveltamisala

2.1          Näitä ehtoja sovelletaan ilmakuljetuksiin (tai ilmakuljetusten osiin), joissa lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan (carrier box) mainitulle ilmakuljetukselle (tai ilmakuljetuksen osalle) on merkitty airBalticin nimi tai sen lentoyhtiötunnus.

 

2.2          Yhteistyönä järjestetyillä lennoilla lento saattaa olla muun lentoyhtiön kuin airBalticin liikennöimä, vaikka matkustajan lipussa olisikin annettu airBalticin nimi tai lentoyhtiötunnus. AirBaltic tai sen valtuuttama edustaja ilmoittaa matkustajalle tällaisista järjestelyistä varauksen yhteydessä. AirBalticin ehtojen lisäksi saatetaan mainittuihin kuljetuksiin soveltaa myös kyseisen toisen lentoyhtiön kuljetusehtoja, joista matkustajan on oltava tietoinen ennen lennon varaamista, sillä ne saattavat erota airBalticin ehdoista. Tällaiset lisäehdot saattavat koskea esimerkiksi varauksen uudelleenvahvistamista, erilaisia sallittuja matkatavaramääriä ja/tai kirjatun matkatavaran ja käsimatkatavaran koko- tai painorajoja tai muita ehtoja.  

 

2.3          Mikäli kuljetus suoritetaan tilauslentosopimuksen nojalla, näitä kuljetusehtoja sovelletaan myös tilauslentoon sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa tilauslentosopimuksen kanssa.

Artikla 3. Lentolippujen varaaminen ja maksumenettely

3.1 Varausprosessi

 

3.1.1      AirBaltic tai sen valtuuttama edustaja kirjaa matkustajan varauksen, ja jos kaikki varauksen tekemistä varten tarvittavat edellytykset ovat täyttyneet, antaa matkustajalle varausvahvistuksen.

 

3.1.2      Mikäli varauksen tekijä ei ole matkustaja, tai mikäli varauksen tekijä on matkustaja, joka tekee varauksia myös muille matkustajille, varauksen tekijä suorittaa kaikki toimenpiteet kaikkien varauksessa nimettyjen matkustajien nimissä ja puolesta. Muiden matkustajien puolesta toimiva varauksen tekijä hyväksyy varausta tehdessään kuljetusehdot kaikkien varauksessa nimettyjen matkustajien puolesta ja on vastuussa tietojen välittämisestä kullekin varauksessa nimetylle matkustajalle. AirBaltic ei ole vastuussa varauksen tekijän ja matkustajan välisestä suhteesta eikä sen aiheuttamista ongelmista. Varauksen tekijä ilmaisee varausta tehdessään tuntevansa ja hyväksyvänsä kuljetusehdot, ja hän:

 

3.1.2.1   hyväksyy kuljetusehdot varauksessa nimettyjen matkustajien puolesta.

 

3.1.2.2   sitoutuu antamaan tarkat tiedot matkustajan valitsemasta kuljetuksesta, muista palveluista ja muista tarpeista, mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta tarkat yhteystiedot, liikuntarajoitteisia henkilöitä koskevat tiedot, jne.

 

3.1.2.3   on vastuussa yhteydenpidosta airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan kanssa ja sitoutuu välittämään tiedot kaikille varauksessa nimetyille matkustajille, jos varauksen tekijä on varausta tehdessään ilmoittanut ainoastaan omat yhteystietonsa tai jos varauksessa on nimetty matkustajia, joiden yhteystietoja ei ole ilmoitettu.

 

3.1.2.4   vahvistaa, että varauksen tekijä vastaanottaa kunkin matkustajan suostumuksella mahdolliset hyvitykset, satunnaiset kulut tai korvaukset, jotka kyseisen varauksen osalta maksetaan.

 

3.1.3      Varausta tehtäessä varauksen tekijän vastuulla on antaa kunkin varaukseen sisältyvän matkustajan täydellinen nimi siinä muodossa, kuin se on matkustajan kyseisellä matkalla käyttämässä matkustusasiakirjassa, ja käyttäen ainoastaan latinalaisia kirjaimia ilman diakriittisiä merkkejä tai muita erikoismerkkejä tai symboleja. Mikäli varausvahvistuksen vastaanottamisen jälkeen havaitaan, ettei tämä vaatimus ole täyttynyt, tapaukseen sovelletaan matkustajan nimen ja/tai sukunimen vaihtamista koskevia ehtoja.

 

3.1.4      Varauksen tekijän tulee antaa täsmälliset yhteystietonsa, jotta airBaltic voi tarvittaessa ottaa tähän yhteyttä (puhelin-/matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite).

 

3.1.5      AirBaltic ottaa varauksen tekijään yhteyttä sähköpostilla ja toisinaan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin varauksen yhteydessä ilmoitettuun matkapuhelinnumeroon tarkoituksena tiedottaa matkustajalle lentoaikataulun muutoksesta, lennon peruutuksesta tai muista muutoksista, joilla saattaa olla vaikutusta matkustajan lentoon. AirBalticilla on oikeus käyttää vahvistusta tekstiviestin/sähköpostiviestin lähettämisestä osoituksena sen vastaanottamisesta.

 

3.1.6      Matkustajan vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa sähköpostiosoite on oikein ja että hänellä on mahdollisuus tarkistaa kyseiseen sähköpostiosoitteeseen saapuneet viestit säännöllisesti. Matkustaja on vastuussa siitä, että hänen antamansa puhelinnumero ja suuntanumerot ovat oikein, ja hänen on varmistettava, että hän on aina tavoitettavissa ainakin yhdestä varauksen yhteydessä annetusta puhelinnumerosta. AirBaltic ei vastaa lisäkustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että matkustaja on jättänyt antamatta edellä mainittujen vaatimusten mukaiset yhteystiedot.

 

3.1.7      Matkustaja on velvollinen varmistamaan ennen lentolipun ostoa, että kaikki tämän varausprosessin yhteydessä antamat tiedot, mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta matkustusasiakirjan tietoja vastaava nimi/sukunimi, lentojen päivämäärät, lähtöajat, reitti, matkaan sisältyvät lisäpalvelut jne., ovat oikein. Myöhemmin saatua ilmoitusta siitä, että lentolipussa olevat tiedot eivät vastaa matkustajan toiveita, ei oteta vastaan, ja muutosten teko tapahtuu lentolipun tariffin määräysten mukaisesti. Mikäli matkustaja tarvitsee tietoa ostamistaan palveluista, niiden käyttöehdot mukaan lukien, tämän tulee ottaa yhteyttä airBalticiin tai sen valtuuttamaan edustajaan.

 

3.2          Maksumenettely

 

3.2.1      AirBaltic tarjoaa useita eri maksuvaihtoehtoja, joita matkustaja voi käyttää lentolippujen ostamiseen. Käytettävissä olevat maksutyypit riippuvat matkustajan valitsemasta lipunmyyjästä, lipputyypistä ja muista ehdoista. Käytettävissä olevat maksutyypit ja soveltuvin osin niihin liittyvät varauksen käsittelykustannukset ilmoitetaan varausprosessin yhteydessä.

 

3.2.2      AirBalticin lentoliput on mahdollista lunastaa varausprosessin yhteydessä, lentolippujen varaamisen jälkeen tai käyttämällä osamaksupalvelua. AirBaltic tarjoaa useita maksuvaihtoehtoja, mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta luottokorttimaksu, verkkopankkimaksu, maksu e-lahja-arvosetelillä tai tietyn tyyppisillä e-alennusarvoseteleillä jne. Joissakin maissa, tai jos maksu suoritetaan vain hieman ennen suunniteltua lähtöaikaa, on mahdollista, että jotkin näistä maksuvaihtoehdoista eivät ole saatavilla. Tarkemmat maksuvaihtoehtoja koskevat ehdot ovat nähtävissä airBalticin verkkosivuilla osiossa Maksuvaihtoehdot.

 

3.2.3      Tiettyä maksutapaa valittaessa matkustaja ymmärtää ja hyväksyy ne erikoisehdot, joita kyseiseen lentolipun maksutapaan sovelletaan.

 

3.2.4      Mikäli maksu suoritetaan muun henkilön kuin jonkun varauksessa nimetyn matkustajan omistamalla luottokortilla, varausprosessin aikana on ilmoitettava kortinhaltijan matkapuhelinnumero. AirBaltic varaa oikeuden ottaa yhteyttä luottokortin omistajaan sen varmistamiseksi, että kyseinen henkilö suostuu kattamaan lentolippujen ostosta aiheutuvat kustannukset.

 

3.2.5      AirBalticilla on oikeus peruuttaa matkustajan varaus ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvollisuutta hyvittää peruutuksesta aiheutuvia vahinkoja mikäli:

 

3.2.5.1   matkustaja ei ole ilmoittanut kortinhaltijan puhelinnumeroa tai se on ilmoitettu puutteellisesti ja/tai kortinhaltijaan ei saada yhteyttä soittamalla ilmoitettuun puhelinnumeroon.

 

3.2.5.2   kortinhaltija ei suostu kattamaan lentolippujen ostosta aiheutuvia kustannuksia.

 

3.2.5.3   airBaltic on saanut kortinhaltijalta, kortinhaltijan kortin myöntäneeltä pankilta ja/tai maksun vastaanottavalta pankilta tai muulta maksujen käsittelyyn liittyvältä yhtiöltä tiedon, joka viittaa siihen, että maksu on luonteeltaan vilpillinen.

 

3.2.5.4   kortinhaltija ja/tai kuka tahansa varauksessa nimetyistä matkustajista on tai on ollut osallisena vilpillisiin maksusuorituksiin tai maksukortteihin liittyvään laittomaan toimintaan, tai airBalticin on perusteltua epäillä tätä.

 

3.2.6      AirBalticilla on oikeus kaikissa artiklassa 3.2.5 luetelluissa tapauksissa toteuttaa sisäisiä tutkimuksia ja tutkia muita kortinhaltijaan ja/tai kyseisessä varauksessa nimettyihin matkustajiin liittyviä varauksia sekä välittää pyydettäessä kaikki maksuun ja siihen liittyvää varausta koskevat tiedot kortin myöntäneelle pankille ja/tai tutkintaviranomaisille tarvittavien tutkimusten suorittamiseksi.

 

3.2.7      Matkustajan on tarkistettava muiden matkaan liittyvien lentoyhtiöiden varauksen uudelleenvahvistamista koskevat vaatimukset. Mikäli varausten uudelleenvahvistamista vaaditaan, se tulee tehdä sille lentoyhtiölle, jonka yhtiötunnus ilmenee kyseistä lentoa koskevasta lentolipusta.

 

3.3 Lentokonetyyppi

 

Lentolipun varauksen yhteydessä tai sen jälkeen annettu lentokonetyyppi ilmoitetaan matkustajalle ainoastaan tiedoksi. Turvallisuuteen liittyvien pakollisten vaatimusten tai airBalticista riippumattomien syiden tai toimintarajoitusten johdosta airBaltic voi vaihtaa lentokonetyyppiä antamatta siitä ennakkovaroitusta. Tällaisissa tapauksissa airBalticilla on oikeus suorittaa lento harkintansa mukaan muulla lentokoneella, eikä sillä ole velvollisuutta korvata menetyksiä ja/tai peruuttaa varausta palauttamalla siitä maksettu hinta.

