Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi

Atjaunināti un papildināti 28.06.2017

Šie Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi (turpmāk tekstā – arī Noteikumi) ir vienīgie noteikumi, kas papildus citiem speciālajiem noteikumiem ir saistoši akciju sabiedrībai “Air Baltic Corporation” un kas ir uzskatāmi par neatņemamu Gaisa pārvadāšanas līguma daļu.

1. punkts. Definīcijas

Ja vien Noteikumos nav norādīts citādi, tad tālāk minētie apzīmējumi turpmāk ir jāsaprot saskaņā ar šajā punktā norādītajiem skaidrojumiem.

 • Apstāšanās” – plānota apstāšanās Jūsu ceļojuma laikā kādā punktā starp izlidošanas vietu un lidojuma galamērķi, kas ir ilgāka par divdesmit četrām stundām.
 • Autorizētais aģents” – Mūsu nolīgts aģents, kurš rīkojas Mūsu vārdā, nodrošinot Pasažieru apkalpošanu vai pakalpojumu tirdzniecību.
 • Bagāža” – lietas, ko pēc Jūsu izvēles pārvadā kopā ar Jums kā Reģistrēto bagāžu, Nereģistrēto bagāžu vai personīgās mantas, kuras atbilstoši speciālajiem noteikumiem Jūs drīkstat bez maksas ņemt līdzi gaisa kuģa salonā kopā ar rokas bagāžu.
 • Bagāžas identifikācijas birka” – dokuments, ko Mēs izsniedzam tikai Reģistrētās bagāžas identifikācijas mērķiem un kā vienu daļu piestiprinām Jūsu Reģistrētās bagāžas vienībai un otru daļu izsniedzam Pasažierim.
 • Biļete” – dokuments, ko izdodam Mēs vai Mūsu Autorizētie aģenti un kurā ir norādīts Pasažiera vārds/uzvārds un lidojuma maršruts, un kas apliecina Gaisa pārvadāšanas līguma noslēgšanu, kā arī ir uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu.
 • Dienas” – visas kalendārās dienas ar noteikumu, ka paziņojuma sniegšanas nolūkā diena, kurā paziņojums nogādāts, ir ieskaitīta termiņā, kā arī, nosakot Biļetes derīguma termiņu, ir ieskaitīta diena, kurā Biļete izdota vai kurā uzsākts lidojums.
 • “Gaisa pārvadāšanas līgums” – vienošanās starp Mums un Pasažieri, kura vārds un uzvārds ir norādīts uz Biļetes un Iekāpšanas kartes, par Pasažiera un tā Bagāžas pārvadāšanu ar gaisa kuģi atbilstoši Biļetes iegādes laikā norādītajai iekāpšanas vietai, galamērķim un ceļošanas periodam. Gaisa pārvadāšanas līgumu veido Biļetes rezervācijas apstiprinājums, Noteikumi, speciālie noteikumi, Biļete, Iekāpšanas karte, Bagāžas identifikācijas birka, kā arī citi Mūsu vai Mūsu Autorizēto aģentu paziņojumi un kuponi.
 • “Iekāpšanas karte” – dokuments, ko atbilstoši Jūsu iegādātajai Biļetei lidostā pēc reģistrēšanās lidojumam izsniedzam Mēs vai Mūsu Autorizētie aģenti vai ko Jūs izdrukājat vai saglabājat mobilajā ierīcē pēc reģistrācijas pabeigšanas tiešsaistē un kas dod Jums tiesības iekāpt gaisa kuģī.
 • Jūs”, “Jūsu” ,“Jums” vai “Pasažieris” – jebkura persona, izņemot apkalpes locekļus, ar kuru ir noslēgts Gaisa pārvadāšanas līgums un kuras vārds un uzvārds ir norādīts uz Biļetes un Iekāpšanas kartes, un kuru pārvadā gaisa kuģī atbilstoši Gaisa pārvadāšanas līguma noteikumiem.
 • Konvencija” – izvērtējot tās piemērojamību un darbības jomu, kāds no turpmāk norādītajiem dokumentiem:
  • 1999. gada 28. maijā Monreālā parakstītā “Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju” ar visiem tās labojumiem un papildinājumiem;
