Reisijate- ja pagasiveo tingimused

Kehtivad alates 13.07.2015.

Need reisijate- ja pagasiveo tingimused on ainsad üldtingimused, mille täitmine on Air Baltic Corporation ASi jaoks kohustuslik. Teiste vedajate kehtestatud veotingimused võivad nendest tingimustest erineda, kehtides vaid nende vedajate lennutranspordi kohta.

Neid veotingimusi võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta. Alati kehtib tingimuste viimati avaldatud versioon.

 

PARAGRAHV 1. KASUTATUD MÕISTETE MÄÄRATLUSED

Lähtuge nende tingimustega tutvumisel alltoodud määratlustest.

KOKKULEPITUD PEATUSKOHAD – piletil või lennuplaanis näidatud kohad, kus toimub lennu jooksul plaaniline peatus, välja arvatud lennu väljumis- ja saabumiskoht.

LENNUETTEVÕTJA TUNNUSKOOD – kindlale lennuettevõtjale antav kahe- või kolmekohaline tähtedest ja/või numbritest koosnev kood.

VOLITATUD AGENT – reisijatega tegelev volitatud müügiagent, kelle oleme määranud meid esindama oma lennutransporditeenuste müügis.

PAGAS – reisija isiklik vara, mis tal on lennureisi jooksul kaasas. Kui ei ole teisiti määratletud, kuulub selle alla nii registreeritud pagas kui ka käsipagas.

PAGASILIPIK – dokument, mis väljastatakse ainult registreeritud pagasi tuvastamiseks.

BRONEERIJA – vähemalt 18-aastane täiskasvanu, kes esindab kõiki broneeringus märgitud reisijaid ja teeb broneeringu enda nimele või enda ja teiste reisijate nimele, isegi kui neid on palju.

VEDU – reisijate ja/või pagasi lennutransport.

VEDAJA – meist erinev lennuettevõtja, kelle tunnuskood on toodud teie piletil või jätkulennu piletil.

REGISTREERITUD PAGAS – pagas, mis antakse meie valdusesse ja mille eest on väljastatud pagasilipik.

LENNULE REGISTREERUMISE TÄHTAEG – lennuettevõtja määratud ajapiirang, mille jooksul peate olema lennule registreerunud ja saanud kätte pardakaardi.

KOODIJAGAMINE – olukord, kus lendu käitav vedaja ja sellele lennule kohti vahendav teine vedaja kasutavad kumbki oma tunnuskoodi või mõlemat koodi korraga.

LEPINGU TINGIMUSED – piletil või reisikaval/kviitungil olev või koos nendega edastatud teave, mis on sellisena määratletud ning milles on viidatud nendele veotingimustele ja märkustele.

JÄTKULENNU PILET – pilet, mis on teile väljastatud seoses mõne teise piletiga, millega koos see moodustab ühe veolepingu.

KONVENTSIOON – rahvusvaheline õigusakt, mis kehtib Läti Vabariigis.

KUPONG – paberil lennukupong või elektrooniline kupong, mis annab sellel nimetatud reisijale õiguse reisida märgitud lennul.

KAHJU – reisija surm, haavad või kehavigastused, pagasi kaotsiminek, osaline kaotsiminek, vargus või muu kahju, mis tuleneb meie osutatud veo- või muudest teenustest või on nendega seotud.

PÄEVAD – kalendripäevad, sealhulgas kõik seitse nädalapäeva, eeldusel, et teavitamisel võetakse arvesse teate edastamise päeva ja et pileti kehtivusaja kindlaksmääramisel võetakse arvesse pileti väljastamise või lennu alustamise päeva.

ELEKTROONILINE KUPONG – meie andmebaasis hoitav elektrooniline lennukupong või muu tõendusdokument.

ELEKTROONILINE PILET – meie poolt või meie nimel väljastatud reisikava/kviitung, elektroonilised kupongid ja olemasolu korral pardalemineku dokument.

LENNUKUPONG – pileti osa, millel on märge „kehtib sõidudokumendina” või elektroonilise pileti osa(d); sellel on näidatud kohad, millest milleni on teil õigus kasutada veoteenuseid.

REISIKAVA/KVIITUNG – reisija nime, lennuandmete ja märkustega dokument või dokumendid, mis väljastatakse elektroonilise piletiga reisivatele reisijatele.

MEIE MÄÄRUSED – peale nende tingimuste meie tegevuskordade ja -normide kohta kehtivad eeskirjad ja määrused, mis reguleerivad reisijate- ja/või pagasivedu ning hõlmavad kõiki kehtivaid ja kohaldatavaid tariife.

VALMISREIS – eelnevalt koostatud teenuspakett, mis sisaldab vähemalt kaht järgmistest teenustest: lennupilet, majutus, autoüür, parkimine lennujaamas ja kiirbussi Airport Express pilet. Selle hind hõlmab kõiki valitud teenuseid ja ajavahemikku, mis on pikem kui 24 tundi, või vähemalt üht ööbimist.

REISIJA – isik, välja arvatud meeskonnaliige, keda pileti kohaselt lennukiga veetakse või tuleb vedada. (Vt ka mõiste „teie” määratlust).

ERIVAJUDASTEGA REISIJAD - saatjata reisivad lapsed, puudega isikud, rasedad, haiged, invaliidid, liikumisraskustega isikud või isikud, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorne või lokomotoorne, alaline või ajutine) või vaimse puude või kahjustuse või muu puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab asjakohast tähelepanu ning kõikidele reisijatele kättesaadavate teenuste kohandamist tema erivajadustele;

REISIJA KUPONG või REISIJA KVIITUNG – pileti osa, mis on reisijapoolne kirjalik tõend veolepingu kohta.

SDR – rahvusvahelise valuutafondi arvestusühik.

VAHEPEATUS – lennu jooksul tehtav plaaniline peatus kohas, mis jääb väljumis- ja sihtkoha vahele.

TARIIF – vastavas ametiasutuses registreeritud (kui see on nõutav) lennuettevõtja avaldatud piletihinnad, lisatasud ja/või seotud veotingimused.

PILET – meie poolt või meie nimel väljastatud dokument, mis kannab nime „Reisija pilet ja pagasikviitung”, või elektrooniline pilet, mis hõlmab lepingutingimusi, märkusi ja kuponge.

KÄSIPAGAS – igasugune pagas peale registreeritud pagasi.

MEIE – Air Baltic Corporation AS.

TEIE – isik, välja arvatud meeskonnaliige, keda pileti kohaselt lennukiga veetakse või tuleb vedada. (Vt ka mõiste „reisija” määratlust).

PARAGRAHV 2. KOHALDATAVUS

2.1 ÜLDIST

Need veotingimused kehtivad lendudel (või lennulõikudel), mille puhul on lennul (või lennulõigul) reisimiseks väljastatud piletil vedaja lahtrisse märgitud meie nimi või lennuettevõtja tunnuskood, jagatud koodiga lendudel ja mõnel juhul lendudel, mille pileti me oleme väljastanud.

2.2 TELLIMUSLENNUD

Kui vedu toimub tellimuslepingu alusel, kehtivad need veotingimused ka tellimuslennu kohta, kuid ainult siis, kui veotingimused ei lähe vastuollu tellimuslepinguga.

2.3 JAGATUD KOODIGA LENNUD

Mõnede teenuste osutamiseks teeme koostööd teiste vedajatega ja seda nimetatakse koodijagamiseks. See tähendab, et kuigi te olete teinud broneeringu ja teile väljastatud piletil on vedaja lahtrisse märgitud meie nimi ja lennuettevõtja tunnuskood, võib lennu käitajaks olla mõni teine vedaja. Sellisel juhul teatame teile broneeringu tegemisel lendu käitava vedaja nime või teeb seda meie volitatud agent. Teiega lepingu sõlminud pool on pileti turustanud vedaja, st vedaja, kelle lennuettevõtja tunnuskood on toodud lennukupongil või lennukaval lennu numbri kõrval.

2.4 ÜLIMUSLIK ÕIGUS

Need veotingimused kehtivad vaid juhul, kui need ei ole vastuolus meie tariifide ega kohaldatavate õigusaktidega. Vastasel juhul kehtivad tariifid või kohaldatavad õigusaktid.

Kui mõni nende veotingimuste säte on kohaldatavate õigusaktide järgi kehtetu, jäävad ülejäänud sätted sellest hoolimata kehtima.

2.5 VEOTINGIMUSTE ÜLEMUSLIKKUS EESKIRJADE SUHTES

Välja arvatud nendes veotingimustes sätestatud juhtudel, on juhul, kui tekib vastuolu veotingimuste ja meie teiste, erinevates valdkondades kehtestatud eeskirjade vahel, ülimuslikud need veotingimused.

PARAGRAHV 3. BRONEERINGUD

3.1 BRONEERINGU TEGEMISE NÕUDED

3.1.1 Teie broneeringu(d) teeme meie või teeb seda meie volitatud agent. Soovi korral väljastame teile broneeringu(te) kohta kirjaliku kinnituse.

3.2 PILETI VÄLJAOSTMISE TÄHTAEG

Kui te ei ole määratud tähtajaks piletit välja ostnud, vastupidi meie või meie volitatud agendi soovitatule, on meil õigus teie broneering tühistada.

