Bendrosios vežimo taisyklės

Atnaujinta 11.04.2018

Šios vežimo taisyklės yra vienintelės AirBaltic Corporation AS privalomos bendrosios taisyklės. Kitų vežėjų vežimo taisyklės, kurios gali skirtis nuo šių vežimo taisyklių, yra taikomos tų vežėjų vežimui oru.

Šios Vežimo taisyklės gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo. Galiojanti yra naujausia paskelbta taisyklių versija.

 

1 STRAIPSNIS. APIBRĖŽTYS

Jeigu Taisyklėse nenurodyta kitaip, toliau nurodytos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta šiame straipsnyje.

Vežimo oru sutartis – sutartis tarp Mūsų ir Keleivio, kurio vardas ir pavardė nurodyti Biliete ir Įlaipinimo kortelėje, dėl šio Keleivio ir jo Bagažo vežimo lėktuvu, kurio įlaipinimo vieta, galutinis kelionės tikslas ir kelionės laikotarpis nurodomas įsigyjant Bilietą. Vežimo oru sutartį sudaro Bilieto užsakymo patvirtinimas, Taisyklės, specialiosios nuostatos, Bilietas, Įlaipinimo pasas, Bagažo identifikavimo kortelė, taip pat kiti Mūsų arba Įgaliotojo atstovo pranešimai ir kuponai.

Oro linijų bendrovės kodas – dvi raidės skrydžio numeryje arba trys simboliai bilieto numeryje, identifikuojantys atitinkamą Vežėją oru.

Įgaliotasis atstovas – Mūsų pasamdytas atstovas, kuris veikia Mūsų vardu, teikdamas arba parduodamas Keleiviui paslaugas.

Bagažas – tai Jūsų pasirinkti daiktai, kuriuos vežatės su savimi kaip Registruotąjį bagažą, Neregistruotąjį bagažą, arba asmeniniai daiktai, kuriuos pagal specialiąsias taisykles galite nemokamai pasiimti į lėktuvą kartu su savo rankiniu bagažu.

Bagažo identifikavimo kortelė – tai dokumentas, kurį Mes išduodame Registruotojo bagažo identifikavimui, kurio pusė priklijuojama prie Jūsų Registruoto bagažo vieneto, o kita pusė atiduodama Keleiviui.

Įlaipinimo kortelė – tai dokumentas, kurį oro uoste prisiregistravus pagal Jūsų įsigytą Bilietą išduodame Mes arba Įgaliotasis atstovas, arba kurį Jūs atsispausdinate arba išsaugote savo mobiliajame prietaise atlikę registraciją internetu, ir kuris suteikia Jums teisę įlipti į lėktuvą.

Užsakovas – asmuo, kuris pateikia užsakymą savo arba kito Keleivio vardu, ir kuris savo arba kito Keleivio vardu pareiškia, kad sutinka laikytis šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų.

Vežimas – Keleivių ir (arba) Bagažo vežimas oru.

Vežėjas – Vežėjas oru, išskyrus Mus, kurių Oro linijų bendrovės kodas nurodytas Jūsų Biliete.

Registruotasis bagažas – Bagažas, pateiktas Mūsų priežiūrai, ir kurio gavimą patvirtina Mūsų arba Įgaliotojo atstovo išduota Bagažo identifikavimo kortelė.

Registracijos į skrydį terminas – mūsų nurodytas terminas, per kurį turite atlikti registracijos į skrydį formalumus ir gauti Įlaipinimo kortelę ir (arba) Bagažo identifikavimo kortelę. Mūsų nurodytas registracijos terminas neturi būti laikomas susijusiu ir nėra susijęs su laiku, kada Jums rekomenduojama atvykti į oro uostą prieš suplanuotą skrydį – tai turi individualiai įvertinti kiekvienas Keleivis, atsižvelgdamas į savo poreikius, kelionės laiką ir pasirinkto skrydžio arba oro uosto duomenis.

Bendrojo kodo naudojimas – vieno Vežėjo vykdomas skrydis, kuriame vietas suteikia kitas Vežėjas, naudodamasis savo Oro linijų bendrovės kodu atskirai arba kartu su pirmiau nurodyto Vežėjo Oro linijų bendrovės kodu.

Taisyklės – tai šios Taisyklės arba Taisyklės ir kiti Vežimo oru sutartyje ir (arba) Biliete nurodyti standartai, kuriuos Mes taikome vykdydami Keleivio arba jo Bagažo vežimą oru.

Konvencija – priklausomai nuo galiojimo ir taikymo srities, vienas iš toliau nurodytų dokumentų:

•    Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio Vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d., su visais pakeitimais ir priedais;
•    Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., su visais pakeitimais ir priedais, arba bet kuris iš jos papildomų protokolų.

Kuponas – elektroninis kuponas, suteikiantis teisę nurodytam Keleiviui keliauti tam tikru jame nurodytu skrydžiu, kuriame nurodyta ši informacija: Vežėjo kodas, skrydžio numeris, skrydžio data, išvykimo ir atvykimo oro uosto kodai, skrydžio laikas, užsakymo numeris ir užsakymo statusas.

Dienos – visos kalendorinės dienos, su sąlyga, kad, teikiant pranešimą, jo išsiuntimo diena įskaitoma apskaičiuojant terminą, taip pat, nustatant Bilieto galiojimo trukmę, įskaitoma Bilieto išdavimo arba skrydžio pradžios diena.

Kūdikis – vaikas, kuris kelionės metu yra ne mažiau kaip septynių dienų amžiaus, tačiau jaunesnis nei dvejų metų.

Riboto judrumo asmuo – bet kuris asmuo, kurio judrumas naudojantis transporto priemone yra ribotas dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus, ir kuriam dėl jo būklės reikia atitinkamo dėmesio, o paslaugas, teikiamas visiems Keleiviams, reikia pritaikyti prie jo specialiųjų poreikių.

Reglamentas – Europos Parlamento [ir Tarybos] reglamentas (EB) 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

Sustojimas – Jūsų kelionės Sustojimas, trunkantis 24 valandas ir daugiau suplanuotoje Sustojimo vietoje tarp išvykimo vietos ir galutinio kelionės tikslo.

Tarifas – Mūsų siūlomos kainos, rinkliavos ir (arba) kiti mokesčiai, kuriuos skelbiame Mes arba Įgaliotasis atstovas, kai reikalaujama, pateiktos atitinkamoms institucijoms.

Bilietas – Mūsų arba Įgaliotojo atstovo išduotas dokumentas, kuriame nurodytas Keleivio vardas, pavardė ir skrydžio maršrutas, patvirtinantis, kad Vežimo oru sutartis yra neatsiejama jo dalis.  

Neregistruotasis bagažas – bet koks Jūsų Bagažo vienetas, kuris pagal Taisykles nelaikomas Registruotuoju bagažu, ir kurį Jūs pats saugote savo kelionės metu.

Mes, Mūsų, Mums ir Mus – „Air Baltic Corporation“ AS. Mūsų pavadinimas gali būti sutrumpintas ir Biliete nurodytas kaip Vežėjo kodas BT. Mūsų adresas yra: Tehnikas iela 3, Lidosta „Rīga“, Marupės apskritis, LV-1053, Latvija. Mūsų kelionių operatoriaus ir kelionių agentūros registracijos numeris nurodytas TATO (Kelionių operatorių ir kelionių agentūrų duomenų bazėje).

Jūs, Jūsų, Jus ir Keleivis – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, su kuriuo sudaryta Vežimo oru sutartis, ir kurio vardas ir pavardė nurodyti Biliete ir Įlaipinimo pase, ir kuris vežamas lėktuvu pagal Vežimo oru sutarties sąlygas.
 

2 STRAIPSNIS. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

2.1.      Mūsų Taisyklės taikomos skrydžiams (arba skrydžių atkarpoms), kuriems Mūsų pavadinimas arba Oro linijų bendrovės kodas nurodytas Bilieto vežėjo langelyje tam skrydžiui (arba skrydžio atkarpai).

2.2.      Net ir tada, kai turite Bilietą, kuriame tarp Vežėjo duomenų nurodytas Mūsų pavadinimas arba Oro linijų bendrovės kodas, Bendruose skrydžiuose skrydį vykdyti gali kitas Vežėjas, kurį Mes arba Įgaliotasis atstovas Jums nurodo skrydžio užsakymo metu. Tokiu atveju be šių Taisyklių gali galioti kito Vežėjo vežimo taisyklės, kurios gali skirtis nuo šių Taisyklių, ir su kuriomis privalote susipažinti prieš užsakymo pateikimą. Tokios papildomos taisyklės gali būti susijusios su reikalavimu pakartoti užsakymo patvirtinimą, skirtingomis bagažo normomis ir (arba) Registruotojo bagažo ir rankinio bagažo dydžio arba svorio apribojimais ir kitomis sąlygomis. 

2.3.      Jeigu Vežimas vykdomas užsakomuoju skrydžiu, šios Taisyklės galioja ir užsakomajam skrydžiui, jeigu neprieštarauja Užsakomojo skrydžio sutarčiai.

3 STRAIPSNIS. BILIETŲ UŽSAKYMAS IR ATSISKAITYMO PROCEDŪRA

3.1. Užsakymo procesas

3.1.1.    Mes ar Įgaliotasis atstovas užregistruos Jūsų užsakymą ir, jeigu patenkintos visos išankstinės užsakymo sąlygos, išduosime Jums užsakymo patvirtinimą.

3.1.2.    Jeigu Užsakovas yra ne Keleivis arba Užsakovas yra Keleivis, teikiantis užsakymą kitiems Keleiviams, Užsakovas atlieka visus veiksmus visų užsakyme nurodytų Keleivių vardu ir sąskaita. Teikdamas užsakymą Užsakovas kitų užsakyme nurodytų Keleivių vardu sutinka su Vežimo tvarka ir privalo apie ją informuoti kiekvieną užsakyme nurodytą Keleivį. Mes neatsakome už Užsakovo ir Keleivio tarpusavio santykius ir jokias su tuo susijusias problemas. Šiuo atveju, teikdamas užsakymą, Užsakovas nurodo, kad yra susipažinęs su Vežimo tvarka ir:

3.1.2.1.    sutinka su Vežimo tvarka užsakyme nurodytų Keleivių vardu;

3.1.2.2.    įsipareigoja pateikti tikslią informaciją apie Keleivio pasirinktą Vežimą, kitas paslaugas ir poreikius, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslia kontaktine informacija, informacija apie Riboto judrumo keleivius ir kt.;

3.1.2.3.    atsako už bendravimą su Mumis arba Įgaliotuoju atstovu ir privalo perduoti visą informaciją visiems užsakyme nurodytiems Keleiviams, jeigu teikdamas užsakymą Užsakovas nurodė tik jų kontaktinius duomenis, arba jeigu užsakyme yra Keleivių, kurių kontaktiniai duomenys nenurodyti;

3.1.2.4.    patvirtina, kad Užsakovas turi kiekvieno Keleivio sutikimą gauti grąžinamus pinigus, kompensaciją už nenumatytas išlaidas ar kitą kompensaciją, mokėtiną pagal atitinkamą užsakymą.

3.1.3.    Teikdami užsakymą privalote nurodyti visą kiekvieno į užsakymą įtraukto Keleivio vardą ir pavardę taip, kaip ji nurodyta šio Keleivio kelionės dokumentuose, naudojamuose atitinkamos kelionės metu, tik lotyniškos abėcėlės raidėmis be diakritinių ženklų ir kitų specialiųjų ženklų arba simbolių. Jeigu gavus užsakymo patvirtinimą nustatoma, kad šio reikalavimo nesilaikyta, taikomos Keleivio vardu ir (arba) keitimo taisyklės.