Artikla 4. Hinnat, verot, maksut ja veloitukset

4.1          Ellei toisin mainita, varausprosessin yhteydessä ilmoitetut hinnat sisältävät kaikki matkustajan valitsemalle reitille ja matkustuspäiville kuuluvat pakolliset ja varausprosessin aikana ennakoitavissa olevat elementit. Mikäli lentolipun maksamisen yhteydessä ilmoitetaan, että tietty maksu, vero ja/tai veloitus ei sisälly hintaan, airBaltic voi pyytää matkustajaa suorittamaan kyseisen maksun vielä varausvahvistuksen saatuaan. Mikäli matkustaja haluaa tehdä lentoihinsa muutoksia lentolipun ostamisen jälkeen, tämän maksettavaksi tulee kyseisestä palvelusta suoritettavan maksun lisäksi myös mahdollinen erotus, joka muodostuu aikaisemmin ostetun lentolipun ja muutoksentekohetkellä uuteen lentoon sovellettavien verojen tai muiden maksujen ja veloitusten välisestä hintaerosta.

 

4.2          Matkustajan on maksettava kaikki airBalticin, valtion viranomaisen tai muun viranomaisen tai lentoaseman pitäjän matkustajan maksettavaksi määräämät verot, maksut, lisämaksut ja/tai tullit, jotka sisältyvät kuljetuksen hintaan ja joista on ilmoitettu varausprosessin yhteydessä. Maksut kuljetuksesta sekä verot ja/tai veloitukset voidaan lentolipun ostopaikasta riippuen maksaa sen maan valuutassa, missä lentolippu on annettu, ellei airBaltic tai sen valtuuttama edustaja ole ennen maksun suorittamista tai sen yhteydessä määrännyt käytettäväksi muuta valuuttaa. AirBalticilla on oikeus esittää maksua suoritettavaksi muussa valuutassa, ja tästä ilmoitetaan matkustajalle varausprosessin yhteydessä.

 

 

4.3          Ellei toisin ole mainittu, kuljetukseen eivät sisälly maakuljetukset lentoasemien välillä eivätkä lentoasemien ja muiden matkustajan valitsemassa lopullisessa määränpäässä sijaitsevien kohteiden välillä.

 

4.4          Mikäli matkustaja muuttaa kuljetuksen reittiä tai matkustuspäiviä, kuljetuksen hinta saattaa muuttua. Tarkempia tietoja on airBalticin verkkosivuilla osiossa Muuta matkasuunnitelmiasi.

 

4.5          AirBaltic voi määrätä lentolipun oston yhteydessä maksettavaksi palvelumaksun, jota ei palauteta ja jonka määrä riippuu lentolipun ostopaikasta.

 

4.6          Mikäli matkustaja ostaa lentolipun ja maksaa kuljetusmaksun mutta luopuu kuljetuksesta, matkustajalla on oikeus pyytää valtion viranomaisen tai lentoaseman pitäjän määräämien verojen palauttamista. Kyseiset maksut palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että lentolippu on maksettu kokonaan, sitä ei ole käytetty, ja että tämä vaihtoehto on tariffimääräysten mukaan mahdollinen. Mikäli lentolippu on ostettu airBalticin lipputoimistosta tai verkkosivuilta, tämä palvelu tarjotaan veloituksetta ja sovelletut maksut palautetaan kokonaisuudessaan. Hakeakseen ja saadakseen palautuksen valtion viranomaisen tai lentoaseman pitäjän määräämistä veroista matkustajan on hakeuduttava lentolipun ostopaikalle ja esitettävä lentolipun ostosta saamansa maksutosite. Tarkempia tietoja on airBalticin verkkosivuilla osiossa Muuta matkasuunnitelmiasi.

Artikla 5. Lentoliput

5.1 Yleiset määräykset

 

5.1.1      Lentolippu on sähköinen asiakirja, jolle on annettu 13 (kolmetoista) -numeroinen luku ja joka sisältää tietoja matkustajan valitsemasta lennosta tai lennoista, lentojen järjestyksestä sekä muita sääntöjä.

 

5.1.2      Lentolippu muodostaa vakuuttavan todistuksen airBalticin ja lentolipussa nimetyn matkustajan välisestä kuljetussopimuksesta. AirBaltic tarjoaa kuljetuksen ainoastaan lentolipussa nimetylle matkustajalle, ja sen vuoksi matkustajan on esitettävä henkilöllisyystodistus airBalticin niin vaatiessa.

 

5.1.3      AirBaltic tarjoaa useita eri lentolipputyyppejä. Tarkempi kuvaus lipputyypeistä on nähtävissä airBalticin verkkosivuilla osiossa Lipputyyppien vertailu.

 

5.1.4      Jotkin lipputyypit sekä alennusten ja erikoistarjousten aikana erikoishintaan ostetut liput voivat olla sellaisia, ettei niillä niiden erityisehtojen mukaisesti ole osittain ja/tai lainkaan vaihtoarvoa ja/tai takaisinmaksuarvoa. Matkustajan vastuulla on ottaa selvää lipputyyppiin liittyvistä ehdoista lentolippua varatessaan. Tarvittaessa matkustaja voi hankkia asianmukaisen vakuutuksen, joka kattaa matkan muutoksiin liittyvät riskit.

 

5.2 Lentolipun voimassaoloaika

 

5.2.1      Täysin käyttämätön lentolippu, johon ei ole tehty muutoksia, on voimassa yhden vuoden ajan lentolipun antamispäivästä lukien. Osittain käytetty lentolippu on voimassa yhden vuoden ajan ensimmäisen lennon päivämäärästä.

 

5.2.2      Mikäli lentolippuun tehtyjen muutosten vuoksi matkustajalle on annettu uusi lippu ja uusi lipunnumero mutta palveluluokka (Economy- tai Business-luokka) on pysynyt samana kuin alkuperäisessä lipussa, uuteen lentolippuun sovelletaan alkuperäisen lentolipun voimassaoloaikaa.

 

5.3 Lentolippujen muutokset kuolemantapauksissa

 

AirBaltic noudattaa seuraavaa menettelyä matkustajan tai matkustajan lähiomaisen kuollessa.

 

5.3.1 Ennen matkan alkamista

 

Siinä tapauksessa, että matkustaja tai matkustajan lähiomainen kuolee ennen matkan alkua lähtöpaikkakunnalta, airBaltic palauttaa kaikkien yhteisellä varauksella matkustavien kuolleen henkilön lähisukulaisten lentolipuista ja kaikista niihin sisältyvistä lennoista maksetun hinnan kokonaisuudessaan.

 

5.3.2 Matkan alkamisen jälkeen

 

5.3.2.1   Siinä tapauksessa, että matkustaja kuolee sen jälkeen, kun hän on aloittanut jonkin matkaan sisältyvistä lennoista, airBaltic palauttaa kaikkien yhteisellä varauksella matkustavien henkilöiden lentolipuista ja kaikista niihin sisältyvistä käyttämättömistä lennoista ja lisäpalveluista maksetun hinnan kokonaisuudessaan.

 

5.3.2.2   Siinä tapauksessa, että matkustaja kuolee, muut kuolleen matkustajan kanssa yhteisellä varauksella matkustavat matkustajat, mukaan lukien ryhmässä matkustavat matkustajat, ovat oikeutettuja joko lopettamaan matkansa ja saamaan täyden palautuksen lentolipusta maksetusta hinnasta ja kaikista siihen sisältyvistä käyttämättömistä lennoista tai keskeyttämään matkansa ja vaihtamaan käyttämättömät lippunsa käytettäviksi aikaisempana tai myöhempänä ajankohtana. Mikäli matkustajat päättävät keskeyttää matkansa vaihtamalla käyttämättömät lippunsa myöhempään ajankohtaan, uusi lennon päivämäärä voidaan valita siten, että kaikki matkustajan kuolemaan liittyvät muodollisuudet, mukaan lukien uskonnolliset toimitukset, ehditään suorittaa ja että päivämäärä on enintään neljäkymmentäviisi (45) päivää matkan keskeytymispäivämäärästä.

 

5.3.2.3   Siinä tapauksessa, että matkustajan lähiomainen kuolee, asianomainen matkustaja on oikeutettu joko lopettamaan matkansa ja saamaan täyden palautuksen lentolipusta maksetusta hinnasta ja kaikista siihen sisältyvistä käyttämättömistä lennoista tai keskeyttämään matkan ja palaamaan lentolippuun merkittyyn matkan lähtöpaikkaan. Mikäli matkustaja haluaa keskeyttää matkan ja palata matkan lähtöpaikkaan, airBaltic pyrkii tarjoamaan paluulennon niin pian kuin mahdollista tai niin pian kuin matkustaja on suorittanut matkan keskeytymispaikassa kaikki omaisen kuolemaan liittyvät muodollisuudet, mukaan lukien uskonnolliset toimitukset ja siten, että ajanjakso on enintään neljäkymmentäviisi (45) päivää matkan keskeytymispäivämäärästä. Mikäli matkustajalla on vielä käyttämätön kuponki, matkustaja on oikeutettu valitsemaan matkan keskeytyksen ja paluun lippuun merkittyyn matkan lähtöpaikkaan. Tässä tapauksessa matkustaja kuljetetaan käyttämättömään kuponkiin merkityllä tavalla.

 

5.3.3      Hyödyntääkseen artiklassa 5.3 lueteltuja oikeuksia matkustajan on esitettävä airBalticille kuolleen henkilön kuolintodistus ja voimassa oleva asiakirja, josta ilmenee tämän suhde kuolleeseen henkilöön. Mikäli matkustaja ei pysty esittämään airBalticille kuolleen henkilön kuolintodistusta lennon muuttamisen hetkellä, airBalticilla on oikeus vaatia, että matkustaja suorittaa maksun lentojen vaihdosta ja/tai uudesta lentolipusta; airBaltic takaa kuitenkin, että kun kuolleen henkilön kuolintodistus esitetään, lennon vaihdosta ja/tai uuden lentolipun ostosta maksettu summa palautetaan matkustajalle.

 

5.3.4      AirBaltic käsittää henkilön matkustajan lähiomaiseksi IATA:n päätöksen 735c määrittelemällä tavalla.

 

 

5.4  Lentolipun kuponkien järjestys ja käyttö

 

5.4.1      Matkustajan ostama lentolippu on voimassa vain lentolippuun merkittyä kuljetusta varten lähtöpaikalta mahdollisten sovittujen välilaskupaikkojen kautta lopulliseen määränpäähän. Kaikki lentolipun kupongit on käytettävä kokonaan ja lippuun merkityssä järjestyksessä. Lentolippu voidaan mitätöidä, jos siihen merkittyä kuponkien järjestystä ei noudateta.

 

5.4.2      Jos lentolippuun merkittyä kuponkien järjestystä ei noudateta tai jos muita lipun käyttöön liittyviä määräyksiä ei noudateta (esimerkiksi jos matkustaja ei ilmesty jollekin lentolipussa mainitulle lennolle), airBaltic tai lentoa liikennöivä lentoyhtiö on oikeutettu peruuttamaan jonkin tai kaikki matkustajan lippuun sisältyvät käyttämättömät lennot matkustajan paluulento mukaan lukien.