3.3 ISIKUANDMED

3.3.1 Te olete nõus sellega, et meile edastatud isikuandmeid kasutatakse järgmistel juhtudel: broneeringu tegemine, pileti ostmine, lisateenuste ostmine, näiteks hotellitoa broneerimine ja auto üürimine, teenuste osutamine ja täiustamine, näiteks erirajatised piiratud liikumisvõimega inimestele, toidu tellimine erimenüüst ja meie reisijate muude erisoovide täitmine, sisserände ja riiki saabumise lihtsustamine ning valitsusasutustele teie reisiga seotud teabe kättesaadavaks tegemine. Eelnimetatud juhtudel on meil õigus teie andmeid salvestada, kasutada ja edastada meie kontoritesse, volitatud agentidele, valitsusasutustele, teistele vedajatele ja eelmainitud teenuste osutajatele. Teie isikuandmeid ei kasutata ilma teie eelneva loata reklaami edastamiseks.

3.3.2 Broneeringu tegemisel tuleb teil esitada broneeringu tegija nimi, kellele viidatakse edaspidi kui broneerijale. Broneerija peab olema vähemalt 18-aastane ning:

3.3.2 (a) nõustuma nende tingimustega broneeringus märgitud reisijate nimel;

3.3.2 (b) ta vastutab igasuguse meie või meie volitatud agendi edastatud ja broneeringuga seotud teabe- või kirjavahetuse (sealhulgas muudatused, parandused ja tühistamised) kättesaamise ja edastamise eest broneeringus märgitud reisijatele;

3.3.2 (c) kui ta ise ei ole reisija ja juhul kui me selleks soovi avaldame, nõustub ta edastama meile selle reisija kontaktandmed, kes vastutab broneeringu eest ja kellega saame ühendust võtta häiretest, näiteks lennu hilinemisest ja tühistamisest teatamiseks;

3.3.2 (d) ja tõendama, et tal on õigus kõigi reisijate nimel võtta vastu tagasimakseid ning vajaduse korral lisamakseid ja hüvitisi, mida makstakse seoses broneeringuga. Kui broneeringu teeb kolmas pool (sh broneerimissüsteemid), on just tema broneerijaks (nt reisikorraldaja), kes võtab ühtlasi broneeringus märgitud reisijate nimel enda kanda kõik broneerija õigused ja kohustused.

3.3.3 Te olete kohustatud edastama meile reisija täisnime kujul, nagu see on toodud vastaval lennul kasutatavas reisidokumendis. Kui reisija seda broneerimise ajal ei tee, kehtivad reisija ees- ja perekonnanime muutmise tingimused. Täpsem teave reisija nime muutmise kohta: Reisija nime muutmine.

3.3.4 Te olete kohustatud edastama meile vajalikud kontaktandmed, mille abil on võimalik teiega alati ühendust saada (laua- või mobiiltelefoni number ja e-posti aadress).

3.3.4 (a) Reisijatega võetakse ühendust e-posti ja vahel ka mobiiltelefoniga saadetavate lühisõnumite vahendusel, nagu on broneeringu tegemisel sätestatud seoses lennuplaani muudatus(t)e, lennu tühistamise ja üldise teabevahetusega. Kinnitust tekstsõnumi või e-kirja saatmise kohta loetakse selle kohalejõudmise kinnituseks.

3.3.4 (b) Teil on kohustus tagada, et esitatud e-posti aadress on täpne ning et teil on juurdepääs esitatud e-posti aadressile ja võimalus korrapäraselt seda vaadata. Teil on kohustus tagada, et teie esitatud telefoninumbrid on täpsed ja sisaldavad ka riigi- ja maakonnakoodi (isegi kui broneeringu tegi teie eest keegi teine) ning et teiega saab alati ühendust vähemalt ühel broneeringus toodud telefoninumbril. Lennuettevõtja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud ülaltoodud nõuete täitmata jätmise tõttu.

3.3.4 (c) Kui teie broneeringu tegi reisikorraldaja ja teil ei ole e-posti aadressi, märgib reisikorraldaja broneeringule enda aadressi ja teatab teile kõigist teadetest, mida lennuettevõtja on seoses teie broneeringuga talle edastanud.

3.4. PETTUS JA EBASEADUSLIK TEGEVUS

3.4.1 Broneeringus nimetatud kaardiomanik peab maksete tegemisega nõus olema. Me jätame endale õiguse tühistada teie lend ilma eelneva etteteatamiseta järgnevatel juhtudel.

3.4.2 Te ei suuda vajaduse korral edastada meile kaardiomaniku kontaktandmeid, et saaksime kontrollida makse õigsust.

3.4.3 Kaardiomanik ei ole makse tegemiseks luba andnud ja väidab, et broneering on pettus.

3.4.4 Meil on põhjendatud kahtlusi selle kohta, et kaardiomanik või reisija on seotud muude pettustega.

3.4.5 Aeg-ajalt uurime pankade ja pangakaartide väljastajate palvel tehinguid, mille puhul on kaardiomaniku väitel tegu pettusega. Kui sellise uurimise jooksul selgub põhjendatult, et kaardiomanik on tehingut ekslikult pettuseks pidanud, siis kontrollitakse broneeringut ettevõtte sees edasi. Võime edaspidi keelduda broneeringutest, mida tehakse sellise kaardiomaniku nimele või sellistele reisijatele.

3.5 TEISTE VEDAJATE BRONEERINGUTE ÜLEKINNITAMINE

Kui teie reis hõlmab ka teisi vedajaid, peaksite kontrollima nõudeid, mis kehtivad nende broneeringute ülekinnitamise kohta. Vajaduse korral tuleb teil ülekinnitamiseks pöörduda selle vedaja poole, kelle tunnuskood on märgitud kõnealuse lennu piletile.

3.6 ISTEKOHAD

Me teeme oma parima, et täita eelnevalt edastatud erisoove seoses istekohtadega, ent jätame endale õiguse igal ajal istekohti muuta ja seda isegi pärast reisijate pardaleminekut. See võib olla vajalik käitamise, ohutuse ja turvalisusega seotud põhjustel.

Enne lendu on teil võimalus broneerida eelistatud istekoht ja soovi korral ka lisakoht. Täpsem teave pakutavate teenuste kohta: Istekoha broneerimine.

3.7 LISATEENUSED

Meie piletikontorites ja veebilehel saab kas pileti broneerimisel või hiljem juurde osta mitmesuguseid lisateenuseid. Täpsemat teavet järgnevate lisateenuste kohta saate meie veebilehelt:

3.8 PARDATEENINDUS

Vedaja teeb oma parima, et täita reisijate soove seoses lennuki pardal pakutavate teenustega, eriti mis puudutab jooke, lennukieineid, filme, istekohti jne. Ent vedaja ei vastuta selle eest, kui käitamise, ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel või vedajast sõltumatutel põhjustel ei ole võimalik pakkuda soovitud teenuseid, isegi kui broneeringus kinnitatakse nende teenuste osutamist.

3.9 LENNUKI TÜÜP

Lennuki tüüp, mis teatatakse reisijale pileti broneerimisel või hiljem, on antud vaid informatiivsel eesmärgil. Vedaja ei kanna vastutust selle eest, kui ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel või vedajast sõltumatutel põhjustel või käitamispiirangute tõttu tuleb kasutada teist tüüpi õhusõidukit.

PARAGRAHV 4. PILETID

4.1 ÜLDSÄTTED

4.1.1 Pilet on vaieldamatu tõend meie ja piletil märgitud reisija vahel sõlmitud veolepingu kohta. Me osutame veoteenust vaid piletil toodud reisijale ja teilt võidakse nõuda nõuetekohase isikut tõendava dokumendi esitamist.

4.1.2 Meie lendudel on kaks teenindusklassi.

4.1.3 Me pakume 3 tüüpi pileteid:

  • Business piletid,
  • Premium piletid,
  • Basic piletid.

Täpsem teave piletiklasside kohta: Hinnareeglid.

4.1.4 Teatud erihinnaga pileteid saab ümber vahetada kas teatud tingimustel või ei saa neid üldse ümber vahetada ja/või nende eest ei maksta raha tagasi. Reisijal on kohustus pileti broneerimisel tutvuda konkreetses piletiklassis kehtivate kasutustingimustega ja vajaduse korral teha vajalik kindlustus, mis kataks selle piletiklassiga kaasnevad ohud.

4.1.5 Pilet on ja jääb alati selle väljastanud vedaja omandiks.

4.1.6 Teil on õigus kasutada veoteenust vaid siis, kui teil on ette näidata kehtiv pilet, mis sisaldab selle lennu lennukupongi ja kõiki teisi kasutamata lennukuponge ja reisijakupongi, v.a juhul, kui tegu on elektroonilise piletiga. Lisaks puudub teil õigus veoteenust kasutada, kui esitatud pilet on rikutud või kui seda on muutnud keegi muu peale meie või meie volitatud agendi. Elektroonilise pileti puhul on teil õigus veoteenust kasutada vaid siis, kui suudate oma isikut tõendada ja teie nimele on väljastatud kehtiv elektrooniline pilet.

