Bendrosios vežimo taisyklės

Atnaujinta 13.07.2015

Šios vežimo taisyklės yra vienintelės AirBaltic Corporation AS privalomos bendrosios taisyklės. Kitų vežėjų vežimo taisyklės, kurios gali skirtis nuo šių vežimo taisyklių, yra taikomos tų vežėjų vežimui oru.

Šios Vežimo taisyklės gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo. Galiojanti yra naujausia paskelbta taisyklių versija.

 

1 STRAIPSNIS. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Skaitydami šias sąlygas įsidėmėkite, kad:

NUMATYTOS SUSTOJIMO VIETOS – vietos, nurodytos jūsų biliete arba mūsų tvarkaraščiuose kaip numatytos jūsų maršruto sustojimo vietos, išskyrus išvykimo ir atvykimo vietas.

ORO LINIJŲ ŽYMĖJIMO KODAS – tai du simboliai arba trys skaitmenys, žymintys konkretų oro vežėją.

ĮGALIOTASIS ATSTOVAS – mūsų paskirtas pardavimo keleiviams atstovas, atstovaujantis mums parduodant mūsų oro transporto paslaugas.

BAGAŽAS – tai jūsų asmeninis turtas, kurį vežatės į kelionę. Jeigu nenurodyta kitaip, jį sudaro jūsų registruotasis ir neregistruotasis bagažas.

BAGAŽO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖ – dokumentas, išduodamas tik registruotajam bagažui identifikuoti.

UŽSAKOVAS – ne jaunesnis kaip 18 metų suaugęs žmogus, kuris veikia kaip visų užsakyme įrašytų keleivių atstovas ir pateikia užsakymą savo vardu arba savo ir kitų keleivių vardu, įskaitant ir didelį keleivių skaičių.

VEŽIMAS – keleivių ir (ar) bagažo vežimas oru.

VEŽĖJAS – kitas oro vežėjas, o ne mes, kurio oro linijų žymėjimo kodas yra nurodytas jūsų biliete ar jungiamajame biliete.

REGISTRUOTASIS BAGAŽAS – bagažas, kurį priimame vežti ir kuriam išduodame bagažo identifikavimo kortelę.

REGISTRACIJOS Į SKRYDĮ TERMINAS – oro linijų nurodytas laiko terminas, per kurį turite atlikti registracijos į skrydį formalumus ir gauti įlaipinimo bilietą.

BENDRASIS KODAS – vieno vežėjo vykdomi skrydžiai, į kuriuos vietas siūlo kitas vežėjas, naudodamas savo oro linijų žymėjimo kodą arba bendrą su vykdančiomis skrydį oro linijomis žymėjimo kodą.

SUTARTIES SĄLYGOS – sąlygos, išdėstytos ar pateiktos kartu su jūsų bilietu ar užsakymo patvirtinimu / kvitu ir taip įvardytos, taip pat sąlygos, kuriose nurodytos šios vežimo taisyklės bei pastabos.

JUNGIAMASIS BILIETAS – jums išduotas bilietas, susijęs su kitu bilietu, kurie drauge sudaro vieną vežimo sutartį.

KONVENCIJA – tarptautiniai normatyviniai aktai, prie kurių yra prisijungusi Latvija.

KUPONAS – popierinis arba elektroninis skrydžio kuponas, suteikiantis teisę jame įvardytam keleiviui keliauti konkrečiu skrydžiu, nurodytu kupone.

ŽALA – keleivio mirtis, sužeidimas ar kūno sužalojimas, dalinis arba visiškas turto praradimas, vagystė ar kitokia žala, patirta aplinkybėmis, susijusiomis su mūsų vykdomu vežimu ar kitomis teikiamomis paslaugomis.

DIENOS – kalendorinės dienos, įskaitant visas septynias savaitės dienas; siunčiant pranešimą, įskaičiuojama diena, kurią buvo išsiųstas pranešimas; nustatant bilieto galiojimo terminą, įskaičiuojama bilieto išdavimo ar skrydžio pradžios diena.

ELEKTRONINIS KUPONAS – elektroninis skrydžio kuponas arba kitas galiojantis dokumentas, esantis mūsų duomenų bazėje.

ELEKTRONINIS BILIETAS – mūsų arba mūsų vardu išduotas užsakymo patvirtinimas / kvitas, elektroniniai kuponai ir, tam tikrais atvejais, įlaipinimo dokumentas.

SKRYDŽIO KUPONAS – bilieto dalis su užrašu „good for passage“ arba elektroninio bilieto segmentas (–ai), kuriuose nurodytos konkrečios vietos, iš kurių ir į kurias jūs vykstate.

UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS / KVITAS – dokumentas ar dokumentai, kuriuos mes išduodame keleiviams, keliaujantiems su elektroniniais bilietais, kuriuose nurodyti keleivio vardas ir pavardė, skrydžio informacija ir pastabos.

MŪSŲ NUOSTATOS – šias taisykles papildančios mūsų nuostatos ir taisyklės, nustatančios procedūras ir standartus, kurios yra taikomos keleivių ir (ar) bagažo vežimui bei apima galiojančius tarifus.

KOMPLEKTAS – iš anksto už bendrą kainą parengtas ir parduodamas arba siūlomas įsigyti ne mažiau kaip dviejų toliau minimų paslaugų – skrydžio, apgyvendinimo, automobilio nuomos, automobilio stovėjimo oro uoste ir oro uosto ekspreso (autobuso) – rinkinys, kai paslaugų suteikimo trukmė yra daugiau nei 24 valandos arba yra įtraukta nakvynė.

KELEIVIS – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, vežamas arba kurį reikia vežti lėktuvu pagal bilietą (taip pat žiūrėti „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ir „Jumis“ apibrėžimą.)

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ KELEIVIAI - tai vaikai, keliaujantys be lydinčio asmens, laikinai nedarbingi asmenys, nėščios moterys, sergantys asmenys, neįgalūs asmenys, riboto judumo asmenys bei asmenys, kurių judumas naudojantis transportu yra ribotas dėl kokios nors fizinės negalios (sensorinės ar lokomotorinės, nuolatinės ar laikinos), protinės negalios ar sutrikimo arba bet kokios kitos negalios ar dėl amžiaus ir kuriems dėl jų būsenos reikalinga tinkama priežiūra bei visiems keleiviams teikiamų paslaugų pritaikymas prie jo ar jos specialiųjų poreikių.

KELEIVIO KUPONAS arba KELEIVIO KVITAS – bilieto dalis, kuri yra keleivio raštiškas vežimo sutarties įrodymas.

SST – tai specialioji skolinimosi teisė, kaip nustatyta Tarptautinio valiutos fondo.

SUSTOJIMAS – jūsų kelionės metu numatytas sustojimas pakeliui tarp jūsų išvykimo ir paskirties punktų.

TARIFAS – paskelbtos kainos, rinkliavos ir (ar), kai reikia, atitinkamų institucijų patvirtintos susijusios oro linijų vežimo taisyklės.

BILIETAS – dokumentas, kurio pavadinimas yra „Keleivio bilietas ir bagažo kvitas“, arba elektroninis bilietas, išduotas mūsų arba mūsų vardu ir susidedantis iš vežimo taisyklių, pastabų ir kuponų.

NEREGISTRUOTASIS BAGAŽAS – toks jūsų bagažas, kurio nepridavėte registruoti.

MES, MŪSŲ, MUMS, MUS ir MUMISAir Baltic Corporation AS.

JŪS, JŪSŲ, JUMS, JUS ir JUMIS – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, vežamas arba kurį reikia vežti lėktuvu pagal bilietą (taip pat žiūrėti apibrėžimą „Keleivis“).

2 STRAIPSNIS. TAIKYMAS

2.1 BENDROSIOS SĄLYGOS

Mūsų vežimo taisyklės taikomos skrydžiams (arba skrydžių atkarpoms), kuriems mūsų pavadinimas arba oro linijų bendrovės kodas nurodytas bilieto vežėjo langelyje tam skrydžiui (arba skrydžio atkarpai) arba „bendro kodo“ skrydžiams, arba kai kuriais atvejais, kai bilietą išdavėme mes.

2.2 UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI

Jeigu vežimas atliekamas pagal užsakomojo skrydžio sutartį, šios vežimo taisyklės taip pat taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja užsakomojo skrydžio sutarčiai.

2.3 BENDRASIS KODAS

Kai kurioms paslaugoms teikti turime susitarimus su kitais vežėjais, vadinamus bendrojo kodo susitarimais. Tai reiškia, kad net jeigu jūs turite mūsų patvirtintą užsakymą ir bilietą, kuriame kaip vežėjas nurodytas mūsų oro linijų pavadinimas arba oro linijų žymėjimo kodas, skrydį gali vykdyti kitas vežėjas. Tokiais atvejais mes arba mūsų įgaliotasis atstovas informuos jus apie skrydį vykdantį vežėją kelionės užsakymo metu. Šalis, su kuria jūs sudarote sutartį, yra vežėjas, kurio oro linijų žymėjimo kodas yra nurodytas skrydžio kupone ar maršruto nuorodoje prie skrydžio numerio.

2.4 VIRŠESNIS ĮSTATYMAS

Jeigu šios vežimo taisyklės prieštarauja mūsų tarifams arba galiojantiems teisės aktams, tokiu atveju bus taikomi tarifai ir galiojantys teisės aktai.

Jeigu pagal galiojančius teisės aktus kuri nors šių vežimo taisyklių nuostata negalioja, kitos šių taisyklių nuostatos lieka galioti.

2.5 TAISYKLĖS, VIRŠESNĖS NEI NUOSTATOS

Jeigu kitaip nenurodyta šiose vežimo taisyklėse, esant prieštaravimui tarp šių vežimo taisyklių ir bet kurių kitų mūsų nuostatų, nustatančių tam tikrus klausimus, viršesnės yra šios vežimo taisyklės.

