Reisijate- ja pagasiveo tingimused

Kehtivad alates 28.06.2017.

Need veotingimused (edaspidi: tingimused) on peale eritingimuste ainsad tingimused, mille täitmine on Air Baltic Corporation ASi jaoks kohustuslik ning mida peetakse lennutranspordilepingu lahutamatuks osaks.

Paragrahv 1. Mõisted

Kui nendes tingimustes pole teisiti sätestatud, tõlgendatakse edasisi viiteid selles paragrahvis toodud määratluste kohaselt.

Lennutranspordilepingleping, mis on sõlmitud meie ja reisija vahel, kelle nimi on toodud piletil ja pardakaardil, tema ja tema pagasi vedamiseks lennukiga kooskõlas pileti ostmisel kindlaks määratud pardalemineku koha, lõppsihtkoha ja reisiperioodiga. Lennutranspordileping koosneb broneeringu kinnitusest, tingimustest, eritingimustest, piletist, pardakaardist, pagasilipikust ning muudest meie või meie volitatud agendi edastatud teadetest või kupongidest.

Lennuettevõtja tunnuskood – lennu numbris sisalduvad kaks tähte või pileti numbris sisalduvad kolm tähemärki, mis on konkreetse lennuettevõtja tunnuseks.

Volitatud agent – meie määratud agent, kes esindab meid reisijate teenindamisel või teenuste müümisel.

Pagas – teie valitud esemed, mida veetakse koos teiega registreeritud pagasina, käsipagasina või isiklikuks otstarbeks kasutatavate esemetena, mille võite eritingimuste kohaselt lisaks käsipagasile lennuki pardale tasuta kaasa võtta.

Pagasilipik – dokument, mis väljastatakse ainult registreeritud pagasi tuvastamiseks ning mille üks pool on kinnitatud registreeritud pagasi külge ja teine pool on antud üle reisijale.

Pardakaart – dokument, mille väljastame meie või väljastab meie volitatud agent teie ostetud pileti alusel reisijale lennujaamas lennule registreerumisel või mille te prindite välja või salvestate oma mobiilseadmesse pärast internetis lennule registreerumist ning mis annab teile pardalemineku õiguse.

Broneerija – isik, kes teeb enda või teise reisija nimel broneeringu ning kes väljendab enda või teise reisija nimel nõusolekut täita nendes tingimustes sätestatud kohustusi.

Vedu – reisijate ja/või pagasi lennutransport.

Vedaja – meist erinev lennuettevõtja, kelle tunnuskood on toodud teie piletil.

Registreeritud pagas – pagas, mis on antud meie valdusesse ja mille eest väljastame meie või väljastab meie volitatud agent pagasilipiku.

Lennule registreerumise tähtaeg – lennuettevõtja määratud ajapiirang, mille jooksul peate olema lennule registreerunud ja saanud kätte pardakaardi ja/või pagasilipiku. Ei tohiks eeldada, et lennule registreerumise tähtaeg, mille oleme kindlaks määranud, on sama kui aeg, milleks teil soovitatakse enne oma plaanilist lendu lennujaamas kohal olla, ega tohiks sellest mingil muul viisil lähtuda, vaid iga reisija peab selle ise kindlaks määrama, võttes arvesse oma vajadusi, reisi aega ja konkreetse lennu või lennujaama iseärasusi.

Koodijagamine – olukord, kus lendu käitab üks vedaja ja lennule vahendab kohti teine vedaja, kes kasutavad kumbki oma tunnuskoodi või mõlemat koodi korraga.

Tingimused – need tingimused, eritingimused ning lennutranspordilepingus ja/või piletil toodud tingimused ja muud normid, mida me kohaldame reisija ja tema pagasi vedamisel lennukiga.

Konventsioon – kõik järgnevalt toodud dokumendid, lähtudes nende kohaldatavusest ja kehtivusulatusest:

 

  • rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, mis sõlmiti 28. mail 1999 Montréalis, koos kõigi selle paranduste ja lisadega;
  • rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, mis sõlmiti 12. oktoobril 1929 Varssavis, koos kõigi selle paranduste, lisade ja lisaprotokollidega.

 

Kupong – elektrooniline kupong, mis annab sellel nimetatud reisijale õiguse reisida kupongil märgitud lennul ning sisaldab järgmist teavet: lennuettevõtja tunnuskood, lennu number, lennukuupäev, väljumis- ja saabumiskoha lennujaamade koodid, lennuaeg, broneeringu number ja broneeringu olek.

Päevad – kõik kalendripäevad eeldusel, et teavitamisel võetakse perioodi kindlaksmääramisel arvesse teate edastamise päeva ning et pileti kehtivusaja kindlaksmääramisel võetakse arvesse pileti väljastamise või lennu alustamise päeva.

Sülelaps – laps, kes on reisi toimumise ajal vähemalt seitsmepäevane, aga mitte vanem kui kaheaastane.

Liikumispuudega reisijad – isikud, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorne või lokomotoorne, alaline või ajutine) või vaimse puude või kahjustuse või muu puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab asjakohast tähelepanu ja kõikidele reisijatele kättesaadavate teenuste kohandamist nende erivajadustega.

Määrus – Euroopa Parlamendi määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91.

Vahepeatus – peatus, mis tehakse 24 tundi või rohkem kestva reisi jooksul plaanilises peatuskohas, mis jääb väljumis- ja lõppsihtkoha vahele.

Hinnakiri – meie pakutud piletihinnad, lisatasud ja/või muud maksed, mille oleme avaldanud meie või on avaldanud meie volitatud agent ning mis on registreeritud (kui see on nõutav) vastavas ametiasutuses.

Pilet – meie või meie volitatud agendi väljastatud dokument, milles on toodud reisija ees- ja perekonnanimi ja lennumarsruut ning mis kinnitab lennutranspordilepingu ja on selle lahutamatu osa.

Käsipagas – igasugune pagas, mis tingimuste kohaselt ei ole registreeritud pagas ja on reisi jooksul ainult teie valduses.

Meie – Air Baltic Corporation AS. Meie nimi võib olla piletil lühendatud ja toodud lennuettevõtja tunnuskoodina TB. Meie aadress: Tehnikas 3, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Läti. Meie registreerimisnumber reisikorraldaja ja -vahendajana on toodud reisikorraldajate ja -vahendajate andmebaasis TATO.

Teie ja reisija – isik, v.a meeskonnaliige, kellega on sõlmitud lennutranspordileping, kelle ees- ja perekonnanimi on toodud piletil ja pardakaardil ning keda veetakse lennukiga lennutranspordilepingu tingimuste kohaselt.

Paragrahv 2. Tingimuste kohaldatavus

2.1       Need tingimused kehtivad lendudel (või lennulõikudel), mille puhul on lennul (või lennulõigul) reisimiseks väljastatud piletil vedaja lahtrisse märgitud meie nimi või lennuettevõtja tunnuskood.

2.2       Jagatud koodiga lendudel, isegi kui teie piletil on vedaja lahtrisse märgitud meie nimi või lennuettevõtja tunnuskood, võib lendu tegelikult käitada teine vedaja ning sellest teatame teile meie või teeb seda meie volitatud agent broneeringu tegemisel. Peale nende tingimuste võidakse kohaldada ka teise vedaja veotingimusi, millega te peate end enne broneeringu tegemist kurssi viima, sest need võivad nendest tingimustest erineda. Selliste lisatingimuste alla võivad käia näiteks broneeringu korduskinnituse nõue, erinev pagasilimiit ja/või erinevad piirangud registreeritud pagasi ja käsipagasi mõõtmetele või kaalule ning muud tingimused.

2.3       Kui vedu toimub tellimuslepingu alusel, kehtivad need veotingimused ka tellimuslennu kohta, kuid ainult siis, kui veotingimused ei lähe vastuollu tellimuslepinguga.

Paragrahv 3. Piletite broneerimine ja maksmine

3.1 Broneerimine

 

3.1.1    Teie broneeringu salvestame meie või teeb seda meie volitatud agent ning kui kõik broneerimise eeltingimused on täidetud, väljastame teile broneeringu kinnituse.

 

3.1.2    Kui broneerija ei ole reisijaga sama isik või kui broneerija on reisija ja teeb broneeringu ka teiste reisijate nimel, siis teeb ta kõik toimingud kõigi broneeringus märgitud reisijate nimel ja nende eest. Broneerimisel nõustub teiste nimel broneeringut tegev isik broneeringus märgitud reisijate eest veotingimustega ning vastutab kõigi broneeringus märgitud reisijate teavitamise eest. Me ei vastuta broneerija ja reisijate vaheliste suhete ega nendest tuleneda võivate probleemide eest. Sel juhul kinnitab broneerija broneerimisel, et ta on veotingimustega kursis ja nõus, ning

 

3.1.2.1 nõustub broneerimisel broneeringus märgitud reisijate eest veotingimustega;

 

3.1.2.2 võtab endale kohustuse edastada täpset teavet reisija valitud veovõimaluste ning muude teenuste ja vajaduste kohta, muu hulgas täpsed kontaktandmed, teave liikumispuudega isikute kohta jne;

 

3.1.2.3 vastutab meie või meie volitatud agendiga suhtlemise eest ning võtab endale kohustuse edastada kõigile broneeringus märgitud reisijatele igasugust teavet, kui broneerimisel on broneerija esitanud ainult oma kontaktandmed või kui broneeringus on märgitud teisi reisijaid, kelle kohta kontaktandmed puuduvad;

 

3.1.2.4 kinnitab, et tal on õigus kõigi reisijate nimel võtta vastu tagasimakseid ning vajaduse korral lisamakseid ja hüvitisi, mida makstakse seoses selle broneeringuga.

 

3.1.3    Broneerimisel tuleb teil esitada kõigi broneeringus märgitud reisijate ees- ja perekonnanimi samal kujul kui reisidokumentides, mida reisija sellel reisil kasutab, ning seda ainult ladina tähestiku tähtedega ning ilma diakriitiliste märkide, muude erimärkide ja sümboliteta. Kui pärast broneeringu kinnituse saamist selgub, et seda nõuet on rikutud, kohaldatakse reisija ees- ja/või perekonnanime muutmise tingimusi.