 

5.4.3      Mikäli matkustaja haluaa muuttaa mitä tahansa lentoihinsa liittyvää seikkaa ja lipun tariffi sen sallii, hänen tulee olla yhteydessä airBalticiin etukäteen. AirBaltic laskee tällöin matkustajan uusien lentojen hinnan ja matkustajalle annetaan mahdollisuus hyväksyä airBalticin tarjoamat muutokset ja niihin liittyvät ehdot tai pitäytyä alkuperäisen lentolipun mukaisessa kuljetuksessa.

 

5.4.4      Jokainen lentolippuun sisältyvä kuponki kelpaa kuljetukseen siinä erikseen mainitussa matkustusluokassa sinä päivänä ja sillä lennolla, jolle paikanvaraus on tehty.

Artikla 6. Lähtöselvitys, matkatavaran kirjaaminen ja lentokoneeseen nousu

6.1          Matkustajan on käytävä läpi lähtöselvitys ja matkatavaran kirjaaminen lähtöselvityksen takarajaan mennessä. Lähtöselvitysprosessin läpikäymisellä tarkoitetaan sitä, että matkustaja on saanut lennolleen tarkastuskortin ja/tai matkatavaralipukkeen.

 

6.2          Lähtöpaikasta riippuen airBaltic tarjoaa useita eri tapoja tehdä lähtöselvitys lennolle. Lisätietoja on airBalticin verkkosivuilla osiossa Lähtöselvitys. Mikäli matkustaja haluaa tehdä lähtöselvityksen muutoin kuin lentoasemalla ja kuljettaa kirjattuja matkatavaroita, matkustajan on käytävä läpi kirjatun matkatavaran luovutus lentoasemalla matkatavaran luovutuspisteessä.

 

6.3          Lähtöselvityksen takarajat vaihtelevat lentoasemittain, ja sen vuoksi matkustajan on otettava itse niistä selvää ja noudatettava niitä. Matkatavaran luovutuksen takarajat vastaavat lähtöselvitysten takarajoja. Lähtöselvitysten takarajat airBalticin lennoille ovat nähtävissä airBalticin verkkosivuilla osioissa Lähtöselvityksen takarajat ja Lähtöselvitys lentokentällä tai ne ovat saatavissa airBalticilta tai sen valtuuttamalta edustajalta. Jos matkaan sisältyy useita lentoja, matkustajan on otettava erikseen selvää lähtöselvityksen takarajoista kunkin lennon osalta, sillä ne voivat vaihdella.

 

6.4          Lentoasemalla suoritetusta lähtöselvityspalvelusta saatetaan veloittaa maksu. Tarkempia tietoja on  airBalticin verkkosivuilla osiossa Lentokentän check-in maksu.

 

6.5          Mikäli matkustaja ei käy läpi lähtöselvitystä lähtöselvityksen takarajaan mennessä, airBaltic voi peruuttaa matkustajan varauksen ja kieltäytyä kuljetuksesta.

 

6.6          Matkustajan on oltava lähtöportilla airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittamaan määräaikaan mennessä ja viimeistään tarkastuskortissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lähtöportti ja lähtöportin avaamisaika voivat muuttua, ja matkustajan vastuulla on seurata lentoaseman tiedotuksia ja toimia niiden mukaisesti. Jos matkustaja ei saavu lähtöportille tai saapuu sinne tarkastuskorttiin merkityn määräajan jälkeen tai ei saavu lentoaseman tiedotusten mukaisesti, airBaltic voi peruuttaa matkustajan varauksen ja kieltäytyä kuljetuksesta.

 

6.7          AirBaltic ei vastaa menetyksistä tai kuluista, joita matkustajalle koituu tämän artiklan määräysten noudattamatta jättämisestä, ellei noudattamatta jättäminen johdu airBalticin tuottamuksellisuudesta.

Artikla 7. Kieltäytyminen kuljetuksesta

7.1          AirBalticilla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaraa, mikäli kyse on yhdestä tai useammasta alla kuvatusta tilanteesta tai mikäli airBaltic kohtuullisin perustein uskoo sellaisesta olevan kyse:

 

7.1.1      Matkustaja on käyttäytynyt joko yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymisnormien vastaisesti tai airBalticin ehtojen vastaisesti aiemmalla lennolla ja airBalticilla on syytä olettaa, että sanotunlainen käytös saattaa toistua. Tällaisessa tapauksessa matkustaja on oikeutettu lentolipun täyden hinnan palautukseen.

 

7.1.2      Matkustaja ei saavu ilmoitetulle lähtöportille airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittamana aikana tai tarkastuskortissa ilmoitettujen tietojen tai lentoaseman tiedotusten mukaisesti.

 

7.1.3      Kieltäytyminen kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaraa on tarpeen sen varmistamiseksi, että voidaan noudattaa normatiivisten säädösten, ehtojen ja/tai päätösten määräyksiä ja/tai julkisten viranomaisten ohjeita tai päätöslauselmia ja näitä ehtoja ja muita airBalticin asettamia erityisehtoja.

 

7.1.4      Matkustajan tai tämän matkatavaran kuljettaminen voi: vaarantaa muiden matkustajien ja/tai miehistön turvallisuuden tai terveyden; olennaisesti vaikuttaa matkustajien ja/tai miehistön matkustusmukavuuteen; aiheuttaa vahinkoa airBalticin tai kolmannen osapuolen omaisuudelle.

 

7.1.5      Matkustaja käyttää loukkaavaa kieltä, käyttäytyy loukkaavasti tai herjaavasti, vaarantaa järjestyksen, käyttäytyy uhkaavasti kenttähenkilökuntaa tai matkustamon henkilökuntaa tai muita matkustajia kohtaan, häiritsee kenttähenkilökuntaa tai matkustamon henkilökuntaa näiden suorittaessa tehtäviään tai häiritsee yleistä järjestystä.

 

7.1.6      Matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai airBalticin tai kolmannen osapuolen omaisuudelle.

 

7.1.7      Matkustaja on kieltäytynyt lentoaseman turvatarkastuksesta tai syyllistyy rikokseen lähtöselvitystä tehdessään tai koneeseen noustessaan tai matkustamossa ollessaan.

 

7.1.8      Matkustaja ei ole maksanut airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan määräämää lentolipun hintaa kokonaisuudessaan mukaan luettuna verot, veloitukset ja mahdolliset matkustajan valitsemia lisäpalveluja koskevat maksut.

 

7.1.9.     Matkustajalla ei ole lähtöselvityshetkellä ja/tai koneeseen nousemisen hetkellä esittää asianmukaista lippua kyseiselle lennolle.

 

7.1.10    Jokin seuraavista seikoista pitää paikkansa matkustajan matkustusasiakirjojen osalta:

 

7.1.10.1                Matkustajalla ei lähtöselvityshetkellä ja/tai koneeseen nousemisen hetkellä ole, tai hän ei pysty esittämään, sellaista voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, joka vaaditaan matkustajan valitsemaan kauttakulkupisteeseen tai lopulliseen määränpäähän saapumista varten.

 

7.1.10.2                AirBalticilla on syytä olettaa, että matkustajalta evätään pääsy maahan, jonka tämä on valinnut kauttakulkupisteekseen tai lopulliseksi määränpääkseen.

 

7.1.10.3                Matkustajan valitseman kauttakulkumaan tai maahantulomaan maahanmuuttoviranomainen on ilmoittanut airBalticille kirjallisesti tai suullisesti, että se on tehnyt päätöksen tai saattaa tehdä päätöksen evätä matkustajalta pääsy asianomaiseen maahan riippumatta siitä, onko matkustajalla, tai vaikuttaako hänellä olevan, asianmukaiset matkustusasiakirjat.

 

7.1.11    Matkustajan lähtöselvityksen tai koneeseen nousemisen yhteydessä esittämä lentolippu on hankittu laittomasti tai väärennetty, tai airBaltic epäilee tai sen on perusteltua epäillä tätä, tai matkustaja ei pysty todistamaan olevansa lentolipussa nimetty henkilö.

 

7.1.12    Matkustaja ei ole noudattanut ehdoissa lueteltuja vaatimuksia ja/tai lentolipun ostohetkellä lueteltuja kuponkien käyttöjärjestystä koskevia vaatimuksia.

 

7.1.13    Matkustaja ei noudata airBalticin turvallisuusmääräyksiä, mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta tupakointia, alkoholijuomien nauttimista ja elektronisten laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia, joista on määrätty artiklassa 11.

 

7.2          Jos airBaltic kieltäytyy kuljettamasta matkustajaa jostakin näiden ehtojen artikloissa 7.1.2–7.1.13 luetellusta syystä, airBalticilla on oikeus kieltäytyä palauttamasta lentolipusta maksettua hintaa ja/tai maksamasta korvausta muista aiheutuneista kuluista ja/tai menetyksistä.

 

7.3          Kaikissa näiden ehtojen artiklassa 7.1 mainituissa tapauksissa matkustaja on vastuussa kaikista kuluista ja/tai menetyksistä, jotka aiheutuvat matkustajan käytöksestä johtuvasta kuljetuksesta kieltäytymisestä.

 

7.4          Jos airBaltic on antanut matkustajalle lentolipun jonkin muun lentoyhtiön nimissä ja puolesta (esimerkiksi Interline-, Codeshare- tai tilauslentosopimusten mukaisesti) ja kyseistä lentoa liikennöivä lentoyhtiö on jostakin syystä kieltäytynyt kuljettamasta matkustaa, airBaltic ei ole vastuussa tästä toisen lentoyhtiön toimenpiteestä.

Artikla 8. Eri matkustajaryhmiä koskevat ehdot

8.1 Liikuntarajoitteisten matkustajien kuljetus

 

8.1.1      Liikuntarajoitteisten matkustajien hyväksyminen kuljetettaviksi edellyttää ennakkojärjestelyjä. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan airBalticille liikuntarajoitteistaan saadakseen asianmukaista palvelua ja tarvitsemaansa erityisavustusta. Ilmoitus on tehtävä oston yhteydessä tai muutoin hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 48 tuntia ennen aikataulunmukaista lähtöä, airBalticin verkkosivujen Ota yhteyttä -osiossa olevien yhteystietojen avulla. Mikäli edellä mainittu ilmoitusvelvollisuus on jäänyt täyttämättä, voidaan liikuntarajoitteisen matkustajan kuljetuksesta kieltäytyä.

 

8.1.2      AirBaltic sitoutuu tarjoamaan palvelujaan käyttäville liikuntarajoitteisille matkustajille palveluja, jotka on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä. AirBaltic ei kieltäydy kuljettamasta matkustajaa ainoastaan tämän erityistarpeiden vuoksi, mikäli airBaltic on vahvistanut matkustajan kuljetuksen ja matkustaja on ilmoittanut airBalticille lentolipun oston yhteydessä tai muutoin hyvissä ajoin tarvitsevansa avustuspalveluja. Matkustaja on vastuussa varauksen yhteydessä airBalticille antamiensa tietojen oikeellisuudesta mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta matkustajan terveyttä ja vaadittuja erityisjärjestelyjä koskevat tiedot sekä pyörätuolin tiedot (koko, paino, akkutyyppi jne.). Mikäli airBaltic toteaa ennen lentoa, että jokin varauksen yhteydessä annettu tieto ei pidä paikkaansa, matkustajan kuljetuksesta voidaan kieltäytyä. Tarkempia tietoja liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisesta on näiden ehtojen seuraavissa artikloissa sekä airBalticin verkkosivuilla osiossa Avustuspalvelut.