3 STRAIPSNIS. UŽSAKYMAI

3.1 UŽSAKYMŲ REIKALAVIMAI

3.1.1 Mes ar mūsų įgaliotasis atstovas užregistruos jūsų užsakymą (–us). Jūsų prašymu pateiksime raštišką jūsų užsakymo (–ų) patvirtinimą.

3.2 BILIETO APMOKĖJIMO TERMINAS

Jeigu nesumokėjote už bilietą iki mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo nurodyto termino, mes galime atšaukti jūsų užsakymą.

3.3 ASMENS DUOMENYS

3.3.1 Jūs pripažįstate, kad asmens duomenis mums pateikėte šiais tikslais, susijusiais su jūsų kelione: užsakymui atlikti, bilietui pirkti, papildomoms paslaugoms, tokioms kaip viešbučio užsakymas ar automobilio nuoma, gauti, tokioms paslaugoms kaip specialūs patogumai žmonėms su judėjimo negalia, specialus maistas, mūsų keleivių kitų specialių pageidavimų vykdymas kurti ir teikti, imigracijos ir įvažiavimo procedūroms pagreitinti, ypatingais atvejais –šiems duomenims valdžios institucijoms pateikti. Šiais tikslais jūs leidžiate mums saugoti ir naudoti šiuos duomenis, perduoti juos mūsų filialams, įgaliotiesiems atstovams, valdžios institucijoms, kitiems vežėjams ar pirmiau išvardytų paslaugų teikėjams. Jūsų asmens duomenys be jūsų išankstinio sutikimo nebus naudojami rinkodaros tikslais.

3.3.2 Pateikdami užsakymą, nurodykite užsakančiojo vardą ir pavardę– tai bus Užsakovas. Užsakovas, kuris turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų:

3.3.2 (a) užsakyme nurodytų keleivių vardu sutinka su šiomis sąlygomis;

3.3.2 (b) yra atsakingas už visos mūsų arba mūsų įgaliotojo atstovo informacijos, susirašinėjimo dėl užsakymo (įskaitant pakeitimus, papildymus, atšaukimus) gavimą ir perdavimą visiems užsakyme nurodytiems keleiviams;

3.3.2 (c) kai užsakovas pats nėra keleivis, sutinka mums paprašius pateikti užsakymo pagrindinio keleivio kontaktinius duomenis, kad galėtume susisiekti, jei reikėtų pranešti apie vežimo sutrikimus, įskaitant skrydžio atidėjimą ir atšaukimą;

3.3.2 (d) patvirtina, kad turi kiekvieno keleivio sutikimą gauti priklausančias ir mokėtinas pagal šį užsakymą gražinamas sumas ir, kai taikoma, papildomas išlaidas ar kompensacijas. Kai užsakymą pateikia trečioji šalis (įskaitant užsakymo sistemas), tokia trečioji šalis (pvz., kelionių agentas) veiks kaip užsakovas ir prisiims visas užsakovo teises ir pareigas užsakyme nurodytų keleivių vardu.

3.3.3 Jūs turite pateikti visą keleivio vardą ir pavardę, kaip nurodyta keleivio kelionės dokumente, kuris bus naudojamas susijusioje kelionėje. Jei keleivis to nepadaro užsakydamas, taikomos keleivio vardo ir (arba) pavardės keitimo taisyklės.

3.3.4 Jūs turite pateikti tinkamą kontaktinę informaciją (telefono numerį arba mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą), kad galėtume susisiekti su Jumis bet kuriuo metu.

3.3.4 (a) Dėl tvarkaraščio pakeitimo (–ų), skrydžio atšaukimo ar siųsdami bendrąją korespondenciją su keleiviais susisieksime nurodytais el. pašto adresais, o retkarčiais ir tekstiniais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra nurodyti pateikiant užsakymą. Tekstinės žinutės arba el. laiško išsiuntimo įrodymas bus laikomas gavimo įrodymu.

3.3.4 (b) Jūs esate atsakingi už tai, kad pateiktas el. pašto adresas būtų tikslus, o jūs galėtumėte prie jo prieiti ir nuolatos pasitikrinti paštą nurodytu el. pašto adresu. Jūs esate atsakingi už tai, kad pateikti telefonų numeriai, šalies ir vietovės kodai būtų tikslūs (net jei užsakymą už jus daro kas nors kitas) ir kad bent vienu užsakyme nurodytu telefonu būtumėte pasiekiami visą laiką. Oro linijos neatsako už žalą, kilusią dėl to, kad nesilaikėte pirmiau pateiktų reikalavimų.

3.3.4 (c) Jeigu jūsų užsakymą pateikė kelionių agentas ir jūs neturite el. pašto adreso, tada kelionių agentas turi nurodyti savo el. pašto adresą šiam užsakymui, ir kelionių agentas informuos jus apie oro linijų kelionių agentui atsiųstus pranešimus, susijusius su jūsų užsakymu.

3.4. APGAULĖ ARBA NETEISĖTI VEIKSMAI

3.4.1 Mokėjimus turi patvirtinti užsakyme nurodytas mokėjimo kortelės turėtojas. Pasiliekame teisę atšaukti jūsų skrydžio bilietą be išankstinio pranešimo, jeigu:

3.4.2 Paklausus jūs negalite pateikti mokėjimo kortelės turėtojo kontaktinės informacijos, kad mes galėtume atlikti patikimumo patikrą.

3.4.3 Kortelės turėtojas nepatvirtina mokėjimo ir teigia, kad užsakymas yra nesąžiningas.

3.4.4 Mes pagrįstai įtariame, kad mokėjimo kortelės turėtojas arba keleivis yra susijęs su kita apgaulinga veikla.

3.4.5 Kai kada bankai ir mokėjimo korteles išdavusios institucijos prašo mūsų ištirti sandorius, kuriuos kortelių turėtojai laiko apgaulingais. Jeigu atlikdami tokį tyrimą, mes pagrįstai nustatome, kad kortelės turėtojas suklydo tvirtindamas, jog sandoris buvo apgaulė, toks užsakymas toliau tikrinamas bendrovės viduje. Visi būsimi užsakymai, susiję su tokio mokėjimo kortelės turėtojo duomenimis arba keleiviais, gali būti atmesti.

3.5 KITŲ VEŽĖJŲ UŽSAKYMŲ PAKARTOTINIS PATVIRTINIMAS

Rekomenduojame sužinoti, kokių papildomų patvirtinimų reikalauja bet kurie kiti vežėjai, su kuriais ketinate keliauti. Jeigu reikalaujama, turite pakartotinai patvirtinti užsakymą vežėjui, kurio kodas nurodomas atitinkamo skrydžio biliete.

3.6 VIETOS

Mes stengiamės patenkinti prašymus iš anksto užsakyti vietas, tačiau pasiliekame teisę skirti ir keisti vietas bet kuriuo metu, netgi įlaipinus į lėktuvą. To gali prireikti dėl priežasčių, susijusių su skrydžio vykdymu, sauga ar saugumu.

Užsisakyti pageidaujamą ir papildomą vietą galima prieš skrydį.

3.7 PAPILDOMOS PASLAUGOS

Drauge su skrydžio bilietu arba atskirai mūsų tinklalapyje ar bilietų kasose galite įsigyti papildomų paslaugų. Aplankykite mūsų tinklalapį ir susipažinkite su išsamiais šių paslaugų aprašymais:

3.8 PASLAUGOS LĖKTUVE

Vežėjas stengiasi patenkinti keleivių reikalavimus, keliamus lėktuve teikiamoms paslaugoms, ypač dėl gėrimų, specialaus maisto, filmų, vietų ir pan. Tačiau vežėjas nelaikomas atsakingu, jeigu privalomos su skrydžio vykdymu, sauga arba saugumu susijusios taisyklės arba nuo vežėjo nepriklausančios aplinkybės neleidžia teikti tinkamų paslaugų, netgi jei tokios paslaugos,darant užsakymą, buvo patvirtintos.

3.9 LĖKTUVO TIPAS

Užsakant bilietą arba vėliau lėktuvo tipas keleiviui nurodomas tik informaciniais tikslais. Dėl privalomų saugos arba saugumo taisyklių, dėl nuo vežėjo nepriklausančių priežasčių arba su veikla susijusių apribojimų gali atsitikti taip, kad vežėjas pakeis lėktuvo tipą, neužsitraukdamas už tai atsakomybės.

4 STRAIPSNIS. BILIETAI

4.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

4.1.1 Bilietas yra patikimas vežimo sutarties tarp mūsų ir biliete nurodyto keleivio įrodymas. Mes vežame tik tą keleivį, kurio vardas ir pavardė nurodyti biliete, todėl Jūs turėsite pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.1.2 Mūsų skrydžiuose galimos dvi paslaugų klasės.

4.1.3 Siūlome 3 tipų bilietų kainų klases:

  • Business bilietą,
  • Premium bilietą,
  • Basic bilietą.

Išsamų bilietų kainų klasių aprašymą.

4.1.4 Tam tikri specialiomis kainomis parduodami bilietai yra iš dalies arba visiškai nekeičiami ir (ar) negrąžinami. Užsisakydami bilietus, keleiviai patys turi susipažinti su bilietų kainai taikomomis sąlygomis ir prireikus pasirūpinti tinkamu draudimu, kuris padengtų susijusią riziką.

4.1.5 Bilietas yra ir visam laikui išlieka jį išdavusio Vežėjo nuosavybė.

4.1.6 Išskyrus elektroninio bilieto atvejį, jums nebus leista skristi nepateikus galiojančio bilieto su skrydžio kuponu konkrečiam skrydžiui, visais kitais nepanaudotais skrydžio kuponais bei keleivio kuponu. Be to, jums nebus leista skristi, jeigu pateiktas bilietas yra sugadintas ar kitaip pakeistas ir šiuos pakeitimus atlikome ne mes ir ne mūsų įgaliotasis atstovas. Elektroninio bilieto atveju jums nebus leista skristi nepateikus galiojančio tapatybę patvirtinančio dokumento ir galiojančio elektroninio bilieto, išduoto jūsų vardu.