 

3.1.4    Teie esitate asjakohased ja täpsed kontaktandmed, et saaksime vajaduse korral teiega igal ajal ühendust võtta (tava- või mobiiltelefoni number ja e-posti aadress).

 

3.1.5    Me võtame teiega e-posti teel ühendust ning helistame vahel broneeringu tegemisel esitatud telefoninumbril või saadame sellele tekstsõnumeid, et teavitada teid muudatustest lennugraafikus, lennu tühistamisest või muudest teie lennuga seotud muudatustest. Meil on õigus kasutada tekstsõnumi või e-kirja saatmise tõendit selle kättesaamise kinnitusena.

 

3.1.6    Teil on kohustus tagada, et esitatud e-posti aadress on täpne ning et teil on võimalus korrapäraselt vaadata selle e-posti aadressiga seotud postkasti. Teie kohustus on tagada, et esitatud telefoninumbrid ja suunakoodid on täpsed, ning teil tuleb tagada, et teiega on võimalik saada igal ajal ühendust vähemalt ühel broneeringus toodud telefoninumbril. Me ei kanna vastutust lisakulutuste ega kahju eest, mis on tingitud sellest, et te pole esitanud ülaltoodud nõuetele vastavaid kontaktandmeid.

 

3.1.7    Teil on kohustus veenduda enne pileti ostmist, et kogu teave, mis on esitatud broneeringu tegemise käigus, on õige, muu hulgas reisija ees- ja perekonnanime kattuvus reisidokumentides tooduga, lennukuupäevad, väljumisaeg, marsruut, hinnas sisalduvad lisateenused jne. Hilisemaid avaldusi selle kohta, et piletil toodud teave ei vasta teie soovidele, ei arvestata ning muudatusi saab teha kooskõlas pileti hinnakirja sätetega. Kui soovite teavet ostetud teenuste, sh nende kasutamise tingimuste kohta, võtke ühendust meie või meie volitatud agendiga.

 

3.2       Maksmine

 

3.2.1    Lennupiletite ostmiseks saab kasutada erinevaid maksevõimalusi. See, millised maksevõimalused on teile kättesaadavad, sõltub teie pileti müüjast, pileti liigist ja muudest tingimustest. Teile kättesaadavad maksevõimalused ja kõik muud broneeringu töötlemisega seonduvad kulud, kui neid on, tuuakse ära broneeringu tegemisel.

 

3.2.2    Meie piletite eest saab tasuda nende broneerimisel, pärast broneeringu tegemist või kasutades osamaksete teenust. Piletite eest tasumiseks on mitmeid võimalusi, muu hulgas krediitkaardimaksed, internetipanga kaudu tehtavad maksed, e-kinkekaardid, teatavat liiki e-sooduskupongid jne. Mõnes riigis või juhul kui makse tehakse vahetult enne plaanilist väljalendu, ei pruugi kõik maksevõimalused kättesaadavad olla. Täpsemat teavet maksevõimaluste kohta saate meie veebisaidi osast „Maksevõimalused“.

 

3.2.3    Mõne konkreetse maksevõimaluse valimisega kinnitate, et mõistate vastavaid eritingimusi, mis kehtivad pileti eest sel viisil tasumise kohta, ja nõustute nendega.

 

3.2.4    Kui makstakse krediitkaardiga, mille omanik ei ole broneeringus märgitud reisija, tuleb broneerimisel esitada kaardiomaniku mobiiltelefoninumber. Jätame endale õiguse võtta selle isikuga ühendust, et veenduda, kas krediitkaardi omanik on andnud oma nõusoleku piletiostu kulude katmiseks.

 

3.2.5    Meil on õigus tühistada teie broneering ette teatamata ja ilma igasuguse kohustuseta hüvitada sellega kaasnev kahju, kui

 

3.2.5.1 te pole esitanud kaardiomaniku telefoninumbrit või kui see on esitatud osaliselt ja/või kui kaardiomanikuga pole esitatud telefoninumbril võimalik ühendust saada;

 

3.2.5.2 kaardiomanik pole nõus piletiostu kulusid katma;

 

3.2.5.3 oleme saanud kaardiomanikult, tema kaardi väljastanud pangalt ja/või makset vastuvõtvalt pangalt või mõnelt muult makse töötlemisega seotud ettevõttelt teavet selle kohta, et makse puhul võib olla tegu pettusega;

 

3.2.5.4 kaardiomanik ja/või mõni broneeringus märgitud reisija on või on olnud seotud maksekaartide petutehingute või sellealase ebaseadusliku tegevusega või kui meil on selles suhtes põhjendatud kahtlusi.

 

3.2.6    Kõigil punktis 3.2.5 loetletud juhtudel on meil õigus teha sisejuurdlus ning analüüsida kaardiomaniku ja/või selles broneeringus märgitud reisijatega seotud muid broneeringuid ning edastada igasugune teave makse ja sellega seotud broneeringu kohta kaardi väljastanud pangale ja/või juurdlusega tegelevale ametiasutusele, et aidata kaasa selle juhtumi uurimisele.

 

3.2.7    Kui teie reis hõlmab ka teisi vedajaid, peaksite kontrollima nõudeid, mis kehtivad nende broneeringute ülekinnitamise kohta. Vajaduse korral tuleb teil ülekinnitamiseks pöörduda selle vedaja poole, kelle tunnuskood on märgitud kõnealuse lennu piletile.

 

3.3 Lennuki tüüp

 

Pidage meeles, et lennuki tüüp, mis teatatakse reisijale pileti broneerimisel või hiljem, on antud vaid informatiivsel eesmärgil. Meil võib olla tarvis kasutada teist tüüpi lennukit ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel või meist sõltumatutel põhjustel või käitamispiirangute tõttu. Sel juhul on meil õigus käitada lendu oma äranägemise järgi muu lennukiga ning meil pole kohustust hüvitada kahju ja/või tühistada broneeringut, makstes selle eest raha tagasi.

Paragrahv 4. Piletihinnad, maksud, lõivud ja lisatasud

4.1       Kui pole teisiti märgitud, sisaldavad broneerimisel toodud piletihinnad kõiki kulusid, mis on seotud teie valitud marsruudi ja reisikuupäevadega ning mis on broneeringu tegemisel kohustuslikud ja eeldatavad. Kui pileti eest maksmisel on ära näidatud, et hinnas ei sisaldu teatav lisatasu, maks, lõiv ja/või muu tasu, võime teil paluda teha kõnealune makse isegi pärast broneeringu kinnituse saamist. Kui otsustate teha pärast pileti ostmist selles muudatusi, siis lisaks selle teenuse eest tasumisele tuleb teil katta kõik kulud, mis on tingitud kehtivate maksude, lõivude, lisatasude ja muude tasude suurenemisest pileti ostmise ja selle muutmise vahele jääva ajavahemiku jooksul.

 

4.2       Teil tuleb tasuda kõik kehtivad maksud, lisatasud, lõivud ja/või muud tasud, mille oleme määranud meie või on määranud valitsused, muud ametiasutused või lennujaamade käitajad ning mis sisalduvad veotasus ja mille kohta on edastatud teave broneeringu tegemisel. Olenevalt pileti ostmise kohast tuleb ehk veotasu, maksud, lisatasud ja/või lõivud tasuda vääringus, mis kehtib riigis, kus pilet väljastati, kui meie või meie volitatud agent pole enne makse tegemist või selle ajal pakkunud mõnda muud vääringut. Meil on õigus pakkuda võimalust teha makse muus vääringus ja teid teavitatakse sellest broneeringu tegemisel.

 

 

4.3       Kui pole teisiti märgitud, ei sisalda vedu lennujaamadevahelise ega lennujaamade ja muude teie valitud lõppsihtkohas asuvate punktide vahelise transpordi teenust.

 

4.4       Kui teete muudatusi reisi marsruudis või kuupäevades, võib muutuda ka veotasu. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Muutke reisiplaane“.

 

4.5       Pileti ostmisel võime küsida teenuse osutamise eest tagastamatut tasu, mis sõltub sellest, kus pilet osteti.

 

4.6       Kui ostate pileti ja maksate veotasu, kuid keeldute veost, on teil õigus taotleda valitsuse, ametiasutuste või lennujaama käitaja kehtestatud maksude tagasimaksmist. Need tasud makstakse tagasi ainult siis, kui pileti eest on tasutud täismahus, kui piletit pole kasutatud ja kui see on võimalik hinnakirja tingimuste kohaselt. Kui pilet on ostetud meie piletikontorist või veebisaidilt, siis on see teenus tasuta ja kehtivad tasud makstakse tagasi täismahus. Et taotleda valitsuse, ametiasutuste või lennujaama käitaja kehtestatud tasude tagasimaksmist ja saada nende eest raha tagasi, tuleb teil minna pileti ostukohta ja esitada pileti ostmist tõendav maksekviitung. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Muutke reisiplaane“.

Paragrahv 5. Piletid

5.1 Üldsätted

 

5.1.1    Pilet on elektrooniliselt väljastatud dokument, mille tunnuskood koosneb 13 (kolmeteistkümnest) numbrist ning mis sisaldab teavet teie valitud lennu/lendude, nende järjekorra ja muude eeskirjade kohta.

 

5.1.2    Pilet on vaieldamatu tõend meie ja piletil märgitud reisija vahel sõlmitud veolepingu kohta. Me osutame veoteenust vaid piletil toodud reisijale ja seepärast võime reisijalt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist.

 

5.1.3    Me pakume mitut liiki pileteid. Täpsemat teavet piletiliikide kohta saate meie veebisaidi osast „Eri liiki lennupiletite võrdlus“.