4.1.7 (a) Juhul kui olete pileti (või osa sellest) kaotanud või rikkunud või teil ei ole võimalik esitada reisijakupongi ja kõigi kasutamata lennukupongidega piletit, asendame teie soovil teile juba kord väljastatud pileti (või osa sellest), väljastades uue pileti tingimusel, et sel hetkel on kindlaid tõendeid selle kohta, et kõnealuse lennu / kõnealuste lendude kohta kehtiv pilet tõepoolest väljastati ja et kirjutate alla lepingule, milles lubate meile kuni esialgse pileti väärtuses hüvitada kõik kulud ja kahjud, mida meie või mõni teine vedaja on pileti väärkasutamise pärast sunnitud kandma. Me ei nõua teilt selliste kahjude hüvitamist, mille põhjuseks on meie enda hooletus. Me võime selle teenuste eest nõuda mõistlikku tasu, v.a juhul, kui pileti kaotsimineku või rikkumise põhjuseks on meie või meie volitatud agendi hooletus.

4.1.7 (b) Kui sellised tõendid puuduvad või te ei kirjuta sellisele lepingule alla, võime nõuda teilt asenduspileti väljastamise eest kuni pileti täishinda, mis kuulub tagasimaksmisele juhul, kui esialgse pileti väljastanud vedaja on veendunud, et kaotsiläinud või rikutud piletit ei ole kasutatud enne selle kehtivuse lõppu. Kui leiate esialgse pileti üles enne selle kehtivuse lõppu ja annate selle meile üle, tehakse kohe ka eelmainitud tagasimakse.

4.1.8 Pilet on hinnaline ja te peaksite rakendama vajalikke abinõusid, et seda kaitsta ja tagada, et piletit ei kaotataks ega varastataks. Kontrollige piletil toodud andmed üle selle ostmisel. Väljaostetud pileti andmetes saab muudatusi teha üldsätete kohaselt. Kui soovite ostetud teenuste ja tingimuste kohta lisateavet, võtke ühendust piletite vahendajatega.

4.2 KEHTIVUSAEG

4.2.1 Kui piletil, nendes veotingimustes ega kohaldatavates tariifides ei ole teisiti sätestatud (mis võib pileti kehtivusaega piirata ja sellisel juhul on see piletile märgitud), kehtib pilet:

4.2.1 (a) ühe aasta alates pileti väljastamise kuupäevast; või

4.2.1 (b) ühe aasta piletiga tehtud reisi kuupäevast, tingimusel, et esimene reis toimub ühe aasta jooksul alates pileti väljastamise kuupäevast.

4.2.2 Kui te ei saa pileti kehtivusaja jooksul reisida, sest meil ei ole võimalik broneeringu tegemise ajal seda kinnitada, pikendatakse pileti kehtivusaega.

4.2.3 Kui reisija reisi ajal sureb, on lubatud muuta teda saatvate isikute pileteid, loobudes minimaalsest peatuse nõudest või pikendades pileti kehtivusaega. Samuti on võimalik reisija lähisugulase (k.a abikaasa) surma korral muuta reisija ja teda saatvate lähisugulaste piletite kehtivusaega. Eelnimetatud muudatuste tegemiseks tuleb esitada kehtiv surmatunnistus ja kehtivusaja pikendus ei ole pikem kui nelikümmend viis (45) päeva alates surmakuupäevast.

4.3 KUPONGIDE JÄRJEKORD JA KASUTAMINE

4.3.1 Teie ostetud pilet kehtib vaid piletil märgitud veoteenuse kasutamiseks väljumiskohast kokkulepitud peatuskohtade kaudu lõpliku sihtkohani. Teie makstud piletihind põhineb meie tariifil ja on mõeldud piletil märgitud veoteenuse kasutamiseks. See moodustab olulise osa meie ja teie vahelisest lepingust. Piletit ei aktsepteerita ja see kaotab kehtivuse, kui kõiki kuponge ei kasutata piletil näidatud järjekorras, v.a juhul, kui sihtkohta reisimiseks on väljastatud üheotsapilet. Edasi-tagasireiside puhul tuleb ära kasutada kõik pileti osad.

4.3.2 Kui soovite oma veo mis tahes aspekti muuta, võtke meiega enne ühendust. Arvutatakse välja uue veo hind ja teil on võimalik valida, kas nõustute uue hinnaga või jääte esialgse pileti juurde.

4.3.3 Pidage meeles, et kuigi mõnede muudatustega ei kaasne piletihinna muutus, võivad teised, näiteks väljumiskoha (nt juhul kui te ei lenda esimest lennulõiku) või reisi suuna muutmine, pileti hinda tõsta. Paljud piletihinnad kehtivad vaid piletil märgitud kuupäevade ja lendude korral ning neid ei saa üldse muuta või saab seda teha lisatasu eest.

4.3.4 Kõik lennukupongid aktsepteeritakse veoks selles teenindusklassis sellel kuupäeval ja lennul, mille jaoks koht on broneeritud. Kui pilet on esialgu väljastatud ilma konkreetse broneeringuta, võib istekoha broneerida hiljem meie tariifi kohaselt ja olenevalt vabade kohtade olemasolust kõnealusel lennul.

4.3.5 Pidage meeles, et kui olete ostnud edasi-tagasipiletid, kuid ei tule väljalennuks kohale, on meil õigus tagasilennu broneering tühistada. See tingimus ei kehti sihtkohtadele, kuhu reisimiseks on väljastatud üheotsapilet.

4.4 VEDAJA NIMI JA AADRESS

Meie nimi võib piletil olla esitatud lühendatud kujul ehk lennuettevõtja tunnuskoodina BT. Meie aadress on Riia rahvusvaheline lennujaam, Mārupe piirkond, LV-1053, Läti. Kui soovite lisateavet kehtiva broneeringu ja selle muutmise kohta (v.a lisateenuste ostmine), helistage numbril +371 67006006. Lisateenuste ostmiseks võtke ühendust meie kõnekeskusega (pidage meeles, et kõne on tasuline). Palun vaadake osa Kontakt.

PARAGRAHV 5. PILETIHINNAD, MAKSUD, LÕIVUD JA LISATASUD

5.1 PILETIHINNAD

Kui ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, kehtivad piletihinnad ainult veoks lähtekoha lennujaamast sihtkoha lennujaama. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, ei sisalda piletihinnad lennujaamade vahelise ega lennujaamade ja linnaterminalide vahelise maismaatranspordi teenust. Kui ei ole teisiti sätestatud, arvutatakse teie lennupileti hind reisimiseks piletil märgitud kuupäevadel ja marsruudil pileti eest tasumise päeval kehtiva tariifi järgi. Reisi marsruudi või kuupäevade muutumisel võib piletihind muutuda.

5.2 MAKSUD, LÕIVUD JA LISATASUD

Teil tuleb tasuda maksud, lõivud ja lisatasud, mille oleme teile kehtestanud või on meile või teile kehtestanud valitsused, muud ametiasutused või lennujaama käitajad. Pileti ostmisel teavitatakse teid piletihinnas mittesisalduvatest maksudest, lõivudest ja lisatasudest, millest enamik on tavaliselt eraldi piletile märgitud. Pidage meeles, et pileti ostmisel võidakse teilt nõuda tagastamatut väljastamistasu.

5.3 VÄÄRING

Piletihinnad, maksud, lõivud ja lisatasud tasutakse selle maa vääringus, kus pilet väljastatakse, kui meie või meie volitatud agent ei ole enne makse tegemist või makse tegemise ajal (kui kohalikku vääringut ei ole võimalik vahetada) viidanud mõnele muule vääringule. Me võime oma äranägemise järgi võtta vastu makseid mõnes muus vääringus.

5.4 KEHTIVATE MAKSUDE JA LISATASUDE TAGASIMAKSMINE

Kui olete ostnud pileti, kuid otsustate seda reisimiseks mitte kasutada, on teil õigus nõuda valitsuse, muu ametiasutuse või lennujaama käitaja kehtestatud maksude tagasimaksmist. Kui pilet on ostetud meie piletikontorist, on see teenus tasuta ja sellisel juhul saab valitsuse või muu ametiasutuse kehtestatud maksud pileti ostukviitungi ettenäitamisel tagastada vaid kontor, kust te pileti ostsite. Kütuse lisatasusid tagasi ei maksta. Täpsem teave: Piletite muutmine või tühistamine.

PARAGRAHV 6. LENNULE REGISTREERUMINE JA PARDALEMINEK

6.1. ÜLDIST

6.1.1 Lennule registreerumise tähtajad on igas lennujaamas erinevad ning te olete kohustatud end nendega kurssi viima ja neist kinni pidama. Lennule registreerumine ja pagasi registreerimine peab olema tehtud lennule registreerumise tähtajaks. Kui te ei ole tähtajaks lennule registreerunud, võime otsustada teie broneeringu tühistada ja teile veoteenust mitte osutada. Lennule registreerumine loetakse lõpetatuks, kui te olete saanud oma lennu kohta kätte pardakaardi ja/või pagasilipiku. Pagasi üleandmise tähtaeg on sama kui lennule registreerumise tähtaeg. Tutvuge lennule registreerumise tähtaegadega meie veebilehel või pöörduge täpsema teabe saamiseks meie või meie volitatud agentide poole. Jätkulendude puhul viige end ka teiste lennule registreerumise tähtaegadega kurssi.