3.1.4.    Jūs turite pateikti tinkamą ir tikslią kontaktinę informaciją (telefono numerį arba mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą), kad galėtumėme susisiekti su Jumis bet kuriuo metu.

3.1.5.     Dėl tvarkaraščio pakeitimų, skrydžio atšaukimo arba kitų pakeitimų, kurie gali turėti įtakos Jūsų skrydžiui, susisieksime su Jumis nurodytu el. pašto adresu, o tam tikrais atvejais paskambinę arba atsiuntę tekstinį pranešimą mobiliojo telefono numeriu, nurodytu pateikiant užsakymą. Tekstinės žinutės arba el. laiško išsiuntimo įrodymas bus laikomas gavimo įrodymu.

3.1.6.    Jūs esate atsakingi už tai, kad pateiktas el. pašto adresas būtų tikslus, o Jūs galėtumėte nuolatos pasitikrinti paštą nurodytu el. pašto adresu. Jūs esate atsakingi už tai, kad pateikti telefonų numeriai, šalies ir vietovės kodai būtų tikslūs ir kad bent vienu užsakyme nurodytu telefonu būtumėte pasiekiami visą laiką. Mes neatsakome už papildomas išlaidas arba žalą, kilusią dėl to, kad nepateikėte kontaktinių duomenų pagal pirmiau nurodytus reikalavimus.

3.1.7.    Prieš įsigydami Bilietą privalote patikrinti, kad visa teikiant užsakymą nurodyta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, Keleivio vardu ir pavarde, kuri turi atitikti kelionės dokumentus, skrydžio datomis, išvykimo laiku, maršrutu, įtrauktomis papildomomis paslaugomis ir kt., yra teisinga. Vėliau pretenzijos dėl Biliete nurodytos informacijos, neatitinkančios Jūsų pageidavimų, nebus priimamos, ir ją bus galima pakeisti pagal Bilieto Tarifų sąlygas. Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie savo įsigytas paslaugas, prašome susisiekti su Mumis arba Įgaliotuoju atstovu.

3.2.    Mokėjimo procedūra

3.2.1.    Mes siūlome keletą mokėjimo būdų, kuriais galite pasinaudoti įsigydami lėktuvo Bilietus. Mokėjimo būdai, kuriais galite pasinaudoti, priklauso nuo Jūsų pasirinkto Bilieto pardavėjo, Bilieto rūšies ir kitų sąlygų. Mokėjimo būdai, kuriais galite pasinaudoti, ir susijusios užsakymo tvarkymo išlaidos (jeigu taikoma) nurodomos užsakymo teikimo metu.

3.2.2.    Mūsų Bilietus galite įsigyti užsakymo proceso metu arba po Bilietų užsakymo, naudodamiesi dalinio mokėjimo paslauga. Mes siūlome kelis mokėjimo būdus, įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimą kreditine kortele, per internetinę bankininkystę, dovanų kortelėmis arba tam tikros rūšies e. kuponais ir kt. Kai kuriose šalyse arba jeigu mokėjimas atliekamas likus nedaug laiko iki išvykimo laiko, gali nebūti galimybės atsiskaityti tam tikru mokėjimo būdu. Išsamiau mokėjimo būdai aprašyti mūsų interneto svetainės skiltyje „Mokėjimo būdai“.

3.2.3.    Pasirinkdami tam tikrą mokėjimo būdą, Jūs suprantate ir sutinkate, kad atitinkamam mokėjimo už Bilietą būdui galioja atitinkamos specialiosios sąlygos.

3.2.4.    Jeigu mokėjimas atliekamas kreditine kortele, kuri priklauso asmeniui, kuris nėra vienas iš užsakyme nurodytų Keleivių, atliekant užsakymą būtina nurodyti kortelės savininko mobiliojo telefono numerį. Mes pasiliekame teisę susisiekti su šiuo asmeniu ir gauti patvirtinimą, kad kreditinės kortelės savininkas sutiko apmokėti perkamų Bilietų išlaidas.

3.2.5. Turime teisę atšaukti Jūsų užsakymą nepanešę apie tai iš anksto ir neprivalėdami atlyginti su tuo susijusių nuostolių, jei:

3.2.5.1. Jūs nenurodėte kortelės savininko telefono numerio arba jis buvo nurodytas ne visas, ir (arba) nurodytu telefono numeriu nepavyksta susisiekti su kortelės savininku;

3.2.5.2. kortelės savininkas nesutinka apmokėti Bilietų pirkimo išlaidų;

3.2.5.3. kortelės savininkas,  kortelę išdavęs bankas ir (arba) gavėjo bankas arba bet kokia kita su mokėjimo apdorojimu susijusi įmonė Mums pranešė, kad mokėjimas atliktas nesąžiningai;

3.2.5.4. užsakyme nurodytas kortelės savininkas ir (arba) kuris nors iš Keleivių yra arba buvo siejamas su nesąžiningais sandoriais arba neteisėta veikla, susijusia su mokėjimo kortelėmis, arba mes pagrįstai tai įtariame.

3.2.6.    Bet kuriuo atveju, nurodytu 3.2.5. straipsnyje, Mes turime teisę atlikti vidinį tyrimą ir išanalizuoti su kortelės savininku ir (arba) bet kuriuo užsakyme nurodytu Keleiviu siejamus užsakymus, taip pat pareikalavus perduoti visą informaciją apie mokėjimą ir atitinkamą užsakymą kortelę išdavusiam bankui ir (arba)  tyrimą atliekančioms institucijoms, kad būtų atliktas atitinkamas tyrimas.

3.2.7.    Jūs turite patikrinti, ar pakartotinio patvirtinimo nereikalauja kiti Vežėjai, susiję su Jūsų kelione. Jeigu reikalaujama, Jūs privalote pateikti pakartotinį patvirtinimą Vežėjui, kurio kodas nurodytas atitinkamo skrydžio Biliete.

3.3. Lėktuvo tipas

Prašome atkreipti dėmesį, kad Bilieto užsakymo metu arba po jo lėktuvo tipas nurodytas tik informavimo tikslais. Dėl privalomų reikalavimų, susijusių su sauga arba saugumu, arba dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, arba veiklos apribojimų galime pakeisti lėktuvo tipą iš anksto apie tai neįspėję. Tokiu atveju turime teisę savo nuožiūra vykdyti skrydį kitu lėktuvu, ir neprivalome atlyginti nuostolių ir (arba) atšaukti užsakymo grąžindami sumokėtus pinigus.
 

4 STRAIPSNIS. BILIETO KAINA, MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

4.1.    Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, užsakymo metu nurodyta Bilieto kaina apima visas Jūsų pasirinkto maršruto dalis ir kelionių datas, kurios yra būtinos ir kurias galima numatyti užsakymo metu. Jeigu mokant už Bilietą nurodoma, kad jis neapima tam tikro mokesčio ir (arba) rinkliavos, galime pareikalauti, kad atliktumėte atitinkamą mokėjimą netgi po to, kai jau gavote užsakymo patvirtinimą. Jeigu įsigiję Bilietą nusprendžiate atlikti kokį nors skrydžio pakeitimą be mokesčio už paslaugą, taip pat privalote sumokėti skirtumą, susidariusį dėl taikomų mokesčių arba rinkliavų tarp Bilieto įsigijimo ir skrydžio pakeitimo laikotarpių.

4.2.    Jūs privalote sumokėti visus nustatytus mokesčius, priedus ir (arba) rinkliavas, kurias Jums taikome arba Mes, arba Vyriausybė, arba kitos valdžios institucijos, arba oro uostų operatoriai, ir kurios yra įtrauktos į Vežimo išlaidas, ir apie kurias informacija pateikiama teikiant užsakymą. Atsižvelgiant į vietą, kurioje įsigytas Bilietas, už Vežimą gali būti atsiskaitoma, mokesčiai ir (arba) rinkliavos sumokamos šalies, kurioje išduotas Bilietas, valiuta, jeigu Mes arba Įgaliotasis atstovas užsakymo metu nenurodėme kitaip. Mes turime teisę pasiūlyti atlikti mokėjimą ir kita valiuta apie tai Jus informavę užsakymo metu.


4.3.    Jeigu nenurodyta kitaip, Vežimas neapima mokesčių už sausumos transporto paslaugas tarp oro uostų ir (arba) kitos Jūsų pasirinktos galutinio kelionės tikslo vietos.

4.4.    Vežimo mokestis gali pasikeisti, jeigu pakeisite maršrutą arba kelionės datą. Daugiau informacijos galite rasti Mūsų interneto svetainės skiltyje  „Keiskite savo kelionės planus“.

4.5.    Perkant Bilietą už paslaugą mes galime imti negrąžinamą mokestį, kurio suma priklauso nuo Bilieto įsigijimo vietos.

4.6.    Jeigu įsigijote bilietą, bet atsisakote skristi, turite teisę reikalauti grąžinti valstybės, kitų institucijų ar oro uosto operatoriaus nustatytus mokesčius. Šie mokesčiai grąžinami tik tokiu atveju, jeigu buvo sumokėta visa Bilieto kaina, ir juo nebuvo pasinaudota, ir jeigu tokia galimybė numatyta Tarifų nuostatose. Ši paslauga nemokama, jeigu Bilietas įsigytas Mūsų bilietų kasose arba interneto svetainėje, ir tokiu atveju grąžinami visi taikyti mokesčiai. Jeigu norite kreiptis dėl valstybės, kitų institucijų arba oro uosto operatoriaus nustatytų mokesčių grąžinimo, turite nuvykti į Bilieto įsigijimo vietą ir pateikti Bilieto įsigijimo kvitą. Daugiau informacijos galite rasti Mūsų interneto svetainės skiltyje  „Keiskite savo kelionės planus“.
 

5 STRAIPSNIS. BILIETAI

5.1. Bendrosios nuostatos

5.1.1.    Bilietas yra elektroninis dokumentas, turintis priskirtą numerį iš 13 (trylikos) skaitmenų, kuriame nurodyta informacija apie Jūsų pasirinktą skrydį arba skrydžius, jų nuoseklų panaudojimą ir kitos nuostatos.

5.1.2.    Bilietas yra patikimas Vežimo sutarties tarp Mūsų ir Biliete nurodyto Keleivio įrodymas. Mes vežame tik tą Keleivį, kurio vardas ir pavardė nurodyti Biliete, todėl, Mums pareikalavus, Klientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.1.3.    Mes siūlome kelių tipų Bilietus. Išsamiau Bilietų tipai aprašyti mūsų interneto svetainės skiltyje „Bilietų tipai“.

5.1.4.    Tam tikrų tipų Bilietai, taip pat specialiomis kainomis arba specialių akcijų laikotarpiais parduodami Bilietai gali būti iš dalies ir (arba) visiškai nekeičiami ir (ar) negrąžinami, kaip nurodyta atitinkamose Taisyklėse pateiktoje informacijoje. Užsisakydami Bilietą turite patys susipažinti su atitinkamo tipo Bilietams taikomomis sąlygomis. Prireikus, galite pasirūpinti tinkamu draudimu, kuris padengtų riziką, susijusią su kelionių pokyčiais.

5.2. Bilieto galiojimo terminas

5.2.1.    Nepanaudotas Bilietas, kuris nebuvo pakeistas, galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos. Jeigu Bilietas buvo iš dalies panaudotas, jis galioja vienerius metus nuo nurodytos pirmojo skrydžio datos.