4.1.7 (a) Jeigu pametėte arba sugadinote bilietą (ar jo dalį), arba negalite pateikti bilieto su keleivio kuponu ir visais nepanaudotais skrydžio kuponais, jums paprašius, su sąlyga, kad mes buvome išdavę minėtą bilietą, mes pakeisime tokį bilietą (ar jo dalį), išduodami naują bilietą, jeigu tuo metu pakaks įrodymų, kad šis bilietas konkrečiam skrydžiui (–iams) buvo tinkamai išduotas, ir jūs pasirašysite pasižadėjimą kompensuoti mums bet kokias išlaidas ir nuostolius, kurie gali siekti originalaus bilieto kainą, jeigu mes arba kitas vežėjas pagrįstai patirsime tokių nuostolių dėl netinkamo tokio bilieto panaudojimo. Mes nereikalausime jūsų atlyginti jokių nuostolių, kuriuos galime patirti dėl mūsų pačių aplaidumo. Mes galime pareikalauti atitinkamo administravimo mokesčio, jeigu toks pakeitimas ir nuostoliai įvyko ne dėl mūsų ar vieno iš mūsų įgaliotųjų atstovų aplaidumo.

4.1.7 (b) Jeigu tokie įrodymai nepateikiami arba jūs nepasirašote minėto pasižadėjimo, už bilieto pakeitimą mes galime iš jūsų pareikalauti sumokėti sumą, siekiančią visą bilieto kainą, kurią vėliau atlyginsime, kai originalų bilietą išdavęs vežėjas įsitikins, kad pamestas ar sugadintas bilietas nebuvo panaudotas iki pasibaigiant jo galiojimo terminui. Jeigu prieš pasibaigiant originalaus bilieto galiojimo terminui jūs rasite šį bilietą ir pateiksite jį mums, minėta kompensacija bus išmokėta bilieto pateikimo metu.

4.1.8 Bilietas yra vertingas dokumentas, todėl turite imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad jis nebūtų pamestas ar pavogtas. Jūs turite patikrinti bilieto duomenis prieš atlikdami mokėjimą. Visi tolesni pakeitimai jūsų pirktame biliete bus atliekami pagal bendrąsias nuostatas. Jeigu jums reikia papildomos informacijos apie nusipirktą paslaugą arba sąlygas, kreipkitės į bilietų pardavimo atstovus.

4.2 GALIOJIMO TERMINAS

4.2.1 Išskyrus tuos atvejus, kai biliete, šiose taisyklėse ar taikomuose tarifuose (kurie gali riboti bilieto galiojimo terminą, ir tokiu atveju apribojimas bus nurodytas biliete) nurodyta kitaip, bilietas galioja:

4.2.1 (a) vienerius metus nuo išdavimo datos, arba

4.2.1 (b) jei pirmoji kelionė vyksta per pirmuosius metus nuo išdavimo datos, vienerius metus nuo pirmosios kelionės su šiuo bilietu dienos.

4.2.2 Jeigu Jūs negalite išvykti iki bilieto galiojimo termino pabaigos todėl, kad, jums paprašius, negalėjome patvirtinti užsakymo, jūsų bilieto galiojimas bus pratęstas.

4.2.3 Keleiviui mirus, jį lydinčio asmens bilietas gali būti pakeistas, atšaukiant mažiausią privalomą išbūti laiką arba pratęsiant bilieto galiojimą. Mirus keleivio pirmos eilės giminaičiui arba sutuoktiniui, keleivio bilietai ir jį arba ją lydinčių artimiausių giminių bilietai taip pat gali būti atitinkamai pakeisti. Bet kuris iš šių pakeitimų gali būti atliktas pateikus galiojantį mirties liudijimą, tačiau galiojimo terminas negali būti pratęstas ilgiau nei keturiasdešimt penkioms (45) dienoms nuo mirties datos.

4.3 KUPONŲ SEKA IR NAUDOJIMAS

4.3.1 Jūsų įsigytas bilietas galioja tik vežimui, nurodytam biliete, nuo išvykimo vietos per bet kurias numatytas sustojimo vietas į paskirties vietą. Jūsų sumokėta bilieto kaina, nustatyta pagal mūsų tarifą, yra skirta vežimui, kaip nurodyta biliete. Tai sudaro esminę mūsų sutarties su jumis dalį. Bilietas nebus pripažįstamas ir taps negaliojančiu, jeigu visi kuponai nebus naudojami biliete nurodyta seka, išskyrus tas paskirties vietas, kurioms taikoma kainų į vieną pusę struktūra. Bilietas, kuriam taikoma kainos į abi puses struktūra, turi būti panaudotas visas.

4.3.2 Jeigu norite pakeisti kurią nors savo kelionės detalę, turite susisiekti su mumis iš anksto. Bus paskaičiuota nauja jūsų vežimo kaina, ir jūs galėsite pasirinkti naująją kainą arba pasilikti pradinį vežimo variantą, nurodytą biliete.

4.3.3 Prašome atkreipti dėmesį, kad dėl kai kurių pakeitimų kelionės kaina nepasikeis, tačiau dėl kitų pakeitimų, tokių kaip išvykimo vietos pakeitimas (pavyzdžiui, nusprendėte neskristi pirmosios atkarpos) arba keliavimo krypties pakeitimas, gali padidėti kelionės kaina. Daugelis kainų galioja tik dienoms ir skrydžiams, nurodytiems biliete, ir pakeitimai neleidžiami arba leidžiami tik už papildomą mokestį.

4.3.4 Kiekvienas jūsų biliete esantis skrydžio kuponas bus priimtas vežimui tokia aptarnavimo klase, tą dieną ir tuo skrydžiu, kaip buvo užsakyta. Jeigu bilietas išduodamas be konkretaus užsakymo, vieta gali būti užsakyta vėliau, atsižvelgiant į mūsų tarifą ir lėktuve esančių laisvų vietų skaičių.

4.3.5 Informuojame, kad tuo atveju, jei įsigijote bilietą į abi puses ir neatvykstate į išvykstamąjį skrydį, mes galime atšaukti jūsų grįžtamojo skrydžio rezervaciją. Ši sąlyga netaikytina toms kryptims, kurioms naudojama skrydžio į vieną pusę kainos nustatymo koncepcija.

4.4 VEŽĖJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Biliete nurodomas mūsų pavadinimas gali būti sutrumpintas iki mūsų oro linijų žymėjimo kodo „BT“. Mūsų adresas yra Tarptautinis Rygos oro uostas, Marupės apskritis, LV–1053 Latvija. Jeigu norite pasiteirauti apie savo jau atliktas rezervacijas ar jų pakeitimus (išskyrus papildomas paslaugas), prašome skambinti +370 52107195. Norėdami pirkti papildomų paslaugų, susisiekite su mūsų Skambučių centru (atkreipkite dėmesį, kad ši linija mokama). Žiūrėkite skiltį Susisiekite su mumis.

5 STRAIPSNIS. BILIETO KAINA, MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

5.1 BILIETO KAINA

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bilieto kaina apima tik vežimą iš išvykimo oro uosto į paskirties oro uostą. Į kainą neįtrauktos žemės transporto paslaugos tarp oro uostų ar oro uostų ir miesto terminalų, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Jeigu nesutarta kitaip, jūsų bilieto kaina apskaičiuojama pagal bilieto apmokėjimo dieną galiojantį tarifą ir galioja kelionei tomis dienoms ir maršrutu, kaip nurodyta biliete. Jeigu keistumėte kelionės maršrutą ar datas, tai gali turėti įtakos bilieto kainai.

5.2 MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

Valstybės, kitų institucijų ar oro uosto operatoriaus mums ar jums ir mūsų nustatytus mokesčius mokate jūs. Bilieto įsigijimo metu jums bus pranešta apie mokesčius ir rinkliavas, kurie neįskaičiuoti į bilieto kainą ir dažniausiai yra nurodomi biliete atskirai. Atkreipkite dėmesį, kad perkant bilietą gali būti taikomas negrąžinamas išdavimo mokestis.

5.3 VALIUTA

Mokesčiai ir rinkliavos mokami šalies, kurioje išduodamas bilietas, valiuta, jeigu mes arba mūsų įgaliotasis atstovas mokėjimo metu arba prieš mokėjimą nenurodo kitos valiutos (pavyzdžiui, jeigu vietinė valiuta nekonvertuojama). Mes savo nuožiūra galime priimti mokestį kita valiuta.

5.4 TAIKOMŲ MOKESČIŲ IR PAPILDOMŲ RINKLIAVŲ GRĄŽINIMAS

Jeigu įsigijote bilietą, bet atsisakote skristi, turite teisę reikalauti grąžinti valstybės, kitų institucijų ar oro uosto operatoriaus nustatytus mokesčius. Ši paslauga yra nemokama, jeigu bilietą nusipirkote mūsų bilietų kasose, ir tokiu atveju valstybės ar kitų institucijų nustatyti taikomi mokesčiai gali būti grąžinami tik bilietų kasoje, kurioje buvo pirktas bilietas, ir tik pateikus pirkimo čekį. Papildomos rinkliavos yra negrąžinamos.

Informacija apie skrydžių keitimas arba atšaukimas.

6 STRAIPSNIS. REGISTRACIJA Į SKRYDĮ IR ĮLAIPINIMAS

6.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1 Registracijos terminai oro uostuose yra skirtingi, ir jūsų atsakomybėyra pasidomėti tais registracijos terminais bei jų laikytis. Užsiregistruoti skrydžiui patys ir užregistruoti savo bagažą turite iki registracijos termino. Jeigu iki registracijos termino nebaigsite registracijos proceso, mes galime nuspręsti atšaukti jūsų užsakymą ir jūsų nevežti. Registracijos procesas yra baigtas, kai savo skrydžiui jau gavote įsodinimo taloną ir (arba) bagažo identifikavimo kortelę. Bagažo pridavimo terminas atitinka jūsų skrydžio registracijos terminą. Mūsų skrydžių registracijos terminus galite rasti mūsų tinklalapyje arba galite gauti iš mūsų arba mūsų įgaliotųjų atstovų. Turėtumėte pasidomėti kitų jūsų kelionės skrydžių registracijos terminais.