6.1.2 Teil tuleb pardalemineku väravas olla kohal hiljemalt ajaks, mille meie või meie volitatud agent teatas teile lennule registreerumisel. Pidage meeles, et pardalemineku värav võib muutuda ja teil on kohustus jälgida lennujaamas vastavasisulist teavet. Kui te ei ole õigeks ajaks pardalemineku väravas, võime teie istekoha broneeringu tühistada.

6.1.3 Me ei vastuta mis tahes kahjude või kulude eest, mida teil tuleb kanda seetõttu, et te ei pea kinni selle paragrahvi sätetest, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie hooletus.

6.1.4 Pidage meeles, et lennujaamas lennule registreerumise eest võib olla tarvis maksta teenustasu. Täpsemat teavet leiate: Check-in tasu lennujaamas.

PARAGRAHV 7. VEDAMISEST KEELDUMINE JA VEDAMISE PIIRAMINE

7.1 ÕIGUS VEDAMISEST KEELDUDA

Oma mõistliku äranägemise järgi võime keelduda teie või teie pagasi vedamisest, kui oleme teile kirjalikult teatanud, et keeldume mis tahes ajal pärast sellise teatise kuupäeva teid vedamast. Sellisel juhul on teil õigus tagasimaksele. Samuti võime keelduda teie või teie pagasi vedamisest, kui on ilmnenud või meil on põhjust arvata, et ilmneb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:

7.1.1 selline teguviis on vajalik valitsuse kohaldatavate õigusnormide täitmiseks;

7.1.2 kui teie või teie pagasi vedu võib ohustada või mõjutada teiste reisijate või meeskonnaliikmete turvalisust, tervist või olulisel määral nende mugavust;

7.1.3 kui te olete meie lennujaamas töötavate klienditeenindajate, kaasreisijate või lennuki meeskonna liikmete suhtes kasutanud ähvardavat, riivavat või solvavat kõnepruuki; kui olete meie lennujaamas töötavate klienditeenindajate või lennuki meeskonna liikmete suhtes käitunud ähvardavalt, riivavalt, solvavalt või korrale allumatult või kui olete tahtlikult takistanud lennuki meeskonna liikmeid töökohustuste täitmisel;

7.1.4 kui teie vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas alkoholi- või narkojoove, on ohuks teile endale, kaasreisijatele, meeskonnale või omandile;

7.1.5 kui olete eelmisel lennul pannud toime väärteo ja meil on põhjust arvata, et võite seda korrata;

7.1.6 kui olete keeldunud turvakontrolli läbimisest või kui olete lennule registreerumisel, pardaleminekul või lennuki pardal pannud toime kriminaalkuriteo;

7.1.7 kui te ei ole tasunud kehtivaid piletihindu, makse, lõive või lisatasusid;

7.1.8 kui teil ei ole kehtivaid reisidokumente; üritate siseneda riiki, mida teil on õigus vaid läbida või kuhu sisenemiseks teil ei ole kehtivaid reisidokumente; kui hävitate lennu ajal oma reisidokumendid või keeldute neid kviitungi vastu lennuki meeskonnale loovutamast; või kui meil on põhjust arvata, et teil ei lubata siseneda sihtkoha riiki või mõnda teise riiki, mida teil tuleb läbida; kui sihtkoha riigi või selle riigi immigratsiooniamet, kus te reisijana viibite, teatab meile (kas suuliselt või kirjalikult), et ta ei luba teil sellesse riiki siseneda ja seda isegi juhul, kui teil on või näib, et teil on olemas kehtivad reisidokumendid;

7.1.9 kui te esitate pileti, mis on hangitud ebaseaduslikult, on ostetud mujalt kui meie või meie volitatud agendi käest või mis on kuulutatud kadunuks või varastatuks või on võltsitud või kui te ei suuda tõestada, et olete piletil märgitud isik;

7.1.10 kui te ei ole järginud punktis 4.3 toodud nõudeid kupongide järjekorra ja kasutamise kohta või esitate pileti, mille on väljastanud või mida on muutnud keegi teine peale meie ja meie volitatud agendi või mis on rikutud;

7.1.11 kui te eirate meie ohutus- või turvaeeskirju.

Sellisel juhul vastutate teie ise mis tahes kulude eest, mis tulenevad vedamisest keeldumiseni viivast käitumisest, ja teil ei ole õigust kasutamata pileti eest raha tagasi saada.

7.2 ERIABI

7.2.1 Erivajadustega reisijate vedamine tuleb meiega enne kokku leppida. Erivajadustega reisija peab meid teavitama oma erivajadustest ning võimetest meiega lennata ja kasutada meie pakutud teenuseid lennu broneerimisel või piisava ajavaruga, aga mitte hiljem kui 48 tundi enne planeeritud lendu, kasutades eriteabe jaotist. Kui varasema kokkuleppe kohustust ei järgita, võidakse erivajadustega reisijate vedamisest keelduda.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2006, mis käsitleb puudega ja liikumispuudega isikute õigusi lennureisi puhul, oleme kohustatud tagama meiega reisivatele puudega või liikumispuudega isikutele vajaliku kaitse ja abi.
Kui erivajadustega reisija on meid pileti ostmise ajal või aegsasti enne planeeritud lendu teavitanud mis tahes erinõuetest ja me oleme tema vedamisega nõustunud, siis me ei keeldu hiljem tema vedamisest selle puude või nende erinõuete tõttu. Reisija vastutab selle eest, et pileti broneerimisel esitatud teave, sealhulgas teave tema tervisliku seisundi, vajaliku eriabi ja ratastooli kohta (suurus, kaal, aku tüüp jne), on täpne. Kui enne lendu selgub, et broneerimisel esitatud teave ei ole täpne, on meil õigus keelduda reisijat vedamast. Täpsemat teavet erivajadustega reisijate vedamise kohta leiate siit.

7.2.2 Kui olete erivajadustega reisija, anname oma nõusoleku teie veoks alles pärast seda, kui oleme teinud vastavad korraldused seoses teie vajadustega ning teile abi ja kaitse tagamisega. Kui te ei teavita meid oma erivajadustest, abi või kaitse vajadusest reisijate- ja pagasiveo tingimuste punkti 7.2.1 kohaselt, teeme siiski mõistlikke pingutusi selleks, et täita teie erivajadusi ja osutada eriabi meie teenuste kasutamiseks. Eeltoodud säte ei piira meie õigust keelduda erivajadustega reisijate veost reisijate- ja pagasiveo tingimuste punkti 7.2.1 kohaselt.

7.2.3 Erivajadustega reisijate puhul võime nõuda, et nad reisiksid koos saatjaga, kui see on meie arvates vajalik ohutusega seotud põhjustel, kui nad ei suudaks ise lennukist evakueeruda või kui nad ei suuda ohutusjuhenditest aru saada.

7.2.4. Kui olete erivajadustega reisija, võime teil paluda tulla kohale tavapärasest varem, et meil oleks teile abi osutamiseks piisavalt aega.

7.2.5 Te peaksite enne pardaleminekut olema kindel selles, et teie tervislik seisund on lennureisiks piisavalt hea ja see võimaldab teil meie teenuseid kasutada. Kui teil on põhjust kahtlustada või olete mõistlikul määral kindel selles, et teil on terviseprobleem, mille puhul ei ole meie teenuste kasutamine mõistlik või mis võib lennu või õhusõiduki tavapärase töö ajal ägeneda, näiteks teil võib lennu ajal vaja minna erakorralist arstiabi, mis ei ole enne lennu lõppu kättesaadav, siis peaksite lendamisest ja meie teenuste kasutamisest loobuma. Kui teil on kahtlusi, kas olete oma tervisliku seisundi tõttu suuteline lendama ja meie teenuseid kasutama, peate enne lennureisi pöörduma nõu saamiseks arsti poole. Kui olete teadlik mõnest eelkirjeldatud terviseprobleemist, kuid arst on teile kinnitanud, et võite teatud ettevaatusabinõude rakendamisel siiski lennukiga reisida (näiteks kui manustate teatud ravimit), siis olete kohustatud järgima selliseid ettevaatusabinõusid enne ja pärast lendu ning lennu ajal.

7.2.6 Nõustudes nende tingimustega, sealhulgas ka osas „Füüsiliste erivajadustega reisijad” toodud tingimustega, on nende täitmine teile kohustuslik.

7.3 LAPSED

7.3.1 Väikelapsed peavad reisima koos täiskasvanuga, kes on vähemalt 16-aastane. Üks täiskasvanu võib olla saatjaks ühele väikelapsele. Kui broneerite väikelapse pileti, ei eraldata väikelapsele lennuki pardal eraldi istekohta.

7.3.2 Alla 12-aastasele lapsele peab saatjaks olema vähemalt 16-aastane täiskasvanu ja kui laps on vähemalt 5-aastane, võib kasutada alaealise lapse saatja teenust (täpsem teave: Lastega reisimine). Veebilehel saab pileti osta vaid saatjaga reisivale lapsele.