5.2.2.    Jeigu pakeitus Bilietą išduotas naujas Bilietas su nauju Bilieto numeriu, kuriame palikta ta pati pradinė aptarnavimo klasė (ekonominė arba verslo), šis Bilietas galioja iki pradinio Bilieto galiojimo termino pabaigos.

5.3. Bilieto keitimas Keleivio mirties atveju

Keleivio arba jo artimiausio šeimos nario mirties atveju mes laikomės toliau aprašytos procedūros.

5.3.1. Prieš kelionės pradžią

Mirus Keleiviui arba jo artimiausiam šeimos nariui prieš išvykimą iš kelionės pradžios taško mes grąžiname visą sumą, sumokėtą už Bilietą ir visus skrydžius, kuriuos jis apima, artimiausiems mirusiojo, keliavusio pagal bendrą užsakymą, šeimos nariams.

5.3.2. Pradėjus kelionę

5.3.2.1. Jeigu Keleivis miršta po išvykimo iš kelionės pradžios taško, mes grąžiname visą sumą už Bilietą ir visus nepanaudotus skrydžius ir papildomas paslaugas, kurias jis apima, visiems Keleiviams, keliavusiems pagal bendrą užsakymą.

5.3.2.2. Keleivio mirties atveju kiti Keleiviai, užsisakę skrydį kartu su mirusiuoju Keleiviu, įskaitant keliaujančius grupėje, turi teisę nutraukti savo kelionę ir atgauti visą sumą, sumokėtą už Bilietą ir visus jame nepanaudotus skrydžius, arba nutraukti kelionę ir pakeisti nepanaudotų skrydžių datą į ankstesnę arba vėlesnę. Keleiviams nusprendus nutraukti kelionę ir pakeisti nepanaudotų skrydžių datą į vėlesnę, naujoji skrydžio data gali būti nustatyta per tokį terminą, per kurį būtų galima spėti sutvarkyti visus formalumus, susijusius su Keleivio mirtimi, įskaitant religinių apeigų atlikimą, tai yra, ne daugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo kelionės nutraukimo datos.

 5.3.2.3. Keleivio artimiausio šeimos nario mirties atveju šis Keleivis turi teisę nutraukti kelionę anksčiau ir atgauti visą už Bilietą ir jame numatytus nepanaudotus skrydžius sumokėtą sumą, arba nutraukti kelionę ir grįžti į kelionės pradžios tašką, nurodytą Biliete. Jeigu Keleivis nori nutraukti kelionę ir grįžti į kelionės pradžios tašką, mes stengsimės suplanuoti grįžimo skrydį kaip įmanoma greičiau arba nedelsiant po to, kai Keleivis kelionės nutraukimo taške atliks visus formalumus, tvarkydamas reikalus, susijusius su šeimos nario mirtimi, įskaitant religinių apeigų atlikimą, per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 45 (keturiasdešimt penkios) dienos nuo kelionės nutraukimo datos. Jeigu Keleivio kelionėje dar liko nepanaudotas Kuponas, Keleivis turi  teisę pasirinkti nutraukti kelionę ir grįžti į kelionės pradžios tašką, nurodytą Biliete. Tokiu atveju Keleivis vežamas taip, kaip nurodyta nepanaudotame Kupone.

5.3.3. Jeigu norite pasinaudoti teisėmis, išvardytomis 5.3. straipsnyje, turite pateikti Mums asmens mirties liudijimą ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį Jūsų santykius su mirusiuoju. Jeigu tuo metu, kai atliekami Jūsų skrydžio pakeitimai, Jūs negalite pateikti Mums mirusiojo mirties liudijimo, turime teisę pareikalauti, kad susimokėtumėte už skrydžio pakeitimus ir (arba) naują Bilietą, tačiau įsipareigojame užtikrinti, kad pateikus Mums mirusiojo mirties liudijimą, būtų grąžinta visa suma, sumokėta už skrydžio pakeitimus.

5.3.4. Keleivio artimiausiais šeimos nariais laikomi asmenys, nurodyti IATA rezoliucijoje 735c.

5.4. Kuponų eilės tvarka ir naudojimas Biliete numatytomis sąlygomis

5.4.1.    Jūsų įsigytas Bilietas galioja tik Biliete nurodytam vežimui iš išvykimo vietos per sutartas sustojimo vietas iki galutinio kelionės tikslo. Turi būti panaudoti visi Bilieto Kuponai; jie naudojami Biliete nustatyta eilės tvarka. Jeigu nesilaikoma Biliete nurodytos Kuponų  naudojimo eilės tvarkos, Bilieto galiojimas gali būti panaikintas.

5.4.2. Jeigu nesilaikoma Biliete nurodytos Kuponų  naudojimo eilės tvarkos arba jų naudojimo sąlygų (pavyzdžiui, jeigu Jūs neatvykstate į kurį nors iš Biliete nurodytų skrydžių), Mes arba skrydį vykdantis Vežėjas turime teisę atšaukti bet kurį nepanaudotą skrydį, numatytą Jūsų Biliete, įskaitant grįžimo skrydį.

5.4.3. Jeigu norite kaip nors pakeisti savo skrydžius ir tai leidžiama pagal Jūsų Bilieto Tarifą, turite iš anksto su Mumis susisiekti. Mes apskaičiuosime mokestį už Jūsų naujus skrydžius, ir Jūs galėsite sutikti su Mūsų siūlomais pakeitimais ir jų sąlygomis arba palikti pradines Biliete nurodytas Vežimo sąlygas.

5.4.4. Kiekvienas Jūsų Bilieto skrydžio Kuponas priimamas teikiant vežimo paslaugas atitinkamoje klasėje tą dieną ir tame skrydyje, kuriame buvo užsakyta vieta.
 

6 STRAIPSNIS. REGISTRACIJA Į SKRYDĮ, BAGAŽO REGISTRACIJA IR ĮLAIPINIMAS

6.1.    Registraciją į skrydį ir Bagažo registraciją privalote atlikti iki Registracijos termino pabaigos. Registracija laikoma baigta, kai Jūs gaunate Įlaipinimo kortelę ir (arba) Bagažo identifikavimo kortelę savo skrydžiui.

6.2.    Priklausomai nuo vietos, iš kurios išvykstate, Mes siūlome kelis registracijos skrydžiui būdus, nurodytus Mūsų interneto svetainės skiltyje „Registracija“. Jeigu norite pasinaudoti kitokiu registracijos būdu nei registracija oro uoste, ir jeigu norite vežtis Registruotąjį bagažą, turite atiduoti Registruotąjį bagažą Bagažo atidavimui skirtoje vietoje oro uoste.

6.3.    Registracijos terminai įvairiuose oro uostuose skiriasi, todėl turite juos išsiaiškinti ir jų laikytis. Bagažo atidavimo terminas sutampa su Registracijos terminu. Registracijos į Mūsų skrydžius terminus galite rasti Mūsų interneto svetainės skiltyse „Registracijos terminai“ ir „Registracija oro uoste“ arba juos galite sužinoti pas Mus arba Įgaliotąjį atstovą. Jeigu Jūsų kelionę sudaro keli skrydžiai, turite žinoti, kokie kiekvieno skrydžio Registracijos terminai, nes jie gali būti skirtingi, ir privalote jų laikytis.

6.4.    Registruojantis oro uoste gali būti taikomas mokestis už šią paslaugą. Daugiau informacijos galite rasti Mūsų interneto svetainės skiltyje „Mokestis už registraciją oro uoste“.

6.5.    Jeigu neatliksite registracijos iki jos termino pabaigos, Mes galime atšaukti Jūsų užsakymą ir atsisakyti Jus vežti.

6.6.    Jūs turite atvykti prie įlaipinimo vartų atlikę registraciją Mūsų arba Įgaliotojo atstovo nustatytu laiku, tačiau ne vėliau, kaip nurodyta Jūsų Įlaipinimo kortelėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad įlaipinimo vartai ir įlaipinimo laikas gali keistis, todėl Jūs privalote nuolat sekti oro uoste skelbiamą informaciją. Jeigu neatvyksite prie įlaipinimo vartų arba atvyksite vėliau, nei nurodyta Jūsų Įlaipinimo kortelėje arba skelbiama oro uoste, Mes galime atšaukti Jūsų užsakymą arba atsisakyti vežti.

6.7.    Mes neatsakome už Jūsų nuostolius arba išlaidas, patirtas nesilaikant šio straipsnio nuostatų, išskyrus atvejus, kai šių nuostatų nesilaikyta dėl Mūsų kaltės.
 

7 STRAIPSNIS. ATSISAKYMAS VEŽTI

7.1. Mes galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų Bagažą, jeigu atsitiko vienas iš toliau išvardytų įvykių arba turime pagrįstų priežasčių manyti, kad tai gali įvykti:

7.1.1. Klientas nesilaikė visuotinai priimtų elgesio normų arba Taisyklių ankstesniuose skrydžiuose, ir Mes turime pagrindo manyti, kad toks elgesys gali pasikartoti. Tokiu atveju Keleivis turi teisę atgauti visą Bilieto kainą;

7.1.2. Keleivis nustatytu laiku neatvyksta prie nustatytų įlaipinimo vartų, kuriuos registracijos metu nurodėme Mes arba Įgaliotasis atstovas, arba kurie nurodyti Jūsų Įlaipinimo kortelėje, arba apie kuriuos skelbiama oro uoste;

7.1.3. atsisakyti vežti Jus arba Jūsų bagažą būtina laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų, sąlygų ir (arba) nurodymų, valdžios institucijų rekomendacijų arba nutarimų, Mūsų nustatytų Taisyklių arba specialiųjų taisyklių;

7.1.4. Jūsų ar Jūsų Bagažo vežimas gali kelti grėsmę kitų Keleivių arba įgulos saugumui ar sveikatai arba kelti jiems esminių nepatogumų, arba daryti žalą Mūsų arba trečiųjų asmenų turtui;

7.1.5. Keleivis užgauliais žodžiais kreipiasi į Mūsų oro uosto darbuotojus arba kitą Keleivį, agresyviai arba įžeidžiamai elgiasi, kelia grėsmę tvarkai, grasina Mūsų oro uosto darbuotojams arba lėktuvo įgulos nariui arba kitiems Keleiviams, trukdo  Mūsų oro uosto darbuotojams arba lėktuvo įgulos nariams atlikti jų pareigas arba pažeidžia viešąją tvarką;

7.1.6. Keleivio psichinė arba fizinė būklė, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio arba narkotikų, kelia grėsmę arba pavojų Keleiviui, kitiems Keleiviams, įgulai, arba Mūsų ar trečiojo asmens turtui;

7.1.7.   Keleivis atsisakė atlikti saugumo patikrą oro uoste arba padaro nusikaltimą registracijos arba įlaipinimo metu arba įlipęs į lėktuvą;

7.1.8. Keleivis  nesumokėjo visos Mūsų arba Įgaliotojo atstovo nurodytos Bilieto kainos, įskaitant taikomų mokesčių, rinkliavų ar mokesčių už Keleivio pasirinktas papildomas paslaugas;

7.1.9. registracijos ir (arba) įlaipinimo metu Keleivis nepateikia galiojančio Bilieto į skrydį;

7.1.10. įvyksta vienas iš toliau nurodytų atvejų, susijusių su Keleivio kelionės dokumentais:

7.1.10.1. registracijos ir (arba) įlaipinimo metu Keleivis neturi arba negali pateikti galiojančių kelionės dokumentų, kurie reikalingi įvažiuojant į šalį, kurią Keleivis pasirinko kaip tranzito tašką arba galutinį kelionės tikslą;

7.1.10.2. turime pagrindo manyti, kad Keleiviui nebus leista įvažiuoti į šalį, kurią Keleivis pasirinko kaip tranzito tašką arba galutinį kelionės tikslą;

7.1.10.3. Keleivio pasirinktos tranzito arba kelionės tikslo šalies imigracijos tarnyba Mums raštu arba žodžiu pranešė, kad priėmė sprendimą arba gali priimti sprendimą neleisti Keleiviui įvažiuoti į atitinkamą šalį, nepriklausomai nuo to, ar Keleivis turi arba atrodo, kad turi galiojančius kelionės dokumentus;

7.1.11. registracijos arba įlaipinimo metu Keleivis pateikia neteisėtai įsigytą arba padirbtą Bilietą, arba Mes pagrįstai tai įtariame, arba Keleivis negali pateikti įrodymų, kad jis yra Keleivis, nurodytas Biliete;

7.1.12. Keleivis nesilaiko Taisyklėse išvardytų ir (arba) Bilieto pirkimo metu nurodytų reikalavimų dėl Kuponų naudojimo eilės tvarkos ir sąlygų;

7.1.13. Keleivis nesilaiko Mūsų saugumo reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant,  rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo  ir elektroninių prietaisų naudojimo apribojimus, nurodytus 11 straipsnyje.