6.1.2 Registruodamiesi į skrydį turite atvykti prie įlaipinimo vartų ne vėliau nei mūsų ar mūsų įgaliotųjų atstovų nurodytu laiku. Prašome nepamiršti, kad įlaipinimo vartai gali būti keičiami, todėl jūs privalote sekti informaciją oro uoste. Mes galime atšaukti jūsų vietos užsakymą, jeigu laiku neatvykstate prie įlaipinimo vartų.

6.1.3 Mes neatsakome už nuostolius ar išlaidas, atsiradusias dėl to, kad nesilaikėte šio straipsnio nuostatų, išskyrus atvejus, kai nuostoliai ar išlaidos patiriamos dėl mūsų aplaidumo.

6.1.4 Atkreipkite dėmesį, kad registruojantis į skrydį oro uoste gali būti taikomas registracijos mokestis.

7 STRAIPSNIS. ATSISAKYMAS VEŽTI IR VEŽIMO APRIBOJIMAI

7.1 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

Dėl pagrįstų priežasčių savo nuožiūra galime atsisakyti vežti jus ar jūsų bagažą, jeigu buvome pranešę jums, kad po tokio pranešimo dienos mes nevešime jūsų savo skrydžiais. Tokiu atveju jūs gausite kompensaciją už bilietą. Mes taip pat galime atsisakyti vežti jus ar jūsų bagažą, jeigu atsitiko vienas iš toliau išvardytų įvykių arba turime pagrįstų priežasčių manyti, kad tai gali įvykti:

7.1.1 tokie veiksmai yra reikalingi laikantis bet kurių galiojančių valdžios įstatymų, nutarimų ar įsakymų;

7.1.2 jūsų ar jūsų bagažo vežimas gali kelti grėsmę kitų keleivių arba įgulos saugumui ar sveikatai arba kelti jiems esminių nepatogumų;

7.1.3 jeigu kreipėtės grasinančiais, priekabiavimo ar įžeidžiančiais žodžiais į mūsų oro uosto darbuotojus arba kitą keleivį arba lėktuvo įgulos narį; jeigu grasinote, priekabiavote, įžeidinėjote arba elgėtės nevaldomai su mūsų oro uosto darbuotojais arba lėktuvo įgulos nariu arba jeigu sąmoningai trukdėte lėktuvo įgulos nariui atlikti jo pareigas;

7.1.4 jūsų protinė ar fizinė būsena, įskaitant jūsų apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jums, keleiviams, įgulai ar turtui;

7.1.5 jūsų elgesys buvo netinkamas ankstesnio skrydžio metu, ir mes turime pagrindo įtarti, kad toks elgesys gali pasikartoti;

7.1.6 atsisakėte atlikti saugumo patikrą arba registracijos į skrydį ar įlaipinimo metu arba lėktuve įvykdėte nusikaltimą;

7.1.7 nesumokėjote taikomų mokesčių, rinkliavų ar papildomų rinkliavų;

7.1.8 neturite galiojančių kelionės dokumentų, galite siekti įvažiuoti į šalį, per kurią vykstate tranzitu arba į kurią įvažiuoti neturite reikiamų galiojančių kelionės dokumentų, skrydžio metu sunaikinate savo kelionės dokumentus ar atsisakote pateikti kelionės dokumentus skrydžio įgulai, kuri gali to pareikalauti ir išduoti gavimo kvitą, arba mes turime pagrindo manyti, kad jums nebus leista įvažiuoti į paskirties šalį arba bet kurią kitą šalį, per kurią važiuosite tranzitu. Jeigu šalies, į kurią keliaujate, arba šalies, jūs turite tranzitą, imigracijos tarnyba praneša mums (žodžiu ar raštu), kad nusprendė neleisti jums įvažiuoti į tą šalį, net jeigu turite galiojančius kelionės dokumentus;

7.1.9 pateikiate bilietą, kurį įsigijote nelegaliai, pirkote ne iš mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo arba kuris paskelbtas pamestu ar pavogtu, yra suklastotas, arba jūs negalite įrodyti, kad esate tas asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti biliete;

7.1.10 nesilaikėte 4.3 punkte išdėstytų reikalavimų dėl kuponų sekos ir naudojimo arba pateikėte bilietą, kuris buvo išduotas ar pakeistas ne mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo, arba bilietas yra sugadintas;

7.1.11 nesilaikote mūsų saugumo nurodymų.

Tokiu atveju jūs būsite atsakingi už visas išlaidas, atsiradusias dėl tokio jūsų elgesio, nulėmusio atsisakymą jus vežti, ir neturėsite teisės susigrąžinti pinigus už savo nepanaudotą bilietą. 

7.2 SPECIALIOJI PAGALBA

7.2.1 Sutikimas skraidinti keleivius, turinčius specialiųjų poreikių, priklauso nuo išankstinio susitarimo su mumis. Specialiųjų poreikių keleiviai apie savo specialiuosius poreikius bei galimybę skristi ir naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis privalo mus informuoti skrydžių bilietų rezervavimo metu arba tinkamu laiku, bet ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki numatyto skrydžio laiko, naudodamiesi specialia Kontaktų skiltimi. Jeigu nesilaikoma pirmiau minėtų susitarimų įsipareigojimo, gali būti atsisakyta skraidinti specialiųjų poreikių keleivius.
Atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru, mes įsipareigojame suteikti visą reikalingą apsaugą bei pagalbą su mumis keliaujantiems neįgaliems asmenims bei riboto judumo žmonėms.Negalima atsisakyti vežti specialiųjų poreikių turinčių keleivių, kurie įsigydami bilietą ar prieš skrydį laiku pranešė apie galimus ypatingus reikalavimus ir buvo priimti į skrydį, jų negalios arba specialiųjų poreikių pagrindu. Registruodamiesi į skrydį, esate atsakingi už pateikiamos informacijos tikslumą, įskaitant informaciją apie jūsų sveikatą, būtiną pagalbą, invalidų vėžimėlio duomenis (dydį, svorį, baterijų tipą ir t. t.). Jei prieš skrydį bus nustatyta, kad registracijos metu jūsų pateikta informacija yra netiksli, turime teisę atsisakyti jus vežti. Daugiau apie specialiųjų poreikių turinčių keleivių vežimą skaitykite čia.

7.2.2 Jeigu esate specialiųjų poreikių keleivis, apie savo sutikimą Jus skraidinti mes informuosime tik po to, kai bus sudaryti visi reikalingi susitarimai dėl Jūsų specialiųjų poreikių, pagalbos bei apsaugos. Net jeigu neinformuosite mūsų apie specialiuosius poreikius, pagalbos ar apsaugos būtinybę, kaip reikalaujama skraidinimo sąlygų 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte, mes dėsime protingas ir atitinkamas pastangas, kad patenkintume Jūsų specialiųjų poreikių ir pagalbos būtinybę ir sieksime užtikrinti, kad Jums būtų suteiktos mūsų paslaugos. Atsižvelgiant į Skraidinimo sąlygų 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą, pirmiau minėta nuostata neapriboja mūsų teisių atsisakyti skraidinti specialiųjų poreikių keleivius.

7.2.3 Jeigu esate specialiųjų poreikių keleivis, mes galime paprašyti Jus keliauti kartu su lydinčiu asmeniu, jeigu, mūsų nuomone, tai yra būtina saugumui užtikrinti ir Jūs negalite savarankiškai evakuotis iš orlaivio arba Jūs negalite suprasti saugumo nurodymų.

7.2.4. Jeigu jūs esate specialios pagalbos reikalingas keleivis, galime paprašyti jūsų atvykti pakankamai anksti, kad galėtume laiku suteikti jums reikiamą pagalbą.

7.2.5 Turite būti tikri, kad, Jums lipant į lėktuvą, Jūsų medicininė būklė yra tinkama skristi ir kad Jūsų sveikatos būklė tinka naudotis mūsų paslaugomis. Jeigu dėl kokios nors priežasties įtariate arba pagrįstai manote, kad Jūsų sveikatos būklė yra netinkama skirsti ar naudotis mūsų paslaugomis arba kad Jūsų sveikatos būklė skrydžio metu ar įprasto orlaivio veikimo metu gali pablogėti, pavyzdžiui, bet neapsiribojant tuo, skrydžio metu Jums reikia arba gali reikėti specialios medicininės pagalbos, kurios negalima suteikti ar nebūtų galima suteikti iki skrydžio pabaigos, Jums nederėtų skristi ir naudotis mūsų paslaugomis. Jeigu turite kokių nors abejonių dėl to, ar Jūsų sveikatos būklė yra tinkama skristi ir naudotis mūsų paslaugomis, prieš skrisdami su mumis Jūs privalote pasikonsultuoti su profesionaliu medicinos darbuotoju. Jeigu žinote apie kokias nors sveikatos problemas, bet, profesionalaus medicinos darbuotojo nuomone, Jūsų būklė yra tinkama skristi, tačiau turėtumėte imtis tam tikrų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, bet neapsiribojant tuo, vartoti specialius medikamentus, Jūs privalote pasirūpinti, kad tokių atsargumo priemonių iš tikrųjų būtų imtasi prieš Jūsų skrydį, skrydžio metu arba po jo.

7.2.6. Šios taisyklės, su kuriomis jūs sutinkate, o taip pat skyriaus „Fizinę negalią turintys keleiviai“ sąlygos jums tampa privalomos.