 

8.1.3      AirBaltic vahvistaa liikuntarajoitteisen henkilön kuljetuksen vasta sen jälkeen, kun kuljetuksen varmistamiseksi tehtävistä toimenpiteistä on sovittu. Mikäli matkustaja ei ole ilmoittanut airBalticille tarvitsevansa avustuspalveluja näiden ehtojen artiklan 8.8.1 mukaisesti, airBaltic pyrkii joka tapauksessa varmistamaan matkustajan kuljetuksen. Edellä mainittu ei millään tavalla rajoita airBalticin oikeutta kieltäytyä kuljetuksesta näiden ehtojen kohtien 8.1.1 ja 8.1.2 mukaisesti.

 

8.1.4      AirBaltic voi pyytää liikuntarajoitteista matkustajaa matkustamaan saattajan kera, jos se on airBalticin mielestä välttämätöntä turvallisuuden vuoksi tai jos matkustaja ei pysty itse poistumaan hätätilanteessa lentokoneesta tai ymmärrä turvaohjeita.

 

8.1.5      AirBalticilla on oikeus pyytää liikuntarajoitteista matkustajaa saapumaan lentoasemalle riittävän ajoissa, jotta kaikki muodollisuudet ehditään suorittaa.

 

8.1.6      Matkustajan on ennen koneeseen nousua oltava varma, että hänen terveydentilansa ei ole esteenä lentämiselle ja että se sallii airBalticin palvelujen käyttämisen. Jos matkustaja tietää, tai hänen on perusteltua epäillä, ettei hänen terveydentilansa salli lennolle nousua ja airBalticin palvelujen käyttämistä, tai että hänen terveydentilansa saattaa heikentyä hänen käyttäessään airBalticin palveluja tai lentokoneen normaalin toiminnan aikana (esimerkiksi sen vuoksi, mutta ei siihen rajoittuen, että matkustaja tarvitsee tai saattaa tarvita erityistä lääkinnällistä hoitoa, jota ei ole saatavilla tai ei ehkä ole saatavilla ennen lennon päättymistä), matkustajan ei tule käyttää airBalticin tarjoamia palveluja eikä nousta lennolle. Jos matkustajalla on mitään epäilystä sen suhteen, salliiko hänen terveydentilansa käyttää airBalticin palveluja ja nousta lennolle, hänellä on velvollisuus ottaa yhteyttä lääkäriin ennen lennolle nousua. Mikäli matkustajalla on diagnosoitu terveydentilaan liittyviä komplikaatioita mutta virallisen lääkärin lausunnon mukaan hänen sallitaan nousevan lennolle edellyttäen, että tiettyjä varotoimia noudatetaan, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tiettyjen lääkkeiden käyttö, matkustaja on velvollinen toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimet sen varmistamiseksi, että kyseisiä edellytyksiä noudatetaan ennen lentoa, lennon jälkeen ja lennon aikana.

 

8.1.7      Nämä ehdot hyväksyvää matkustajaa sitovat lisäksi airBalticin verkkosivuilla osiossa Avustuspalvelut julkaistut ehdot.

 

 

8.2 Lapset ja vauvat

 

8.2.1      Vauva voi matkustaa ainoastaan aikuisen seurassa; aikuisen on oltava vähintään 16-vuotias matkustaakseen vauvan kanssa. Yksi aikuinen voi matkustaa ainoastaan yhden vauvan kanssa. Matkustajan tulee olettaa varatessaan lippua vauvalle, ettei vauvalle ole erillistä istuinta.

 

8.2.2      Alle 12-vuotiaat lapset voivat matkustaa ainoastaan vähintään 16-vuotiaan aikuisen seurassa, tai jos lapsi on saavuttanut viiden vuoden iän, käyttämällä yksin matkustavan lapsen saattajapalvelua. Ainoastaan aikuisen seurassa matkustavalle lapselle on mahdollista ostaa lentolippu internetissä.

 

8.2.3      Nämä ehdot hyväksyvää matkustajaa sitovat lisäksi yksin matkustavan lapsen saattajapalvelun ehdot.

 

8.3 Matkustaminen raskauden aikana

 

Raskaana matkustavien matkustajien tulee ottaa yhteys lääkäriin ennen lentolipun ostoa. Matkustajan ja tulevan lapsen terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi airBalticin lennoilla noudatetaan erityisehtoja, jotka ovat nähtävissä airBalticin verkkosivuilla osiossa Lentäminen raskaana.

Artikla 9. Matkatavara

Mikäli matkustaja on päättänyt lentää airBalticin palveluja käyttäen ja hän noudattaa näitä ehtoja ja normatiivisia säädöksiä, airBaltic kuljettaa myös matkustajan henkilökohtaiset tavarat, kirjaamattomat matkatavarat (käsimatkatavarat), kirjatut matkatavarat ja muut erikoismatkatavarat tai eläimet.

 

9.1 Henkilökohtaiset tavarat ja kirjaamaton matkatavara

9.1.1      AirBaltic on julkaissut veloituksetta kuljetettavan kirjaamattoman matkatavaran (käsimatkatavaran) sallitut mitat, painon ja kappalemäärän, jotka riippuvat matkustajan ostaman lentolipun tyypistä. Tarkempia tietoja on saatavilla airBalticin verkkosivuilta osiosta Käsimatkatavara. Muiden lentoyhtiöiden liikennöimillä lennoilla saatetaan soveltaa erilaisia ehtoja. Tarkempia tietoja on saatavilla airBalticin verkkosivuilta osiosta Matkatavarat muilla kuin airBalticin lentämillä lennoilla.

 

9.1.2      Kirjaamattoman matkatavaran lisäksi matkustaja voi tuoda matkustamoon pienen henkilökohtaisen tavaran, kuten käsilaukun, asianmukaiseen laukkuun pakatun kannettavan tietokoneen tai kameran, tax-free-alueelta hankitut ostokset niille annetussa ostoskassissa, sateenvarjon.

 

9.1.3      Kirjaamattoman matkatavaran ja henkilökohtaisen tavaran on noudatettava airBalticin ilmoittamia paino- ja mittarajoituksia, jotta ne voidaan asettaa matkustajan edessä olevan istuimen alle tai istuinten yläpuolella olevaan umpinaiseen säilytyslokeroon. Jos matkustajan matkatavaraa ja/tai henkilökohtaista tavaraa ei voida säilyttää sille tarkoitetussa tilassa tai jos sen paino ja/tai mittasuhteet ylittävät sallitut rajat, tai jos sen ei jostain syystä, airBalticin harkinnan mukaan, katsota olevan turvallinen ja/tai sopiva kuljetettavaksi lentokoneen matkustamossa, airBalticilla on oikeus päättää, että matkustajan kirjaamaton matkatavara on kuljetettava kirjattuna matkatavarana sekä pyytää maksua kirjatun matkatavaran kuljettamisesta.

 

9.2 Kirjattu matkatavara

9.2.1      AirBaltic kuljettaa matkustajan kirjatun matkatavaran joko lisämaksua vastaan tai maksutta matkustajan ostamasta lipputyypistä riippuen. Matkustajan ostamasta lipputyypistä riippuen matkustaja saa kuljettaa tietyn kappalemäärän kirjattuja matkatavaroita. Kuhunkin yksittäiseen matkatavaraan sovelletaan enimmäispainoa ja -kokoa. Tarkempia tietoja kirjatun matkatavaran kuljettamisesta ja mahdollisista lisämaksuista on saatavilla airBalticin verkkosivuilta osiosta Ruumaan menevät matkatavarat.

 

9.2.2      Hyväksyttyään ja kirjattuaan matkustajan kirjatun matkatavaran airBaltic tai sen valtuuttama edustaja antaa matkustajalle jokaisesta matkatavarakappaleesta matkatavaralipukkeen, josta ilmenee matkustajan nimi ja lentoa koskevaa tietoa.

 

9.2.3      Matkustajan matkatavara kuljetetaan samalla lentokoneella, jolla matkustaja matkustaa, paitsi siinä tapauksessa, että airBaltic päättää kuljettaa sen eri lennolla turvallisuus- tai toiminnallisista syistä. Jos matkustajan kirjattu matkatavara kuljetetaan eri lennolla, matkustaja saattaa joutua käymään läpi tullitarkastuksen ja/tai maksamaan tullimaksuja yksittäisissä maissa sovellettavien normatiivisten säädösten mukaisesti.

 

9.2.4 Kirjatun matkatavaran nouto ja luovutus:

9.2.4.1   Jollei artiklasta 9.2.3 muuta johdu, matkustajan tulee noutaa kirjattu matkatavaransa niin pian, kuin se on saatavilla matkan määränpäässä tai pysähdyspaikassa (stopover). Jos kirjattua matkatavaraa ei noudeta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun se on tullut saataville, airBaltic saattaa hävittää sen ilman velvollisuutta maksaa korvausta.

 

9.2.4.2   Vain matkatavaralipukkeen haltija ja/tai matkustajan suullisesti ja/tai kirjallisesti nimeämä yhteyshenkilö on oikeutettu noutamaan matkustajan kirjatun matkatavaran.

 

9.2.4.3   Jos matkatavaralipuke on pudonnut ja/tai matkatavaraa ei voida tunnistaa matkatavaralipukkeesta, airBaltic luovuttaa kirjatun matkatavaran nimetylle henkilölle ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä pystyy osoittamaan oikeutensa matkatavaraan.

 

9.2.5      Jos matkustaja pakkaa kirjattuun matkatavaraan helposti särkyviä tai turmeltuvia tavaroita kuten lasia, lasipulloja (alkoholi ja parfyymipullot mukaan lukien), astioita, elintarvikkeita ja pilaantuvia tuotteita, tai arvokkaita tavaroita, kuten rahaa, avaimia, lääkkeitä, taideteoksia tai uskonnollisia teoksia, arvopapereita tai muita arvotavaroita, liikeasiakirjoja tai näytteitä, passeja ja muita henkilöllisyystodistuksia, koruja, arvometalleja, kelloja, soittimia, tietokoneita, kameroita, videokameroita, matkapuhelimia tai muita elektronisia laitteita / sähkölaitteita ja niiden lisävarusteita tai artiklassa 9.5.1 lueteltuja tavaroita, airBaltic ei vastaa niiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta ja/tai muista menetyksistä.

 

9.3 Erikoismatkatavara

 

9.3.1      AirBaltic tarjoaa myös urheiluvälineiden, vauvanvaunujen, pyörätuolien ja muiden erikoismatkatavaroiden kuljetuksen, jos matkustaja on ottanut huomioon kunkin matkatavaratyypin suurimman sallitun koon, painon ja yksiköiden lukumäärän tai muut rajoitukset. Matkustajan ostamasta lipputyypistä riippuen matkustaja voi joutua maksamaan lisämaksuja erikoismatkatavaran kuljettamisesta. Tarkempia tietoja erikoismatkatavaraa koskevista vaatimuksista on airBalticin verkkosivuilla osiossa Matkatavara.