7.2. Atsisakę vežti Klientą dėl šių Taisyklių 7.1.2.–7.1.13. straipsniuose nurodytų priežasčių, Mes turime teisę atsisakyti grąžinti pinigus, sumokėtus už Bilietą ir (arba) sumokėti kompensaciją už patirtas išlaidas ir (arba) nuostolius.

7.3. Bet kuriuo atveju, nurodytu šių Taisyklių 7.1. straipsnyje, Keleivis privalo atlyginti visas išlaidas ir (arba) nuostolius, patirtus dėl Keleivio elgesio, dėl kurio atsisakyta jį vežti.

7.4. Jeigu išdavėme Bilietą Keleiviui kito Vežėjo vardu (pavyzdžiui, pagal bendrų maršrutų, bendro kodo skrydžių arba užsakomojo skrydžio sutartis), ir skrydį vykdantis Vežėjas dėl kokios nors priežasties atsisakė vežti Keleivį, Mes neatsakome už tokius Vežėjo veiksmus.

8 STRAIPSNIS. SĄLYGOS ATSKIROMS KELEIVIŲ GRUPĖMS

8.1. Riboto judrumo keleivių vežimas

8.1.1.    Mes vežame Ribotojo judrumo keleivius dėl to iš anksto su mumis susitarus. Šie Keleiviai pirkdami Bilietą arba ne vėliau kaip per 48 valandas iki suplanuoto skrydžio laiko privalo Mums pranešti apie tai, ar jie gali gauti atitinkamas paslaugas, ir kokios specialios pagalbos jiems reikia, naudodamiesi informacija, pateikta Mūsų interneto svetainės skiltyje „Susisiekite su mumis“. Jeigu nesilaikoma pirmiau nurodytos pareigos Mus informuoti, Mes galime atsisakyti vežti Riboto judrumo asmenis.

8.1.2.    Mes įsipareigojame teikti paslaugas Ribotojo judrumo asmenims, kurie jomis naudojasi taip, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru. Mes neatsisakysime vežti Keleivių, kurie pirkdami Bilietą arba per nustatytą terminą iki skrydžio Mums pranešė apie specialiosios pagalbos poreikį, ir kurių Vežimą Mes patvirtinome atsižvelgdami į jų specialiuosius poreikius. Keleivis atsako už Mums užsakymo metu pateiktos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie Keleivio sveikatą, jam reikalingą pagalbą, neįgaliųjų vežimėlio specifikacijas (dydį, svorį, baterijos tipą ir kt.), tikslumą. Jeigu prieš skrydį nustatome, kad užsakymo metu pateikta informacija yra neteisinga, galime atsisakyti vežti Keleivį. Daugiau išsamios informacijos dėl Riboto judrumo asmenų pateikta toliau kituose šių Taisyklių straipsniuose ir Mūsų interneto svetainės skiltyje „Specialioji pagalba“.

8.1.3.    Riboto judrumo asmenų Vežimą patvirtinsime tik po to, kai susitarsime dėl priemonių, kurių reikia imtis, norint vežti šį asmenį. Nors ir neinformavote Mūsų apie specialiosios pagalbos poreikį šių Taisyklių 8.8.1. straipsnyje nustatyta tvarka, Mes vis tiek mėginsime užtikrinti Jūsų Vežimą. Pirmiau nurodyta nuostata neapriboja Mūsų teisės atsisakyti Jus vežti šių Taisyklių 8.1.1. ir 8.1.2. straipsniuose nustatyta tvarka.

8.1.4.    Jeigu esate Riboto judrumo asmuo, Mes galime pareikalauti, kad keliautumėte su lydinčiu asmeniu, jeigu Mūsų nuomone tai būtina dėl saugos, arba jeigu Jūs negalite savarankiškai evakuotis iš lėktuvo, arba jeigu Jūs negalite suprasti saugos nurodymų.

8.1.5.    Jeigu esate Riboto judrumo asmuo, Mes turime teisę paprašyti, kad į oro uostą atvyktumėte likus pakankamai laiko iki skrydžio, kad galėtume atlikti visus formalumus.

8.1.6.    Prieš skrisdamas, turite įsitikinti, kad galite skristi medicininiu požiūriu, ir kad Jūsų sveikatos būklė leidžia Jums naudotis Mūsų paslaugomis. Jeigu Jūs žinote arba turite pagrindo įtarti, kad Jūsų sveikatos būklė Jums neleidžia skristi ir naudotis Mūsų paslaugomis, arba kad Jūsų sveikatos būklė gali pablogėti naudojantis Mūsų paslaugomis arba įprastai skrendant lėktuvu (įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad skrydžio metu Jums reikės arba gali prireikti specialios medicininės pagalbos, kurios nebus arba gali nebūti įmanoma gauti iki skrydžio pabaigos), Jūs neturėtumėte naudotis Mūsų siūlomomis paslaugomis ir skristi. Jeigu Jūs abejojate arba nesate įsitikinęs, ar Jūsų sveikatos būklė Jums leidžia naudotis Mūsų paslaugomis ir skristi, prieš skrydį Jūs privalote pasitarti su gydytoju. Jeigu Jums buvo diagnozuotos komplikacijos, susijusios su Jūsų sveikatos būkle, tačiau, remiantis oficialia gydytojo pažyma, Jums leidžiama skristi, laikantis tam tikrų atsargumo priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant tam tikrų medikamentų vartojimą, Jūs privalote imtis visų reikiamų priemonių ir užtikrinti, kad šių nuostatų bus laikomasi prieš skrydį, skrydžio metu ir po jo.

8.1.7.    Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate laikytis taisyklių, publikuojamų Mūsų interneto svetainės skiltyje „Specialioji pagalba“.


8.2. Vaikai ir kūdikiai

8.2.1.    Kūdikis gali keliauti tik lydimas suaugusiojo, kuris turi būti ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus, kad galėtų lydėti kūdikį. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti vieną kūdikį. Užsakydami Bilietą kūdikiui, atkreipkite dėmesį į tai, kad jam nebus skirta atskira vieta lėktuve.

8.2.2.    Vaikai iki 12 metų amžiaus gali keliauti tik lydimi suaugusiojo, ne jaunesnio kaip 16 metų amžiaus, arba naudodamiesi „Nepilnamečio palydos paslauga“, jeigu vaikas yra ne jaunesnis kaip 5 metų amžiaus. Vaikui, keliaujančiam su lydinčiu asmeniu, Bilietą galite užsakyti internetu.

8.2.3.    Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate laikytis taisyklių „Nepilnamečio palydos paslauga“.

8.3. Keliavimas nėštumo metu

Jeigu keliaujate nėštumo metu, prieš įsigydama Bilietą pasitarkite su gydytoju. Siekiant užtikrinti Jūsų ir Jūsų būsimo kūdikio saugą ir sveikatą, „airBaltic“ skrydžiuose galioja specialiosios sąlygos, su kuriomis galite susipažinti Mūsų interneto svetainės skiltyje „Kelionė nėštumo metu“.
 

9 STRAIPSNIS. BAGAŽAS

Jeigu pasirinkote skristi naudodamiesi Mūsų paslaugomis, ir jeigu laikotės šių Taisyklių ir kitų priimtų teisės aktų, Mes vešime ir Jūsų turtą, Neregistruotąjį bagažą (arba rankinį bagažą), Registruotąjį bagažą ir kitą specialųjį bagažą arba gyvūnus.

9.1. Asmeniniai daiktai ir Neregistruotasis bagažas
9.1.1.    Leidžiami Neregistruotojo bagažo (arba rankinio bagažo) matmenys, svoris ir nemokamai vežamų vienetų skaičius priklauso nuo Jūsų įsigyto Bilieto tipo. Išsamesnę informaciją rasite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Rankinis bagažas“. Šios taisyklės gali skirtis, jeigu skrydį vykdo kitas Vežėjas. Išsamesnę informaciją rasite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Bagažas skrydžiuose, kuriuos vykdo ne „airBaltic“.

9.1.2.    Be Neregistruotojo bagažo, Jūs galite lėktuve vežti, pavyzdžiui, tokius smulkius asmeninius daiktus, kaip rankinė, nešiojamasis kompiuteris arba kamera, kurie gali būti įdėti į tinkamą krepšį, daiktus, įsigytus neapmuitintų prekių zonoje ir įdėtas į joje pateiktą pirkinių maišelį, skėtį.

9.1.3.    Neregistruotasis bagažas ir asmeniniai daiktai turi atitikti nurodytus Neregistruotojo bagažo matmenis ir svorį, kad juos būtų galima padėti po priešais Jus esančia sėdyne arba uždaryti į  Bagažo skyrių, esantį virš sėdynių. Jeigu Jūsų Bagažo ir (arba) asmeninių daiktų negalima saugoti numatytose vietose, arba jeigu jų svoris ir (arba) matmenys viršija leistinus, arba jeigu dėl bet kokios priežasties Mes manome, kad jie nesaugūs ir (arba) netinkami vežti lėktuvo salone, Mes turime teisę nustatyti, kad Jūsų Neregistruotasis bagažas turi būti vežamas kaip Registruotasis bagažas, ir pareikalauti, kad sumokėtumėte už jo, kaip už Registruotojo bagažo, vežimą.

9.2. Registruotasis bagažas
9.2.1.    Mes vežame Jūsų Registruotąjį bagažą už papildomą mokestį arba nemokamai, priklausomai nuo Jūsų įsigyto Bilieto tipo. Priklausomai nuo Jūsų įsigyto Bilieto tipo, Jūs galite vežti tam tikrą Registruotojo bagažo vienetų skaičių, jeigu laikotės maksimalaus leistino vieno Registruotojo bagažo vieneto svorio ir išmatavimų reikalavimų. Išsamesnę informaciją apie Registruotojo bagažo vežimą ir papildomus mokesčius rasite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Registruotasis bagažas“.

9.2.2.    Priėmę ir užregistravę Jūsų Registruotąjį bagažą, Mes arba Įgaliotasis atstovas kiekvienam Registruotojo bagažo vienetui išduosime Bagažo identifikavimo kortelę, kurioje nurodytas Jūsų vardas, pavardė ir kita informacija apie Jūsų skrydį.

