Kopsavilkums par gaisa pārvadātāja atbildību par pasažieriem un viņu bagāžu

Šajā informācijas paziņojumā ir apkopoti Kopienas tiesību aktu un Monreālas Konvencijas noteikumi par Kopienas gaisa pārvadātāju atbildību.

 

Kompensācija nāves vai ievainojuma gadījumā

Atbildībai par pasažiera nāvi vai ievainojumu nav finansiālu ierobežojumu. Attiecībā uz zaudējumiem līdz 113 100 SDR (aptuveni 143 890 EUR) gaisa pārvadātājs kompensācijas prasījumu apstrīdēt nevar. Pārsniedzot šo summu, gaisa pārvadātājs var aizstāvēties pret prasījumu, pierādot, ka nav pieļāvis nolaidību vai bijis citādi vainīgs negadījumā.

 

Avansa maksājumi

Ja pasažieris iet bojā vai gūst ievainojumus, gaisa pārvadātājam 15 dienu laikā no tās personas noteikšanas, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, ir jāizmaksā avanss, lai segtu tūlītējas ekonomiskas vajadzības. Nāves gadījumā šis avanss nedrīkst būt mazāks par 16 000 SDR (aptuveni 20 350 EUR).

 

Pasažieru aizkavēšana

Pasažieru aizkavēšanas gadījumā gaisa pārvadātājs atbild par zaudējumiem, ja vien nav veicis visus piemērotos pasākumus, lai zaudējumus novērstu, vai šādus pasākumus nav bijis iespējams veikt. Atbildība par pasažieru aizkavēšanu nepārsniedz 4694 SDR (aptuveni 5970 EUR).

 

Bagāžas kavēšanās

Bagāžas kavēšanās gadījumā gaisa pārvadātājs atbild par zaudējumiem, ja vien nav veicis visus piemērotos pasākumus, lai zaudējumus novērstu, vai šādus pasākumus nav bijis iespējams veikt. Atbildība par bagāžas kavēšanos nepārsniedz 1131 SDR (aptuveni 1430 EUR).

 

Bagāžas iznīcināšana, zudums vai bojājums

Gaisa pārvadātāja atbildība par bagāžas iznīcināšanu, zudumu vai bojājumu nepārsniedz 1131 SDR (aptuveni 1430 EUR). Attiecībā uz reģistrētu bagāžu gaisa pārvadātājs atbild arī tad, ja nav vainīgs, ja vien bagāžai nav bijuši trūkumi. Attiecībā uz nereģistrētu bagāžu gaisa pārvadātājs atbild tikai tad, ja ir vainīgs.

 

Augstāki atbildības ierobežojumi attiecībā uz bagāžu

Pasažieris var gūt labumu no augstākiem atbildības ierobežojumiem, ne vēlāk kā pie reģistrācijas iesniedzot īpašu deklarāciju un samaksājot papildu maksu.

 

Sūdzības attiecībā uz bagāžu

Ja bagāža ir bojāta, aizkavējas, ir pazaudēta vai iznīcināta, pasažierim iespējami drīz ir jāiesniedz gaisa pārvadātājam rakstiska sūdzība. Par reģistrētās bagāžas bojājumiem pasažierim ir jāiesniedz rakstiska sūdzība septiņu dienu laikā un, ja tā ir aizkavējusies — 21 dienas laikā no dienas, kad tā nonākusi pasažiera rīcībā.

 

Līdzēju un faktisko pārvadātāju atbildība

Ja gaisa pārvadātājs, kas faktiski veic lidojumu, nav tas pats pārvadātājs, ar kuru par pārvadājumu ir slēgts līgums, pasažierim ir tiesības iesniegt sūdzību jebkuram no šiem pārvadātājiem vai celt prasību pret jebkuru no tiem. Ja gaisa pārvadātāja nosaukums vai kods ir norādīts uz biļetes, ar šo pārvadātāju ir slēgts līgums par pārvadājumu.

 

Rīcības termiņš

Prasība par zaudējumu atlīdzību ir jāceļ divu gadu laikā no lidaparāta pienākšanās dienas vai no tās dienas, kad tam būtu bijis jāpienāk.

 

Noteikumi, pēc kuriem šī informācija ir sastādīta

Iepriekš izklāstīto noteikumu pamatā ir 1999. gada 28. maija Monreālas Konvencija, kas Kopienā tiek īstenota ar Regulu (EK) Nr. 2027/97 (kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 889/2002) un dalībvalstu tiesību aktiem.

Tooltip_anchor Window_close