 

9.3.2      Matkustajan on aina ilmoitettava airBalticille etukäteen erikoismatkatavaran kuljetuksesta.

 

9.3.3      Esineet, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi ruumassa (kuten herkät soittimet) ja jotka eivät täytä ylempänä artiklassa 9.1.3 lueteltuja vaatimuksia, voidaan hyväksyä kuljetettaviksi matkustamossa ainoastaan siinä tapauksessa, että niistä on ilmoitettu etukäteen ja airBaltic on antanut kuljetukseen luvan. AirBaltic voi pyytää lisämaksua tästä palvelusta. Tarkempia tietoja on airBalticin verkkosivuilla osiossa Matkatavara.

 

9.3.4      Metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitetut aseet ja ampumatarvikkeet on kuljetettava erikoismatkatavarana: niiden kuljettaminen lentokoneen matkustamossa on kielletty ja matkustajan on saatava airBalticilta lupa ennen niiden kirjaamista lennolle. Aseiden ja ampumatarvikkeiden hyväksymisestä saatetaan veloittaa käsittelymaksu, jonka määrän voi tarkistaa ottamalla yhteyttä airBalticiin. Kirjattuna matkatavarana kuljetettavien aseiden on oltava lataamattomia, varmistettuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Matkustajalla on oltava hallussaan kaikki aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettamista varten vaadittavat asiakirjat. Muussa tapauksessa niiden kuljetuksesta voidaan kieltäytyä. Aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettamiseen sovelletaan 5. päivänä lokakuuta 2012 annettua komission asetusta (EU) N:o 965/2012, jossa vahvistetaan lentotoimintaan liittyvät tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen lentokuljetusliiton (IATA) määräyksiä, joihin artiklassa 9.5.1.1 on viitattu. AirBaltic voi harkintansa mukaan hyväksyä erikoismatkatavaraksi sellaisia aseita kuin antiikkiaseet, miekat, veitset ja muut vastaavat esineet, joiden kuljettamiseksi matkustaja on saanut kirjallisen luvan airBalticilta sekä toimivaltaisilta viranomaisilta. Niiden tuomista lentokoneen matkustamoon ei kuitenkaan sallita ilman airBalticin etukäteen antamaa lupaa.

 

9.4 Eläimet

 

9.4.1      Eläimen koosta ja painosta riippuen airBaltic hyväksyy eläimiä kuljetettaviksi joko lentokoneen matkustamossa kirjaamattomana matkatavarana tai lentokoneen ruumassa kirjattuna matkatavarana. Tarkempia tietoja on airBalticin verkkosivuilla osiossa Matkustaminen lemmikkien kanssa.

 

9.4.2      Matkustajan, joka haluaa kuljettaa eläimiä, on varmistuttava siitä, että eläimet (esimerkiksi koirat, kissat, häkkilinnut ja muut lemmikkieläimet) ovat asianmukaisesti kuljetuslaatikoissaan ja että niillä on voimassaolevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuontiluvat ja muut määränpää- tai kauttakulkuvaltioiden vaatimat asiapaperit. Muussa tapauksessa niiden kuljettamisesta kieltäydytään.

 

9.4.3      Jos eläin kuljetetaan erikoismatkatavarana, sen painoa, mukaan lukien kuljetuslaatikko ja mukana kuljetettava ruoka, ei sisällytetä veloituksetta kuljetettavan matkatavaran määrään, vaan se katsotaan erikoismatkatavaraksi, josta on maksettava erillinen maksu.

 

9.4.4      AirBalticin ehtojen mukaisesti liikuntarajoitteisten matkustajien mukana kulkevat opaskoirat sekä niiden kuljetuslaatikot ja ruoka kuljetetaan veloituksetta lentolipun hintaan sisältyvän matkatavaran lisäksi.

 

9.4.5      AirBaltic ei ole velvollinen korvaamaan kuljetukseen ottamansa eläimen loukkaantumista, katoamista, sairastumista tai kuolemaa, ellei airBaltic ole toiminut törkeän huolimattomasti tai tuottamuksellisesti.

 

9.4.6      AirBaltic ei ole vastuussa eläimestä, jolla ei ole kaikkia tarpeellisia maastavienti-, maahantulo-, terveys- tai muita asiakirjoja, jotka vaaditaan eläimen maahantuloon tai kauttakulkuun jossakin maassa tai alueella. Henkilö, jonka mukana eläin on, on velvollinen korvaamaan airBalticille edellä mainitun noudattamatta jättämisestä aiheutuvien sakkojen, kustannusten tai menetysten määrän.

 

9.5 Tavarat, joita ei hyväksytä matkatavaraksi

 

9.5.1      Yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 5. päivänä marraskuuta 2015 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 2015/1998 yksilöityjä tavaroita ei saa kuljettaa kirjaamattomana matkatavarana eikä kirjattuna matkatavarana eikä myöskään airBalticin verkkosivuilla osiossa Matkatavararajoitukset lueteltuja tavaroita, mukaan lukien:

 

9.5.1.1   tavarat, jotka voivat olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle ja jotka on määritelty Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisia tavaroita koskevissa määräyksissä sekä airBalticin verkkosivujen osiossa Matkatavararajoitukset(lisätietoja saa pyydettäessä).

 

9.5.1.2   tavarat, joiden kuljettaminen on kielletty normatiivisten säädösten, ehtojen tai julkisen viranomaisen täytäntöönpanomääräysten mukaan valtiossa, josta tai johon on määrä lentää.

 

9.5.1.3   eläimet, muutoin kuin artiklassa 9.4 määrätyllä tavalla.

 

9.5.1.4   tavarat, jotka airBalticin kohtuullisen käsityksen mukaan ovat sopimattomia kuljetettaviksi vaarallisuutensa tai turvallisuusepäilyjen vuoksi tai painonsa, kokonsa, muotonsa tai luonteensa vuoksi, tai jotka ovat herkästi särkyviä tai epävakaita ja joiden kuljettamisessa on otettava huomioon käytettävä lentokonetyyppi. Lisätietoja tavaroista, joita ei hyväksytä kuljetettaviksi, on saatavissa pyydettäessä.

 

9.5.1.5   muuhun kuin metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitetut aseet ja ampumatarvikkeet muutoin kuin artiklassa 9.3.4 määrätyllä tavalla.

 

 

9.6 Oikeus tarkastukseen

 

9.6.1      Turvallisuussyistä airBaltic voi vaatia, että matkustaja sallii henkilöönsä kohdistuvan tarkastuksen ja skannauksen ja matkatavaroihinsa kohdistuvan tarkastuksen, skannauksen tai läpivalaisun. Nämä toimenpiteet voi suorittaa myös toimivaltainen lentoaseman turvallisuushenkilöstö tai muu toimivaltainen henkilö. Jos matkustaja ei ole tavoitettavissa, voidaan tämän matkatavarat tarkastaa myös tämän poissa ollessa sen selvittämiseksi, sisältävätkö ne joitakin ehdoissa tai voimassa olevissa normatiivisissa säädöksissä määriteltyjä tavaroita, joiden kuljettaminen ei ole sallittua, tai tavaroita, joiden kuljettamiseen matkustajalla ei ole airBalticin etukäteen antamaa lupaa siitä huolimatta, että näiden ehtojen ja normatiivisten säädösten mukaan matkustajan vastuulla on hankkia sanottu lupa.

 

9.6.2      Jos matkustaja ei suostu noudattamaan tällaista vaatimusta, airBaltic voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa ja/tai tämän matkatavaraa. AirBaltic ei vastaa matkustajalle tarkastuksesta tai skannauksesta tai matkatavaralle läpivalaisusta tai skannauksesta aiheutuvista vahingoista, ellei vahinko johdu airBalticin huolimattomuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. AirBaltic ei vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, että matkustaja myöhästyy jatkolennolta tällaisten tarkastusten vuoksi tai kieltäydyttyään tällaisista tarkastuksista.

 

9.7 Oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkatavaraa

 

9.7.1      AirBaltic voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana mitä tahansa tavaraa, jonka airBaltic katsoo olevan sopimaton kuljetettavaksi sen kokoon, muotoon, painoon, sisältöön, luonteeseen tai turvallisuuteen tai toiminnallisiin seikkoihin tai muiden matkustajien mukavuuteen liittyvästä syystä.

 

9.7.2      AirBaltic voi kieltäytyä hyväksymästä matkatavaraa kuljetettavaksi, jos sitä ole pakattu asianmukaisella tavalla.

 

9.7.3      AirBaltic voi kieltäytyä kuljettamasta kirjaamatonta matkatavaraa, joka ylittää koko-, paino- ja/tai kokoonpanorajoitukset ja/tai joka ei noudata airBalticin verkkosivuilla osiossa Matkatavara ilmoitettuja matkatavaran kuljetusohjeita tai joka ei vastaa niitä tietoja, jotka matkustaja on antanut airBalticille erikoismatkatavaransa mitoista ja ominaisuuksista.

 

9.7.4      AirBaltic voi kieltäytyä kuljettamasta mitä tahansa matkustajan matkatavarakappaletta, jos matkustaja on kieltäytynyt ehdoissa luetelluista turvatarkastuksista.

 

9.7.5      AirBaltic voi kieltäytyä tarjoamasta kuljetusta ja/tai kuljettamasta matkustajan matkatavaraa, jos matkustaja ei ole suorittanut matkatavaran kuljettamisesta veloitettavaa maksua kokonaisuudessaan.

Artikla 10. Lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksu

AirBaltic voi maksaa matkustajalle takaisin lentolipun hinnan tai sen osan, jos matkustaja on omasta aloitteestaan toimittanut airBalticille lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksua koskevan anomuksen ja takaisinmaksu on näiden ehtojen mukaista, tai jos lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksu on tarpeen airBalticin lentoihin tekemien muutosten vuoksi tai muista matkustajasta riippumattomista syistä. Seuraavia ehtoja sovelletaan silloin, kun matkustaja pyytää omasta aloitteestaan lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksua. Muissa tapauksissa sovelletaan artiklaa 13 ja/tai asiaankuuluvan asetuksen määräyksiä.

 

10.1        AirBaltic maksaa matkustajalle takaisin lentolipun tai sen osan hinnan voimassa olevien, kyseistä lipputyyppiä koskevien ehtojen mukaisesti.

 

10.2        Lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksua voi pyytää ja/tai sen voi saada joko lentolipussa nimetty henkilö tai henkilö, joka on maksanut lentolipun, missä tapauksessa airBaltic voi harkintansa mukaan päättää, että tämän on esitettävä airBalticille todisteita näiden tietojen tueksi ja lisäksi lentolipussa nimetyn henkilön kirjallinen suostumus.

 

10.3        Lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksun voi suorittaa ainoastaan lentoyhtiö, joka on antanut lentolipun alun perin, tai kyseisen lentoyhtiön valtuuttama edustaja.