9.2.3.    Jūsų Registruotasis bagažas bus vežamas tuo pačiu lėktuvu, kuriuo keliaujate Jūs, išskyrus atvejus, kai dėl saugos arba eksploatacijos priežasčių Mes nuspręsime vežti jį kitame skrydyje. Jeigu Jūsų Registruotasis bagažas vežamas kitame skrydyje, vadovaujantis atitinkamose valstybėse galiojančiais teisės aktais gali būti reikalaujama, kad Jūs dalyvautumėte muitinės patikrinime ir (arba) sumokėtumėte muitus.

9.2.4. Registruotojo bagažo priėmimas ir išdavimas:
9.2.4.1.    atsižvelgiant į 9.2.3. straipsnio nuostatas, Jūs privalote nedelsdami pasiimti savo Bagažą paskirties ar Sustojimo punkte. Jeigu Jūs nesikreipsite į Mus dėl Registruotojo bagažo per 3 (tris) mėnesius nuo jo išdavimo, Mes galime jį sunaikinti ir neturėsime už tai atsakyti;

9.2.4.2.    Registruotąjį bagažą pasiimti gali tik asmuo, turintis Bagažo identifikavimo kortelę ir (arba) asmuo, kurį jūs nurodėte žodžiu ir (arba) raštu kaip kontaktinį asmenį, turintį teisę pasiimti Jūsų Registruotąjį bagažą;

9.2.4.3.    jeigu Bagažo identifikavimo kortelė nukrito ir (arba) Bagažo negalima identifikuoti pagal Bagažo identifikavimo kortelę, Mes pristatysime ir išduosime Bagažą nurodytam asmeniui tik su sąlyga, kad jis Mums tinkamai įrodys savo teisę į tą Bagažą.

9.2.5.    Jeigu Jūsų Registruotajame bagaže yra trapių arba dužių daiktų, pavyzdžiui, akinių, stiklinių butelių (įskaitant alkoholio butelius ir kvepalų buteliukus), indų, maisto produktų, greitai gendančių produktų arba ypač vertingų daiktų, tokių kaip pinigai, raktai, vaistai, meno dirbiniai arba religiniai daiktai, vertybiniai popieriai arba kitos vertybės, verslo dokumentai arba pavyzdžiai, pasai ir kiti asmens tapatybės dokumentai, juvelyriniai dirbiniai, brangieji metalai, laikrodžiai, muzikos instrumentai, kompiuteriai, fotoaparatai, filmavimo kameros, mobilieji telefonai arba kiti elektronikos ir (arba) elektros prietaisai ir jų priedai, arba daiktų, išvardytų 9.5.1. straipsnyje, mes neatsakome už jų praradimą ir (arba) sugadinimą ir (arba) kitus nuostolius.

9.3. Specialusis bagažas

9.3.1.    Be to, Mes vežame sporto įrangą, vaikų vežimėlius, neįgaliųjų vežimėlius ir kitą specialųjį bagažą, tik jeigu Jūsų laikotės atitinkamų Bagažo normų, kuriose nustatyti maksimalaus dydžio, svorio, vienetų skaičiaus ir kiti apribojimai. Priklausimai nuo Jūsų įsigyto Bilieto tipo, Jums gali būti privaloma sumokėti papildomą mokestį už specialiojo bagažo vežimą. Daugiau informacijos apie reikalavimus specialiajam bagažui rasite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Bagažas“.

9.3.2.    Apie planuojamą vežti specialųjį bagažą privalote Mums pranešti iš anksto.

9.3.3.    Daiktai, netinkami vežti krovinių skyriuje (pavyzdžiui, trapūs muzikos instrumentai), kurie neatitinka 9.1.3. straipsnyje nurodytų reikalavimų, priimami vežti salone, jeigu Jūs iš anksto Mus apie tai įspėjote ir Mes davėme atitinkamą leidimą. Mes galime pareikalauti papildomo mokesčio už šią paslaugą. Išsamesnę informaciją rasite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Bagažas“.

9.3.4.    Ginklai ir amunicija, skirti medžioklei ir sportui, gali būti vežami kaip specialusis bagažas, jų neleidžiama vežti lėktuvo salone, ir dėl jų turite gauti Mūsų leidimą prieš registruodamiesi skrydžiui. Už ginklų ir amunicijos priėmimą gali būti taikomas tvarkymo mokestis, kurio sumą galite sužinoti susisiekę su Mumis. Registruotajame bagaže vežami ginklai turi būti neužtaisyti, su įjungtu saugikliu ir tinkamai įpakuoti. Jūs privalote turėti visus dokumentus, reikalingus vežti ginklus ir amuniciją, kitaip galime atsisakyti juos vežti. Ginklų ir amunicijos vežimui galioja 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo  pagal  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) taisyklės, nurodytos 9.5.1.1. straipsnyje. Mes galime savo nuožiūra kaip specialųjį bagažą priimti tokius ginklus kaip senoviniai šaunamieji ginklai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai, dėl kurių vežimo gavote raštišką Mūsų sutikimą ir atsakingų valdžios institucijų sutikimą, tačiau jų negalima vežti lėktuvo salone be išankstinio Mūsų leidimo.

9.4. Gyvūnai

9.4.1.    Priklausomai nuo gyvūno dydžio ir svorio, Mes gyvūnus vežame lėktuvo salone kaip Neregistruotąjį bagažą arba lėktuvo krovinių skyriuje kaip Registruotąjį bagažą. Išsamesnę informaciją rasite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Keliavimas su gyvūnais“.

9.4.2.    Jeigu norite vežti gyvūnus, privalote užtikrinti, kad jie (pavyzdžiui, šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnai) yra tinkamai uždaryti į transportavimui tinkamus konteinerius, turi galiojančius sveikatos ir skiepų pasus, leidimus įvežti ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo arba tranzito šalys. Jeigu nesilaikoma šių reikalavimų, gyvūnai vežti nepriimami.

9.4.3.    Jeigu gyvūnas vežamas kaip specialusis bagažas kartu su savo konteineriu ir maistu, jis neįskaitomas į nemokamą Bagažo normą ir laikomas specialiuoju bagažu, už kurį mokamas atskiras mokestis.

9.4.4.    Vadovaujantis Mūsų Taisyklėmis, šunys vedliai, lydintys Riboto judrumo asmenis, kartu su konteineriais ir maistu vežami nemokamai, papildant nemokamo bagažo normą, į kurią teisę suteikia Bilietas.

9.4.5.    Mes neatsakome už gyvūno, kurį sutikome vežti, sužeidimą, praradimą, ligą ar mirtį, jeigu tai įvyko ne dėl didelio mūsų aplaidumo arba kaltės.  

9.4.6.    Mes neatsakome už gyvūnų, neturinčių visų reikalingų išvežimo, įvežimo, sveikatos ir kitų dokumentų, įvežimą ar tranzitą per bet kurią valstybę, valstiją ar teritoriją, o gyvūną vežantis asmuo turės padengti visas Mums dėl to paskirtas baudas ar įpareigojimus, Mūsų patirtus nuostolius ar išlaidas.

9.5. Daiktai, netinkami vežti bagaže

9.5.1.    Neregistruotame arba Registruotame bagaže draudžiama vežti daiktus, nurodytus 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, taip pat Mūsų interneto svetainės skiltyje „Bagažo apribojimai“, įskaitant:

9.5.1.1.    daiktus, kurie gali kelti pavojų lėktuvui arba lėktuve esantiems asmenims ir turtui, nurodytus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose bei Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse ir Mūsų interneto svetainės skiltyje „Bagažo apribojimai“ (paprašius pateikiama daugiau informacijos);

9.5.1.2.    daiktus, kuriuos vežti draudžiama pagal bet kurios išvykimo ar atvykimo šalies galiojančius teisės aktus ir valdžios institucijų vykdomuosius įsakus;

9.5.1.3.    gyvūnus, išskyrus kaip numatyta 9.4. straipsnyje;

9.5.1.4.    daiktus, kuriuos mes pagrįstai laikome netinkamais vežti dėl jų svorio, dydžio, formos ar savybių arba dėl to, kad jie yra pavojingi ir nesaugūs, arba yra trapūs arba lakūs, ir kuriuos vežant būtina atsižvelgti į naudojamo lėktuvo rūšį. Informacija apie nepriimamus vežti daiktus pateikiama paprašius;

9.5.1.5.    šaunamuosius ginklus ir amuniciją, išskyrus skirtą medžioklei arba sportui, išskyrus atvejus. numatytus 9.3.4. straipsnyje.


9.6. Apieškojimo teisė

9.6.1.    Saugumo sumetimais mes galime prašyti Jūsų leidimo apžiūrėti ir apieškoti Jus bei apžiūrėti, apieškoti ar rentgeno aparatu ištirti Jūsų Bagažą. Be to, šiuos veiksmus gali atlikti oro uosto saugos darbuotojai arba kiti kompetentingi asmenys pagal savo įgaliojimus. Jeigu su Jumis negalima susisiekti, Jūsų Bagažas gali būti apieškotas be Jūsų dalyvavimo, siekiant išsiaiškinti, ar jame nėra daiktų, kuriuos draudžiama vežti pagal Taisykles arba galiojančius teisės aktus, arba daiktų, kuriems vežti Jūs iš anksto negavote Mūsų sutikimo, nors privalėjote jį gauti pagal šias Taisykles arba galiojančius teisės aktus.

9.6.2.    Jeigu Jūs nesutinkate su tokiu reikalavimu, Mes galime atsisakyti vežti Jus ir (arba) Jūsų Bagažą.  Jeigu toks apžiūrėjimas ar apieškojimas sukelia Jums žalą arba tyrimas rentgenu, apžiūrėjimas ar apieškojimas sukelia žalą Jūsų Bagažui, Mes neatsakome už tokią žalą, nebent ji atsirado dėl Mūsų kaltės arba didelio aplaidumo. Jeigu dėl apieškojimo arba Jums atsisakius atlikti apieškojimą Jūs praleidote skrydį, Mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius.

9.7. Teisė atsisakyti vežti Bagažą

9.7.1.    Mes galime atsisakyti vežti Bagaže bet kuriuos daiktus, kuriuos pagrįstai laikome netinkamais vežti dėl jų dydžio, formos, svorio, sudėties ar savybių, taip pat grėsmės saugumui, sklandžiam darbui ar kitų Keleivių patogumui.

9.7.2.    Mes galime atsisakyti priimti vežti Bagažą, jeigu jis nėra tinkamai supakuotas.

9.7.3.    Mes galime atsisakyti vežti Neregistruotąjį bagažą, kuris neatitinka dydžio, svorio ir (arba) formos reikalavimų ir (arba) neatitinka bagažo vežimo sąlygų, nurodytų Mūsų interneto svetainės skiltyje „Bagažas“, arba neatitinka Jūsų Mums nurodytos informacijos apie specialiojo bagažo parametrus ir charakteristikas.

9.7.4.    Mes galime atsisakyti vežti bet kurį Jūsų Bagažo vienetą, jeigu Jūs atsisakėte atlikti Taisyklėse nurodytas saugos patikras.

9.7.5.    Mes galime atsisakyti teikti Vežimo paslaugas ir (arba) vežti Jūsų Bagažą, jeigu Jūs nesumokėjote viso Bagažo vežimo mokesčio.
 

10 STRAIPSNIS. PINIGŲ UŽ BILIETĄ ARBA JO DALĮ GRĄŽINIMAS

Mes galime grąžinti pinigus už Bilietą arba jo dalį Jūsų iniciatyva, jeigu pateikėte Mums prašymą dėl pinigų už Bilietą arba jo dalį grąžinimo, ir tai numatyta Taisyklėse, arba jeigu pinigus už Bilietą arba jo dalį turime grąžinti dėl Mūsų skrydžio pakeitimų arba kitų priežasčių, kurių Jūs negalite kontroliuoti. Pinigai už Bilietą arba jo dalį Jūsų iniciatyva grąžinama toliau aprašytomis sąlygomis; kitais atvejais taikomos Taisyklių 13 straipsnio nuostatos.