PARAGRAHV 8. PAGAS

8.1 KÄSIPAGAS

8.1.1 Pagas, mille te võtate reisijateruumi kaasa, peab mahtuma eesistme alla või suletavale pagasiriiulile. Kui pagasit ei saa sellisel viisil ära panna, kui see on ülekaaluline või kui seda võib mingil põhjusel ohtlikuks pidada, tuleb seda vedada registreeritud pagasina. Käsipagasile, mille võib reisijateruumi kaasa võtta, on kehtestatud kaalu- ja mõõdupiirangud. Täpsemat teavet saate soovi korral meie või meie volitatud agendi käest. Kui lendu käitab mõni teine vedaja, võivad kehtida teised tingimused. Nende tingimuste kohta saate soovi korral teavet lendu käitava vedaja käest. Täpsem teave: Pagasieeskirjad.

8.1.2 Esemed, mis ei sobi lastiruumis vedamiseks (näiteks õrnad muusikariistad) ja mis ei vasta punktiga 8.1.1 kehtestatud nõuetele, lubatakse reisijateruumi kaasa võtta vaid juhul, kui olete meid sellest enne teavitanud ja oleme teile vastava loa andnud. Selle teenuse eest võidakse nõuda teenustasu. Täpsem teave: Pagasieeskirjad.

8.2 PAGASILIMIIT

Olenevalt teie piletiklassist võite tasuta kaasa võtta pagasit, mis vastab meie eeskirjadele ja piirangutele, mille kohta saate soovi korral täpsemat teavet meie või meie volitatud agendi käest. Täpsem teave piletiklasside kohta: Hinnareeglid.

8.3 PAGASI ÜLEKAAL

Pagasi eest, mis ületab pagasilimiiti, tuleb maksta lisatasu. Pagasi ülekaalu lisatasude kohta saate soovi korral teavet meie või meie volitatud agendi käest. Täpsem teave: Pagasieeskirjad.

8.4 PAGASIS KEELATUD ESEMED

8.4.1 Pagasis on keelatud vedada järgmisi esemeid:

8.4.1.1 esemed, mis võivad ohustada lennukit või selle pardal olevaid isikuid või vara, näiteks esemed, mis on nimetatud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ohtlike kaupade ohutu lennutranspordi tehnilises juhendis, Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade veo eeskirjades ja meie eeskirjades (soovi korral saate meie käest täpsemat teavet);

8.4.1.2 esemed, mille vedamist keelavad lähte- või sihtriigi kohaldatavad õigusnormid;

8.4.1.3 elusloomad, v.a juhul, kui see on kooskõlas punktiga 8.9;

8.4.1.4 esemed, mida peame põhjendatult ebasobivaks ohtlikkuse, ebaturvalisuse, kaalu, suuruse, kuju või omaduste tõttu või mis on kergestipurunevad või riknevad, võttes arvesse kasutatava õhusõiduki tüüpi. Soovi korral edastame keelatud esemete kohta täpsemat teavet.

8.4.2 Pagasis on keelatud vedada tulirelvi ja laskemoona, v.a jahi- ja sportrelvad ja nende laskemoon. Lubatud tulirelvi ja laskemoona tuleb vedada registreeritud pagasina ja neid ei ole lubatud reisijateruumi kaasa võtta. Tulirelvade ja laskemoona vedamise eest võidakse nõuda teenustasu. Kui soovite, et veaksime tulirelvi ja laskemoona, tuleb teil enne lennule registreerumist saada selleks meie nõusolek. Vastasel juhul võime nende vedamisest keelduda. Registreeritud pagasina veetavad tulirelvad ei tohi olla laetud, nende kaitseriiv peab olema suletud ja need peavad olema sobivalt pakitud. Teil peavad olema tulirelvade ja laskemoona kohta nõutavad dokumendid. Vastasel juhul võime nende vedamisest keelduda. Tulirelvade ja laskemoona vedamist reguleerivad ICAO tehniline juhend ja IATA eeskirjad, mida on mainitud punktis 8.4.1.1.

8.4.3 Me võime oma äranägemise järgi vedada registreeritud pagasina antiikseid relvi, mõõku, nuge ja sarnaseid esemeid, kuid neid ei ole lubatud reisijateruumi kaasa võtta.

8.4.4 Registreeritud pagas ei tohi sisaldada selliseid kergestipurunevaid esemeid nagu prillid, klaaspudelid (nt alkoholi- või parfüümipudelid), klaasnõud, toiduained ja kergestiriknevad esemed, eriväärtusega esemeid, näiteks raha, võtmed, ravimid, kunstiteosed, religioosse otstarbega esemed, kaubeldavad dokumendid, väärtpaberid või muud väärtasjad, äridokumendid või näidised, passid või muud isikut tõendavad dokumendid, ehted, väärismetallid, kellad, muusikariistad, arvutid, foto- või videokaamerad, mobiiltelefonid või muud elektroonika- või elektriseadmed ja nende lisavarustus, või muid esemeid, millele on viidatud punktides 8.4.1 ja 8.4.2. Me ei vastuta selliste esemete kaotsimineku, purunemise, hilinenud kohalejõudmise ja neile tekitatud kahju eest.

8.5 ÕIGUS VEDAMISEST KEELDUDA

8.5.1 Me võime keelduda pagasina vedamast esemeid, mida peame põhjendatult ebasobivaks nende suuruse, kuju, kaalu, sisu või omaduste tõttu või turvalisuse või käitamisega seotud põhjustel või kaasreisijate mugavust silmas pidades. Soovi korral edastame keelatud esemete kohta täpsemat teavet.

8.5.2 Me võime keelduda pagasi vedamisest, kui see ei ole meie põhjendatud arvamuse kohaselt korralikult ja turvaliselt sobivasse pakendisse pakitud. Täpsemat teavet pakkimise ja ebasobivate pakendite kohta saate soovi korral meie käest.

8.5.3 Me võime keelduda limiite ületava käsipagasi vedamisest, mille puhul ei ole kinni peetud piirangutest pagasi mõõtude, kaalu ja/või pagasiühikute arvu kohta ja/või mis ei ole kooskõlas pagasiveo eeskirjaga, mis on saadaval meie veebilehel ja mida võidakse aeg-ajalt uuendada.

8.6 LÄBIOTSIMISÕIGUS

Me võime nõuda turvalisuse ja ohutusega seotud põhjustest tulenevalt, et lubaksite meil teid läbi otsida või skaneerida ning teie pagasit läbi otsida, skaneerida või läbi valgustada. Kui te ei ole parasjagu kättesaadav, võime ilma teie juuresolekuta teie pagasi läbi otsida, et teha kindlaks, kas teil on kaasas või kas teie pagasis leidub punktis 8.4.1 kirjeldatud esemeid või tulirelvi, laskemoona või relvi, millest meid ei ole kooskõlas punktidega 8.4.2 ja 8.4.3 teavitatud. Kui te sellise palvega ei nõustu, võime keelduda teie ja teie pagasi vedamisest. Kui läbiotsimine või skaneerimine tekitab teile kahju või kui läbivalgustamine või skaneerimine tekitab kahju teie pagasile, ei vastuta me sellise kahju eest, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie viga või hooletus.

8.7 REGISTREERITUD PAGAS

8.7.1 Kui annate meile üle pagasi, mida soovite lennule registreerida, et me selle enda valdusesse võtaksime, anname teile iga pagasiühiku kohta pagasilipiku.

8.7.2 Registreeritud pagas peab olema märgistatud teie nime või muude isikuandmetega.

8.7.3 Kui võimalik, veetakse registreeritud pagasit sama õhusõidukiga, millega te reisite, v.a juhul, kui turvalisuse, ohutuse või käitamisega seotud põhjustel otsustatakse seda vedada teise õhusõidukiga. Kui teie pagasit veetakse teise lennuga, peate mõnes riigis kehtivate õigusaktide kohaselt pagasi tollivormistusel kohal viibima ja teil tuleb tasuda lisatollimaks.

8.7.4 Kui te ei ole enne meiega pagasi vedamise suhtes kokku leppinud, võime teie pagasilimiiti ületavat pagasit vedada mõne hilisema lennuga, seejuures pagasi hilinemist teile hüvitamata.

8.8 REGISTREERITUD PAGASI VÄLJAVÕTMINE JA KÄTTESAAMINE

8.8.1 Punkti 8.7.3 kohaselt peate oma registreeritud pagasi välja võtma kohe, kui see on sihtkohas või vahepeatuskohas kättesaadav. Kui te ei ole oma registreeritud pagasit välja võtnud kolme (3) kuu jooksul alates selle kättesaadavaks tegemisest, võime selle ilma teie ees vastutust kandmata kõrvaldada.

8.8.2 Registreeritud pagasit on õigus kätte saada vaid pagasilipiku valdajal ja/või isikul, kelle olete suuliselt ja/või kirjalikult määranud oma kontaktisikuks.

8.8.3 Kui registreeritud pagasit kätte saada sooviv isik ei suuda tõestada oma õigust pagasile pagasilipiku esitamisega, anname pagasi talle üle vaid tingimusel, et ta suudab rahuldaval määral tõestada oma õigust sellele pagasile.

8.9 LOOMAD

Kui me nõustume vedama loomi, tehakse seda järgmiste tingimuste kohaselt.