  • 1929. gada 12. oktobra Varšavas Konvencija attiecībā uz dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju ar visiem tās labojumiem vai papildinājumiem, vai arī kāds no tās papildus protokoliem.
 • Kopīgi veiktie lidojumi” – viena gaisa pārvadātāja veikts lidojums, uz ko vietas piedāvā cits pārvadātājs, izmantojot savu pārvadātāja apzīmējuma kodu atsevišķi vai kopā ar pirmā pārvadātāja apzīmējuma kodu.
 • Kupons” – elektronisks kupons, kas dod tiesības tajā norādītajam Pasažierim ceļot ar kuponā norādīto reisu un ietver šādu informāciju: pārvadātāja kodu, lidojuma numuru, lidojuma datumu, izlidošanas vietas un galamērķa lidostu kodus, izlidošanas laiku, rezervācijas numuru un rezervācijas statusu.
 • Mēs”, “Mūsu”, “ Mums” un “Mūs” – Akciju sabiedrība “Air Baltic Corporation”. Mūsu nosaukums var tikt saīsināts un norādīts Biļetē kā pārvadātāja apzīmējuma kods BT. Mūsu adrese ir Tehnikas iela 3, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvija. Mūsu tūrisma operatora un tūrisma aģenta reģistrācijas numurs ir norādīts TATO – tūrisma operatoru un tūrisma aģentu datu bāzē.
 • Noteikumi” – šie noteikumi, speciālie noteikumi, Gaisa Pārvadājuma līgumā un/vai Biļetē paredzētie noteikumi un citi standarti, ko piemērojam, veicot Pasažiera un tā Bagāžas gaisa pārvadājumu.
 • Nereģistrētā bagāža” – tāda Jūsu Bagāžas vienība, kas saskaņā ar Noteikumiem nav Reģistrētā bagāža un par ko visa ceļojuma laikā esat atbildīgs Jūs.
 • Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām” – personas, kuru pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, garīgas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu vai vecuma dēļ un kuru stāvoklis prasa pienācīgu uzmanību un visiem pasažieriem pieejamo pakalpojumu pielāgojumus šo personu vajadzībām.
 • Pārvadājums” – Pasažiera un tā Bagāžas pārvadājums pa gaisu.
 • Pārvadātāja apzīmējuma kods” – divi burti lidojuma numurā vai trīs cipari biļetes numurā, ar ko tiek apzīmēts konkrētais gaisa pārvadātājs.
 • Pārvadātājs” – gaisa satiksmes pārvadātājs, kas neesam Mēs un kā apzīmējuma kods norādīts uz Jūsu biļetes.
 • “Regula” – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91.
 • Reģistrācijas termiņš” – Mūsu norādītais laiks, līdz kuram Jums ir jāpabeidz reģistrācijas formalitātes un jāsaņem Iekāpšanas karte un/vai Bagāžas identifikācijas birka. Mūsu norādītais Reģistrācijas termiņš nav uzskatāms par vai citādi saistīts ar ieteicamo ierašanās laiku lidostā pirms paredzētā lidojuma – tas jāizvērtē katram Pasažierim individuāli, ņemot vērā savas vajadzības, ceļošanas periodu un izvēlētā lidojuma vai lidostas īpatnības.
 • Reģistrētā bagāža” – Bagāža, kas nodota Mūsu uzraudzībā un par kā pieņemšanu Mēs vai Mūsu Autorizētie aģenti izsniedz Bagāžas identifikācijas birku.
 • “Rezervācijas veicējs” – fiziska persona, kura veic rezervāciju savā un/vai cita Pasažiera vārdā un savā un/vai cita Pasažiera vārdā izsaka piekrišanu ievērot un izpildīt Noteikumos aprakstītās saistības.
 • Tarifi” – Mūsu vai Mūsu autorizēto aģentu publicētie Mūsu piedāvāto pakalpojumu izcenojumi, komisijas un/vai citi maksājumi, kas nepieciešamības gadījumā reģistrēti atbilstošās institūcijās.
 • “Zīdainis” – bērns, kurš ceļošanas brīdī ir vismaz septiņas dienas jauns un ir jaunāks par diviem gadiem.