7.3 VAIKAI

7.3.1Kūdikį turi lydėti suaugęs žmogus, ir jis turi būti ne jaunesnis kaip 16 metų, kad galėtų lydėti kūdikį. Vienas suaugęs gali lydėti tik vieną kūdikį. Jeigu užsakote kūdikio bilietą, jis (ji) neturės atskiros vietos lėktuve.

7.3.2 Vaikus iki 12 metų turi lydėti 16 metų amžiaus ar vyresnis suaugęs žmogus arba galima pasinaudoti nelydimų vaikų vežimo paslauga (žiūrėkite Keliaujant su vaikais), jeigu vaikas yra 5 metų ar vyresnis. Internetu galite nupirkti bilietą tik lydimam vaikui.

8 STRAIPSNIS. BAGAŽAS

8.1 NEREGISTRUOTASIS BAGAŽAS

8.1.1 Bagažas, kurį vežate lėktuvo salone, turi tilpti po kėde, esančia priešais jūsų vietą, arba į uždarą saugojimo skyrių lėktuvo salone. Jeigu jūsų bagažas negali būti patalpintas tokiu būdu arba viršija leistiną svorį, arba dėl kokios nors priežasties laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip registruotasis bagažas. Esame nustatę bagažo, kurį galite vežtis mūsų lėktuvu, maksimalius dydžius ir svorį. Jums paprašius, mes arba mūsų įgaliotasis atstovas galime pateikti šią informaciją. Jeigu jūsų skrydį vykdo kitas vežėjas, gali būti taikomos kitos sąlygos. Informaciją apie šias sąlygas galite gauti iš skrydį vykdančio vežėjo. Informacija apie bagažą.

8.1.2 Daiktus, netinkamus vežti krovinių skyriuje (tokius kaip muzikos instrumentai) ir neatitinkančius 8.1.1 punkto reikalavimų, priimsime vežti lėktuvo salone, tik jeigu apie tai iš anksto mus perspėjote ir mes suteikėme jums tokį leidimą. Už šią paslaugą galime paprašyti atskiro mokesčio. Išsamų aprašymą rasite čia.

8.2 NEMOKAMAS LEIDŽIAMAS BAGAŽO KIEKIS

Priklausomai nuo jūsų bilieto kainos klasės, jūs galite nemokamai vežtis tam tikrą bagažo normą, ribojamą mūsų nuostatose. Nemokamo bagažo normą galite sužinoti, paprašę šios informacijos iš mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo. Skaityti bilietų kainų klasių aprašymą.

8.3 BAGAŽAS, VIRŠIJANTIS NORMĄ

Jeigu jūsų bagažas viršija nustatytą nemokamo bagažo normą, už viršsvorį turėsite mokėti papildomai. Įkainius galite sužinoti paprašę šios informacijos mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo. Bagažo normos.

8.4 DAIKTAI, NETINKAMI VEŽTI BAGAŽE

8.4.1 Jūsų bagaže neturi būti:

8.4.1.1 daiktų, kurie gali kelti pavojų lėktuvui arba lėktuve esantiems asmenims ir turtui, nurodytų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose bei Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse ir mūsų nuostatose (išsamesnę informaciją pateiksime jums paprašius);

8.4.1.2 daiktų, kuriuos vežti draudžiama pagal bet kurios išvykimo ar atvykimo šalies galiojančius įstatymus, nutarimus ar įsakymus;

8.4.1.3 gyvų gyvūnų, išskyrus kaip numatyta 8.9 punkto nuostatose;

8.4.1.4 daiktų, kuriuos mes pagrįstai laikome netinkamais vežti dėl jų svorio, dydžio, formos ar savybių arba dėl to, kad jie yra pavojingi ir nesaugūs, arba yra dūžtantys ar gendantys ir, be kitų aplinkybių, atsižvelgiant į gabenančio lėktuvo tipą. Informaciją apie draudžiamus gabenti daiktus pateiksime jums paprašius.

8.4.2 Bagaže draudžiama vežti ne medžioklei ir ne sportui skirtus šaunamuosius ginklus ir amuniciją. Visi šaunamieji ginklai turi būti registruotame bagaže, ir mes neleisime Jums neštis jų į lėktuvo saloną. Už šaunamųjų ginklų ir amunicijos priėmimą gali būti imamas paslaugos mokestis. Jeigu norite vežtis šaunamuosius ginklus ir amuniciją, turite gauti mūsų leidimą prieš registraciją skrydžiui. Jei ne, mes galime nuspręsti jų nevežti. Visi registruotu bagažu vežami šaunamieji ginklai turi būti neužtaisyti, su užstatytu saugikliu ir tinkamai įpakuoti. Jūs turite turėti visus šaunamiesiems ginklams ir amunicijai reikalingus dokumentus. Jei ne, mes galime nuspręsti jų nevežti. Šaunamųjų ginklų ir amunicijos vežimą reglamentuoja ICAO techninės instrukcijos ir IATA taisyklės, nurodytos 8.4.1.1 punkte.

8.4.3 Tokie ginklai kaip senoviniai šautuvai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai mūsų nuožiūra gali būti priimami kaip registruotasis bagažas, tačiau nebus leidžiama juos įsinešti į lėktuvo saloną.

8.4.4 Jeigu savo registruotame bagaže turite dūžtančių daiktų, pavyzdžiui, akinius, stiklinių butelių (pvz., alkoholio ar kvepalų buteliukų), stiklinių indų, maisto, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, medicininių priemonių, meno objektų, religinių daiktų, apyvartinių čekių, vertybinių popierių ar kitų vertybių, verslo dokumentų ar pavyzdžių, pasus ar kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, laikrodžių, muzikos instrumentų, kompiuterių, fotoaparatų, vaizdo kamerų, mobiliųjų telefonų ir kitų elektronikos ar elektros prietaisų ir jų priedų arba ką nors iš 8.4.1 ir 8.4.2 punktuose nurodytų daiktų, mes neatsakome už tokių daiktų praradimą, sunaikinimą, vėlavimą ir jiems padarytą žalą.

8.5 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

8.5.1 Mes galime atsisakyti vežti bagaže bet kuriuos daiktus, kuriuos galima pagrįstai laikyti netinkamais vežti dėl jų dydžio, formos, svorio, sudėties ar savybių, taip pat grėsmės saugumui, sklandžiam darbui ar keleivių patogumui. Informaciją apie netinkamus vežti daiktus pateiksime jūsų prašymu.

8.5.2 Mes galime atsisakyti priimti vežti bagažą, jeigu, mūsų nuomone, jis nėra deramai ir saugiai supakuotas. Informaciją apie pakavimą pateiksime jūsų prašymu.

8.5.3 Mes galime atsisakyti vežti jūsų papildomą rankinį bagažą, kuris neatitinka dydžio, svorio reikalavimų ir (ar) leidžiamo vienetų skaičiaus, ir (ar) neatitinka bagažo vežimo sąlygų, atsižvelgiant į jų aktualius pakeitimus.  

8.6 APIEŠKOJIMO TEISĖ

Saugumo sumetimais mes galime prašyti jūsų leidimo apžiūrėti ir apieškoti jus bei apžiūrėti, apieškoti ar rentgeno aparatu ištirti jūsų bagažą. Jeigu jūs tuo metu negalite dalyvauti, jūsų bagažas gali būti apieškotas be jūsų dalyvavimo, siekiant išsiaiškinti, ar neturite arba jūsų bagaže nėra daiktų, aprašytų 8.4.1 punkte, arba šaunamųjų ginklų, amunicijos ar ginklų, kurių mums nepateikėte pagal 8.4.2 ar 8.4.3 punktų nuostatas. Jeigu jūs nesutinkate su tokiu reikalavimu, mes galime atsisakyti vežti jus ar jūsų bagažą. Jeigu toks apžiūrėjimas ar apieškojimas sukelia jums žalą arba tyrimas rentgenu, apžiūrėjimas ar apieškojimas sukelia žalą jūsų bagažui, mes neatsakome už tokią žalą, nebent ji atsirado dėl mūsų kaltės ar aplaidumo.

8.7 REGISTRUOTASIS BAGAŽAS

8.7.1 Kai pateiksite mums bagažą, kurį norite užregistruoti, mes jį priimsime ir išduosime bagažo identifikavimo kortelę kiekvienam jūsų registruotojo bagažo vienetui.

8.7.2 Ant registruotojo bagažo turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė arba kiti asmens tapatybę patvirtinantys duomenys.

8.7.3 Jeigu tik įmanoma, registruotasis bagažas bus vežamas tuo pačiu lėktuvu kaip ir jūs, nebent mes nuspręstume saugumo ar skrydžio vykdymo sumetimais vežti jį kitu skrydžiu. Jeigu jūsų registruotas bagažas pagal kai kurių šalių įstatymus vežamas vėlesniu skrydžiu, jūsų gali paprašyti dalyvauti muitinės procedūrose, ir jums gali reikėti sumokėti papildomą muitinės rinkliavą.

8.7.4 Taikomą nemokamo bagažo normą viršijantį jūsų bagažą mes galime vežti vėlesniais skrydžiais, nekompensuodami jums už tokį vėlavimą, jeigu jūs iš anksto nesuderinote su mumis tokio bagažo vežimo.

8.8 REGISTRUOTOJO BAGAŽO PRIĖMIMAS IR IŠDAVIMAS

8.8.1 Atsižvelgiant į 8.7.3 punkto nuostatas, jūs privalote pasiimti savo bagažą iš karto, kai tik jis išduodamas jūsų paskirties ar sustojimo punkte. Jeigu jūs nesikreipsite į mus dėl registruoto bagažo per tris (3) mėnesius nuo jo išdavimo, mes galime juo atsikratyti ir neturėsime už tai atsakyti.

8.8.2 Registruotą bagažą pasiimti gali tik asmuo, turintis identifikavimo kortelę ir (arba) asmuo, kurį jūs nurodėte žodžiu ir (arba) raštu.

8.8.3 Jeigu asmuo, norintis atsiimti registruotą bagažą, negali pateikti bagažo identifikavimo kortelės, mes išduosime bagažą šiam asmeniui tik su sąlyga, kad jis mums tinkamai įrodys savo teisę į tą bagažą.