 

5.1.4    Teatavat liiki pileteid ja pileteid, mis on müüdud soodusmüükide või eripakkumuste kehtivusaja jooksul kindla hinna eest, ei saa osaliselt ja/või täielikult ümber vahetada ja/või ei saa nende eest raha tagasi kooskõlas eritingimustes toodud teabega. Teie kohustus on viia end pileti broneerimisel kurssi pileti liigi kohta kehtivate tingimustega. Vajaduse korral saate teha sobiva kindlustuse, et vältida reisiplaanide muutumisega kaasnevaid ohte.

 

5.2 Pileti kehtivusaeg

 

5.2.1    Täiesti kasutamata pilet, mida ei ole muudetud, kehtib üks aasta alates selle väljastamiskuupäevast. Kui pilet on osaliselt kasutatud, kehtib see üks aasta alates esimese lennu kuupäevast.

 

5.2.2    Kui pileti muutmise tõttu väljastatakse uus pilet, millel on uus piletinumber, aga sama teenindusklass (Economy või Business), siis kehtib see pilet sama kaua kui esialgne pilet.

 

5.3 Pileti muutmine reisija surma korral

 

Reisija või reisija lähisugulase surma korral järgitakse alltoodud tegevuskorda.

 

5.3.1 Enne reisi algust

 

Reisija või reisija lähisugulase surma korral, mis toimub enne reisi alguskohast lahkumist, makstakse kõigile surnu lähisugulastele, kes reisivad ühise broneeringu alusel, pileti ja kõigi sellel märgitud lendude eest kogu raha tagasi.

 

5.3.2 Pärast reisi algust

 

5.3.2.1 Reisija surma korral, mis toimub pärast ükskõik millise reisis sisalduva lennu algust, makstakse kõigile reisijatele, kes reisivad temaga ühise broneeringu alusel, pileti ja kõigi kasutamata lendude ja sellel märgitud lisateenuste eest kogu raha tagasi.

 

5.3.2.2 Reisija surma korral on teistel reisijatel, kes reisivad surnud reisijaga sama broneeringu alusel, sh see, kui reisitakse rühmana, õigus reis lõpetada ning saada pileti ja sellel märgitud kõigi kasutamata lendude eest kogu raha tagasi või reis katkestada ja muuta kasutamata lendude kuupäeva varasemaks või hilisemaks. Kui reisijad otsustavad reisi katkestada, muutes lendude kuupäeva hilisemaks, määratakse uus lennukuupäev selliselt, et oleks võimalik täita kõik reisija surmaga seonduvad formaalsused, sh korraldada religioossed kombetalitused, aga mitte hiljemaks kui nelikümmend viis (45) päeva alates reisi katkestamise kuupäevast.

 

5.3.2.3 Reisija lähisugulase surma korral on reisijal õigus reis lõpetada ning saada pileti ja sellel märgitud kõigi kasutamata lendude eest kogu raha tagasi või reis katkestada ja naasta reisi alguskohta, mis on piletil märgitud. Kui reisija soovib reisi katkestada ja naasta selle alguskohta, püüame korraldada tagasilennu niipea kui võimalik või niipea kui reisija on kohas, kus reis katkestati, täitnud kõik pereliikme surmaga seonduvad formaalsused, sh religioossete kombetalituste korraldamine, aga mitte hiljem kui nelikümmend viis (45) päeva alates reisi katkestamise kuupäevast. Kui reisija reis sisaldab veel mõnda kasutamata kupongi, on tal õigus reis katkestada ja naasta reisi alguskohta, mis on piletil märgitud. Sel juhul veetakse reisijat kasutamata kupongi tingimuste kohaselt.

 

5.3.3    Et kasutada punktis 5.3 loetletud õigusi, tuleb meile esitada surnud reisija surmatunnistus ja kehtiv dokument, mis tõendab teie sugulussuhet surnuga. Kui lennus muudatuste tegemise ajal ei ole teil võimalik esitada meile surnu surmatunnistust, on meil õigus nõuda teilt tasu lennu muutmise ja/või uue pileti eest. Samas tagame, et maksame surmatunnistuse esitamisel lennu muutmise ja/või uue pileti eest tasutud summa täismahus tagasi.

 

5.3.4    Reisija lähisugulasteks peetakse IATA resolutsioonis 735c toodud isikuid.

 

 

5.4 Piletil toodud kupongide järjekord ja nende kasutamine

 

5.4.1    Teie ostetud pilet kehtib vaid piletil märgitud veoteenuse kasutamiseks väljumiskohast kokkulepitud peatuskohtade kaudu lõpliku sihtkohani. Kõik piletil toodud kupongid tuleb täielikult ära kasutada ja seda piletil märgitud järjekorras. Kui ei peeta kinni piletil toodud kupongide järjekorrast, võib pileti tühistada.

 

5.4.2    Kui ei peeta kinni piletil toodud kupongide järjekorrast või kui rikutakse muid nende kasutamise kohta kehtivaid sätteid (näiteks kui te ei tule kohale üheks piletil toodud lennuks), on meil või lendu käitaval vedajal õigus tühistada mõni või kõik piletil toodud kasutamata lennud, sh teie tagasilend.

 

5.4.3    Kui soovite oma lennu mis tahes aspekti muuta ja see on teie pileti hinnakirja järgi võimalik, siis võtke meiega enne ühendust. Me arvutame välja teie uute lendude maksumuse ning teil on võimalus nõustuda meie pakutud muudatuste ja nende kohta kehtivate tingimustega või jääda esialgse veo juurde, mis on piletil toodud.

 

5.4.4    Kõik piletil toodud lennukupongid aktsepteeritakse veoks selles teenindusklassis sellel kuupäeval ja lennul, mille jaoks koht on broneeritud.

Paragrahv 6. Lennule registreerumine, pagasi registreerimine ja pardaleminek

6.1       Lennule registreerumine ja pagasi registreerimine peab olema tehtud lennule registreerumise tähtajaks. Lennule registreerumine loetakse lõpetatuks, kui olete saanud oma lennu kohta kätte pardakaardi ja/või pagasilipiku.

 

6.2       Lennule registreerumiseks on olenevalt väljumiskohast mitmeid võimalusi, mis on toodud meie veebisaidi osas „Lennule registreerumine“. Kui soovite kasutada muud võimalust kui internetis lennule registreerumine ja reisite registreeritud pagasiga, tuleb teil anda pagas ära lennujaamas pagasi äraandmise lauas.

 

6.3       Lennule registreerumise tähtajad on lennujaamades erinevad ning seepärast tuleb teil end nendega kurssi viia ja neist kinni pidada. Pagasi äraandmise tähtaeg on sama kui lennule registreerumise tähtaeg. Meie lendudele registreerumise tähtajad on toodud meie veebisaidi osades „Lennule registreerumise tähtajad“ ja „Lennujaamas lennule registreerumine“, samuti saab nende kohta teavet meie või meie volitatud agendi käest. Kui teie reis koosneb mitmest lennust, peate end viima kurssi igale lennule registreerumise tähtajaga, sest need võivad olla erinevad, ja neist kinni pidama.

 

6.4       Lennujaamas lennule registreerumise eest võidakse küsida lisatasu. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Lennujaamas lennule registreerumise tasu“.

 

6.5       Kui te ei registreeru lennule määratud tähtajaks, võime tühistada teie broneeringu ja keelduda teie vedamisest.

 

6.6       Teil tuleb pardalemineku väravas olla kohal ajaks, mille me teatasime või meie volitatud agent teatas teile lennule registreerumisel, ja hiljemalt ajaks, mis on märgitud pardakaardil. Pidage meeles, et pardalemineku värav ja pardalemineku aeg võivad muutuda ning teil on kohustus jälgida lennujaamas edastatavat vastavasisulist teavet. Kui teid ei ole pardalemineku väravas kohal või kui te saabute sinna pärast pardakaardil märgitud või lennujaamas teada antud aega, võime tühistada teie broneeringu või keelduda teie vedamisest.

 

6.7       Me ei vastuta mis tahes kahju või kulude eest, mida teil tuleb kanda seetõttu, et te ei pea kinni selle paragrahvi sätetest, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie viga.

 

Paragrahv 7. Vedamisest keeldumine

7.1       Võime keelduda teie või teie pagasi vedamisest, kui on ilmnenud või meil on põhjust arvata, et võib ilmneda vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

 

7.1.1    reisija on eelmisel lennul käitunud kas üldiselt heakskiidetud käitumisnormide või nende tingimuste järgi sobimatult ja meil on põhjust arvata, et tema selline käitumine võib korduda. Sel juhul on reisijal õigus saada pileti eest kogu raha tagasi;

 

7.1.2    reisija ei ole tulnud kindlaksmääratud ajaks kindlaksmääratud pardalemineku väravasse, mille me teatasime või meie volitatud agent teatas talle lennule registreerumisel ja mis on märgitud pardakaardil või mille kohta on edastatud teave lennujaamas;

 

7.1.3    teie ja teie pagasi vedamisest keeldumine on vajalik, et oleks võimalik pidada kinni õigusnormides, tingimustes ja/või korraldustes ja/või ametiasutuste suunistes või nende vastu võetud resolutsioonides ja meie kehtestatud tingimustes või muudes eritingimustes toodud nõuetest;

 

7.1.4    teie ja teie pagasi vedamine võib ohustada kaasreisijate ja/või meeskonna ohutust ja tervist ning olulisel määral nende mugavust; see võib tekitada kahju meie või mõne kolmanda poole varale;

 

7.1.5    reisija kasutab solvavat kõnepruuki, käitub pahatahtlikult või solvavalt, ohustab korda, ähvardab meie klienditeenindajaid, kes töötavad lennujaamas, või lennuki meeskonna liikmeid või kaasreisijaid, takistab lennujaamas töötavaid klienditeenindajaid või lennuki meeskonna liikmeid töökohustuste täitmisel või rikub avalikku korda;

 

7.1.6    kui reisija vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas alkoholi- või narkojoove, on ohuks reisijale endale, kaasreisijatele, meeskonnale või meie või mõne kolmanda poole varale;

 

7.1.7    kui reisija on keeldunud lennujaamas turvakontrolli läbimisest või paneb lennule registreerumisel, pardaleminekul või lennuki pardal toime kriminaalkuriteo;