10.1.    Mes grąžinsime Jums visus pinigus už Bilietą arba jo dalį, atsižvelgdami į Bilieto tipui galiojančias sąlygas.

10.2.    Prašymą grąžinti pinigus už Bilietą arba jo dalį pateikti ir (arba) grąžinamus pinigus gauti gali: Biliete nurodytas asmuo, už Bilietą sumokėjęs asmuo (tokiu atveju Mes savo nuožiūra sprendžiame, ar šis asmuo turi pateikti Mums informaciją, pagrindžiančią atitinkamus faktus, ir gauti Biliete nurodyto asmens pritarimą).

10.3.    Pinigus už Bilietą arba jo dalį gali grąžinti tik Bilietą išdavęs Vežėjas arba jo Įgaliotasis atstovas.

10.4.    Mes negrąžiname pinigų už Bilietą arba jo dalį toliau nurodytais atvejais:

10.4.1. jeigu prašymas grąžinti pinigus už Bilietą arba jo dalį pateiktas pasibaigus Bilieto galiojimo terminui;

10.4.2. jeigu tai neatitinka atitinkamam Bilieto tipui galiojančių sąlygų;

10.4.3. jeigu nesilaikėte Bilieto naudojimo sąlygų, visų pirma, Kuponų naudojimo eilės tvarkos;

10.4.4. jeigu Jūs atšaukėte užsakymą prieš suplanuotą skrydį.

10.5.    Pinigai už Bilietą arba jo dalį grąžinami vadovaujantis šalyje, kurioje Bilietas buvo įsigytas, ir (arba) kurioje vyksta pinigų už Bilietą arba jo dalį grąžinimas, galiojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą nuostatą, pinigai už Bilietą arba jo dalį paprastai grąžinami tokiu pačiu būdu ir valiuta, kokia buvo už jį sumokėta, tačiau Mūsų nuožiūra ir (arba) abipusiu susitarimu pinigai už Bilietą arba jo dalį gali būti grąžinti kitokiu būdu ir (arba) valiuta.

10.6.    Grąžinant pinigus už Bilietą arba jo dalį dėl valiutų kurso svyravimo grąžinama suma gali skirtis nuo pradinės už jį sumokėtos sumos. Tokiu atveju Mes neatsakome už sumų skirtumą, ir Jūs neturite teisės reikalauti, kad jį sumokėtume.

10.7.    Jeigu vadovaujantis atitinkamam Bilieto tipui galiojančiomis taisyklėmis neįmanoma grąžinti pinigų už Bilietą arba jo dalį, ir Bilietas arba jo dalis buvo panaudota laikantis atitinkamų jo naudojimo sąlygų, Mes galime grąžinti Jums mokesčius, sumokėtus už nepanaudotą Bilietą arba jo dalį. Tokiu atveju Mes grąžiname mokesčius tik už tuos bilietus, kurių galiojimo terminas nepasibaigęs, tik tuos mokesčius, kurių Mes nepervedėme valdžios institucijoms, jeigu Bilietas arba jo dalis liko nepanaudota.

11 STRAIPSNIS. ELGESYS LĖKTUVE

11.1.    Jeigu, Mūsų pagrįsta nuomone, Jūsų elgesys lėktuve kelia grėsmę lėktuvui ar bet kuriam asmeniui bei turtui lėktuve arba Jūs trukdote įgulai atlikti jos pareigas, arba nesilaikote įgulos instrukcijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo apribojimais, arba jūsų elgesys sukelia nepatogumų ar žalos kitiems Keleiviams, turtui ar įgulai, Mes galime imtis veiksmų, įskaitant sulaikymą, kurie, Mūsų nuomone, būtini tokio elgesio prevencijai. Mes galime atsisakyti Jus vežti bet kuriuo vykdomo skrydžio metu arba būsimuose skrydžiuose, ir Jums gali būti iškelta byla dėl padarytos žalos atlyginimo arba Jūs galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl nusižengimų, padarytų lėktuve.

11.2.    Saugumo sumetimais Mes galime uždrausti arba apriboti elektroninių prietaisų naudojimą lėktuve, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius, elektroninius žaidimų ar duomenų perdavimo prietaisus, radijo bangomis valdomus žaislus ir portatyvines radijo ryšio priemones. Klausos aparatus ir širdies stimuliatorius naudoti leidžiama. Už naudojimąsi mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu signalo perdavimo režimu skrydžio metu turėsite sumokėti Mums 100 EUR baudą, ir Jus gali būti atsisakyta vežti būsimuose skrydžiuose.

11.3.    Jūs neturite teisės fotografuoti arba filmuoti Mūsų darbuotojų, vykdančių savo pareigas arba kelti tokiu būdu gautą medžiagą į socialinius tinklus arba į kitą viešą erdvę be atitinkamo Mūsų darbuotojo leidimo ir raštiško „airBaltic“ įmonės ryšių departamento pritarimo. Atitinkamai, Jūs neturite teisės fotografuoti arba filmuoti Mūsų darbuotojų, eksploatuojančių lėktuvo įrangą, ir įkelti tokiu būdu gautą medžiagą į socialinius tinklus arba kitą viešą erdvę. Bet koks tokios informacijos atskleidimas laikomas grėsme civilinės aviacijos saugumui, ir Jums gali būti iškelta byla vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais. Jeigu nesilaikysite šio straipsnio nuostatų, Mes turime teisę prieš Jus imtis teisinių veiksmų, ir gali būti atsisakyta Jus vežti kituose skrydžiuose.

11.4.    Mums priklausančiuose arba Mūsų valdomuose skrydžiuose rūkyti draudžiama (taip pat ir elektronines cigaretes). Už rūkymą Mūsų lėktuve privalėsite sumokėti 100 EUR baudą, ir Jus gali būti atsisakyta vežti kituose skrydžiuose.

11.5.    Mūsų lėktuve vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama, išskyrus atvejus, kai juos įsigyjate iš Mūsų skrydžio metu, ir turite tai įrodantį pardavimo kvitą. Jeigu pažeisite šią sąlygą ir vartosite savo arba kito asmens alkoholinius gėrimus, kurių neįsigijote iš Mūsų skrydžio metu (toliau šiame straipsnyje  vadinama neleistinu alkoholio vartojimu), arba jeigu ignoruosite Mūsų pastabą ir tęsite neleistiną alkoholio vartojimą, Mes turime teisę paimti iš Jūsų tarą su alkoholiu ir negrąžinti jos iki skrydžio pabaigos, kad užkirstume kelią Jūsų neleistinam alkoholio vartojimui. Skrydžio pabaigoje Jūs turite teisę atsiimti savo tarą su alkoholiu. Jeigu alkoholio pakuotės neįmanoma uždaryti, kad alkoholis neišsipiltų lėktuvui kylant ir leidžiantis, Mes turime teisę išpilti alkoholį ir neatsakome už Jūsų patirtų nuostolių atlyginimą. Už neleistiną alkoholio vartojimą Mūsų lėktuve privalėsite sumokėti 100 EUR baudą, ir Jus gali būti atsisakyta vežti kituose skrydžiuose.

11.6.    Patariame Jums likti savo vietoje ir būti prisisegusiam saugos diržu viso skrydžio metu, ypač tada, kai įjungiamas ženklas „Prisisekite saugos diržus“.

12 STRAIPSNIS. PAPILDOMOS PASLAUGOS

12.1.    Jeigu pirkdami Bilietą ar vėliau įsigyjate papildomų Mūsų siūlomų paslaugų ir (arba) toliau nurodytų papildomų paslaugų, privalote laikytis šių papildomų paslaugų teikimo sąlygų:

•    „Bagažas“;
•    „Greitoji patikra, sparčioji registracija į skrydį ir bagažo atidavimas Rygos oro uoste“;
•    „Išankstinis maisto užsakymas“;
•    „Atvykimo laiku garantija“;
•    „Keiskite savo kelionės planus“;
•    „Vietos užsakymas iš anksto“. Prieš skrydį galima užsisakyti pageidaujamą vietą. Mes stengsimės patenkinti Jūsų prašymą dėl pageidaujamos vietos, tačiau pasiliekame teisę bet kuriuo metu suteikti arba skirti Jums kitą vietą, netgi Jums jau įlipus į lėktuvą. Tai gali būti būtina dėl sklandaus darbo arba saugos priežasčių;
•    „Papildoma vieta“. Prieš skrydį galima užsisakyti pageidaujamą papildomą vietą. Mes stengsimės patenkinti Jūsų prašymą dėl pageidaujamos papildomos vietos, tačiau pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti ją suteikti, netgi Jums jau įlipus į lėktuvą. Tai gali būti būtina dėl sklandaus darbo arba saugos priežasčių;
•    „Kainos įšaldymas“;
•    „Kelionės draudimas“;
•    „Mokėjimas dalimis“;
•    ir kt.

12.2.    Pinigai už įsigytas papildomas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, išvardytomis 12.1. straipsnyje, kuriomis nepasinaudojama savanoriškai atšaukus Bilietą, negrąžinami, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse numatyta kitaip.

12.3.    Jeigu su  trečiaisiais asmeninis susitariame teikti Jums kitas (ne vežimo) paslaugas ir išduodame Jums Bilietą arba kvitą, patvirtinantį šių paslaugų, pavyzdžiui, viešbučio ir (arba) automobilio nuomos, užsakymą, ir šios paslaugos nėra kelionės paketo dalis, Mes veikiame tik kaip atstovas. Tokiais atvejais galioja paslaugų teikėjo sąlygos ir nuostatos. Mes neatsakome už šių paslaugų teikimą arba teikiant šias papildomas paslaugas neatliktus veiksmus, arba šių paslaugų nesuteikimą, išskyrus atvejus, kai aplaidžiai sudarome sutartis dėl šių paslaugų.

12.4.    Mes stengsimės tenkinti pagrįstus Jūsų prašymus dėl aptarnavimo skrydžio metu, įskaitant tam tikrų gėrimų, maisto tiekimą, vietų suteikimą ir pan. Tačiau Mes neprisiimame atsakomybės už atitinkamų paslaugų nesuteikimą, netgi jeigu jos buvo patvirtintos užsakyme, jeigu jos buvo nesuteiktos dėl privalomų  sklandaus darbo arba saugos reikalavimų, arba aplinkybių, kurių Mes negalime kontroliuoti.
 

13 STRAIPSNIS. SKRYDŽIO PAKEITIMAI

13.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1.1 Jūs esate atsakingi už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų gavimą bei turėjimą, taip pat šalių, iš kurių, į ku13.1.    Prieš užsakymą Mes arba Įgaliotasis atstovas praneš Jums apie planuojamą skrydžio laiką atitinkamą dieną, ir šis laikas bus nurodytas Biliete. Skrydžių tvarkaraštyje ir (arba) Jūsų Biliete nurodytas skrydžio laikas gali būti pakeistas nuo jo paskelbimo datos iki datos, kada jis turi faktiškai įvykti; skrydis gali būti atidėtas arba atšauktas. Jeigu užsakymo metu pateikėte Mums tikslią kontaktinę informaciją, Mes pranešime Jums apie skrydžio laiko pakeitimus, atidėtą arba atšauktą skrydį, ir pasiūlysime Jums pasinaudoti savo teisėmis, numatytomis teisės aktuose ir (arba) sąlygose, galiojančiose atitinkamo tipo Bilietui. Prašome atkreipti dėmesį, kad informacija apie neplanuotus skrydžio pakeitimus taip pat skelbiama oro uosto pranešimų ekrane.