8.9.1 Te peate tagama, et loomad, näiteks koerad, kassid, linnud ja muud lemmikloomad, on nõuetekohaselt puurides ja nende kohta on olemas kehtivad tervise- ja vaktsineerimistõendid, sisseveoload ja siht- või läbisõiduriigis nõutavad muud dokumendid, mille puudumisel keeldutakse nende vedamisest. Me võime loomade veoks kehtestada lisatingimused, mille kohta saate soovi korral täpsemat teavet. Täpsem teave on saadaval ka meie veebilehel: Reisimine Lemmikloomadega.

8.9.2 Kui looma nõustutakse vedama pagasina, ei arvata looma, tema puuri ega toitu tasuta veetava pagasi hulka, vaid need loetakse lisapagasiks, mille eest tuleb maksta kehtivat lisatasu.

8.9.3 Puudega reisijat saatvat juhtkoera ning koera puuri ja toitu veetakse tasuta lisaks muule tasuta veetavale pagasile meie eeskirja kohaselt, mis on teile soovi korral kättesaadav.

8.9.4 Kui vedamise kohta ei kehti konventsiooni vastutusreeglid, ei vastuta me selle looma vigastuste, kaotsimineku, haiguse või surma eest, keda nõustusime vedama, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie hooletus.

8.9.5 Me ei vastuta selle eest, kui loomal puuduvad vajalikud välja- või sisseveoload, tervisetõendid ja muud dokumendid, mis on vajalikud looma sisenemiseks mis tahes riiki, osariiki või piirkonda või nende läbimiseks, ning koos loomaga reisiv isik peab mõistlikul määral hüvitama meile kõik trahvid, kulud, kahjud ja kohustused, mida meil on tulnud kanda või mida meilt nõutakse.

PARAGRAHV 9. LENNUGRAAFIKUD, HILINEMINE, LENDUDE TÜHISTAMINE, MARSRUUTIDE SULGEMINE, PARDALEMINEKU KEELAMINE JA MADALAMASSE LENNUKLASSI ÜLEVIIMINE

9.1 LENNUGRAAFIKUD

9.1.1 Lennugraafikutes toodud lennuajad võivad pärast nende avaldamist ja enne tegelikku lennuaega muutuda.

9.1.2 Enne teie broneeringu kinnitamist teavitame teid sel ajal kehtivast plaaniliselt lennuajast või teeb seda meie volitatud agent ja see lennuaeg märgitakse teie piletile. Võib juhtuda, et pärast teie pileti väljastamist tuleb plaanilist lennuaega muuta. Kui olete meile jätnud oma kontaktandmed, püüame teid sellistest muudatustest teavitada.

9.2 LENDUDE TÜHISTAMINE JA MARSRUUTIDE SULGEMINE

9.2.1 Kui me tühistame lennu või sulgeme marsruudi, millele teil on kinnitatud broneering ja pilet, ning kui konventsioonis ei ole teisti sätestatud, siis me kas:

9.2.1.1 pakume teile võimalikult kiiresti ja mõistliku aja jooksul teie broneeringu kinnituses, reisikavas või kviitungil märgitud esialgsesse sihtkohta jõudmiseks mõnda enda veoteenust või muud meie poolt määratud transporditeenust ja seda ilma lisakuludeta; või

9.2.1.2 kui teie pilet sisaldab jätkulendu teise vedajaga, siis pakume teile mõistliku aja jooksul lendu piletil märgitud sihtkohta, kasutades meie ettevõtte käsutuses olevaid teenuseid, ja seda ilma lisatasuta.

9.2.2 Kui teid ei teavitata piisava aja jooksul lennu tühistamisest või marsruudi sulgemisest ja kui tühistamine või sulgemine ei ole põhjustatud erakorralistest asjaoludest, mida ei oleks ka kõigi mõistlike meetmete võtmisel saanud vältida, on teil õigus saada hüvitist kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

9.2.3 Kui konventsioonis või kohaldatavates õigusaktides ei ole teisiti sätestatud, siis on teil õigus lennu tühistamisel või marsruudi sulgemisel ainult punktides 9.2.1.1 ja 9.2.1.2 kirjeldatud võimalustele ja meil ei ole teie ees muid kohustusi.

9.3 PIKAAJALINE HILINEMINE

9.3.1 Me võtame kõik vajalikud meetmed, et vältida teie ja teie pagasi vedamisel pikaajalisi hilinemisi. Ent kui lend siiski hilineb, pakume teile mõistlikul määral abi, mis vastab ooteaja pikkusele – lähtudes lennu pikkusest ja oodatavast hilinemisest –, eeldusel, et sellise abi osutamine ei põhjusta lennu edasist hilinemist.

9.3.2 Kui plaaniline väljalend hilineb enam kui 5 tundi, on teil õigus järgmise neljateistkümne (14) päeva jooksul reisida samal lennul kui piletil märgitud lend, seda olenevalt vabade kohtade olemasolust, või kasutamata pileti eest raha tagasi saada.

9.4 LENNUST MAHAJÄTMINE JA MADALAMASSE LENNUKLASSI ÜLEVIIMINE

9.4.1 Selleks et tagada lennuki maksimaalne täituvus ja arvestades üldteada asjaolu, et mitte kõik broneeringu teinud isikud ei tule kohale, võime vahel teha rohkem broneeringuid, kui lennukis on kohti (nn ülebroneerimine). Nii meie kui ka enamik teisi lennuettevõtjaid pakume hüvitist neile kinnitatud istekoha broneeringuga reisijatele, keda istekohtade puuduse tõttu põhjendamatult lennuki pardale ei lasta. Teeme oma parima, et tagada kõigile kinnitatud broneeringutega isikutele istekohad. Kui meil tuleb otsustada, kes peab oma lennu ümber broneerima või madalamas lennuklassis lendama, siis püüame esmalt leida inimesi, kes oleksid selleks vabatahtlikult valmis, lähtudes kõnealuse lennujaama turva- ja/või käitamispiirangutest.

9.4.2 Kui eelmainitud viisil ei ole võimalik vabu kohti leida, pakume reisijatele, keda ei lastud lennuki pardale või kes peavad reisima madalamas lennuklassis, hüvitist kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ning meie hüvitamispõhimõtetega lennust mahajätmise ja madalamas lennuklassis reisimise kohta.

9.4.3 Peale lennukist mahajätmise hüvitise katame mõistlikul määral söögi- ja ööbimisega seotud kulutused, mis tehakse kuni järgmise võimaliku väljalennuni.

9.5 ÜMBERSUUNATUD LENNUD

Kui meist sõltumatutel põhjustel ei ole võimalik maanduda sihtkoha lennujaamas ja lend suunatakse ümber teise lennujaama, siis loetakse lennutransport lõpetatuks õhusõiduki maandumisel uues lennujaamas, v.a juhul, kui õhusõiduk jätkab lendu esialgsesse sihtkohta. Ent me leiame või korraldame sellisel juhul teie broneeringu kinnituses, reisikavas või kviitungil märgitud esialgsesse sihtkohta jõudmiseks muu transpordivõimaluse, kasutades mõnda enda veoteenust või muud meie poolt määratud transporditeenust, ja seda ilma lisakuludeta. Juhul kui reisija ei kasuta meie pakutud transpordivõimalust esialgsesse sihtkohta jõudmiseks, ei vastuta me lisakulutuste eest, mida tal tuleb seetõttu kanda.

PARAGRAHV 10. TAGASIMAKSED

10.1 TAGASIMAKSE SAAJA

Me hüvitame pileti või selle mis tahes kasutamata osa kohaldatavate piletihinna reeglite või tariifi kohaselt. Meil on õigus teha tagasimakse kas piletil märgitud isikule või pileti eest tasunud isikule, kes suudab rahuldavad määral tõendada, et just tema on makse tegija, ja esitada piletil märgitud isiku kirjaliku nõusoleku tagasimakse saamiseks.

10.2 TAGASIMAKSE TEGIJA

Tagasimakseid teevad vaid esialgse pileti väljastanud vedaja ja tema volitatud agendid.

10.3 TAGASIMAKSEST KEELDUMINE

10.3.1 Me võime tagasimakse tegemisest keelduda, kui sellekohane taotlus esitatakse pärast pileti kehtivusaja lõppu (teavet kehtivusaja kohta saate soovi korral meie käest).

10.3.2 Me võime pileti hüvitamisest keelduda, kui see ei ole kooskõlas kohaldatavate piletihinna reeglite või tariifiga.

10.4 VÄÄRING

Tagasimaksed on kooskõlas nii selle riigi õigusnormidega, kus pilet algselt osteti, kui ka selle riigi õigusnormidega, kus tagasimakse tehakse. Eeltoodud sättest kinni pidades on tagasimakse viis ja vääring tavaliselt sama kui pileti eest tasumisel, kuid tagasimakseid võidakse meie mõistliku äranägemise järgi teha ka mõnes muus vääringus. Näiteks kui te maksite pileti eest krediitkaardiga ja eurodes, tehakse eurodes tagasimakse teie krediitkaardiga seotud arvele.