 

7.1.8    reisija ei ole tasunud pileti eest, sh maksud, lõivud ja lisatasud ning tasu reisija valitud lisateenuste eest, täishinda, mille tegime talle teatavaks meie või tegi meie volitatud agent;

 

7.1.9.   lennule registreerumisel ja/või pardaleminekul ei esita reisija sellel lennul kehtivat piletit;

 

7.1.10  seoses reisija reisidokumentidega on tekkinud mõni alljärgnev olukord:

 

7.1.10.1           lennule registreerumisel ja/või pardaleminekul ei ole reisijal või ta ei esita kehtivaid reisidokumente, mida on vaja sisenemiseks riiki, kus asub reisija valitud läbisõidu- või lõppsihtkoht;

 

7.1.10.2           meil on põhjust arvata, et reisijat keeldutakse laskmast riiki, kus asub reisija valitud läbisõidu- või lõppsihtkoht;

 

7.1.10.3           reisija valitud siht- või läbisõiduriigi immigratsiooniamet on meid kirjalikult või suuliselt teavitanud otsusest, mis on tehtud või mis võidakse teha, et keelduda reisija laskmisest kõnealusesse riiki hoolimata sellest, et reisijal on või tundub, et tal on kehtivad reisidokumendid;

 

7.1.11  lennule registreerumisel või pardaleminekul esitab reisija pileti, mis on saadud ebaseaduslikult või on võltsitud, või kui meil on või meil võib tekkida põhjendatud kahtlusi seda arvata või kui reisija ei suuda tõendada, et just tema on piletil märgitud reisija;

 

7.1.12  reisija ei järgi tingimustes toodud ja/või pileti ostmise ajal edastatud nõudeid kupongide järjekorra ja kasutamise kohta;

 

7.1.13  reisija ei pea kinni meie ohutus- ja turvalisusnõuetest, mis hõlmavad muu hulgas paragrahvis 11 toodud piiranguid suitsetamisele, alkohoolsete jookide tarbimisele ja elektroonikaseadmete kasutamisele.

 

7.2       Kui reisijat keeldutakse vedamast põhjusel, mis on loetletud nende tingimuste punktides 7.1.2–7.1.13, on meil õigus keelduda talle ostetud pileti eest raha tagasi maksmast ja/või talle tekitatud muude kulude ja/või kahjude hüvitamisest.

 

7.3       Kõigil nende tingimuste punktis 7.1 toodud juhtudel on reisijal kohustus katta kõik kulud ja/või kahjud, mis on tekkinud seetõttu, et reisija käitumise tõttu keelduti tema vedamisest.

 

7.4       Kui oleme reisijale väljastanud pileti mõne teise vedaja nimel (näiteks partner-, tellimus- või koodijagamise lepingu alusel) ja seda lendu käitav vedaja on mingil põhjusel keeldunud reisija vedamisest, ei vastuta meie vedaja sellise otsuse eest.

Paragrahv 8. Teatud reisijatele kohaldatavad tingimused

8.1 Liikumispuudega reisijate vedu

 

8.1.1    Eelneva kokkuleppe korral veame ka liikumispuudega reisijaid. Neil reisijatel on kohustus teavitada meid pileti ostmisel või aegsasti, aga mitte hiljem kui 48 tundi enne plaanilist väljalendu, soovist kasutada kohaseid teenuseid ja vajadusest eriabi järele, lähtudes meie veebisaidi osas „Võta meiega ühendust“ toodud teabest. Kui reisija ei ole täitnud kohustust meid eelnevast teavitada, võime keelduda piiratud liikumisvõimega reisija vedamisest.

 

8.1.2    Oleme kohustatud tagama meie teenuseid kasutavatele liikumispuudega isikutele teenuste osutamise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2006, mis käsitleb puudega ja liikumispuudega isikute õigusi lennureisi puhul. Me ei keeldu ainuüksi nende erivajaduste tõttu nende reisijate vedamisest, kes on meid teavitanud pileti ostmisel või aegsasti enne plaanilist väljalendu vajadusest eriabi järele ja kelle vedamise kohta me oleme andnud kinnituse. Reisija vastutab selle eest, et pileti broneerimisel esitatud teave, sealhulgas teave tema tervisliku seisundi, vajaliku eriabi ja ratastooli kohta (suurus, kaal, aku tüüp jne), on täpne. Kui enne lendu selgub, et mingi osa pileti broneerimisel esitatud teabest on väär, võime keelduda reisija vedamisest. Täpsemat teavet liikumispuudega reisijate vedamise kohta saate nende tingimuste alltoodud punktidest ja meie veebisaidi osast „Abi erivajadustega reisijatele“.

 

8.1.3    Me kinnitame liikumispuudega reisijate vedamise alles siis, kui oleme jõudnud kokkuleppele vedamise korraldamiseks vajalikes abinõudes. Kui te pole meid teavitanud vajadusest eriabi järele kooskõlas nende tingimuste punktis 8.8.1 tooduga, püüame siiski korraldada teie vedamise. Ülaltoodud teave ei piira mingil viisil meie õigust keelduda teie vedamisest nende tingimuste punktides 8.1.1 ja 8.1.2 toodud põhjustel.

 

8.1.4    Liikumispuudega reisijate puhul võime nõuda, et nad reisiksid koos saatjaga, kui see on meie arvates vajalik ohutusega seotud põhjustel, kui nad ei suudaks ise lennukist evakueeruda või kui nad ei suuda ohutusjuhenditest aru saada.

 

8.1.5    Liikumispuudega reisijate puhul on meil õigus paluda neil olla lennujaamas kohal piisavalt vara, et oleks võimalik täita kõik formaalsused.

 

8.1.6    Te peaksite enne lennureisile asumist olema kindel selles, et teie tervislik seisund on lennukiga reisimiseks piisavalt hea ja see võimaldab teil meie teenuseid kasutada. Kui teil on põhjust kahtlustada või olete kindel selles, et te pole oma tervisliku seisundi tõttu suuteline lennukiga reisima või et teie tervislik seisund võib meie teenuste kasutamise või õhusõiduki tavapärase käitamise ajal halveneda (näiteks teil võib lennu ajal vaja minna erakorralist arstiabi, mis ei ole või ei pruugi olla enne lennu lõppu kättesaadav), siis peaksite loobuma meie pakutud teenuste kasutamisest ja lennukiga reisimisest. Kui teil on või tekib kahtlusi, kas olete oma tervisliku seisundi tõttu suuteline lennukiga reisima ja meie teenuseid kasutama, on teil kohustus pöörduda enne lennureisi nõu saamiseks arsti poole. Kui teil on seoses oma tervisliku seisundiga diagnoositud tüsistusi, kuid teil on ametliku arstitõendi alusel lubatud lennukiga reisida eeldusel, et on võetud kasutusele konkreetsed ettevaatusabinõud, muu hulgas ravimite manustamine, on teil kohustus võtta kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et neist sätetest peetakse kinni enne või pärast lendu või lennu ajal.

 

8.1.7    Nõustudes nende tingimustega, kehtivad teie kohta ka meie veebisaidi osas „Abi erivajadustega reisijatele“ toodud tingimused.

 

 

8.2 Lapsed ja sülelapsed

 

8.2.1    Sülelaps võib reisida ainult koos täiskasvanud saatjaga, kes on vähemalt 16aastane. Üks täiskasvanu võib olla saatjaks ühele sülelapsele. Sülelapse pileti broneerimisel ei pruugita anda sülelapsele eraldi istekohta.

 

8.2.2    Alla 12aastased lapsed võivad reisida ainult koos saatjaga, kes on vähemalt 16aastane, ja alates viiendast eluaastast saavad nad kasutada alaealise lapse saatja teenust. Internetis saab pileti osta ainult lapsele, kes reisib koos saatjaga.

 

8.2.3    Nõustudes nende tingimustega, kehtivad teie kohta ka osas „Alaealise lapse saatja teenus“ toodud tingimused.

 

8.3 Reisimine raseduse ajal

 

Kui soovite reisida raseduse ajal, pidage enne pileti ostmist nõu arstiga. airBalticu lendudel kehtivad teie enda ja veel sündimata lapse ohutuse ja tervise tagamiseks eritingimused, mis on toodud meie veebisaidi osas „Reisimine raseduse ajal“.

Paragrahv 9. Pagas

Kui olete otsustanud kasutada reisimiseks meie teenuseid ning kui te järgite neid tingimusi ja kehtivaid õigusnorme, veame ka teie isiklikke asju, käsipagasit, registreeritud pagasit ja muud eripagasit või loomi.

 

9.1 Esemed isiklikuks otstarbeks ja käsipagas

9.1.1    Oleme kehtestanud mõõtmete, kaalu ja ühikute arvu piirangud käsipagasile, mida veame tasuta teie ostetud pileti liigi alusel. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Käsipagas“. Need tingimused võivad olla erinevad, kui lendu käitab teine vedaja. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Pagasivedu lendudel, mida ei käita airBaltic“.

 

9.1.2    Peale käsipagasi võite võtta lennuki pardale kaasa väikseid esemeid isiklikuks otstarbeks, näiteks käekoti, sülearvuti või kaamera, mille saab panna sobivasse kotti, tax-free-kauplusest tehtud ostud, mis on pandud sealt saadud kotti, või vihmavarju.

 

9.1.3    Käsipagas ja isiklikuks otstarbeks kasutatavad esemed peavad vastama meie kehtestatud piirangutele käsipagasi mõõtmete ja kaalu kohta, et need mahuksid eesistme alla või suletavale pagasiriiulile, mis on istme kohal. Kui teie pagasit ja/või isiklikuks otstarbeks kasutatavaid esemeid pole võimalik vedada selleks ettenähtud kohas või kui need ületavad mõõtmete ja/või kaalupiiranguid või kui mingil põhjusel ei ole need meie äranägemise järgi lennuki reisijateruumis vedamiseks ohutud ja/või sobivad, on meil õigus vedada teie käsipagasit registreeritud pagasina ja nõuda selle eest registreeritud pagasi vedamise tasu.