8.9 GYVŪNAI

Jeigu sutiksime vežti jūsų gyvūnus, jie bus vežami laikantis šių sąlygų:

8.9.1 Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius konteinerius ir turėtų galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, reikalaujamus įvežimo ar tranzito šalių. Be išvardytų dokumentų gyvūnai nebus priimami vežti. Tokiam vežimui gali būti taikomos mūsų nustatytos papildomos sąlygos, kurias pateiksime jums jūsų prašymu, išsamų aprašymą rasite ir mūsų tinklalapyje: Gyvūnų gabenimas.

8.9.2 Jei gyvūnas priimamas kaip bagažas, jam kartu su konteineriu ir maistu nebus taikoma nemokamo bagažo norma ir jis bus laikomas normą viršijančiu bagažu, už kurį turėsite sumokėti atitinkamą mokestį.

8.9.3 Šunys vedliai, lydintys keleivius su negalia, kartu su konteineriais ir maistu vežami nemokamai, papildant nemokamo bagažo normą, vadovaujantis mūsų nuostatomis, kurias pateiksime jums jūsų prašymu.

8.9.4 Jeigu vežimui netaikomos Konvencijos atsakomybės nuostatos, mes neatsakome už gyvūno, kurį sutikome vežti, sužeidimą, praradimą, ligą ar mirtį, jeigu tai įvyko ne dėl mūsų aplaidumo.

8.9.5 Mes neatsakome už gyvūnų, neturinčių visų reikalingų išvežimo, įvežimo, sveikatos ir kitų dokumentų, įvežimą ar tranzitą per bet kurią valstybę, valstiją ar teritoriją, o gyvūną vežantis asmuo turės padengti visas mums dėl to paskirtas baudas ar įpareigojimus, mūsų patirtus nuostolius ar išlaidas.

9 STRAIPSNIS. TVARKARAŠČIAI, SKRYDŽIŲ ATIDĖJIMAS, SKRYDŽIŲ ATŠAUKIMAS IR SKRYDŽIŲ MARŠRUTŲ UŽDARYMAS, ATSISAKYMAS ĮLAIPINTI IR PERKĖLIMAS Į ŽEMESNĘ KLASĘ

9.1 TVARKARAŠČIAI

9.1.1 Tvarkaraštyje nurodytas skrydžių laikas nuo paskelbimo iki faktinės kelionės datos gali keistis.

9.1.2 Prieš priimdami jūsų užsakymą, mes ar mūsų įgaliotieji atstovai pranešime jums apie tuo metu galiojantį tvarkaraštyje nurodytą skrydžio laiką ir jis bus nurodytas jūsų biliete. Vis dėlto yra galimybė, kad mums teks pakeisti tvarkaraštyje nurodytą skrydžio laiką po to, kai jums buvo išduotas bilietas. Jeigu mums pateiksite savo kontaktinę informaciją, pasistengsime pranešti jums apie bet kokius pasikeitimus.

9.2 SKRYDŽIŲ ATŠAUKIMAS IR SKRYDŽIŲ MARŠRUTŲ UŽDARYMAS

9.2.1 Jeigu Konvencija nenumato kitaip, jei mes atšaukiame skrydį ar uždarome skrydžio maršrutą, kuriam jūs turite mūsų patvirtintą užsakymą ir bilietą, mes privalome:

9.2.1.1 kiek galėdami anksčiau, per priimtiną laiką, suteikti jums be papildomų išlaidų savo pačių paslaugas arba kitą mūsų nurodytą transportą nuvežti jus į tą paskirties punktą, kuris nurodytas jūsų užsakymo patvirtinime/ kvite, arba

9.2.1.2 jeigu viename biliete turėjote jungiamąjį skrydį su kitu vežėju, per priimtiną laiką, pasinaudojus mūsų įmonei prieinamais sprendimais, be papildomo mokesčio suteikti jums skrydį į tą vietą, kuri nurodyta jūsų biliete.

9.2.2 Jeigu jums laiku nepranešama apie skrydžio atšaukimą arba skrydžio maršruto uždarymą ir jeigu skrydžio atšaukimas ar skrydžio maršruto uždarymas atsiranda ne dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, jums suteikiama teisė į kompensacijos išmokėjimą pagal taikomus teisės aktus.

9.2.3 Atšaukus skrydį arba uždarius skrydžio maršrutą, jeigu kitaip nenurodyta Konvencijoje ar taikomuose teisės aktuose, pasirinkimai, aprašyti 9.2.1.1 ir 9.2.1.2 punktuose, yra vienintelės ir išskirtinės priemonės, iš kurių jūs galite rinktis, ir, jas įvykdę, mes jums neturėsime jokių įsipareigojimų.

9.3 SKRYDŽIŲ ATIDĖJIMAS ILGAM LAIKUI

9.3.1 Mes imsimės visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta skrydžio atidėjimo ilgam laikui vežant jus ir jūsų bagažą. Jeigu skrydis atidedamas ilgesniam laikui, priklausomai nuo skrydžio atstumo ir numatomo atidėjimo laiko mes suteiksime jums pagalbą, atsižvelgdami į laukimo laiką, su sąlyga, kad tokios pagalbos suteikimas nesibaigs kitu skrydžio atidėjimu.

9.3.2 Jei jūsų skrydžio laikas bus atidėtas daugiau kaip 5 val. nuo planuoto išvykimo laiko, galite pasirinkti kitą skrydį, nurodytą biliete, ta pačia kryptimi keturiolikos (14) dienų laikotarpiu, jei jame yra vietos, arba gauti kompensaciją už nepanaudotą bilietą.

9.4 ATSISAKYMAS ĮLAIPINTI IR PERKĖLIMAS Į ŽEMESNĘ KLASĘ

9.4.1 Siekdami vežti kuo daugiau keleivių ir vadovaudamiesi patirtimi, kad kai kurie keleiviai neatvyksta į užsakytus skrydžius, mes galime rezervuoti daugiau vietų, nei jų yra lėktuve. Mes ir daugelis kitų oro linijų bendrovių taikome kompensacijų schemas keleiviams, kurių užsakymai buvo patvirtinti, tačiau kurių negalėjome įlaipinti dėl vietų trūkumo. Mes, kiek įmanoma, stengiamės aprūpinti vietomis visus keleivius, kurių užsakymai buvo patvirtinti. Spręsdami, kuriems keleiviams pakeisti užsakymą arba perkelti keleivius į žemesnę klasę, pirmiausia ieškome savanorių, kurie apsispręstų nevykti konkrečiu skrydžiu, atsižvelgiant į visus konkretaus oro uosto saugumo ir (ar) kitus apribojimus.

9.4.2 Jeigu mes negalime skirti iš anksto patvirtintos vietos, keleiviams, kuriuos buvo atsisakyta įlaipinti arba kurie buvo perkelti į žemesnę klasę, suteiksime kompensaciją pagal galiojančius įstatymus ir mūsų kompensavimo ir perkėlimo į žemesnę klasę politiką.

9.4.3 Be kompensacijos už atsisakymą vežti, mes apmokėsime pagrįstas maitinimosi ir nakvynės išlaidas iki artimiausio galimo išvykimo.

9.5 Į KITĄ ORO UOSTĄ NUKREIPTAS SKRYDIS

Jei dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių negalime nusileisti jūsų paskirties punkto oro uoste ir esame nukreipti leistis į kitą oro uostą, tada laikoma, kad vežimas oru yra baigtas, kai lėktuvas atvyksta į tą kitą oro uostą, nebent lėktuvas skristų toliau į pradinį paskirties punktą. Tačiau mes organizuosime arba skirsime alternatyvų transportavimą be papildomų išlaidų, pasiūlydami savo pačių paslaugas arba kitą mūsų nurodytą transportą nuvežti jus į tą paskirties punktą, kuris nurodytas jūsų užsakymo patvirtinime/ kvite. Mes neatsakome už papildomas išlaidas, patirtas tuo atveju, jeigu keleiviai nesinaudoja mūsų alternatyviu transportavimu į pradinę paskirties vietą.

10 STRAIPSNIS. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

10.1 KAM GALI BŪTI GRĄŽINTI PINIGAI

Mes grąžinsime pinigus už bilietą arba nepanaudotą jo dalį pagal pritaikytos kainos taisykles arba tarifą. Mes grąžinsime pinigus už bilietą arba asmeniui, įvardytam biliete, arba asmeniui, kuris sumokėjo už bilietą, kai jis pateiks tinkamą šio apmokėjimo įrodymą ir raštišką biliete įvardyto asmens sutikimą.

10.2 KAS GRĄŽINA PINIGUS UŽ BILIETĄ

Pinigus už bilietą gali grąžinti tik pirminį bilietą išdavęs vežėjas arba jo įgaliotieji atstovai.

10.3 TEISĖ ATSISAKYTI GRĄŽINTI PINIGUS UŽ BILIETĄ

10.3.1 Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus už bilietą, jeigu prašymas pateikiamas pasibaigus bilieto galiojimo terminui (informaciją apie galiojimo laiką, pateikę prašymą, galite gauti iš mūsų).

10.3.2 Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus už bilietą, jeigu tai neatitinka pritaikytos kainos taisyklių arba tarifo.

10.4 VALIUTA

Visoms išmokoms taikomi šalies, kurioje parduodamas bilietas, arba šalies, kurioje išmokami pinigai, įstatymai, nutarimai, taisyklės ar įsakymai. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą nuostatą, pinigai paprastai išmokami tuo pačiu mokėjimo būdu ir ta pačia valiuta, kokia buvo apmokėtas bilietas, tačiau dėl pagrįstų priežasčių mūsų nuožiūra gali būti išmokėta ir kita valiuta. Pavyzdžiui, jeigu sumokėjote eurais kredito kortele, grąžinimą mes išmokėsime eurais į jūsų kredito kortelės sąskaitą.

