AS “Air Baltic Corporation” korporatīvā pārvaldība

AS “Air Baltic Corporation” (airBaltic) ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gada 8. februārī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 80.05% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA Aircraft Leasing 1 pieder aptuveni 20%.

Akcionāri

Akcionāri izmanto savas tiesības iesaistīties airBaltic vadībā piedaloties akcionāru sapulcēs. Akcionāru sapulcēs lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu. Lēmumu pieņemšanai ar vienkāršo balsu vairākumu pastāv vairāki izņēmumi, kas nosaka, kādā gadījumā ir nepieciešams iegūt vismaz trīs ceturtdaļu akcionāru balsu vairākumu. Šādi izņēmumi ir: statūtu grozījumi, statūtu kapitāla palielināšana vai samazināšana; Sabiedrības finanšu instrumentu izlaišana un pārveidošana; reorganizācija, Sabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšana vai turpināšana, kā arī uzņēmumu grupas līguma noslēgšana, grozījumu veikšana tajā vai izbeigšana; vai jaunu uzņēmumu iekļaušana grupā.

Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana ir vienīgi Akcionāru sapulces kompetencē. Lēmumi attiecībā uz padomes locekļiem tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

Padome

airBaltic padome sastāv no trim locekļiem. Padomes locekļi tiek ievēlēti uz trim gadiem. Lēmumi padomes sapulcēs tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Padomes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Padome ievēl valdi un ieceļ amatā valdes priekšsēdētāju. Padome uzrauga valdes darbu, taču tajā pat laikā abi vadības orgāni nodrošina ciešu un izpratnes pilnu sadarbību airBaltic interesēs.

Padomes sapulces notiek regulāri, un šo sapulču laikā, kā arī to starplaikā, padome tiek regulāri informēta par visiem galvenajiem uzņēmējdarbības jautājumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar jaunākajām darījumu norisēm, airBaltic operacionālo un finanšu plānošanu un ikmēneša finanšu pārskatiem.

Valde

Valdes kompetencē ietilpst Sabiedrības ikdienas darbības vadīšana un nākotnes stratēģijas noteikšana, sniedzot regulāras atskaites padomei. airBaltic valde sastāv no trim locekļiem, kas tiek ievēlēti uz trim gadiem. Valdes locekļi vada un pārstāv Sabiedrību kopā. Valdes sapulču laikā lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

Valdei ir pienākums saņemt padomes iepriekšēju apstiprinājumu lēmumu pieņemšanai vairākos jautājumos. Daži no tiem ir: meitas uzņēmumu dibināšana; tieša vai netieša līdzdalības iegūšana vai samazināšana citās sabiedrībās; airBaltic galvenās lidostas vai galvenā biroja atrašanās vietas maiņa; darījumi, kas nav raksturīgi Sabiedrības saimnieciskajai darbībai; darījumu noslēgšana, kuru izdevumu vērtība pārsniedz EUR 1 000 000 (viens miljons eiro) viena finanšu gada ietvaros; darījumi, kas saistīti ar lidmašīnu iegādes, pārdošanas un nomas līgumiem; ar komercķīlām saistīti darījumi, Sabiedrības vai finanšu garantijas un ārējā auditora pakalpojumu izmantošana.

Valde organizē augstākā līmeņa vadītāju sapulces, kurās piedalās Sabiedrības galvenie vadītāji operacionālajos jautājumos, lai sniegtu valdei nepieciešamo informāciju un ieteikumus, kas nepieciešami pareizu darījumu lēmumu pieņemšanai, lai spētu nodrošināt airBaltic īstermiņa un ilgtermiņa rentabilitāti.

Tooltip_anchor Window_close