 

9.2 Registreeritud pagas

9.2.1    Veame teie registreeritud pagasit kas lisatasu eest või tasuta olenevalt teie ostetud pileti liigist. Olenevalt teie ostetud pileti liigist võite võtta kaasa konkreetse arvu registreeritud pagasi ühikuid, kusjuures iga ühiku kohta kehtivad kaalu- ja mõõtmete piirangud. Täpsemat teavet registreeritud pagasi vedamise ja kõigi lisatasude kohta saate meie veebisaidi osast „Registreeritud pagas“.

 

9.2.2    Pärast teie registreeritud pagasi vastuvõtmist ja kontrollimist väljastame meie või väljastab meie volitatud agent teile iga registreeritud pagasi ühiku kohta pagasilipiku, millel on teie nimi ja muu teave teie lennu kohta.

 

9.2.3    Teie registreeritud pagasit veetakse samas lennukis, millega te reisite, v.a juhul, kui ohutuse või käitamisega seotud põhjustel otsustame seda vedada teise lennuga. Kui teie registreeritud pagasit veetakse teise lennuga, võidakse eri riikide õigusnormide kohaselt tollis teie pagasit kontrollida ja/või nõuda selle eest tollimaksu tasumist.

 

9.2.4 Registreeritud pagasi väljavõtmine ja kättesaamine

9.2.4.1 Punkti 9.2.3 kohaselt peate oma registreeritud pagasi sihtkohas või vahepeatuskohas välja võtma nii kiiresti kui võimalik. Kui te ei ole oma registreeritud pagasit välja võtnud kolme (3) kuu jooksul alates selle kättesaadavaks tegemisest, võime selle ilma teie ees vastutust kandmata hävitada.

 

9.2.4.2 Registreeritud pagasit on õigus välja võtta vaid pagasilipiku valdajal ja/või isikul, kelle olete suuliselt ja/või kirjalikult määranud oma kontaktisikuks.

 

9.2.4.3 Kui pagasilipik on kaduma läinud ja/või ei ole võimalik selle alusel pagasi omanikku kindlaks teha, väljastame ja anname teie pagasi kätte nimetatud isikule ainult siis, kui ta suudab tõendada oma õigust sellele pagasile.

 

9.2.5    Kui olete pannud registreeritud pagasisse esemeid, mis on õrnad ja kergesti purunevad, näiteks prillid, klaaspudelid (muu hulgas alkoholi- ja parfüümipudelid), lauanõud, toiduained, kiiresti riknevad ained või väärtuslikud esemed, nt raha, võtmed, ravimid, kunstiteosed, religioosse otstarbega esemed, väärtpaberid või muud väärtasjad, äridokumendid või näidised, passid või muud isikut tõendavad dokumendid, ehted, väärismetallid, kellad, muusikariistad, arvutid, foto- või videokaamerad, mobiiltelefonid või muud elektroonika- või elektriseadmed ja nende lisavarustus või muud esemed, millele on viidatud punktis 9.5.1, ei vastuta me nende kaotsimineku ja/või neile tekkinud kahju ja/või muude kadude eest.

 

9.3 Eripagas

 

9.3.1    Me veame ka spordivarustust, lapsevankreid, ratastoole ja muud eripagasit, kui peate kinni konkreetse pagasiliigi kohta kehtivatest mõõtmete, kaalu ja ühikute arvu piirangutest. Olenevalt teie ostetud pileti liigist võidakse eripagasi vedamise eest nõuda lisatasu. Täpsemat teavet eripagasi kohta saate meie veebisaidi osast „Pagas“.

 

9.3.2    Eripagasi vedamisest tuleb meid alati enne teavitada.

 

9.3.3    Esemed, mis ei sobi pagasiruumis vedamiseks (näiteks õrnad muusikariistad) ja mis ei vasta punktiga 9.1.3 kehtestatud nõuetele, lubatakse reisijateruumi kaasa võtta vaid juhul, kui olete meid sellest enne teavitanud ja oleme teile vastava loa andnud. Me võime selle teenuse eest nõuda lisatasu. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Pagas“.

 

9.3.4    Jahi- ja sportrelvi ning nende laskemoona tuleb vedada eripagasina, neid ei lubata vedada lennuki reisijateruumis ja teil tuleb enne lennule registreerumist saada selleks meie nõusolek. Tulirelvade ja laskemoona vedamise eest võidakse nõuda teenustasu, mille suuruse teada saamiseks võtke meiega ühendust. Registreeritud pagasina veetavad tulirelvad ei tohi olla laetud, nende kaitseriiv peab olema peal ja need peavad olema sobivalt pakitud. Teie valduses peavad olema kõik dokumendid, mis on nõutavad tulirelvade ja laskemoona veoks, sest vastasel juhul võidakse nende vedamisest keelduda. Tulirelvade ja laskemoona vedamise kohta kehtivad Euroopa Komisjoni (EL) 5. oktoobri 2012. aasta määrus nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määrusele nr 216/2008, ning Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) eeskirjad, mis on toodud punktis 9.5.1.1. Me võime oma äranägemise järgi nõustuda vedama eripagasina antiikseid relvi, mõõku, nuge ja sarnaseid esemeid, mille vedamiseks on teil meie kirjalik luba ja vastutavate ametiasutuste luba, ent neid ei ole lubatud ilma meie eelneva loata võtta kaasa lennuki reisijateruumi.

 

9.4 Loomad

 

9.4.1    Olenevalt looma suurusest ja kaalust veetakse teda käsipagasina lennuki reisijateruumis või registreeritud pagasina lennuki pagasiruumis. Täpsemat teavet saate meie veebisaidi osast „Reisimine lemmikloomadega“.

 

9.4.2    Kui soovite vedada loomi, peate tagama, et nad (näiteks koerad, kassid, lemmiklinnud ja muud lemmikloomad) on nõuetekohaselt transpordiks sobivates puurides ning nende kohta on olemas kehtivad tervise- ja vaktsineerimistõendid, sisseveoload ja siht- või läbisõiduriigis nõutavad muud dokumendid. Vastasel juhul võidakse nende vedamisest keelduda.

 

9.4.3    Kui looma veetakse eripagasina koos tema puuri ja toiduga, ei arvata seda tasuta veetava pagasi hulka, vaid seda peetakse eripagasiks, mille eest tuleb maksta lisatasu.

 

9.4.4    Meie tingimuste kohaselt veetakse lisaks piletihinnas sisalduvale pagasile tasuta liikumispuudega reisijaid saatvaid juhtkoeri koos nende puuri ja toiduga.

 

9.4.5    Me ei vastuta selle looma vigastuste, kaotsimineku, haiguse või surma eest, keda nõustusime vedama, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie raske hooletus või viga.

 

9.4.6    Me ei vastuta selle eest, kui loomal puuduvad vajalikud välja- või sisseveoload, tervisetõendid ja muud dokumendid, mis on vajalikud looma sisenemiseks mis tahes riiki või piirkonda või nende läbimiseks. Koos loomaga reisiv isik peab hüvitama meile kõik trahvid, kulud ja kahjud, mida meil on tulnud kanda ülaltoodud nõuete täitmata jätmise tõttu.

 

9.5 Pagasis keelatud esemed

 

9.5.1    Käsi- ega registreeritud pagasis ei ole lubatud vedada esemeid, mis on loetletud komisjoni (EL) 5. novembri 2015. aasta rakendusmääruses nr 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed, ning meie veebisaidi osas „Pagasi piirangud“, sh

 

9.5.1.1 esemed, mis võivad ohustada lennukit või selle pardal olevaid isikuid või vara ja mis on nimetatud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni ohtlike kaupade ohutu lennutranspordi tehnilises juhendis, Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni ohtlike kaupade veo eeskirjades ja meie veebisaidi osas „Pagasi piirangud“ (soovi korral saate meie käest täpsemat teavet);

 

9.5.1.2 esemed, mille vedamine on keelatud kehtivate õigusnormide, tingimuste ja korraldustega, mille on kehtestanud väljumis- või sihtkohaks oleva riigi ametiasutused;

 

9.5.1.3 elusloomad, v.a juhul, kui see on kooskõlas punktiga 9.4;

 

9.5.1.4 esemed, mida peetakse põhjendatult vedamiseks ebasobivaks nende ohtlikkuse, ebaturvalisuse, kaalu, suuruse, kuju või omaduste tõttu või mis on kergesti purunevad või lenduvad ained ning mille vedamisel peab arvestama lennuki tüübiga. Soovi korral saab täpsemat teavet esemete kohta, mille vedu on keelatud;

 

9.5.1.5 tulirelvad ja laskemoon, v.a jahi- ja sportrelvad ja nende laskemoon, kui see on kooskõlas punktiga 9.3.4.

 

 

9.6 Läbiotsimisõigus

 

9.6.1    Me võime nõuda turvalisusega seotud põhjustel, et lubaksite meil teid läbi otsida või skaneerida ning teie pagasit läbi otsida, skaneerida või läbi valgustada. Seda võivad teha ka lennujaama turvatöötajad või teised pädevad isikud. Kui teiega pole võimalik ühendust saada, võidakse teie pagas ilma teie juuresolekuta läbi otsida, et teha kindlaks, kas teil on kaasas esemeid, mille vedu on nende tingimuste või kehtivate õigusnormide järgi keelatud või mille vedamiseks te pole meilt saanud eelnevat nõusolekut, arvestades, et nende tingimuste ja õigusnormide kohaselt on selle taotlemine teie kohustus.

 

9.6.2    Kui te pole sellega nõus, võime keelduda teie ja/või teie pagasi vedamisest. Me ei vastuta kahju eest, mida tekitab teile selline läbiotsimine või skaneerimine, ega kahju eest, mida tekitab läbivalgustamine või skaneerimine teie pagasile, v.a juhul, kui selle põhjuseks on meie viga või raske hooletus. Me ei vastuta kahju eest, mis on tingitud sellest, et jääte läbiotsimise või mis tahes liiki läbiotsimisest keeldumise tõttu oma lennust maha.