 

10.4        AirBaltic ei palauta lentolipun hintaa tai sen osaa seuraavissa tapauksissa:

 

10.4.1    Lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksua haetaan lentolipun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

 

10.4.2    Takaisinmaksua ei tarvitse suorittaa lipputyypin ehtojen perusteella.

 

10.4.3    Matkustaja ei ole noudattanut lentolipun käyttöä koskevia ohjeita ja erityisesti kuponkien käyttöjärjestystä koskevia ehtoja.

 

10.4.4    Matkustaja ei ole peruuttanut varausta ennen suunniteltua lentoa.

 

10.5        Lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksussa noudatetaan sen maan normatiivisia säädöksiä tai määräyksiä, jossa lentolippu on ostettu ja/tai jossa lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksu suoritetaan. Edellä mainittu huomioon ottaen lentolipun hinnan tai sen osan takaisinmaksu suoritetaan yleensä samalla tavalla ja samassa valuutassa kuin lentolippu on maksettu, mutta airBaltic voi harkintansa mukaan ja/tai yhteisestä sopimuksesta maksaa lentolipun hinnan tai sen osan takaisin myös muulla tavalla ja/tai muussa valuutassa.

 

10.6        Valuuttakurssien vaihtelun vuoksi lentolipusta tai sen osasta takaisinmaksettu hinta saattaa erota hinnasta, joka lentolipusta tai sen osasta on maksettu lippua ostettaessa. AirBaltic ei ole tällaisessa tapauksessa vastuussa summien eroista eikä matkustajalla ole oikeutta vaatia airBalticia maksamaan tälle hintojen erotusta.

 

10.7        Mikäli lentolipun hinnan tai sen osan palauttaminen ei ole lipputyyppikohtaisten ehtojen perusteella mahdollista, airBaltic voi maksaa matkustajalle takaisin tämän käyttämättömästä lentolipusta tai sen osasta maksetut verot siinä tapauksessa, että lentolippua tai sen osaa ei ole käytetty eikä asianmukaisia lippuehtoja rikottu. AirBaltic maksaa tässä tapauksessa takaisin ainoastaan voimassa olevien lentolippujen verot ja ainoastaan verot, joita käyttämättömän lipun tai sen osan kyseessä ollessa ei tarvitse siirtää valtion viranomaisille.

Artikla 11. Käyttäytyminen lentokoneessa

11.1        Jos matkustaja airBalticin kohtuullisen käsityksen mukaan käyttäytyy lentokoneessa siten, että hän on vaaraksi lentokoneelle tai kenelle tahansa siinä olevalle henkilölle tai omaisuudelle, tai estää miehistöä suorittamasta tehtäviään tai laiminlyö minkä tahansa miehistön määräyksen noudattamisen, mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta tupakointia, alkoholin tai päihteiden käyttöä koskevat määräykset, tai käyttäytyy tavalla, joka aiheuttaa muille matkustajille, omaisuudelle tai henkilökunnalle häiriötä, vahinkoa tai loukkaantumisen, airBaltic voi ryhtyä harkintansa mukaan tarpeellisiin toimiin kyseisen käyttäytymisen estämiseksi, pakkokeinot mukaan lukien. Matkustajan kuljettamisesta voidaan kieltäytyä missä tahansa vaiheessa sekä silloisella että tulevilla lennoilla, ja matkustaja voidaan saattaa vastaamaan aiheuttamastaan vahingosta tai lentokoneessa tekemistään rikoksista oikeudessa.

 

11.2        AirBaltic voi turvallisuussyistä kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden käyttöä koneessa mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet, elektroniset pelit, radioaaltoja lähettävät laitteet, kauko-ohjattavat lelut ja radiopuhelimet. Kuulolaitteiden ja sydämentahdistajien käyttö on sallittua. Jos matkustaja käyttää lennon aikana matkapuhelinta tai muuta laitetta signaalin lähetystilassa, matkustaja joutuu maksamaan airBalticille 100 euron sakon ja matkustajaa voidaan kieltäytyä kuljettamasta tämän seuraavilla lennoilla.

 

11.3        Matkustaja ei saa valokuvata eikä videoida airBalticin työntekijöitä suorittamassa tehtäviään eikä jakaa näin saatua materiaalia sosiaalisessa mediassa tai muissa julkisissa paikoissa ilman kyseessä olevien airBalticin työntekijöiden lupaa ja airBalticin yritysviestinnän osaston kirjallista hyväksyntää. Matkustaja ei saa myöskään valokuvata tai videoida airBalticin työntekijöitä näiden käsitellessä lentokoneen laitteistoa eikä jakaa näin saatua materiaalia sosiaalisessa mediassa tai muissa julkisissa paikoissa. Tällaisen tiedon jakamista pidetään uhkana siviili-ilmailun turvallisuudelle, ja se saattaa johtaa oikeuskäsittelyyn Latviassa voimassa olevien normatiivisten säädösten mukaisesti. AirBalticilla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin sellaista matkustajaa vastaan, joka ei noudata tämän artiklan määräyksiä, ja lisäksi matkustajaa voidaan kieltäytyä kuljettamasta tämän seuraavilla lennoilla.

 

11.4        Tupakointi, sähkötupakka mukaan lukien, on kielletty airBalticin omistamissa ja sen hallussa olevissa lentokoneissa. Jos matkustaja tupakoi airBalticin lennolla, hänen on maksettava airBalticille 100 euron sakko ja matkustajaa voidaan kieltäytyä kuljettamasta tämän seuraavilla lennoilla.

 

11.5        Alkoholin käyttö airBalticin lennoilla on kielletty, ellei alkoholi ole ostettu airBalticilta lennon aikana, mistä on myyntikuitti todisteena. Jos matkustaja toimii tämän ehdon vastaisesti ja nauttii itselleen tai jollekin toiselle henkilölle kuuluvaa alkoholia, jota ei ole ostettu airBalticilta lennon aikana (jäljempänä tässä artiklassa – kielletty alkoholin käyttö), airBalticilla on oikeus pyytää matkustajaa lopettamaan tämä kielletyn alkoholin käyttö, ja jos matkustaja jättää huomautuksen huomiotta ja jatkaa alkoholin käyttöä kiellosta huolimatta, ottamaan alkoholin pois lennon ajaksi estääkseen matkustajaa harjoittamasta kiellettyä alkoholinkäyttöä. Lennon päätyttyä matkustajalla on oikeus saada alkoholinsa takaisin. Jos alkoholi on pakattu niin, että sitä ei voi sulkea tavalla, joka estää alkoholin läikkymisen lentokoneen nousun ja laskun sekä itse lennon aikana, airBalticilla on oikeus kaataa alkoholi pois ilman vastuuta tai korvausvelvollisuutta tästä aiheutuneista menetyksistä. Jos matkustaja harjoittaa kiellettyä alkoholin käyttöä airBalticin lennolla, hänen on maksettava airBalticille 100 euron sakko ja matkustajaa voidaan kieltäytyä kuljettamasta tämän seuraavilla lennoilla.

 

11.6        Matkustajaa suositellaan pysymään paikallaan turvavyö kiinnitettynä koko lennon ajan ja erityisesti silloin, kun ”Kiinnitä turvavyö” -merkkivalo palaa.

Artikla 12. Lisäpalvelut

12.1        Jos matkustaja ostaa lentolipun yhteydessä tai sen jälkeen joitakin airBalticin tarjoamia lisäpalveluja ja/tai lisäpalveluja, joihin viitataan jäljempänä, matkustajaa sitovat myös kyseisten lisäpalvelujen käyttöehdot:

 

 

12.2        Ostettujen lisäpalvelujen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta artiklassa 12.1 mainitut palvelut, joita ei käytetä tai joita ei käytetä siinä tapauksessa, että matkustaja peruuttaa lentolipun vapaaehtoisesti, hintaa ei palauteta, ellei ehdoissa muuta mainita.

 

12.3        Mikäli airBaltic tekee matkustajalle järjestelyjä kolmansien osapuolien kanssa muista palveluista kuin lentokuljetuksen osalta ja mikäli airBaltic antaa matkustajalle lipun tai arvosetelin näiden kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, kuten hotellivarauksia ja/tai autonvuokrausta varten, eivätkä nämä palvelut ole pakettimatkaan sisältyviä palveluja, airBaltic toimii tällöin ainoastaan palveluntarjoajan edustajana. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan, eli kolmannen osapuolen, palveluehtoja. AirBaltic ei ole vastuussa tällaisten palvelujen tarjoamisesta eikä kyseisten lisäpalvelujen tarjoamiseen liittyvistä toimista tai laiminlyönneistä eikä kyseisten lisäpalvelujen tarjoamatta jättämisestä lukuun ottamatta omia laiminlyöntejään näihin palveluihin liittyvien sopimusten tekemisessä.

 

12.4        AirBaltic pyrkii täyttämään matkustajan kohtuulliset palvelupyynnöt lennon aikana muun muassa tarjoamalla tiettyjä juomia, aterioita, istuinpaikkoja ja niin edelleen. AirBaltic ei kuitenkaan ole vastuussa kyseisen palvelun tarjoamatta jättämisestä, vaikka palvelu olisi vahvistettu varauksen yhteydessä, mikäli palvelun tarjoamatta jättäminen liittyy pakollisiin toiminnallisiin tai turvallisuusvaatimuksiin tai olosuhteisiin, jotka ovat airBalticin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Artikla 13. Lentoaikojen muutokset

13.1        AirBaltic tai sen valtuuttama edustaja ilmoittaa matkustajalle ennen varauksen tekemistä lennon suunnitellun lähtöajan asianomaisena päivämääränä. Tämä aika käy ilmi myös lentolipusta. Lennon lähtöaika, joka käy ilmi lentoaikataulusta ja/tai matkustajan lentolipusta, voi muuttua aikataulun julkaisemisen ja matkustajan tosiasiallisen lentopäivämäärän välisenä aikana: lento saattaa viivästyä tai se saattaa peruuntua. Jos matkustaja jättää varauksen yhteydessä airBalticille tarkat yhteystietonsa, airBaltic ilmoittaa matkustajalle mahdollisista lennon lähtöajan muutoksista, viivästymisistä tai peruuttamisista ja tarjoutuu auttamaan matkustajaa hyödyntämään tämän normatiivisten säädösten ja/tai lipputyyppikohtaisten ehtojen mukaisia oikeuksia. Tiedot ennalta suunnittelemattomista lentojen muutoksista käyvät ilmi myös lentoaseman ilmoitustauluilta.

 

13.2        Mikäli matkustajan valitseman lennon, jolle varaus on vahvistettu ja lentolippu lunastettu, lähtöaika muuttuu tai lento viivästyy tai peruuntuu, tai tapauksissa, joissa matkustajan pääsy lennolle evätään tai tämän matkustusluokkaa alennetaan, airBaltic toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lisätietoa asetuksesta on airBalticin verkkosivuilla.

 

13.3        AirBaltic ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta lentojen lähtöaikojen muutoksilta, viivästymisiltä tai peruuttamisilta vältyttäisiin. Sen vuoksi airBalticilla on tapauksissa, joissa se toteuttaa tällaisia tarpeellisia toimia, muun muassa oikeus toteuttaa lento matkustajan määränpäähän muulla lentokoneella ja/tai antaa lento toisen lentoyhtiön suoritettavaksi, mikäli katsotaan, että näin on mahdollista välttyä lentojen lähtöaikojen muutoksilta ja viivästymisiltä tai peruuttamisilta ja/tai lyhentää lennon viivästymisaikaa.