13.2.    Jeigu pakeičiamas Jūsų pasirinktas skrydis, kurio užsakymo patvirtinimą Jūs turite, ir esate įsigiję Bilietą į šį skrydį,  arba jeigu neleidžiama įlipti į lėktuvą arba paslaugų klasė pakeičiama į žemesnę, Mes elgiamės taip, kaip reikalaujama Reglamente. Informaciją apie Reglamentą galite rasti Mūsų interneto svetainėje.

13.3.    Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad skrydžio laikas nebūtų pakeistas, skrydis atidėtas arba atšauktas. Todėl tokiais atvejais, imdamiesi reikalingų veiksmų, Mes turime teisę užbaigti skrydį Jūsų pasirinkta kryptimi kitu lėktuvu ir (arba) patikėti skrydžio vykdymą kitam Vežėjui, jeigu manome, kad tai padės išvengti skrydžio laiko pakeitimų ir skrydžio atidėjimo arba atšaukimo ir (arba) skrydžio atidėjimo laikas bus sutrumpintas.

13.1.2 Mes nesame atsakingi už pasekmes, kilusias dėl to, kad keleivis neturi pagal įstatymus, reglamentus, nutarimus, įsakymus ar taisykles reikalaujamų dokumentų ar vizų. Mes neatsakome už pagalbą ar informaciją, kurią jums ar kitam keleiviui suteikė mūsų atstovai arba darbuotojai, dėl privalomų dokumentų ar vizų gavimo arba atitikties įstatymams, taisyklėms, direktyvoms ir reikalavimams, pateiktiems raštu ar kitu būdu.

13.2 KELIONĖS DOKUMENTAI

Prieš kelionę jūs privalote pateikti visus pagal susijusių šalių įstatymus, reglamentus, nutarimus, įsakymus ar taisykles reikalaujamus išvažiavimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus ir leisti mums pasidaryti jų kopijas. Pasiliekame teisę atsisakyti jus vežti, jeigu nesilaikėte šių reikalavimų arba jūsų kelionės dokumentai yra netvarkingi.

13.3 DRAUDIMAS ĮVAŽIUOTI

Jeigu jūs buvote neįleisti į šalį, turėsite sumokėti visas baudas ir mokesčius, paskirtus mums pagal tos šalies įstatymus, taip pat sumokėti už jūsų išvežimą iš tos šalies. Jūsų sumokėta bilieto kaina už vežimą iki jūsų neįleidusios šalies nebus grąžinta.

13.4 KELEIVIS ATSAKO UŽ BAUDAS, SULAIKYMO IŠLAIDAS IR PAN.

Jeigu mes turėsime sumokėti baudą ar nuobaudą arba patirsime nuostolių dėl to, kad nesilaikėte atitinkamose šalyse galiojančių įstatymų, nutarimų, įsakymų ar kelionės reikalavimų arba nepateikėte reikalaujamų dokumentų, jūs turėsite padengti šias mūsų išlaidas, nebent jos būtų patirtos dėl mūsų aplaidumo. Tokiam mokėjimui mes galime panaudoti jūsų nepanaudotas bilieto dalis arba bet kurias kitas jūsų lėšas, kuriomis disponuojame.

13.5 MUITINĖS PATIKRA

Jeigu to reikalaujama, jūs privalote dalyvauti savo bagažo patikroje, vykdomoje muitinės ar kitų valstybės tarnybų pareigūnų. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kurią jūs galite patirti per tokį patikrinimą arba dėl to, kad nesilaikėte šio reikalavimo.

13.6 SAUGUMO PATIKRA

Turite leisti atlikti bet kokią saugumo patikrą, kurią gali vykdyti valstybės pareigūnai, oro uosto darbuotojai, vežėjai ar mes.

14 STRAIPSNIS. KELIONĖS DOKUMENTAI IR ATSAKINGŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMAI

14.1.    Jūs esate atsakingi už visų reikalingų kelionės dokumentų ir (arba) vizų gavimą bei turėjimą, taip pat šalių, iš kurių, į kurias ar per kurias vykstate, visų įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kituose dokumentuose (toliau – Teisės aktai) nurodytų reikalavimų vykdymą.

14.2.    Mes neatsakome už pasekmes, kilusias dėl to, kad Keleivis neturi pagal įstatymus, reglamentus, nutarimus, įsakymus ar taisykles reikalaujamų dokumentų ar vizų, arba nesilaiko kokių nors Teisės aktų reikalavimų. Prašome atkreipti dėmesį, kad nei Mes, nei Įgaliotasis atstovas nepateikiame oficialios informacijos apie konkrečias Teisės aktuose numatytas sąlygas, visų pirma tas, kuriose nurodyti šalių, iš kurių, į kurias ar per kurias vykstate, reikalaujami kelionės dokumentai ir (arba) vizos ir (arba) jų gavimo procedūra. Todėl Mes neatsakome už jokią žodžiu ir (arba) raštu Įgaliotojo atstovo arba darbuotojų pateiktą informaciją ir (arba) pagalbą, susijusią su kelionės dokumentų ir (arba) vizų gavimu arba konkrečių Teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymusi.

14.3.    Prieš kelionę privalote pateikti Mums išvykimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus, kurių reikalaujama pagal visų susijusių šalių galiojančių Teisės aktų sąlygas. Jeigu reikia, Mes turime teisę nukopijuoti Jūsų kelionės dokumentus, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti, ar jie galioja ir (arba) atitinka Teisės aktuose numatytus reikalavimus. Mes turime teisę atsisakyti Jus vežti, jeigu Jūs nesilaikote šių reikalavimų, arba jeigu Jūsų kelionės dokumentai negalioja arba kitaip neatitinka minėtų reikalavimų.

14.4.    Jeigu Jums uždraudžiama įvažiuoti į kurią nors šalį, arba Jūs nesilaikote Teisės aktų reikalavimų, ir Mums skiriama bauda už Jūsų vežimą be reikiamų kelionės dokumentų ir vizos, Mums pareikalavus, Jūs privalote kompensuoti Mums baudas ir (arba) kitus mokesčius, taikytus atitinkamoje šalyje, taip pat apmokėti išlaidas, susijusias su Jūsų grąžinimu iš šios šalies į vietą, iš kurios išvykote. Tokiu atveju pinigai už Bilietą negrąžinami. Šias išlaidas padengti Mes galime pasinaudoti už Bilietą sumokėtais pinigais, jeigu jame numatytomis vežimo paslaugomis dar nepasinaudota, arba kitais Jūsų pinigais, kuriuos turime. Jeigu Mums pareikalavus nesumokėjote šios sumos iki Mūsų nurodyto termino, turime teisę pareikalauti, kad ją sumokėtų asmuo, sumokėjęs už Jūsų Bilietą.

14.5.    Jeigu atsakingos institucijos ir (arba) pareigūnai pareikalauja, Jūs privalote dalyvauti savo ir (arba) savo Bagažo patikroje, kurią atlieka muitinės arba kitos kompetentingos valstybės tarnybos, atsakingi oro uosto darbuotojai, Mūsų arba kito Vežėjo darbuotojai. Mes neatsakome už jokius nuostolius arba žalą, kurią patyrėte vykdant šias patikras, arba dėl to, kad nesutinkate laikytis atsakingų institucijų ir (arba) pareigūnų reikalavimų. Jeigu atsisakote dalyvauti šiose patikrose, Jus gali būti atsisakyta vežti. Tokiu atveju pinigai už Bilietą negrąžinami.

15 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ

15.1. Bendrosios nuostatos

15.1.1. Mūsų ir kitų skrydį vykdančių Vežėjų atsakomybė yra nustatyta kiekvieno Vežėjo vežimo taisyklėse, su kuriomis buvote supažindinti užsakymo proceso metu.  Jeigu Mes išduodame Bilietą kelionei su kitu Vežėju, Mes tai darome tik kaip kito Vežėjo atstovai ir nesame atsakingi už Biliete nurodyto skrydžio vykdymą.

15.1.2. Jeigu šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, čia minimam Vežimui (net ir tais atvejais, kai Vežimas nėra tarptautinis Vežimas) taikomi šie teisės aktai, reglamentuojantys Keleivių teises ir pareigas:

  • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d.
  • Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d.
  • 1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju;
  • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91;
  • 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru;
  • ir kt.

15.1.3. Jeigu mes įrodysime, kad nuostolius sukėlė arba prie jų prisidėjo Jūsų arba kito asmens, kurio teises Jūs prisiėmėte, aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas, mūsų atsakomybė Jums visiškai arba iš dalies panaikinama tokia apimtimi, kokius nuostolius sukėlė minėtas aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas.

15.1.4. Neprisiimame atsakomybės už nuostolius, sukeltus Jums arba Jūsų Bagažui, išskyrus Mūsų kaltės arba didelio aplaidumo atvejus. Jūs atsakote už nuostolius kitiems asmenims arba jų turtui (įskaitant Mus ir Mūsų turtą), kuriuos sukėlėte Jūs arba Jūsų Bagažas.

15.1.5. Mes atsakome tik už tuos nuostolius ir kitą žalą, kuri patirta Vežant Mūsų vykdomame skrydyje.

15.1.6. Mes neatsakome už jokius nuostolius arba kitą žalą, kurią Jūs patyrėte Mums laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų procedūrų, arba Jums jų nesilaikant.

15.1.7. Tam, kad įrodytumėte patirtas išlaidas ir (arba) žalos dydį, Mums pareikalavus, Jūs privalote per nurodytą terminą pateikti Mūsų reikalaujamus dokumentus, įskaitant Jūsų išlaidas patvirtinančius dokumentus, jeigu reikalaujama jas atlyginti (pavyzdžiui, pirkimo čekius, pagal kuriuos Jūs įsigijote prekes, kuriuose nurodyta data, duomenys apie pirkinį ir pirkimo kaina). Kitu atveju Mūsų atsakomybė gali apsiriboti įrodytų patirtų nuostolių apimtimi.

15.1.8. Bet kokiu atveju Mes neatsakome už prarastą pelną, netiesioginius nuostolius arba nuostolius, kilusius dėl pasekmių.

15.1.9. Šios taisyklės, atsakomybės ribos ir išimtys galioja Mūsų darbuotojams, įgulai ir Įgaliotajam atstovui tokia pačia apimti, kaip ir Mums. Bendra iš Mūsų arba minėtų asmenų gauta suma negali viršyti maksimalios Mūsų atsakomybės pagal šias Taisykles arba teisės aktus, išvardytus 15.1.2. straipsnyje, ribos.

15.1.10. Jokios šių Taisyklių sąlygos nepanaikina Mūsų atsakomybės, numatytos 15.1.2. straipsnyje arba kituose teisės aktuose, įskaitant bet kokias išimtis ar apribojimus, jeigu aiškiai nurodyta kitaip.

15.2. Atsakomybė už bagažą

15.2.1. Jeigu Jūsų Bagažas vėluoja arba sugadinamas, įskaitant atskirų daiktų, vežtų Registruotajame bagaže, praradimą arba viso Bagažo praradimą, Jūs privalote nedelsdamas Mums apie tai pranešti raštu: jeigu Registruotasis bagažas sugadintas – ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo  Registruotojo bagažo gavimo datos, o jeigu Registruotasis bagažas vėluoja – ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo Registruotojo bagažo gavimo datos.