PARAGRAHV 11. KÄITUMINE LENNUKI PARDAL

11.1 ÜLDIST

Kui te käitute meie põhjendatud arvamuse kohaselt lennuki pardal viisil, mis ohustab lennukit või selle pardal olevat mis tahes isikut või vara, või takistate meeskonnal oma kohustuste täitmist või ei järgi meeskonna antud juhiseid, mis hõlmavad muu hulgas juhiseid suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide tarvitamise kohta, või käitute viisil, mis tekitab kaasreisijatele või meeskonnaliikmetele ebamugavust, piinlikkust, kahju või vigastusi, siis võime rakendada meie arvates mõistlikke ja vajalikke abinõusid sellise käitumise takistamiseks, sealhulgas teie kinnipidamine. Võime teid mis tahes kohas sundida lennuki pardalt lahkuma ja keelduda teie edasisest transpordist ning esitada teile süüdistuse lennuki pardal toime pandud õigusrikkumiste eest.

11.2 ELEKTROONIKASEADMED

Ohutusega seotud põhjustel võime keelata elektroonikaseadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, sülearvutite, kaasaskantavate salvestusseadmete ja raadiote, CD-mängijate, elektrooniliste mängude ja saatjate, sealhulgas raadio teel juhitavate mänguasjade ja raadiosaatjate kasutamise lennuki pardal või seda piirata. Lubatud on kuuldeaparaatide ja südamestimulaatorite kasutamine. Meie lennukite pardal on mobiiltelefonide kasutamine rangelt keelatud. Trahv mobiiltelefoni kasutamise eest meie lennuki pardal on  EUR 711.44.

11.3 SUITSETAMINE

Meie lennukite pardal on suitsetamine rangelt keelatud. Trahv suitsetamise eest meie lennuki pardal on  EUR 711.44.

11.4 ALKOHOLI TARVITAMINE

Meie lennukite pardal on alkoholi tarvitamine rangelt keelatud, v.a juhul, kui see on lennu ajal meie käest ostetud ja ostu tõenduseks on olemas tšekk. Trahv selle eest, kui meie lennuki pardal tarvitatakse alkoholi, mis ei ole lennu ajal ostetud, on  EUR 711.44.

PARAGRAHV 12. LISATEENUSTE OSUTAMISE KORD

12.1 VALMISREISID

12.1.1 Kui ostate meilt valmisreisi, sõlmite meiega vastava lepingu. Peale nende reisijate- ja pagasiveo tingimuste kehtivad selle lepingu suhtes ka valmisreiside tingimused, mis esitatakse teile broneeringu tegemisel, ja teenusepakkuja, näiteks hotelli või autoüürifirma kehtestatud tingimused.

12.1.2 Kui soovite valmisreisis muudatusi teha või selle tühistada, teatage sellest meile. Muudatusi saab teha ainult vabade kohtade olemasolul ning need kinnitatakse üle. Kõik muudatuste tegemise või tühistamise kohta kehtivad lisatasud ja trahvid ning kuupäevad, mille jooksul saab valmisreisis muudatusi teha, esitatakse teile broneeringu tegemisel.

12.1.3 Broneeringu tegemisel arvatakse teie krediit- või deebetkaardilt maha valmisreisi kogumaksumus. Valmisreisi leping loetakse sõlmituks, kui te olete valmisreisi eest maksnud ja saanud meilt e-kirja, mis kinnitab teie broneeringu vastuvõtmist.

12.1.4 Meie registreerimisnumber reisiteenuste osutajate andmebaasis on 2223.

12.2 MUUD TEENUSED

Kui sõlmime teie nimel kokkuleppe kolmanda poolega muude kui lennutransporditeenuste osutamiseks või kui väljastame kolmanda poole osutatava transpordi või teenuste kohta (ei hõlma lennutransporti) pileti või vautšeri, näiteks hotellibroneeringu või autoüüri kohta, siis ei arvata neid teenuseid valmisreisi hulka, vaid me tegutseme lihtsalt teie esindajana. Sellisel juhul kehtivad kolmandaks pooleks oleva teenusepakkuja tingimused. Me ei vastuta mingil viisil selliste korralduste ega tegevuse või tegevusetuse eest selliste lisateenuste osutamisel ega selliste lisateenuste osutamata jätmise eest, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie hooletus selliste korralduste tegemisel ning sellisel juhul on meie vastutus allutatud paragrahvi 15 sätetele ja on nendega piiratud.

PARAGRAHV 13. HALDUSFORMAALSUSED

13.1 ÜLDIST

13.1.1 Teie vastutate selle eest, et teil oleksid olemas kõik nõutavad reisidokumendid ja viisad ning et järgiksite kõiki õigusnorme, nõudmisi ja reisinõudeid, mis kehtivad lennu lähte-, läbisõidu- ja sihtriigis.

13.1.2 Me ei vastuta tagajärgede eest, kui reisijal ei ole neid reisidokumente või viisasid või kui ta ei järgi kõiki õigusnorme, nõudmisi, reisinõudeid, reegleid või eeskirju. Me ei vastuta abi ega teabe eest, mida meie agendid või töötajad on teile või mõnele teisele reisijale andnud kas kirjalikus või mõnes muus vormis seoses vajalike dokumentide või viisade taotlemisega või selliste õigusnormide, nõudmiste või nõuete järgimisega.

13.2 REISIDOKUMENDID

Enne reisi tuleb teil esitada kõik asjakohaste riikide õigusnormide, nõuete või muude nõudmistega nõutavad välja- ja sissesõidudokumendid, tervisetõendid ja muud dokumendid ning peate lubama meil teha nendest koopiad ja neid alles hoida. Me jätame endale õiguse keelduda teie vedamisest, kui te ei järgi neid nõudeid või kui teie reisidokumendid ei ole korras.

13.3 SISSESÕIDUKEELD

Kui teile on keelatud sissesõit mõnda riiki, tuleb teil meile hüvitada trahvid ja tasud, mille selle riigi valitsus meile määrab, ja kulud, mis on seotud teie lahkumisega sellest riigist. Me ei hüvita lennupileti hinda, mille olete maksnud veo eest kohta, kuhu teil on keelatud sisse sõita.

13.4 REISIJA KOHUSTUS HÜVITADA TRAHVID, KINNIPIDAMISKULUD JNE

Kui meilt nõutakse trahvi või kui meil tuleb kanda kulusid seetõttu, et te pole järginud vastavate riikide õigusnorme, nõudmisi või muid reisinõudeid või ei ole esitanud nõutud dokumente, olete meie nõudmisel kohustatud meile hüvitama vastavad tasutud summad või tekkinud kulud, v.a juhul, kui kulutuste põhjuseks on meie hooletus. Me võime selliste maksete või kulude katteks kasutada teie pileti kasutamata osa väärtust või muid teie rahalisi vahendeid, mis on meie käsutuses.

13.5 TOLLIKONTROLL

Vajaduse korral peate laskma tolliametnikel või muudel valitsusametnikel teie juuresolekul oma pagasit kontrollida. Me ei vastuta kadude või kahju eest, mis tekivad sellise kontrollimise käigus või seetõttu, et te ei järgi seda nõuet.

13.6 TURVAKONTROLL

Te peate läbima mis tahes turvakontrolli, mida teostavad valitsused, lennujaama töötajad, vedajad või mida teostame meie.

PARAGRAHV 14. JÄRJESTIKUSED VEDAJAD

Meie ja teiste vedajate poolt ühe pileti või jätkulennu pileti alusel teostatav vedu loetakse konventsiooni kohaldamisel ühtseks toiminguks. Ent seejuures pöörake tähelepanu punktile 15.1.2 (b).

PARAGRAHV 15. VASTUTUS

15.1 ÜLDIST

Meie ja teiste teie reisiga seotud vedajate vastutus määratakse iga vedaja veotingimuste kohaselt.

Kui me väljastame pileti mõne teise vedaja nimel, tegutseme vaid teise vedaja esindajana ja me ei vastuta tema vedude eest.

Meie vastutuse määravad järgmised sätted.

15.1.1 Kui nendes tingimustes ei ole teisiti kehtestatud, kehtivad vedamise kohta alljärgnevad, konventsioonis määratud vastutusega seotud sätted ja seda isegi siis, kui tegu ei ole rahvusvahelise veoga, mille puhul kehtib konventsioon vastuvaidlematult.

15.1.2 (a) Vastutust kahju eest vähendab kohaldatavate õigusaktide kohaselt teiepoolne hooletus, mis põhjustab kahju tekkimise või aitab sellele kaasa.

15.1.2 (b) Me vastutame vaid kahju eest, mis tekib vedamise ajal meie käitatava lennuga. Kui me väljastame pileti või kontrollime pagasit mõne teise vedaja nimel, tegutseme vaid selle vedaja esindajana.

15.1.2 (c) Me ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses sellega, et järgime kohaldatavaid õigusakte või valitsuse õigusnorme, või sellest, et teie ei järgi nimetatud õigusakte ja -norme.

15.1.2 (d) Me vastutame vaid hüvitatavate kahjude eest konventsiooni kohaselt tõestatud kaotuste ja kulutuste alusel.

15.1.2 (e) Me ei vastuta haigestumise, vigastada saamise või invaliidistumise, sealhulgas ka surmajuhtumite eest, mille võib panna teie vanuse, vaimse või füüsilise tervise või selle halvenemise arvele.