Artikla 14. Matkustusasiakirjat ja toimivaltaisten viranomaisten tarkastukset

14.1        Matkustaja on vastuussa kaikkien niiden valtioiden, joista, joihin tai joiden kautta lento kulkee, edellyttämien matkustusasiakirjojen tai viisumien hankkimisesta hyvissä ajoin sekä kyseisten valtioiden normatiivisten säädösten, lakien, määräysten tai muiden asiakirjojen määräämien edellytysten (jäljempänä tässä artiklassa – normatiiviset säädökset) noudattamisesta.

 

14.2        AirBaltic ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, joita matkustajalle voi koitua, jos tämä ei ole hankkinut matkustusasiakirjoja ja/tai viisumeja tai noudattanut normatiivisissa säädöksissä säädettyjä ehtoja. AirBaltic ja sen valtuuttama edustaja eivät anna virallista tietoa normatiivisissa säädöksissä säädetyistä ehdoista eikä etenkään niistä, jotka käsittelevät niiden valtioiden vaatimia matkustusasiakirjoja ja/tai viisumeja ja/tai niiden hankkimista koskevia menetelmiä, joista, joihin tai joiden kautta lento kulkee. Näin ollen airBaltic ei ole vastuussa sen valtuuttaman edustajan tai työntekijöiden matkustajalle antamasta suullisesta ja/tai kirjallisesta tiedosta ja/tai avusta, joka liittyy matkustusasiakirjojen ja/tai viisumien hankintaan tai normatiivisissa säädöksissä säädettyjen ehtojen noudattamiseen.

 

14.3        Matkustajan tulee ennen matkaa esittää kaikki kyseeseen tulevien maiden normatiivisten säädösten edellyttämät maastapoistumis-, maahantulo-, terveys- ja muut asiakirjat. AirBalticilla on tarpeen mukaan toimivaltaisen viranomaisen puuttuessa asiaan oikeus ottaa jäljennökset matkustajan matkustusasiakirjoista asiakirjojen voimassaolon ja/tai niiden normatiivisten säädösten määräystenmukaisuuden tarkistamiseksi. AirBaltic pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä kuljettamasta sellaista matkustajaa, joka ei ole toiminut näiden vaatimusten mukaisesti tai jonka matkustusasiakirjat eivät ole voimassa tai muutoin mainittujen vaatimusten mukaisia.

 

14.4        Jos matkustajalta evätään pääsy johonkin maahan tai jos matkustaja ei ole noudattanut normatiivisten säädösten vaatimuksia ja tämän johdosta airBalticille määrätään sakko ilman vaadittuja matkustusasiakirjoja ja viisumia matkustavan matkustajan kuljettamisesta, matkustaja on vaadittaessa velvollinen korvaamaan airBalticille maksettavaksi määrätyn sakon ja/tai muut kyseessä olevan maan määräämät maksut sekä kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat matkustajan kuljettamisesta kyseessä olevasta maasta takaisin lennon lähtöpaikkakunnalle. Lentolipun hintaa ei tällaisessa tapauksessa palauteta. AirBaltic voi tällaisten kustannusten kattamiseksi käyttää mitä tahansa matkustajan lentolippuun sisältyvistä käyttämättömistä kuljetuksista sille suoritettuja maksueriä tai muita mahdollisia hallussaan olevia matkustajan varoja. Jos matkustaja ei ole suorittanut vaadittua maksua ilmoitettuun määräaikaan mennessä, airBalticilla on oikeus vaatia kyseisiä maksuja matkustajan lentolipun maksaneelta henkilöltä.

 

14.5        Mikäli toimivaltaiset viranomaiset ja/tai virkamiehet niin vaativat, matkustaja on velvollinen osallistumaan henkilöönsä ja/tai matkatavaraansa kohdistuviin tarkastuksiin, mukaan lukien tulliviranomaisen tai muun toimivaltaisen valtion viranomaisen, vastuullisen lentoasematyöntekijän tai airBalticin tai muun lentoyhtiön työntekijän suorittamat turvatarkastukset. AirBaltic ei ole velvollinen korvaamaan matkustajalle mahdollisia menetyksiä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat tällaisten tarkastusten aikana, eikä menetyksiä tai vahinkoja, jotka johtuvat siitä, ettei matkustaja suostu noudattamaan toimivaltaisten viranomaisten ja/tai virkamiesten vaatimuksia. Mikäli matkustaja kieltäytyy tarkastuksista, häneltä voidaan evätä pääsy lennolle. Lentolipun hintaa ei tällaisessa tapauksessa palauteta.

Artikla 15. Vastuu

15.1        Yleiset ehdot

15.1.1    AirBalticin vastuu ja muiden matkustajan lentoja liikennöimien lentoyhtiöiden vastuu määritellään asianmukaisen lentoyhtiön yleisten kuljetusehtojen mukaisesti, joihin matkustaja on tutustunut varausprosessin yhteydessä. Antaessaan lentolipun toisen lentoyhtiön liikennöimälle lennolle airBaltic toimii ainoastaan tämän toisen lentoyhtiön edustajana eikä ole vastuussa lentolippuun merkityn lennon suorittamisesta.

 

15.1.2    Ellei näissä ehdoissa toisin määrätä, jäljempänä tarkoitetun kuljetuksen (silloinkin, kun se ei ole kansainvälinen kuljetus) on noudatettava seuraavia normatiivisia säädöksiä, joissa määrätään matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

  • Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettu sopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta
  • Montrealissa 28. toukokuuta 1999 allekirjoitettu sopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta
  • Lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetuksen yhteydessä 9. päivänä lokakuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11. päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5. päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä
  • ja muut säädökset.

 

15.1.3    Jos airBaltic näyttää toteen, että vahinkoihin ovat johtaneet, tai niiden syntymiseen ovat myötävaikuttaneet, matkustajan tai henkilön, jolle kuuluvat oikeudet matkustaja on omaksunut, tuottamukselliset tai kielletyt toimet tai toimimatta jättämiset, airBaltic on vapautettu täysin tai osittain korvausvelvollisuudesta matkustajalle siltä osin kuin vahinko johtuu, tai sen syntyyn on myötävaikuttanut, sanottu tuottamuksellisuus, kielletyt toimet tai toimimatta jättämiset.

 

15.1.4    AirBaltic ei vastaa matkustajalle tai tämän matkatavaralle aiheutuvasta vahingosta, ellei vahinko johdu airBalticin huolimattomuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Matkustaja vastaa vahingoista, joita hän tai hänen matkatavaransa aiheuttaa muille henkilöille tai muiden omaisuudelle (mukaan lukien airBaltic ja airBalticin omaisuus).

 

15.1.5    AirBaltic vastaa ainoastaan airBalticin liikennöimien lentokuljetusten aikana aiheutuneista menetyksistä tai muista vahingoista.

 

15.1.6    AirBaltic ei ole vastuussa mistään matkustajalle tapahtuvista menetyksistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat voimassa olevien normatiivisten säädösten ja asianmukaisten menettelyjen noudattamisesta tai siitä, ettei matkustaja ole noudattanut niitä.

 

15.1.7    Matkustajalla on vastuu pyydettäessä toimittaa airBalticin pyytämät asiakirjat annettuun määräaikaan mennessä todisteeksi matkustajalle aiheutuneista kuluista ja/tai vahingon suuruudesta, mukaan lukien asiakirjat korvattaviksi vaadittavien kulujen tueksi (esimerkiksi matkustajan tekemistä ostoista saatu myyntitosite, josta ilmenee ostopäivämäärä, ostetun tavaran tiedot sekä ostetun tavaran hinta). Muutoin airBalticin vastuu voidaan rajoittaa todistetusti aiheutuneen vahingon suuruiseksi.

 

15.1.8    AirBaltic ei missään tapauksessa vastaa saamatta jääneestä voitosta, välillisestä vahingosta eikä seurannaisvahingosta.

 

15.1.9    Näitä ehtoja, vastuuvapautuksia ja poikkeuksia sovelletaan airBalticin henkilökuntaan, lentokoneen miehistöön ja valtuutettuun edustajaan samassa määrin, kuin niitä sovelletaan airBalticiin. Kokonaissumma, joka airBalticilta tai mainituilta henkilöitä voidaan yhteensä korvauksena saada, ei voi ylittää näiden ehtojen ja artiklassa 15.1.2 mainittujen normatiivisten säädösten mukaista vastuun ylärajaa.

 

15.1.10 Mikään näiden ehtojen säännöistä ei kumoa mitään artiklassa 15.1.2 mainittua tai muun voimassaolevan normatiivisen säädöksen mukaista korvausvastuuta, mahdolliset poikkeukset ja rajoitukset mukaan lukien, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

 

15.2 Vastuu matkatavarasta

 

15.2.1    Mikäli matkustajan matkatavara viivästyy tai vahingoittuu, yksittäisen kirjatun matkatavaran tai kaikkien matkatavaroiden katoaminen mukaan luettuna, matkustaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta airBalticille välittömästi kirjallisesti. Jos kyseessä on kirjatun matkatavaran vahingoittuminen, asiasta on ilmoitettava seitsemän (7) päivän kuluessa kirjatun matkatavaran vastaanottamisesta; jos kyseessä on kirjatun matkatavaran viivästyminen, asiasta on ilmoitettava 21 (kahdenkymmenenyhden) päivän kuluessa kirjatun matkatavaran vastaanottamisesta.

 

15.2.2    AirBaltic ei vastaa matkustajalle aiheutuneesta vahingosta siinä tapauksessa tai siltä osin, kuin vahinko on seurausta matkatavaran omasta viasta, laadusta tai puutteellisesta toiminnasta. Kirjaamattomalle matkatavaralle, henkilökohtainen tavara mukaan lukien, aiheutuneiden vahinkojen osalta airBaltic on korvausvelvollinen, jos vahinko on todistetusti aiheutunut airBalticin tai sen työntekijöiden tai miehistön huolimattomuudesta. AirBaltic ei ole vastuussa sellaisen matkatavaran vahingoittumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai viivästymisestä, jonka kuljetukselle ei ole annettu lupaa, joka on hyväksytty kuljetettavaksi rajoitetun vastuun tarralla varustettuna tai joka on esine, johon sovelletaan erityismääräyksiä ja josta airBalticille ei ollut ilmoitettu varauksen tekemisen yhteydessä tai jolle ei ollut saatu airBalticin kirjallista hyväksyntää. AirBaltic ei ole vastuussa kirjaamattomalle matkatavaralle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko johdu airBalticin huolimattomuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

 

15.2.3.   Jos matkustaja on jättänyt henkilökohtaista omaisuuttaan tai vastuullaan olevaa toisen henkilön omaisuutta lentokoneeseen, lentoasemalle tai minne tahansa muualle, matkustaja on vastuussa itselleen ja/tai omaisuuden omistajalle aiheutuvasta vahingosta; airBaltic ei mainitunkaltaisessa tapauksessa vastaa vahingoista.