 

9.7 Õigus keelduda pagasi vedamisest

 

9.7.1    Me võime keelduda pagasina vedamast esemeid, mida peame põhjendatult vedamiseks ebasobivaks nende suuruse, kuju, kaalu, sisu või omaduste tõttu või turvalisuse või käitamisega seotud põhjustel või kaasreisijate mugavust silmas pidades.

 

9.7.2    Me võime keelduda pagasi vedamisest, kui see ei ole pakitud sobivasse pakendisse.

 

9.7.3    Me võime keelduda käsipagasi vedamisest, mis ületab mõõtmete, kaalu- ja/või tüübipiiranguid ja/või mis ei vasta meie veebisaidi osas „Pagas“ toodud pagasiveoeeskirjadele või mis ei vasta teabele, mida te meile oma eripagasi mõõtmete ja omaduste kohta edastasite.

 

9.7.4    Me võime keelduda teie pagasi mis tahes osa vedamisest, kui te olete keeldunud nendes tingimustes kirjeldatud turvakontrollist.

 

9.7.5    Me võime keelduda veoteenuse osutamisest ja/või teie pagasi vedamisest, kui te pole pagasiveo eest tasunud täismahus.

Paragrahv 10. Pileti või selle osa eest raha tagasi maksmine

Me võime teile pileti või selle osa eest raha tagasi maksta, kui olete omal algatusel esitanud meile taotluse pileti või selle osa eest raha tagasi saamiseks ja kui see on kooskõlas nende tingimustega või kui pileti või selle osa eest tuleb raha tagasi maksta muudatuste tõttu, mida oleme teie lennus teinud, või muudel põhjustel, mille üle teil puudub kontroll. Teie taotluse alusel pileti või selle osa eest raha tagasi maksmise kohta kehtivad järgmised tingimused; muudel juhtudel kehtivad paragrahvi 13 ja/või määruse sätted.

 

10.1     Maksame pileti või selle osa eest raha tagasi pileti liigi kohta kehtivate tingimuste kohaselt.

 

10.2     Taotluse pileti või selle osa eest raha tagasi maksmiseks saab esitada piletil märgitud isik või pileti eest maksnud isik, mispuhul me võime oma äranägemise järgi nõuda, et see isik esitaks meile teavet, mis tõendab asjakohaseid fakte, ja piletil märgitud isiku kirjaliku nõusoleku.

 

10.3     Pileti või selle osa eest saab raha tagasi maksta ainult esialgse pileti väljastanud vedaja või selle vedaja volitatud agent.

 

10.4     Pileti või selle osa eest ei maksta raha tagasi, kui

 

10.4.1  taotlus pileti või selle osa eest raha tagasi maksmiseks on esitatud pärast pileti kehtivusaja lõppemist; või

 

10.4.2  see pole kooskõlas seda liiki pileti kohta kehtivate tingimustega; või

 

10.4.3  te pole pidanud kinni pileti kasutamise tingimustest ja iseäranis kupongide kasutamise järjekorra tingimustest; või

 

10.4.4  te pole tühistanud broneeringut enne plaanilist väljalendu.

 

10.5     Pileti või selle osa eest makstakse raha tagasi kooskõlas selle riigi kehtivate õigusnormide ja ettekirjutustega, kus pilet osteti ja/või kus pileti või selle osa eest raha tagasi makstakse. Eelnevat arvesse võttes makstakse pileti või selle osa eest raha tagasi tavaliselt samal viisil ja samas vääringus, mida kasutati pileti ostmisel, kuid võime oma äranägemise järgi ja/või vastastikusel kokkuleppel maksta pileti või selle osa eest raha tagasi muul viisil ja/või muus vääringus.

 

10.6     Pileti või selle osa eest raha tagasi maksmisel võib summa, mis me teile tagasi maksame, erineda vahetuskursi kõikumise tõttu summast, mille te pileti või selle osa eest maksite. Sel juhul ei vastuta me summade erinevuste eest ja teil pole õigust nõuda meilt summade vahe hüvitamist.

 

10.7     Kui pileti liigi kohta kehtivate tingimuste kohaselt ei ole võimalik pileti või selle osa eest raha tagasi maksta ning juhul kui piletit või selle osa pole kasutatud ja pileti kasutamise tingimusi pole rikutud, võime teile maksta tagasi maksud, mis on tasutud kasutamata pileti või selle osa eest. Sel juhul maksame tagasi maksud ainult piletite eest, mille kehtivusaeg pole lõppenud, ja ainult need maksud, mida me ei pea kasutamata pileti või selle osa eest ametiasutustele üle kandma.

Paragrahv 11. Käitumine lennuki pardal

11.1     Kui meil on põhjust arvata, et teie käitumine ohustab lennukit või selle pardal olevat mis tahes isikut või vara või takistab meeskonnal oma töökohustuste täitmist või tekitab kaasreisijatele, varale või meeskonnaliikmetele ebamugavust, kahju või vigastusi või ei järgi te meeskonna antud juhiseid, mis hõlmavad muu hulgas juhiseid suitsetamise ning alkoholi ja narkootikumide tarvitamise kohta, siis võime oma äranägemise järgi võtta kasutusele vajalikud abinõud sellise käitumise takistamiseks, sealhulgas teie kinnipidamine. Teie vedamisest võidakse keelduda igal ajal, nii praegu kui ka edaspidi, ning teid võidakse lennuki pardal tekitatud kahju eest kohtusse kaevata või esitada teile süüdistus lennuki pardal toime pandud õigusrikkumiste eest.

 

11.2     Ohutusega seotud põhjustel võime keelata elektroonikaseadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, sülearvutite, tahvelarvutite, elektrooniliste mängude, saatjate, raadio teel juhitavate mänguasjade ja raadiosaatjate kasutamise lennuki pardal või seda piirata. Lubatud on kuuldeaparaatide ja südamestimulaatorite kasutamine. Kui kasutate lennu ajal mobiiltelefoni või muud seadet signaalide edastamise režiimil, tuleb teil maksta trahvi 100 eurot ja võime edaspidi teie vedamisest keelduda.

 

11.3     On keelatud pildistada või filmida meie töötajaid töökohustuste täitmise ajal või postitada sellist materjali sotsiaalmeedias või avaldada seda muus avalikus ruumis ilma kõnealuste töötajate loata ja airBalticu suhtekorraldusosakonna kirjaliku nõusolekuta. Samuti on keelatud meie töötajaid pildistada või filmida lennuki seadmete käitamise ajal või postitada sellist materjali sotsiaalmeedias või avaldada seda muus avalikus ruumis. Sellise teabe mis tahes avaldamist peetakse ohuks tsiviillennundusele ja selle alusel võidakse kooskõlas Lätis kehtivate õigusnormidega algatada kohtumenetlus. Kui te rikute selle punkti sätteid, võime teie vastu võtta õiguslikke meetmeid ja edaspidi teie vedamisest keelduda.

 

11.4     Suitsetamine, sh elektrooniliste sigarettide suitsetamine, on meie omanduses või valduses olevate lennukite pardal keelatud. Kui te suitsetate meie lennuki pardal, tuleb teil maksta trahvi 100 eurot ja võime edaspidi teie vedamisest keelduda.

 

11.5     Meie lennukite pardal on alkoholi tarvitamine keelatud, v.a juhul, kui see on lennu ajal meie käest ostetud ja ostu tõenduseks on olemas tšekk. Kui te rikute seda nõuet ja tarbite alkoholi, mis kuulub teile või kellelegi teisele ja mis pole lennu ajal meie käest ostetud (edaspidi: keelatud alkoholi tarbimine), on meil õigus paluda teil lõpetada keelatud alkoholi tarbimine ning kui te eirate meie noomitust ja jätkate keelatud alkoholi tarbimist, on meil õigus võtta lennu kestuse ajaks teie käest ära kõnealust alkoholi sisaldav anum, et takistada teil keelatud alkoholi tarbimist. Teil on õigus saada alkoholi sisaldav anum tagasi lennu lõpus. Kui alkohol on pakendis, mida pole võimalik sulgeda, et vältida lennuki õhkutõusmisel ja maandumisel ning lennu ajal alkoholi mahaloksumist, on meil õigus alkohol ära valada, ilma et kannaksime selle eest vastutust või tuleks hüvitada sellest tulenev kahju. Kui tarbite meie lennuki pardal keelatud alkoholi, tuleb teil maksta trahvi 100 eurot ja võime edaspidi teie vedamisest keelduda.

 

11.6     Soovitame teil püsida kogu lennu vältel oma istekohal ja hoida turvavöö kinni ja seda iseäranis siis, kui on süttinud märgutuluke „Kinnitage turvavöö“.

Paragrahv 12. Lisateenused

12.1     Kui ostate pileti ostmise ajal või hiljem ka meie pakutud lisateenuseid ja/või alltoodud lisateenuseid, kehtivad teie kohta ka lisateenuste kasutamise tingimused:

 

 

12.2     Tasu, mis on makstud lisateenuste eest, muu hulgas nende eest, mis on loetletud punktis 12.1, kuid mida ei kasutata või ei kasutata pileti vabatahtliku tühistamise tõttu, ei maksta tagasi, v.a juhul, kui tingimustes on sätestatud teisiti.

 

12.3     Kui sõlmime teie nimel kokkuleppe kolmanda poolega muude kui veoteenuste osutamiseks ja väljastame teile kolmanda poole osutatavate teenuste kohta pileti või kupongi, näiteks hotellibroneeringu ja/või autoüüri kohta, ja need teenused ei kuulu valmisreisi hulka, siis tegutseme lihtsalt teie esindajana. Sellisel juhul kehtivad teenuseosutaja ehk kolmanda poole tingimused. Me ei vastuta nende teenuste osutamise, selliste lisateenuste osutamisel ilmneva tegevuse või tegevusetuse ega selliste lisateenuste osutamata jätmise eest, v.a juhul, kui oleme selle eest vastutavad hooletuse tõttu lepingu sõlmimisel kõnealuste teenuste kohta.