15.1.2 (f) Meie vastutus sõltub sellest, kas te esitate kindlaksmääratud aja jooksul vajalikud dokumendid, mis tõendavad muu hulgas ostutehingu toimumist ning selle kuupäeva ja hinda. Pagasi eest vastutamisel arvestatakse kulumisega.

15.1.2 (g) Veoleping, mis hõlmab neid veotingimusi ning vastutuse välistamist ja piiranguid, kehtib meie volitatud agentide, teenistujate, töötajate ja esindajate suhtes samal määral nagu meie suhtes. Meie ja meie volitatud agentide, teenistujate, töötajate ja esindajate hüvitatav kogusumma ei tohi ületada meie vastutusmäära, kui see on kehtestatud.

15.1.2 (h) Kui sõnaselgelt ei ole teisiti väljendatud, ei tühista nende veotingimuste mitte ükski säte meie vastutuse välistamist või piiramist, mis tuleneb konventsioonist või kohaldatavatest õigusaktidest.

15.2 PAGAS

15.2.1 Me ei vastuta käsipagasile tekitatud kahju eest, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie hooletus.

15.2.2 Meie vastutus pagasi eest piirdub 1131 SDRiga reisija kohta, v.a juhul, kui tegevuse või tegevusetuse eesmärk oli tekitada kahju, tegu oli hooletusega või kui oldi kindel, et tegevusest või tegevusetusest sünnib kahju.

15.2.3 Kui teie registreeritud pagasi väärtus ületab meie vastutuse piirmäära, peaksite oma registreeritud pagasi enne reisi täismahus kindlustama.

15.2.4 Me ei vastuta teie pagasile tekitatud kahju eest, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie hooletus, ja teie vastutate kahju eest, mida teie pagas tekitab teistele isikutele või omandile, sealhulgas meie omandile.

15.2.5 Me ei vastuta punktis 8.4.4 toodud esemete kaotsimineku, purunemise, hilinenud kohalejõudmise või neile tekkinud kahju eest.

15.2.6 Me ei vastuta teie pagasile tekitatud mis tahes väikse ja/või kergekujulise kahju eest, mille võib panna vedamise jooksul tekkiva tavapärase kulumise arvele. Me ei vastuta teie pagasile tekitatud kahju eest, mille põhjuseks või raskendavaks asjaoluks on teie hooletus või pakitavate esemete mahtu arvestades liiga väike pakend.

15.2.7 Registreeritud pagasi hilinemise või kaotsimineku korral olete kohustatud tegema meiega koostööd pagasi otsimisel ja kättetoimetamisel, andes muu hulgas meile õigel ajal üksikasjalikku teavet selle kohta, mida teie pagas sisaldab. Arvutades hüvitist, mida teil on õigus Montreali konventsiooni kohaselt saada, on meil õigus võtta arvesse ka soovimatust meiega koostööd teha.

15.3 VIGASTUSED JNE

15.3.1 Meie vastutus reisija vigastuse või surma korral ei sõltu mis tahes õigusaktiga määratud piirmäärast.

15.3.2 Meie vastutuse piirmäär on 113 100 SDRi reisija kohta, kui me suudame reisija surma või vigastuste korral tõestada, et selle põhjuseks ei olnud meie hooletus või meie, meie teenistujate või agentide süüline tegevus või tegevusetus, või kui kahju ainsaks põhjuseks oli kolmanda poole hooletus või muu süüline tegevus või tegevusetus.

15.3.3 Avalike sotsiaalkindlustusasutuste või muude sarnaste asutuste esitatud kahjunõuete kohta ei kehti punktid 15.3.1 ja 15.3.2. Lisaks avalike sotsiaalkindlustusasutuste või sarnaste asutuste tehtud maksetele hüvitame teile või teie ülalpeetavatele hüvitatava kahju.

15.3.4 Mitte miski siin sätestatu ei mõjuta meie õigusi seoses nõuetega isiku suhtes, kes on tahtlikult tekitanud kahju, mille tagajärjeks on teie surm, haavad või muud kehavigastused.

15.3.5 Me teeme hüvitise ettemakse, mis võib olla vajalik kiireloomuliste kulude katteks ja mille suurus sõltub kantud kahju raskusastmest, viivitamata, kuid mitte hiljem kui viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast selle füüsilise isiku tuvastamist, kel on õigus hüvitist saada.

Ilma et see piiraks eelneva sätte kohaldamist, on surmajuhtumi korral ettemakse miinimumsumma 16 000 SDRi reisija kohta.

Ettemakse tegemist ei loeta vastutuse tunnustamiseks ja selle võib vastutuse alusel hiljem tehtavatest maksetest maha arvata, kuid see ei kuulu tagasimaksmisele, v.a juhul, kui:
(i) me suudame tõestada, et vigastatud või surma saanud reisija hooletus põhjustas kahju tekkimise või aitas sellele kaasa;
(ii) suudetakse edaspidi tõestada, et kahju põhjustas või selle tekkimisele aitas kaasa ettemakse saanud isik või et tal ei olnud õigust hüvitist saada.

15.3.6 Meie vastutuskindlustus on kuni 113 100 SDRi reisija kohta.

PARAGRAHV 16. VEOTINGIMUSTE MUUTMINE

Meie volitatud agentidel, teenistujatel, töötajatel ega esindajatel ei ole õigust nende veotingimuste sätteid muuta, parandada ega kehtetuks kuulutada.

PARAGRAHV 17. KAHJUNÕUETE JA HAGIDE ESITAMISE AJALINE PIIRANG

17.1 KAHJUNÕUETEST TEATAMINE

Kui te ei tõenda vastupidist, on registreeritud pagasi vastuvõtmine pagasilipiku valdaja poolt ilma kaebust esitamata piisav tõend selle kohta, et registreeritud pagas on üle antud heas seisukorras ja kooskõlas veolepinguga.

Kui soovite esitada kahjunõude või hagi registreeritud pagasile tekitatud kahju tõttu, teatage meile sellest kohe, kui olete kahju avastanud, kuid hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast registreeritud pagasi kättesaamist. Kui soovite esitada kaebuse pagasi hilinemise tõttu, tuleb seda teha kahekümne ühe (21) päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Kaotsiläinud registreeritud pagasist tuleb vedajale teatada, niipea kui lend saabub. Hilisemaid teadaandeid ei arvestata. Samamoodi tuleb vedajale teatada registreeritud pagasist kaotsiläinud esemetest nii kiiresti kui võimalik. Hilisemaid teadaandeid ei arvestata. Kõik sellised teated tuleb esitada kirjalikult.

17.2 HAGEMISÕIGUSE AEGUMINE

Igasugune õigus saada kahju eest hüvitist aegub, kui hagi ei esitata kahe aasta jooksul pärast sihtkohta saabumist või pärast kuupäeva, mil õhusõiduk pidi lennuplaani kohaselt sihtkohta jõudma, või pärast veo lõppemise kuupäeva. Aegumistähtaja arvestamise viis määratakse kohtuasja asukohariigi kohtumäärusega.

PARAGRAHV 18. MUUD TINGIMUSED

18.1 Teie ja teie pagasi vedu toimub kooskõlas muude eeskirjade ja tingimustega, mis kehtivad meie suhtes või mille oleme vastu võtnud ning mis puudutavad käitamisohutust, täpsust ja reisijate mugavust. Need eeskirjad ja tingimused, mis võivad aeg-ajalt muutuda, on olulised. Need käsitlevad muu hulgas erivajadustega reisijate vedamist, elektroonikaseadmete ja muude esemete kasutuspiiranguid, teatud ohtlike esemete transporti ning alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tarvitamist lennuki pardal.

18.2 Teavet reisijate- ja pagasiveo tingimuste punktis 18.1 sätestatud eeskirjade ja tingimuste kohta saab meie käest vastavasisulise taotluse esitamisel.

18.3 Kui pileti broneerimisel või pärast pileti broneerimist ostate meilt lisateenuseid – näiteks eelisjärjekorras lennule registreerumine, lennukieine ettetellimine, õigeaegse kohalejõudmise garantii, lennu tasuta muutmine, pileti tühistamine haigestumise korral, istekoha broneerimine, reisikindlustus ja pileti eest tasumine osamaksetega –, kehtivad teile ka nende lisateenuste tingimused.

18.4 Nõustudes reisijate- ja pagasiveo tingimustega, nõustute täielikult ka meie privaatsuspõhimõtetega.

PARAGRAHV 19. TÕLGENDAMINE

Nende veotingimuste paragrahvide pealkirjad on esitatud vaid mugavuse huvides ja neid ei saa kasutada teksti tõlgendamisel.

PARAGRAHV 20. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

Selle lepingu ja sellega seonduvate erimeelsuste suhtes kohaldatakse Läti õigusakte. Erimeelsused, mida lepingu osalised ei suuda omavahel lahendada, võetakse hageja nõudel menetlusse Läti Vabariigi vastavas kohtus.

 

 

Tähelepanu!

Siinkohal esitatud hinnad ja teave muudavad kehtetuks varem avaldatud teabe ning airBalticul on õigus hindu ja teavet igal ajal ühepoolselt muuta või tühistada.

Tooltip_anchor Window_close