15.2.2. Mes neatsakome už Jūsų tokiomis aplinkybėmis patirtus nuostolius arba nuostolius, patirtus dėl šio Bagažo turėto trūkumo arba gedimo. Tai atvejais kai Jūsų Bagažas, įskaitant asmeninius daiktus, yra ne Registruotasis, Mes atsakome už žalą, kuri įvyko dėl įrodytos Mūsų, Mūsų darbuotojų arba įgulos kaltės. Mes neatsakome už bet kokiam daiktui, kurio negalima vežti, arba Bagažui, priimtam su ribotos atsakomybės lipduku, arba daiktui, kuriam  taikomos specialiosios sąlygos, ir apie kurį nebuvome informuoti prieš užsakymą arba dėl kurio nebuvo gautas Mūsų raštiškas patvirtinimas, sukeltą žalą, nuostolius,  jo sunaikinimą arba vėlavimą. Mes neatsakome už žalą, sukeltą Neregistruotajam bagažui, išskyrus atvejus, kai ji padaryta dėl Mūsų kaltės arba didelio aplaidumo.

15.2.3. Jeigu palikote sau arba kitam asmeniui priklausančius asmeninius daiktus, už kuriuos esate atsakingi, lėktuve, oro uoste arba kitoje vietoje, Jūs atsakote už savo ir (arba) turto savininko patirtus nuostolius, o Mes neatsakome už jokius nuostolius, patirtus minėtu atveju.

15.2.4. Registruotojo bagažo sugadinimo atveju Mūsų atsakomybė yra ribota suma, numatyta 15.1.2. straipsnyje nurodytuose ir kituose teisės aktuose. Vertinant kompensacijos už Bagažą sumą, gali būti atsižvelgiama į jo nusidėvėjimą.

15.2.5. Jeigu Jūsų netenkina Mūsų atsakomybės ribos, nustatytos 15.1.2. straipsnyje nurodytuose teisės aktuose Registruotojo bagažo praradimo arba sugadinimo atveju (įskaitant Bagaže vežamų daiktų praradimą), arba jeigu Jūs vežate ypač vertingus daiktus, patariame Jums apdrausti savo Registruotąjį bagažą prieš skrydį.

15.2.6. Mes neatsakome už Bagažo kosmetinius ir (arba) paviršinius pažeidimus, atsiradusius vykdant standartinį Vežimo procesą, ir už nuostolius, kuriuos lėmė Bagažo trūkumai, kokybės problemos, neatitiktis arba netinkama pakuotė.

15.2.7. Registruotojo bagažo vėlavimo arba praradimo atveju privalote su Mumis bendradarbiauti ieškant Bagažo arba organizuojant jo pristatymą, įskaitant, bet neapsiribojant, išsamios informacijos apie Bagažo turinį pateikimu ir tikslaus pristatymo adreso nurodymu. Jeigu su Mumis nebendradarbiaujate, turime teisę į tai atsižvelgti, nustatydami Jums mokėtinos kompensacijos dydį.

15.3. Atsakomybė už Keleivio mirtį arba sužalojimą įvykus nelaimingam atsitikimui

15.3.1. Keleivio mirties arba sužalojimo nelaimingo atsitikimo atveju Mūsų atsakomybę ir jos ribas nustato teisės aktai, išvardyti 15.1.2. straipsnyje.

15.3.2. Prašome atkreipti dėmesį, kad Mes neatsakome už jokias ligas, sužalojimus, fizinę ar psichinę negalią arba mirtį, arba už tokios būklės pablogėjimą, jeigu tai lemia Jūsų amžius arba psichinė ar fizinė būklė.

16 STRAIPSNIS. TAISYKLIŲ KEITIMAS

Įgaliotieji atstovai, paslaugų teikėjai, atstovai arba darbuotojai neturi teisės pakeisti arba panaikinti šių Taisyklių straipsnių. Pakeitę šias Taisykles, paskelbsime galiojančią Taisyklių versiją savo interneto svetainėje. Jeigu pakeitimai bus padaryti po to, kai įsigijote Bilietą, Jūsų Vežimui galios ta Taisyklių versija, kuri galiojo užsakymo proceso metu. Jeigu Taisyklių pakeitimai visgi galioja Jums ir (arba) Jūsų pasirinktam skrydžiui ir (arba) papildomoms paslaugoms, Mes arba Mūsų Įgaliotasis atstovas apie tai Jums pranešime.

17 STRAIPSNIS. REIKALAVIMŲ TEIKIMAS IR PERLEIDIMAS

17.1.    Bet kokie reikalavimai dėl Mūsų vykdomo skrydžio ir (arba) papildomų paslaugų ir (arba) sudarytos Vežimo oru sutarties ir (arba) kitų šių Taisyklių aspektų, arba susiję su jais, turi būti pateikti Mums nedelsiant po atitinkamo įvykio. Bet kokiu atveju, senatis tokiems reikalavimams yra treji metai, išskyrus atvejus, kai taikoma kitokia Taisyklėse arba Latvijos Respublikos teisės aktuose numatyta senatis. Per vėlai pareikšti reikalavimai nepriimami.

17.2.   Bet kokios pretenzijos pagal 17.1 straipsnį turi būti pateiktos raštu, pavyzdžiui, pasinaudojus mūsų interneto svetainėje pateikta internetine pretenzijos forma, kurią galima rasti skirsnyje "Susisiekite su mumis“. Pretenzija turi būti pateikta tiesiogiai mums ir tai būtina padaryti prieš išsiunčiant pretenziją bet kuriai trečiajai šaliai. Pretenzijos sprendimo procesas vyksta raštu. Mes pasiliekame teisę nenagrinėti iš trečiųjų šalių gautų pretenzijų, jeigu pirmiausia nepateikėte atitinkamos pretenzijos mums, net jeigu tokios pretenzijos buvo užpildytos Jūsų vardu ir Jūsų naudai. Tai, kas anksčiau minėta, nepažeidžia Jūsų teisės konsultuotis su trečiosiomis šalimis dėl pretenzijos prieš jos pateikimą mums, išskyrus 17.3 straipsnyje nurodytus atvejus.

17.3.    Sutikdami su šiomis taisyklėmis Jūs sutinkate, kad draudžiama perleisti trečiajai šaliai bet kokius reikalavimus, nurodytus 17.1. straipsnyje, įskaitant reikalavimus, susijusius su sąlygų, nurodytų 15.1.2. straipsnyje vykdymu, net jeigu asmuo atlikto mokėjimą už Jūsų įsigytą Bilietą negavęs išankstinio raštiško Mūsų sutikimo.
 

18 STRAIPSNIS. KITOS SĄLYGOS

18.1. Atvejai, kai Taisyklės prieštarauja teisės aktams ir kitoms nuostatoms

18.1.1.    Tam tikrais atvejais Jūsų ir Jūsų Bagažo vežimui gali būti taikomi ir kiti Mums galiojantys teisės aktai ir taisyklės, priimtos saugumo, punktualumo ir keleivių patogumo tikslais. Tokie teisės aktai ir taisyklės be kita ko taikomi ir Riboto judrumo keleivių vežimui, elektroninių prietaisų ir daiktų naudojimo apribojimams, tam tikrų pavojingų prekių transportavimui, alkoholio ir tabako produktų vartojimui lėktuve. Informaciją apie minėtus teisės aktus galite gauti pateikę Mums prašymą.

18.1.2.    Šios Taisyklės taikomos, jeigu jos neprieštarauja Mūsų Tarifams arba galiojantiems teisės aktams. Prieštaravimo atveju viršenybė teikiama Tarifams arba teisės aktams. Jeigu, atsižvelgiant į teisės aktus, kurie nors šių Taisyklių straipsniai negalioja, tai neturi įtakos likusiems straipsniams, ir jie lieka galioti.

18.1.3.    Jeigu šios Taisyklės neatitinka bet kokių galiojančių teisės aktų, kuriuos priėmėme Mes arba Įgaliotasis atstovas dėl tam tikrų klausimų, viršenybė teikiama šioms Taisyklėms.

18.2. Privatumo politika

Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, Jūs taip pat pareiškiate, kad sutinkate su Mūsų Privatumo politika.

18.3. Duomenų apsauga

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kuriuos Mums pateikėte Jūs arba kitas Jūsų vardu veikiantis asmuo, Mes vadovaujamės galiojančiais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

18.4. Aiškinimas

Visų šių Taisyklių straipsnių pavadinimai skirti tik patogumui ir negali būti naudojami tekstui aiškinti.

18.5. Ginčų sprendimo procedūra

Darome viską, ką galime, kad būtumėte patenkinti Mūsų teikiamomis paslaugomis ir patarnavimais. Retais atvejais, kai ne viskas vyksta pagal planą, stengiamės rasti Jums palankų  ir priimtiną sprendimą. Jeigu visgi Jūs nesutinkate su Mūsų siūlomu ginčo sprendimu, arba jeigu atsisakome tenkinti Jūsų reikalavimus, tada, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus ginčų sprendimo tarp vartotojų ir komercinės veiklos subjektų, kuria iš dalies keičiamas  Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EE) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, Vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir Įstatymu dėl neteisminio vartotojų ginčų sprendimo organų, Jūs turite teisę kreiptis į šį neteisminio ginčų sprendimo organą:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Vartotojų teisių apsaugos centras)
Brīvības iela 55
Ryga, LV-1010
Latvija
Interneto svetainė www.ptac.gov.lv
El. paštas ptac@ptac.gov.lv

Jeigu reiškiamos pretenzijos dėl skrydžių į Vokietiją arba iš jos, Jūs taip pat turite teisę kreiptis pagalbos į:
söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.
Fasanenstraße 81
D-10623 Berlynas
Vokietija
Interneto svetainė http://soep-online.de
Skundo forma https://soep-online.de/request-form-flight.html

Vadovaujantis Reglamentu Nr. 524/2013 buvo sukurta internetinio ginčų sprendimo platforma. Į ją galima patekti Mūsų interneto svetainės skiltyje „Alternatyvus ginčų sprendimas“, Jūs turite teisę naudotis ja spręsdami su Mumis kilusius ginčus.

Neteisminio ginčų sprendimo organai išnagrinės Jūsų skundą tik tokiu atveju, jeigu pirmiausia dėl jo kreipsitės į Mus ir pabandysite išspręsti ginčą derybomis.

Jūs sutinkate, kad bet kokius ginčus ir nesutarimus, kurie gali kilti dėl netinkamo Taisyklių ir Vežimo oru sutarties vykdymo arba sprendžiant problemas, susijusias su sukeltos žalos kompensavimu, Mes sprendžiame abipusėmis derybomis. Jeigu negalime pasiekti tarpusavio susitarimo su Jumis, ginčas perduodamas spręsti Latvijos Respublikos teismų sistemai ir išnagrinėjamas pagal galiojančias Latvijos Respublikos normas ir taisykles.

18.6. Mūsų kontaktinė informacija


Jeigu turite klausimų dėl savo užsakymo arba jo keitimo, išskyrus papildomų paslaugų įsigijimą, paskambinkite Mums telefonu +371 67006006. Jeigu norite įsigyti papildomų paslaugų, prašome mokama linija susisiekti su Mūsų skambučių centru. Apsilankykite Mūsų interneto svetainės skiltyje „Susisiekite su mumis“.
 

 

 

Įsidėmėkite!

Paskelbus šias kainas ir informaciją, nustoja galioti bet kokia anksčiau skelbta informacija. Bendrovė airBaltic bet kuriuo metu gali vienašališkai pataisyti arba atšaukti šią informaciją.

Tooltip_anchor Window_close