11 STRAIPSNIS. ELGESYS LĖKTUVE

11.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Jeigu, mūsų pagrįsta nuomone, jūsų elgesys lėktuve kelia grėsmę lėktuvui ar bet kuriam asmeniui bei turtui lėktuve arba jūs trukdote įgulai atlikti jos pareigas, arba nesilaikote įgulos instrukcijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo apribojimais, arba jūsų elgesys sukelia nepatogumų ar žalos kitiems keleiviams ar įgulai, mes galime imtis veiksmų, įskaitant sulaikymą, kurie, mūsų nuomone, būtini tokio elgesio prevencijai. Mes galime jus išlaipinti ir atsisakyti toliau vežti bet kuriame sustojimo punkte, jūs galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl nusižengimų, padarytų lėktuve.

11.2 ELEKTRONINIAI PRIETAISAI

Saugumo sumetimais mes galime uždrausti arba apriboti elektroninių prietaisų naudojimą lėktuve, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, nešiojamuosius garso grotuvus ir radijo imtuvus, kompaktinių diskų grotuvus, elektroninius žaidimų ar duomenų perdavimo prietaisus, įskaitant radijo bangomis valdomus žaislus ir radijo aparatus. Klausos aparatus ir širdies stimuliatorius naudoti leidžiama. Mūsų lėktuve naudotis mobiliuoju telefonu griežtai draudžiama. Už naudojimąsi mobiliuoju telefonu mūsų lėktuve turėsite sumokėti airBaltic  EUR 711.44 baudą.

11.3 RŪKYMAS

Rūkyti lėktuve yra griežtai draudžiama. Už rūkymą lėktuve turėsite airBaltic sumokėti  EUR 711.44 baudą.

11.4 ALKOHOLIO VARTOJIMAS

Alkoholį vartoti lėktuve yra griežtai draudžiama, nebent alkoholis yra perkamas iš mūsų skrydžio metu ir tai gali būti įrodyta čekiu. Už alkoholio, kuris pirktas ne skrydžio metu, vartojimą lėktuve turėsite airBaltic sumokėti  EUR 711.44 baudą.

12 STRAIPSNIS. PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

12.1 KELIONĖS KOMPLEKTAI

12.1.1 Pirkdami kelionės komplektą jūs sudarote sutartį su mumis. Jūsų sutarčiai drauge su šiomis Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis yra taikomos ir Kelionės komplektų taisyklės, pateikiant užsakymą jums pateiktos taisyklės ir teikėjo taisyklės, pvz., apgyvendinimo paslaugų teikėjo ar automobilių nuomos bendrovės taisyklės.

12.1.2 Jeigu norite pakeisti kelionės komplektą ar jį atšaukti, privalote pranešti mums. Bet kokie pakeitimai priklauso nuo esamų galimybių ir turės būti iš naujo patvirtinti. Kelionės komplekto užsakymo metu jūs esate informuojami apie papildomus mokesčius ir sankcijas, taikomas keičiant kelionės komplektą ar jį atšaukiant, bei leidžiamus kelionės komplekto atšaukimo terminus.

12.1.3 Užsakymo metu visa kelionės komplekto kaina nuskaičiuojama nuo jūsų nurodytos kreditinės ar debetinės kortelės. Kelionės komplekto sutartis laikoma sudaryta, kai jūs sumokate už kelionės komplektą visą kainą ir gaunate mūsų elektroninį laišką, patvirtinantį jūsų užsakymo priėmimą. 

12.1.4 Mūsų registracijos numeris turizmo paslaugų teikėjų duomenų bazėje yra 2223.

12.2 KITOS PASLAUGOS

Mes veikiame tik kaip jūsų atstovai tais atvejais, kai susitariame su bet kuria trečiąja šalimi dėl bet kokių kitų paslaugų nei vežimas oru teikimo jums ar išduodame trečiosios šalies vardu transporto arba kitų paslaugų (ne vežimo oru) bilietą ar kuponą, pvz., viešbučio užsakymui ar automobilio nuomai, ir šios paslaugos neįeina į kelionės komplektą. Tokiu atveju taikomos trečiosios šalies, tai yra paslaugos teikėjo, sąlygos. Mes neprisiimame atsakomybės už pirmiau minėtų paslaugų teikimą ar už bet kokį veikimą ar neveikimą teikiant tokias papildomas paslaugas, ar tokių papildomų paslaugų nesuteikimą, išskyrus atsakomybę už mūsų aplaidumą susitariant dėl tokių paslaugų teikimo jums. Tokios atsakomybės apribojimai yra numatyti 15 straipsnyje.

13 STRAIPSNIS. ADMINISTRACINIAI FORMALUMAI

13.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1.1 Jūs esate atsakingi už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų gavimą bei turėjimą, taip pat šalių, iš kurių, į kurias ar per kurias vykstate, visų įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kelionės reikalavimų vykdymą.

13.1.2 Mes nesame atsakingi už pasekmes, kilusias dėl to, kad keleivis neturi pagal įstatymus, reglamentus, nutarimus, įsakymus ar taisykles reikalaujamų dokumentų ar vizų. Mes neatsakome už pagalbą ar informaciją, kurią jums ar kitam keleiviui suteikė mūsų atstovai arba darbuotojai, dėl privalomų dokumentų ar vizų gavimo arba atitikties įstatymams, taisyklėms, direktyvoms ir reikalavimams, pateiktiems raštu ar kitu būdu.

13.2 KELIONĖS DOKUMENTAI

Prieš kelionę jūs privalote pateikti visus pagal susijusių šalių įstatymus, reglamentus, nutarimus, įsakymus ar taisykles reikalaujamus išvažiavimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus ir leisti mums pasidaryti jų kopijas. Pasiliekame teisę atsisakyti jus vežti, jeigu nesilaikėte šių reikalavimų arba jūsų kelionės dokumentai yra netvarkingi.

13.3 DRAUDIMAS ĮVAŽIUOTI

Jeigu jūs buvote neįleisti į šalį, turėsite sumokėti visas baudas ir mokesčius, paskirtus mums pagal tos šalies įstatymus, taip pat sumokėti už jūsų išvežimą iš tos šalies. Jūsų sumokėta bilieto kaina už vežimą iki jūsų neįleidusios šalies nebus grąžinta.

13.4 KELEIVIS ATSAKO UŽ BAUDAS, SULAIKYMO IŠLAIDAS IR PAN.

Jeigu mes turėsime sumokėti baudą ar nuobaudą arba patirsime nuostolių dėl to, kad nesilaikėte atitinkamose šalyse galiojančių įstatymų, nutarimų, įsakymų ar kelionės reikalavimų arba nepateikėte reikalaujamų dokumentų, jūs turėsite padengti šias mūsų išlaidas, nebent jos būtų patirtos dėl mūsų aplaidumo. Tokiam mokėjimui mes galime panaudoti jūsų nepanaudotas bilieto dalis arba bet kurias kitas jūsų lėšas, kuriomis disponuojame.

13.5 MUITINĖS PATIKRA

Jeigu to reikalaujama, jūs privalote dalyvauti savo bagažo patikroje, vykdomoje muitinės ar kitų valstybės tarnybų pareigūnų. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kurią jūs galite patirti per tokį patikrinimą arba dėl to, kad nesilaikėte šio reikalavimo.

13.6 SAUGUMO PATIKRA

Turite leisti atlikti bet kokią saugumo patikrą, kurią gali vykdyti valstybės pareigūnai, oro uosto darbuotojai, vežėjai ar mes.

14 STRAIPSNIS. KITI VEŽĖJAI

Vežimas, kurį vykdome ne tik mes, bet ir kiti vežėjai,ir kuriam išduotas vienas bilietas ar jungiamasis bilietas, Konvencijos tikslais laikomas vienu veiksmu. Vis dėlto turėtumėte atkreipti dėmesį į 15.1.2(b) punkto nuostatas.

15 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ

15.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Mūsų ir kitų skrydį vykdančių vežėjų atsakomybė yra nustatyta kiekvieno vežėjo vežimo taisyklėse.

Jeigu mes išduodame vežimo bilietą kelionei su kitu vežėju, mes tai darome tik kaip kito vežėjo atstovai ir nesame atsakingi už tokį vežimą.

Mūsų atsakomybės nuostatos yra šios:

15.1.1 Jeigu šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, čia minimam vežimui taikomos Konvencijoje nustatytos atsakomybės nuostatos, net jei vežimas nėra tarptautinis vežimas, kuriam šios Konvencijos nuostatos yra privalomos.

15.1.2 (a) Bet kokia mūsų atsakomybė dėl padarytos žalos pagal galiojančius įstatymus bus mažinama, jeigu jūsų aplaidumas sukėlė tokią žalą arba prisidėjo prie tokios žalos.

15.1.2 (b) Mes atsakome tik už žalą, padarytą vežant mūsų vykdomais skrydžiais. Jeigu mes išduodame bilietą arba registruojame bagažą kito vežėjo skrydžiui, mes veikiame tik kaip kito vežėjo atstovai.

15.1.2 (c) Mes neatsakome už jokią žalą, kurią patyrėte dėl to, kad mes vykdėme valstybės įstatymus ar taisykles, arba dėl to, kad jūs jų nesilaikėte.

15.1.2 (d) Mes prisiimame atsakomybę tik dėl jūsų patirtos atkuriamos kompensuojamos žalos, kurios dydį įrodėte, vadovaudamiesi Konvencijos nuostatomis.

15.1.2 (e) Mes neatsakome už jokią ligą, sužeidimą ar negalią, įskaitant mirtį, sietiną su jūsų amžiumi, protine arba fizine būsena arba tokios būsenos pablogėjimu.

15.1.2 (f) Mūsų atsakomybės dydžio nustatymas priklauso nuo jūsų per nurodytą laikotarpį pateiktų atitinkamų dokumentų, tokių kaip pirkimo kvitai, kuriuose nurodyta pirkimo data ir kaina. Atsakomybės už bagažą atveju gali būti išskaičiuotas nusidėvėjimas.