 

12.4     Püüame täita teie mõistlikke soove seoses pardateenindusega, sh konkreetsete jookide, einete, istekohtade jne pakkumine. Ent me ei vastuta suutmatuse eest pakkuda sellist teenindust ja seda isegi siis, kui selle pakkumist kinnitati broneerimisel, kui suutmatus seda pakkuda on seotud kohustuslike käitamis- või ohutusnõuete või olukordadega, mis ei ole meie kontrolli all.

Paragrahv 13. Muudatused lennugraafikus

13.1     Meie või meie volitatud agent teatab teile enne broneerimist plaanilise lennukuupäeva ja -aja, mis on märgitud ka piletil. Lennuaeg, mis on toodud lennuplaanis ja/või teie piletil, võib muutuda ajavahemikul alates selle avaldamisest kuni tegeliku kuupäevani, mil lend toimub; lend võib hilineda või see võidakse tühistada. Kui esitate meile broneerimisel oma täpsed kontaktandmed, teavitame teid lennuaja muutumisest, lennu hilinemisest või tühistamisest ning pakume teile võimalust kasutada õigusnormidest ja/või pileti liigist tulenevaid õigusi. Pidage meeles, et teave plaaniväliste muudatuste kohta lennugraafikus on toodud ka lennujaama infoekraanidel.

 

13.2     Kui teie valitud lend, millele teil on kinnitatud broneering ja ostetud pilet, hilineb või tühistatakse või muudetakse selle aega või tühistatakse pardalemineku luba või peate reisima madalamas teenindusklassis, järgime määruses toodud nõudeid. Teave määruse kohta on saadaval meie veebisaidil.

 

13.3     Me võtame tarvitusele kõik võimalikud abinõud, et vältida muudatusi lennuaegades või lendude hilinemist või tühistamist. Seepärast on meil vajalike abinõude tarvitusele võtmisel muu hulgas õigus teha lend teie valitud sihtkohta teise lennukiga ja/või anda lennu käitamine üle mõnele teisele vedajale, kui meie arvates on nii võimalik vältida muudatusi lennuaegades või lendude hilinemist või tühistamist ja/või vähendada lennu hilinemist.

Paragrahv 14. Reisidokumendid ja vastutavate ametiasutuste tehtavad kontrollid

14.1     Teie kohustus on tagada, et olete õigeks ajaks hankinud kõik vajalikud reisidokumendid ja/või viisad ning et järgite kõiki kehtivaid õigusnorme, seadusi, korraldusi või tingimusi, mis on sätestatud muudes dokumentides (edaspidi selles paragrahvis: õigusnormid), mis kehtivad teie lennu lähte-, läbisõidu- ja sihtriigis.

 

14.2     Me ei vastuta tagajärgede eest, mida võite kogeda, kuna teil pole õnnestunud hankida reisidokumente ja/või viisasid või te pole järginud õigusnormides sätestatud eritingimusi. Pidage meeles, et ei meie ega meie volitatud agent ei anna ametlikku teavet õigusnormides sätestatud eritingimuste kohta, iseäranis nende kohta, mis käsitlevad vajalikke reisidokumente ja/või viisasid ja/või nende hankimise korda teie lennu lähte-, läbisõidu- ja sihtriigis. Seepärast ei vastuta me mis tahes suulise ja/või kirjaliku teabe ja/või abi eest, mida on teile andnud meie volitatud agent või töötajad seoses reisidokumentide ja/või viisade hankimise või õigusnormides sätestatud eritingimuste järgimisega.

 

14.3     Enne reisi tuleb teil esitada kõik asjaomaste riikide kehtivate õigusnormide tingimustega nõutavad välja- ja sissesõidudokumendid, tervisetõendid ja muud dokumendid. Vajaduse korral on meil õigus teha teie reisidokumentidest koopiaid, et kontrollida pädevate ametiasutuste sekkumisel nende kehtivust ja/või õigusnormides sätestatud tingimuste järgimist. Meil on õigus keelduda teie vedamisest, kui te ei järgi neid nõudeid, teie reisidokumendid ei kehti või ei vasta mingil muul põhjusel kõnealustele nõuetele.

 

14.4     Kui teile on keelatud sissesõit mõnda riiki või kui te pole järginud õigusnormides toodud nõudeid ning meile määratakse trahv, kuna oleme teid vedanud ilma vajalike reisidokumentide ja viisata, siis on teil kohustus meie nõudmisel hüvitada meile kõnealuses riigis määratud trahvid ja/või muud kulutused ning katta kulud, mis tulenevad teie vedamisest sellest riigist tagasi lähteriiki. Sel juhul ei maksta pileti eest raha tagasi. Me võime selliste kulude katteks kasutada teie pileti kasutamata osa väärtust või muid teie rahalisi vahendeid, mis on meie käsutuses. Kui te pole meie nõudmisel ja meie määratud tähtajaks kõnealust makset teinud, on meil õigus nõuda selle tegemist isikult, kes tasus teie pileti eest.

 

14.5     Kui teil ja/või teie pagasil tuleb vastutavate ametiasutuste ja/või ametiisikute nõudel läbida mõni kontroll, sh turvakontroll, mida teeb tolliamet või muu pädev ametiasutus, vastutavad lennujaamatöötajad või meie või mõne muu vedaja töötajad. Me ei vastuta kadude või kahju eest, mis tekivad sellise kontrollimise käigus või seetõttu, et te keeldude järgimast vastutavate ametiasutuste ja/või ametiisikute nõudeid. Kui te ei ole nõus selliseid kontrolle läbima, võidakse keelduda teie vedamisest. Sel juhul ei maksta pileti eest raha tagasi.

Paragrahv 15. Vastutus

15.1     Üldtingimused

15.1.1  Meie vastutuse ja teiste teie valitud lendu käitavate vedajate vastutuse määravad vedaja veotingimused, millega te olete pileti broneerimisel tutvunud. Kui me väljastame pileti lennule, mida käitab teine vedaja, teeme seda selle vedaja esindajana ja me ei vastuta piletil märgitud lennu käitamise eest.

 

15.1.2  Kui nendes tingimustes ei ole teisiti sätestatud, kehtivad vedamise kohta (isegi siis, kui tegu ei ole rahvusvahelise veoga) järgmised õigusnormid, mis reguleerivad reisijate õigusi ja kohustusi:

 

  • rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, mis sõlmiti 12. oktoobril 1929 Varssavis;
  • rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon, mis sõlmiti 28. mail 1999 Montréalis;
  • nõukogu 9. oktoobri 1997. aasta määrus (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul;
  • jt.

 

15.1.3  Kui me suudame tõendada, et kahju põhjustas või sellele aitas kaasa teie või selle isiku hooletus, keelatud tegevus või tegevusetus, kelle õigusi te esindate, siis oleme kas osaliselt või täielikult teie ees vastutusest vabastatud määral, mil te ise kahju põhjustasite või aitasite sellele kaasa kõnealuse hooletuse, keelatud tegevuse või tegevusetusega.

 

15.1.4  Me ei vastuta teie või teie pagasi põhjustatud kahju eest, kui see pole tingitud meie veast või raskest hooletusest. Te vastutate igasuguse kahju eest, mida teie või teie pagas tekitab teistele isikutele või nende varale (sh meile ja meie varale).

 

15.1.5  Me vastutame ainult kahju ja muude kadude eest, mis on tekkinud vedamise ajal meie käitatud lendudel.

 

15.1.6  Me ei vastuta kahju ega muude kadude eest, mis on teile tekkinud seetõttu, et järgime kehtivaid õigusnorme ja asjakohaseid menetlusi, või seetõttu, et te pole neid järginud.

 

15.1.7  Et tõendada kantud kulusid ja/või kahju ulatust, on teie kohustus esitada meie nõudmisel kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul dokumendid, sh dokumendid, mis tõendavad teie kantud kulusid, kui taotlete hüvitist (näiteks ostutšekk, millel on toodud kuupäev ning ostu kirjeldus ja hind). Vastasel juhul võib meie vastutus piirduda summaga, mille ulatuses on kulude kandmine tõendatud.

 

15.1.8  Me ei vastuta mingil juhul saamata jäänud kasumi, kaudse kahju või nende tagajärgedest tuleneva kahju eest.

 

15.1.9  Need tingimused, vastutuse piirangud ja erandid kehtivad meie töötajate, meeskonna ja volitatud agendi kohta samas ulatuses kui meie kohta. Meie ja ülaltoodud isikute hüvitatav kogusumma ei tohi ületada meie vastutusmäära, mis kehtib nende tingimuste või punktis 15.1.2 loetletud õigusnormide kohaselt.

 

15.1.10 Ükski neis tingimustes toodud säte ei tühista meie vastutust, mida on kirjeldatud punktis 15.1.2 või muudes õigusnormides, sh kõik toodud erandid või piirangud, kui pole sõnaselgelt teisiti märgitud.

 

15.2 Vastutus pagasi eest

 

15.2.1  Kui teie pagas hilineb või saab kahjustada, sh registreeritud pagasi üksikesemete või kogu registreeritud pagasi kaotsiminek, on teil kohustus teatada meile sellest kohe kirjalikult: registreeritud pagasi kahjustada saamise korral seitsme (7) ja registreeritud pagasi hilinemise korral 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul alates registreeritud pagasi kättesaamisest.

 

15.2.2  Me ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kõnealuse pagasi defektist, kvaliteediveast või töörikkest, ega kahju ulatuse eest määral, mis on tingitud sellistest asjaoludest. Kui pagas, sh isiklikud asjad, ei ole registreeritud, vastutame selle eest, kui kahju on tekkinud meie või meie töötajate või meeskonna tõendatud süül. Me ei vastuta kahju, kadude, hävimise ega hilinemise eest, kui tegu on esemega, mille vedamiseks pole luba, pagasiga, mille vedamiseks on väljastatud piiratud vastutuse kleebis, või esemega, mille kohta kehtivatest erisätetest ei teavitatud meid broneerimisel või mille kohta me pole andnud kirjalikku luba. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud käsipagasile, v.a juhul, kui see on tingitud meie veast või raskest hooletusest.

