„Air Baltic Corporation AS“ Įmonės valdymas

„Air Baltic Coproration AS“ („airBaltic“) yra 1995 m. vasario 8 d. pagal Latvijos įstatymus įkurta akcinė bendrovė. Pagrindinis bendrovės akcininkas yra Latvijos valstybė turinti 80,05 % akcijų, o „Lars Thuesen“ per savo visiškai priklausančią įmonę „Aircraft Leasing 1 SIA“ valdo apie 20 % akcijų.

Akcininkai

Akcininkų susirinkimuose akcininkai naudojasi savo teisėmis dalyvauti „airBaltic“ valdyme. Akcininkų susirinkimuose nutarimai priimami dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių balsų dauguma. Yra kai kurių paprastosios daugumos išimčių. Tokiais atvejais reikalinga ne mažiau nei trijų ketvirtadalių akcininkų balsų daugumos. Tokios išimtys yra: Įmonės įstatų keitimas; akcinio kapitalo didinimas arba mažinimas; Įmonės finansinių priemonių išleidimas ir perskaičiavimas; reorganizacija; Įmonės veiklos sustabdymas ir pratęsimas; įmonių grupės sutarties sudarymas, pakeitimas ar nutraukimas, arba jų įtraukimas.

Akcininkų susirinkimas išskirtinai savo nuožiūra renka ir atšaukia įmonės Stebėtojų tarybos narius. Nutarimas dėl Stebėtojų tarybos narių priimamas paprasta balsų dauguma.

Stebėtojų taryba

„airBaltic“ Stebėtojų tarybą sudaro trys nariai. Stebėtojų tarybos nariai renkami trejų metų kadencijai. Nutarimai Stebėtojų tarybos susirinkimų metu priimami paprasta balsų dauguma. Stebėtojų tarybos nariai iš savo tarpo išrenka vieną pirmininką ir vieną pirmininko pavaduotoją.

Stebėtojų taryba renka Vykdomąją valdybą ir skiria Vykdomosios valdybos pirmininką. Stebėtojų taryba prižiūri Vykdomosios valdybos darbą, tačiau tuo pat metu abu šie organai palaiko artimus ir abipusiai priimtinus darbo santykius geriausių „airBaltic“ interesų atžvilgiu.

Stebėtojų tarybos susirinkimai vyksta reguliariai. Susirinkimų metu bei tarp susirinkimų, Stebėtojų tarybos nariai informuojami apie visus reikšmingus verslo reikalus, taip pat naujausią verslo plėtrą, „airBaltic“ veiklą ir finansinius planus bei mėnesio finansinėmis ataskaitomis.

Vykdomoji valdyba

Vykdomoji valdyba valdo kasdienius Įmonės verslo reikalus, apibrėžia jos ateities strategijas, ir reguliariai pateikia ataskaitas Stebėtojų tarybai. „airBaltic“ Vykdomąją valdybą sudaro trys nariai, kurie renkami trejų metų kadencijai. Vykdomosios valdybos nariai kartu vadovauja ir atstovauja Įmonei. Vykdomosios valdybos metu nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.

Sprendžiant daugelį klausimų, Vykdomoji valdyba privalo iš anksto gauti Stebėtojų tarybos patvirtinimą. Kai kurie iš jų yra: dukterinės įmonės įkūrimas, tiesioginis ar netiesioginis kontrolės kitose įmonėse įgijimas arba jos sumažinimas; „airBaltic“ pagrindinio oro uosto ar buveinės keitimas; Įmonės komercinei veiklai nebūdingi sandoriai; sandorių, kurių vertė viršija 1 000 000 eurų (vieną milijoną eurų) sudarymas per vienerių finansinių metų laikotarpį; sandoriai, susiję su orlaivių įsigijimo, perdavimo, nuomos sutartimis; sandoriai, susiję su komerciniais įkaitais, įmonės garantijomis ar finansinėmis garantijomis bei išorinio auditoriaus samdymu.

Siekiant Vykdomajai valdybai pateikti reikiamą informaciją ir rekomendacijas, kurios reikalingos visapusiškiems verslo sprendimams, skatinantiems trumpalaikį ir ilgalaikį „airBaltic“ pelną, Vykdomoji valdyba pristatė aukščiausiųjų vadovų susirinkimus, kuriuos sudaro pagrindiniai įmonės vykdomieji vadovai.

Tooltip_anchor Window_close