 

15.2.4    AirBalticin vastuu kirjatulle matkatavaralle tapahtuvasta vahingosta on rajoitettu artiklassa 15.1.2 mainittujen normatiivisten säädösten ja muiden normatiivisten säädösten mukaisesti. Korvauksen määrää arvioitaessa saatetaan ottaa huomioon matkatavaran kunto.

 

15.2.5    Mikäli matkustaja ei ole tyytyväinen artiklassa 15.1.2 mainituissa normatiivisissa säädöksissä annettuihin kirjatun matkatavaran katoamista tai vahingoittumista koskeviin lentoyhtiön vastuunrajoituksiin (matkatavarasta kadonneet esineet mukaan lukien) tai jos matkustaja kuljettaa huomattavan arvokkaita esineitä, matkustajaa suositellaan vakuuttamaan kirjattu matkatavaransa ennen lentoa.

 

15.2.6    AirBaltic ei ole vastuussa normaalien kuljetusprosessien kirjatulle matkatavaralle aiheuttamasta kosmeettisesta ja/tai pinnallisesta vahingosta eikä vahingosta, joka johtuu matkatavaran viasta, laadusta, poikkeavuudesta tai puutteellisesta pakkaamisesta.

 

15.2.7    Kirjatun matkatavaran viivästyessä tai kadotessa matkustaja on velvollinen tekemään yhteistyötä airBalticin kanssa kyseisen matkatavaran löytämiseksi ja sen perille toimittamisen järjestämiseksi mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta yksityiskohtaisen tiedon toimittaminen viivästyneen matkatavaran sisällöstä tai tarkan osoitteen antaminen matkatavaran perille toimittamista varten. AirBalticilla on oikeus ottaa matkustajan yhteistyöhaluttomuus huomioon tehdessään päätöstä matkustajalle maksettavan korvauksen määrästä.

 

15.3 Vastuu onnettomuudesta johtuvasta matkustajan kuolemasta tai loukkaantumisesta

 

15.3.1    Artiklassa 15.1.2 mainituissa normatiivisissa säädöksissä on määrätty lentoyhtiön vastuusta ja vastuunrajoituksista tilanteissa, joissa matkustaja kuolee tai loukkaantuu onnettomuudesta johtuen.

 

15.3.2    AirBaltic ei ole vastuussa minkäänlaisesta matkustajan iän tai henkisen tai fyysisen tilan aiheuttamasta sairaudesta, loukkaantumisesta, fyysisestä tai henkisestä vammasta tai kuolemasta tai mistään kyseisen tilan heikkenemisestä.

Artikla 16. Ehtojen muuttaminen

Valtuutetuilla edustajilla, palveluntarjoajilla, muilla edustajilla tai työntekijöillä ei ole valtuuksia muuntaa, muuttaa tai poistaa mitään näiden ehtojen määräystä. Jos airBaltic muuttaa näitä ehtoja, ehtojen voimassaoleva versio on nähtävissä airBalticin verkkosivuilla. Jos muutoksia tehdään sen jälkeen, kun matkustaja on ostanut lentolipun, matkustajan kuljetusta sitovat ehdot sellaisina kuin ne olivat varaushetkellä. Mikäli ehtojen muutokset kuitenkin koskevat matkustajaa ja/tai tämän valitsemaa lentoa ja/tai lisäpalveluja, airBaltic tai sen valtuuttama edustaja ilmoittaa matkustajalle asiasta.

Artikla 17. Korvausvaatimusten hakeminen ja siirtäminen

17.1        Kaikki airBalticin liikennöimästä lennosta ja/tai tarjotuista lisäpalveluista ja/tai ilmakuljetussopimuksen tekemisestä ja/tai muista sanottujen ehtojen seikoista johtuvat tai niihin liittyvät korvausvaatimukset on tehtävä airBalticille niin pian kuin mahdollista tapahtuman jälkeen. Mainittujen vaateiden vanhenemisaika on kolme vuotta, ellei sen kaltaisten vaateiden vanhenemisajasta ole ehdoissa tai voimassa olevissa Latvian tasavallan normatiivisissa säädöksissä toisin määrätty. Liian myöhään tehtyjä korvausvaatimuksia ei oteta vastaan.

 

17.2        Kaikki artiklassa 17.1 luetellut korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen esimerkiksi airBalticin verkkosivuilta osiosta Ota yhteyttä löytyvää verkkolomaketta. Korvausvaatimus on tehtävä suoraan airBalticille ja se on tehtävä ennen korvausvaatimuksen lähettämistä kolmansille osapuolille. Korvausvaatimusprosessi toteutetaan kirjallisessa muodossa. Pidätämme oikeuden olla maksamatta korvauksia saadessamme korvausvaatimuksen kolmannelta osapuolelta, jos emme ole saaneet kyseistä korvausvaatimusta ensin sinulta, vaikka korvausvaatimus olisikin tehty sinun nimissäsi ja sinun puolestasi. Edellä mainittu ei millään tapaa loukkaa oikeuttasi neuvotella kolmannen osapuolen kanssa korvausvaatimuksestasi ennen vaatimuksen tekemistä, lukuun ottamatta artiklassa 17.3 määrättyjä tapauksia.

 

17.3        Hyväksymällä nämä ehdot matkustaja hyväksyy, että minkä tahansa artiklassa 17.1 mainitun korvausvaatimusten luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ilman airBalticin kirjallisesti etukäteen antamaa lupaa kiellettyä mukaan lukien vaateet, jotka koskevat ehtojen täytäntöönpanoa artiklassa 15.1.2 mainituissa normatiivisissa säädöksissä määrätyllä tavalla siinäkin tapauksessa, että kyseinen henkilö on maksanut matkustajan ostaman lentolipun.

Artikla 18. Muut ehdot

18.1 Tapaukset, joissa ehdot ovat ristiriidassa normatiivisten säädösten tai muiden määräysten kanssa

 

18.1.1    Yksittäisissä tapauksissa matkustajan ja tämän matkatavaran kuljetus voidaan tarjota muiden normatiivisten säädösten ja ehtojen mukaisesti, joita airBalticiin sovelletaan tai jotka airBaltic on ottanut käyttöön lentoturvallisuuteen, täsmällisyyteen ja matkustajamukavuuteen liittyen. Nämä koskevat myös mutta eivät ainoastaan liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamista, elektronisten laitteiden ja tavaroiden käyttörajoituksia, tiettyjen vaarallisten tavaroiden kuljettamista ja lennonaikaista alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden käyttöä. Tietoa mainituista normatiivisista säädöksistä on saatavissa airBalticilta erillisestä pyynnöstä.

 

18.1.2    Mikäli nämä ehdot ovat ristiriidassa airBalticin tariffien tai voimassa olevien normatiivisten säädösten kanssa, tariffeja tai normatiivisia säädöksiä sovelletaan näiden ehtojen sijasta. Mikäli jotakin näiden ehtojen artikloista ei normatiivisten säädösten mukaan voida soveltaa, näitä ehtoja sovelletaan kuitenkin muilta osin.

 

18.1.3    Mikäli ehdot ja muut airBalticin tai sen valtuuttaman edustajan antamat erityiskysymyksiä koskevat voimassa olevat normatiiviset säädökset ovat ristiriidassa keskenään, näitä ehtoja sovelletaan.

 

18.2 Yksityisyydensuojakäytäntö

 

Hyväksymällä ehdot matkustaja ilmaisee samalla hyväksyvänsä airBalticin yksityisyydensuojakäytännön.

 

18.3 Tietosuoja

 

Käsitellessään matkustajan henkilötietoja, jotka matkustaja tai tämän puolesta toimiva muu henkilö on antanut airBalticille, airBaltic toimii tietosuojaa koskevien sovellettavien normatiivisten säädösten mukaisesti.

 

18.4 Ehtojen tulkinta

 

Näiden ehtojen artiklojen otsikointi on toteutettu tarkoituksenmukaisuussyistä, eikä otsikointia käytetä sopimusehtojen sisältämän tekstin tulkintaan.

 

18.5 Riitojenratkaisumenettely

 

AirBaltic tekee mahdollisuuksiensa mukaan kaiken, jotta matkustaja olisi tyytyväinen airBalticin palveluihin ja palveluksiin. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, airBaltic pyrkii tarjoamaan matkustajalle suotuisan ja hyväksyttävän ratkaisun. Jollei matkustaja tästä huolimatta ole tyytyväinen airBalticin tarjoamaan ratkaisuun tai airBaltic ei hyväksy matkustajan korvausvaatimusta, matkustajalla on oikeus pyytää riidanratkaisuun tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen palveluja kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU sekä kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 524/2013 sekä kuluttajansuojalain sekä kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevan lain mukaisesti:

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Kuluttajan oikeuksien suojelukeskus)

Brīvības iela 55

Riga, LV-1010

Latvia

Verkkosivut: www.ptac.gov.lv

Sähköposti: ptac@ptac.gov.lv

 

Jos kanne koskee Saksan lentoja, matkustajalla on oikeus pyytää apua myös seuraavalta järjestöltä:

söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.

Fasanenstraße 81

D-10623 Berlin

Saksa

Verkkosivut: http://soep-online.de

Kantelulomake: https://soep-online.de/request-form-flight.html

 

Jos kanne koskee Ison-Britannian lentoja, matkustajalla on oikeus pyytää apua myös seuraavalta järjestöltä:

Civil Aviation Authority

Passenger Advice and Complaints Team

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

Iso-Britannia

Verkkosivut: www.caa.co.uk

Kantelulomake: https://caaportal.icasework.com/form?Type=Complaint&Login=false&Title=none

 

Asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti on perustettu kuluttajariitojen verkkovälitteinen riitojenratkaisualusta: se on nähtävissä airBalticin verkkosivuilla osiossa Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu, ja matkustaja voi käyttää sitä airBalticia koskevien riita-asioiden ratkaisuun.

 

Tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin ottaa matkustajan valituksen käsiteltäväkseen vasta sen jälkeen, kun matkustaja on antanut valituksen airBalticin käsiteltäväksi ja pyrkinyt ratkaisemaan riidan neuvottelemalla tämän kanssa.

 

Matkustaja hyväksyy, että näiden ehtojen ja ilmakuljetussopimuksen puutteellisesta täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvat riidat ja erimielisyydet tai aiheutuneen vahingon korvaamista koskevat kysymykset ratkaistaan molemminpuolisten neuvottelujen avulla. Mikäli matkustaja ja airBaltic eivät pääse asiassa sopimukseen, riita siirtyy Latvian tasavallan tuomioistuinjärjestelmän ratkaistavaksi, ja se ratkaistaan Latvian tasavallan voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

 

18.6 Yhteystiedot

 

Jos matkustajalla on varaukseensa tai varauksen muutoksiin liittyviä kysymyksiä (lukuun ottamatta lisäpalvelujen ostoa), matkustaja voi soittaa airBalticille numeroon +371 67006006. Jos matkustaja haluaa ostaa lisäpalveluja, hän voi ottaa yhteyttä puhelinpalvelumme maksulliseen numeroon. Numero on verkkosivuillamme osiossa Ota yhteyttä.

Tooltip_anchor Window_close