 

15.2.3. Kui olete jätnud lennukisse, lennujaama või mujale teile või kellelegi teisele kuuluvaid isiklikke asju, mille eest te olete vastutav, vastutate igasuguse kahju eest, mida teil ja/või vara omanikul tuleb kanda, ja me ei vastuta sel juhul tekkinud kadude eest.

 

15.2.4  Meie vastutame kahjustada saanud registreeritud pagasi eest ulatuses, mis on sätestatud punktis 15.1.2 toodud õigusnormides või teistes õigusnormides. Pagasihüvitise suuruse kindlaksmääramisel võidakse arvestada ka selle kulumisega.

 

15.2.5  Kui te pole rahul meie vastutuse piirangutega, nagu need on määratletud punktis 15.1.2 toodud õigusnormides, mis kehtivad registreeritud pagasi kaotsimineku või kahjustada saamise korral (sh esemete kaotsiminek registreeritud pagasist), või kui te veate suure väärtusega esemeid, soovitame teil teha enne lendu pagasikindlustus.

 

15.2.6  Me ei vastuta teie registreeritud pagasile tekitatud väikse ja/või kergekujulise kahju eest, mis on põhjustatud tavapärasest vedamisest, ega mis tahes kahju eest, mis on tingitud pagasi defektidest, kvaliteedivigadest, nõuetele mittevastavusest või puudulikust pakkimisest.

 

15.2.7  Registreeritud pagasi hilinemise või kaotsimineku korral on teil kohustus teha meiega koostööd kõnealuse pagasi otsimisel ja selle kättetoimetamise korraldamisel, muu hulgas esitada meile üksikasjalikku teavet hilinenud pagasi sisu kohta või teatada meile täpne aadress, kuhu pagas kohale toimetada. Meil on õigus võtta teile määratava hüvitissumma kindlaksmääramisel arvesse teiepoolse koostöö puudumist.

 

15.3 Vastutus reisija surma või vigastuste eest, mida põhjustab õnnetus

 

15.3.1  Reisija surma või vigastuste korral, mida põhjustab õnnetus, on meie vastutus ja selle piirangud sätestatud punktis 15.1.2 toodud õigusnormidega.

 

15.3.2  Pidage meeles, et me ei vastuta haigestumise, vigastada saamise või füüsilise või vaimse puude tekkimise või nende seisundite süvenemise ega surmajuhtumite eest, kui selle põhjuseks on teie vanus või vaimne või füüsiline seisund.

Paragrahv 16. Tingimuste muutumine

Volitatud agentidel, teenuseosutajatel, esindajatel ega töötajatel pole õigust muuta, täiendada ega tühistada mitte ühtki nende tingimuste punkti. Nende tingimuste muutmisel tehakse meie veebisaidil kättesaadavaks tingimuste kehtiv versioon. Kui tingimusi muudetakse pärast seda, kui olete pileti ostnud, kehtib teie vedamisel tingimuste see versioon, mis oli jõus pileti broneerimise ajal. Ent kui tingimuste muudatused puudutavad teid ja/või teie valitud lendu ja/või lisateenuseid, teavitame teid sellest või teeb seda meie volitatud agent.

Paragrahv 17. Kahjunõuete esitamine ja üleandmine

17.1     Kõik kahjunõuded, mis tulenevad meie käitatud lennust ja/või pakutud lisateenustest ja/või sõlmitud lennutranspordilepingust ja/või nende tingimuste muust aspektist, tuleb meile esitada nii kiiresti kui võimalik pärast vahejuhtumi toimumist. Nende kahjunõuete aegumistähtaeg on kolm aastat, v.a juhul, kui nendele nõuetele on nende tingimuste või Läti Vabariigis kehtivate õigusnormidega määratud muu aegumistähtaeg. Liiga hilja esitatud kahjunõudeid vastu ei võeta.

 

17.2     Kõik punktis 17.1 loetletud kahjunõuded tuleb esitada kirjalikus vormis, näiteks kasutades meie kodulehel olevat nõuete veebivormi, mille leiate jaotisest „Võta meiega ühendust“. Nõue tuleb esitada otse meile enne, kui see esitatakse kolmandale isikule. Kahjunõudeid käsitletakse kirjalikult. Meil on õigus mitte käsitleda nõudeid, mille oleme saame kolmandatelt isikutelt enne, kui oleme vastava nõude saanud teilt. Seda isegi juhul, kui nõue on esitatud teie nimel ja teie eest. Ülalnimetatu ei kahjusta mitte kuidagi teie õigust konsulteerida kolmanda isikuga enne meile nõude esitamist, välja arvatud punktis 17.3 nimetatud tingimustel.

 

17.3     Nõustudes nende tingimustega, olete ka nõus sellega, et on keelatud ilma meie eelneva kirjaliku loata anda üle mis tahes kolmandale poolele, sh isikule, kes on maksnud teie pileti eest, punktis 17.1 loetletud kahjunõudeid, sh nõuded tingimuste täitmise kohta punktis 15.1.2 toodud õigusnormide kohaselt.

Paragrahv 18. Muud tingimused

18.1 Juhud, mil tingimused on vastuolus õigusnormide ja muude sätetega

 

18.1.1  Üksikjuhtudel võidakse teid ja teie pagasit vedada kooskõlas teiste õigusnormide ja tingimustega, mis kehtivad meie kohta seoses lennuohutuse, täpsuse ja reisijate mugavusega või millest me seejuures juhindume. Need käsitlevad muu hulgas liikumispuudega reisijate vedamist, elektroonikaseadmete ja muude esemete kasutuspiiranguid, teatavate ohtlike esemete transporti ning alkohoolsete jookide ja tubakatoodete tarvitamist lennuki pardal. Soovi korral saate meie käest teavet nende õigusnormide kohta.

 

18.1.2  Need tingimused kehtivad, v.a juhul, kui need on vastuolus meie hinnakirjade või kehtivate õigusnormidega, ning sel juhul jäävad jõusse eelnimetatud hinnakirjad ja õigusnormid. Kui mõni nende tingimuste punkt on õigusnormide kohaselt kehtetu, ei mõjuta see ülejäänud punkte ja need jäävad jõusse.

 

18.1.3  Kui esineb lahknevusi nende tingimuste ja teiste kehtivate õigusnormide vahel, mille oleme konkreetseks puhuks välja andnud või mille on välja andnud meie volitatud agent, jäävad jõusse need tingimused.

 

18.2 Eraelu puutumatuse põhimõtted

 

Nõustudes nende tingimustega, annate ühtlasi oma nõusoleku ka meie eraelu puutumatuse põhimõtetele.

 

18.3 Andmekaitse

 

Töödeldes teie isikuandmeid, mille olete meile esitanud ise või on seda teinud keegi teine teie nimel, tegutseme kooskõlas andmekaitse valdkonnas kehtivate õigusnormidega.

 

18.4     Tõlgendamine

 

Nende tingimuste paragrahvide pealkirjad on esitatud vaid mugavuse huvides ja neid ei saa kasutada teksti tõlgendamisel.

 

18.5 Vaidluste lahendamise kord

 

Me teeme kõik, mis võimalik, et jääksite meie osutatud teenuste ja abiga rahule. Neil harvadel juhtudel, kui kõik ei lähe nii, nagu planeeritud, püüame leida teie jaoks soodsa ja vastuvõetava lahenduse. Ent kui te ei ole nõus vaidluses meie pakutud lahendusega või keeldume teie nõude rahuldamisest, on teil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, tarbijakaitseseadusega ja vaidluste kohtuvälise lahendamise seadusega õigus kasutada teenuseid, mida pakub vaidluste kohtuvälise lahendamisega tegelev asutus:

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (tarbijakaitseamet)

Brīvības 55

LV-1010 Riia

Läti

Veebisait: www.ptac.gov.lv

E-post: ptac@ptac.gov.lv

 

Kui kaebus on seotud Saksamaale saabuva või sealt väljuva lennuga, on teil õigus pöörduda abi saamiseks alltoodud asutusse:

söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.

Fasanenstraße 81

D-10623 Berliin

Saksamaa

Veebisait: http://soep-online.de

Kaebuse esitamise vorm: https://soep-online.de/request-form-flight.html

 

Kui kaebus on seotud Ühendkuningriiki saabuva või sealt väljuva lennuga, on teil õigus pöörduda abi saamiseks alltoodud asutusse:

Civil Aviation Authority

Passenger Advice and Complaints Team

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

Ühendkuningriik

Veebisait: www.caa.co.uk

Kaebuse esitamise vorm: https://caaportal.icasework.com/form?Type=Complaint&Login=false&Title=none

 

Koskõlas määrusega nr 524/2013 on loodud veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm; leiate viite sellele meie veebisaidi osast „Vaidluste kohtuväline lahendamine“ ja teil on õigus kasutada seda võimalust meiega tekkinud vaidluse lahendamiseks.

 

Vaidluste kohtuvälise lahendamisega tegelev asutus vaatab teie kaebuse läbi ainult juhul, kui olete selle esmalt meile esitanud ja püüdnud vaidlust läbirääkimiste teel lahendada.

 

Olete nõus, et kõik vaidlused ja erimeelsused, mis võivad tekkida nende tingimuste ja lennutranspordilepingu ebaõigest täitmisest, ja kõik nõuded tekkinud kahju eest hüvitise taotlemiseks lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui me ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, tegeleb vaidlusega edasi Läti Vabariigi kohtusüsteem ning see lahendatakse Läti Vabariigis kehtivate eeskirjade ja määruste kohaselt.

 

18.6 Meie kontaktandmed

 

Kui teil on küsimusi oma broneeringu ja selle muutmise kohta, v.a lisateenuste ostmine, võtke meiega ühendust telefonil +371 6700 6006. Kui soovite osta lisateenuseid, võtke ühendust meie kõnekeskusega, kuhu helistamine on tasuline. Kontaktandmed leiate meie veebisaidi osast „Võta meiega ühendust“.

Tooltip_anchor Window_close