15.1.2 (g) Vežimo sutartis, įskaitant šias Vežimo taisykles ir atsakomybės taikymo išimtis ar apribojimus, taikoma mūsų ir mūsų įgaliotiesiems atstovams, tarnautojams, darbuotojams arba atstovams taip pat, kaip ji taikoma mums. Visa mūsų, mūsų įgaliotųjų atstovų, tarnautojų arba įgaliotinių mokėtina suma negali viršyti mūsų pačių atsakomybės, jei tokia yra.

15.1.2 (h) Jokia šių vežimo taisyklių nuostata nepaneigia jokių Konvencijos ar kitų įstatymų numatytų mūsų atsakomybės išimčių ar apribojimų, jeigu aiškiai nepasakyta kitaip.

15.2 BAGAŽAS

15.2.1 Mes neatsakome už neregistruotajam bagažui padarytą žalą, nebent ši žala buvo patirta dėl mūsų aplaidumo.

15.2.2 Išskyrus tuos atvejus, kai veikimu ar neveikimu arba neapdairiu elgesiu, žinant, kad tikriausiai žala bus padaryta, buvo siekiama padaryti žalą, mūsų atsakomybė už bagažui padarytą žalą neviršys 1131 SST vienam keleiviui.

15.2.3 Jeigu jūsų registruotojo bagažo vertė didesnė nei mūsų maksimalios atsakomybės dydis, turėtumėte pasirūpinti viso bagažo draudimu prieš kelionę.

15.2.4 Išskyrus mūsų aplaidumo atvejus, mes neatsakome už jokią žalą, padarytą dėl jūsų bagažo, o jūs turite prisiimti atsakomybę už bet kokią žalą, kuri dėl jūsų bagažo buvo padaryta kitiems asmenims ar turtui, įskaitant mūsų turtą.

15.2.5 Mes neatsakome už 8.4.4 punkte išvardytų daiktų dingimą, sunaikinimą, vėlavimą ar jiems padarytą žalą.

15.2.6 Mes neprisiimame atsakomybės už nežymų ir (ar) paviršutinišką bagažo pažeidimą, kuris atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo ir naudojimo kelionės metu. Mes neatsakome už žalą jūsų bagažui, kuri atsirado ar prie kurios prisidėjo jūsų aplaidumas arba per didelis supakuotų daiktų kiekis.

15.2.7. Registruotojo bagažo vėlavimo ar praradimo atveju privalote su mumis bendradarbiauti, kad bagažas būtų atsektas ir pristatytas, ir laiku pateikti išsamios informacijos apie bagažo turinį. Vertindami kompensacijos sumą, kurią turite teisę gauti pagal Monrealio konvenciją, mes turime teisę atsižvelgti į jūsų nenorą bendradarbiauti.

15.3 ASMENŲ SUŽEIDIMAS IR KT.

15.3.1 Mirus ar susižeidus keleiviui, mūsų atsakomybei netaikomi įstatymo nustatyti finansiniai apribojimai.

15.3.2 Keleivių mirties ar sužeidimo atveju mūsų atsakomybė už žalą negali viršyti 113 100 SST kiekvienam keleiviui, jeigu mes galime įrodyti, kad žala įvyko ne dėl mūsų, mūsų tarnautojų ar atstovų aplaidumo, neteisingo veiksmų ar veiksmų nesiėmimo arba jei tokia žala įvyko išimtinai dėl trečiosios šalies aplaidumo, neteisingų veiksmų ar neveikimo.

15.3.3 Šiuo atžvilgiu 15.3.1 ir 15.3.2 punktai nėra taikomi valstybinio socialinio draudimo ar panašių organizacijų keliamoms pretenzijoms. Mes kompensuosime jums arba jūsų išlaikomiems asmenims už atkuriamą kompensuojamą žalą, papildydami valstybinio socialinio draudimo ar panašių organizacijų išmokas.

15.3.4 Jokia šio dokumento nuostata nebus laikoma paveikiančia mūsų teises dėl pretenzijų, pateiktų mums asmens, jo vardu arba susijusių su asmeniu, kuris sąmoningai sukėlė žalą, kurios pasekmė – keleivio mirtis, sužeidimas ar kitas kūno sužalojimas.

15.3.5 Mes nedelsdami ir jokiu būdu ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų po to, kai buvo nustatytas fizinis asmuo, kuriam turi būti išmokėta kompensacija, atliksime išankstinius mokėjimus, kurių gali prireikti patirtiems sunkumams proporcingiems skubiems ekonominiams poreikiams patenkinti.

Nepaneigiant pirmiau minėtos nuostatos, mirties atveju išankstinis mokėjimas turi būti ne mažesnis kaip 16 000 SST už kiekvieną keleivį.

Išankstinis mokėjimas nerodo mūsų atsakomybės pripažinimo ir gali padengti vėliau mokėtinas sumas, susijusias su mūsų atsakomybe, tačiau neturi būti grąžintas, išskyrus:

(i) atvejus, kai mes įrodome, kad žalą sukėlė arba prie jos prisidėjo sužeisto arba mirusio keleivio aplaidumas, arba

(ii) atvejus, kai vėliau įrodoma, kad asmuo, gavęs išankstinę kompensaciją, sukėlė arba prisidėjo prie žalos savo aplaidumu, arba įrodžius, kad jam nepriklauso kompensacija.

15.3.6 Mes turime atsakomybės draudimą iki 113 100 SST vienam keleiviui.

16 STRAIPSNIS. PAKEITIMAI

Niekas iš mūsų įgaliotųjų atstovų, tarnautojų, darbuotojų arba atstovų neturi teisės keisti, perdirbti ar atšaukti šių Vežimo taisyklių nuostatų.

17 STRAIPSNIS. PRETENZIJŲ IR VEIKSMŲ APRIBOJIMAI

17.1 PRETENZIJŲ PATEIKIMAS

Jeigu bagažo identifikavimo kortelę pateikęs asmuo atsiėmė bagažą ir nepateikė dėl jo pretenzijų, tai yra pakankamas įrodymas, kad bagažas buvo pristatytas geros būklės ir laikantis vežimo sutarties, nebent jūs įrodytumėte priešingai.

Jeigu norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl pažeisto bagažo, privalote mums pranešti, kai tik pastebėsite pažeidimą, tačiau ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo registruotojo bagažo atsiėmimo. Registruotojo bagažo vėlavimo atveju skundą privalote pateikti mums per dvidešimt vieną (21) dieną nuo dienos, kai bagažas buvo jums pristatytas. Visą trūkstamą registruotą bagažą reikia deklaruoti vežėjui, kai tik atvyksta bagažas. Į vėliau pateiktas deklaracijas atsižvelgiama nebus. Taip pat ir pastebėjus, kad iš registruoto bagažo dingo daiktai, juos reikia deklaruoti vežėjui kiek galima greičiau. Į vėliau pateiktas deklaracijas atsižvelgiama nebus. Visi tokie pranešimai turi būti pateikti raštu.

17.2 IEŠKINIO SENATIS

Visos pretenzijos dėl žalos neteks galios, jeigu ieškinys nebus pateiktas per dvejus metus nuo atvykimo į paskirties punktą datos arba datos, kurią buvo numatytas lėktuvo atvykimas, arba datos, kada vežimas buvo nutrauktas. Senaties termino apskaičiavimo metodas bus nustatytas pagal teisės normas, taikomas bylą nagrinėjančiame teisme.

18 STRAIPSNIS. KITOS SĄLYGOS

18.1 Jūsų ir Jūsų bagažo skraidinimas vykdomas laikantis tam tikrų kitų mums taikomų ar mūsų patvirtintų nurodymų ir sąlygų, susijusių su saugumu, tikslumu bei keleivių patogumais. Šie, kartkartėmis keičiami nurodymai ir sąlygos, yra svarbūs. Tarp kita ko, jie yra susiję su: Specialiųjų poreikių keleivių skraidinimu, elektroninių prietaisų ir daiktų naudojimo, tam tikrų pavojingų daiktų  transportavimo, alkoholinių gėrimų bei rūkomųjų medžiagų vartojimo lėktuve, apribojimais.

18.2 Gavę atskirą prašymą, galime suteikti Jums informacijos apie sąlygas ir nuostatas, minėtas Skraidinimo sąlygų 18 straipsnio 1 dalyje.

18.3 Jei užsisakydami bilietą į skrydį ar po užsakymo taip pat įsigyjate mūsų siūlomų papildomų paslaugų – prioritetinės registracijos paslaugą, maisto užsisakymo paslaugą, atvykimo laiku garantijos paslaugą, nemokamo skrydžio pakeitimo paslaugą, kelionės atšaukimo dėl ligos paslaugą, išankstinės vietos rezervacijos paslaugą, kelionės draudimo paslaugą ar dalinio mokėjimo paslaugą – jums tampa privalomos specifinės šių papildomų paslaugų sąlygos.

18.4 Sutikdami su Bendrosiomis skraidinimo sąlygomis, jūs taip pat sutinkate su mūsų Privatumo politikos nuostatomis.

19 STRAIPSNIS. INTERPRETAVIMAS

Visų šių vežimo taisyklių straipsnių pavadinimai skirti tik patogumui ir negali būti naudojami tekstui interpretuoti.

20 STRAIPSNIS. GINČŲ SPRENDIMAS

Šiai sutarčiai ir ginčams taikomi Latvijos įstatymai. Visi ginčai, kurių šalys negali išspręsti, ieškovui reikalaujant bus perduoti atitinkamam Latvijos Respublikos teismui.

 

 

Įsidėmėkite!

Paskelbus šias kainas ir informaciją, nustoja galioti bet kokia anksčiau skelbta informacija. Bendrovė airBaltic bet kuriuo metu gali vienašališkai pataisyti arba atšaukti šią informaciją.

Tooltip_anchor Window_close