2. punkts. Noteikumu piemērošana

2.1. Noteikumi attiecas uz tiem lidojumiem (vai lidojumu segmentiem), kuros ir norādīts Mūsu nosaukums vai apzīmējuma kods Biļetes pārvadātāja ailē, kas paredzēta konkrētā lidojuma (vai lidojuma segmenta) lidsabiedrības nosaukumam.

2.2. Kopīgi veiktajos lidojumos, kur, pat ja Jums ir biļete ar Mūsu vārdu vai apzīmējuma kodu, lidojumu faktiski var izpildīt cits Pārvadātājs, par ko Mēs vai Mūsu Autorizētais aģents informē Jūs rezervācijas procesa laikā, papildus Noteikumiem var tikt piemēroti arī attiecīgā Pārvadātāja pārvadāšanas noteikumi, ar kuriem  Jums jāiepazīstas pirms rezervācijas pabeigšanas, jo tie var būt atšķirīgi no Noteikumiem. Šādi noteikumi var attiekties, piemēram, uz prasību veikt atkārtotu rezervācijas apstiprinājumu vai atšķirīgiem reģistrējamās un/vai rokas bagāžas izmēriem un/vai svaru un citiem noteikumiem.

2.3. Ja Pārvadājumu veic saskaņā ar čartera līgumu, Noteikumi ir attiecināmi arī uz čartera Pārvadājumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar čartera līguma noteikumiem.

3. punkts. Biļešu rezervācijas un norēķinu kārtība

3.1. Rezervācijas process

3.1.1. Mēs vai Autorizētie aģenti pieņem Jūsu rezervāciju un, ja ir izpildīti visi rezervācijas veikšanai nepieciešamie priekšnoteikumi, izsniedz Jums rezervācijas apstiprinājumu.

3.1.2. Ja Rezervācijas veicējs nav Pasažieris vai arī, ja Rezervācijas veicējs ir Pasažieris, kurš reizē veic rezervāciju arī citiem Pasažieriem, tad Rezervācijas veicējs veic visas darbības visu vienā rezervācijā esošo Pasažieru vārdā un uzdevumā. Rezervācijas veicējs, kurš rezervāciju veic cita Pasažiera vārdā, rezervācijas procesa laikā piekrītot ievērot Noteikumus, apņemas par tiem informēt katru Pasažieri, kura vārdā viņš veic rezervāciju. Mēs neesam atbildīgi par Rezervācijas veicēja un Pasažiera savstarpējām attiecībām un no tām izrietošiem jautājumiem. Šādā gadījumā Rezervācijas veicējs, veicot rezervāciju un atzīmējot, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem, reizē:

3.1.2.1. piekrīt Noteikumiem rezervācijā esošo Pasažieru vārdā;

3.1.2.2. apņemas norādīt precīzu informāciju par Pasažiera izvēlēto Pārvadājumu, citiem pakalpojumiem un citām vajadzībām, tajā skaitā un ne tikai precīzu kontaktinformāciju, informāciju par Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām utt.;

3.1.2.3. uzņemas atbildību par komunicēšanu ar Mums vai Autorizētajiem aģentiem un uzņemas nodot saņemto informāciju visiem rezervācijā esošajiem Pasažieriem, ja rezervācijas veikšanas laikā Rezervācijas veicējs ir norādījis tikai savu kontaktinformāciju vai ja rezervācijā ir arī citi Pasažieri, kuru kontaktinformācija nav norādīta;

3.1.2.4. apliecina, ka Rezervācijas veicējam ir katra Pasažiera piekrišana nepieciešamības gadījumā saņemt naudas atmaksu, papildu izdevumu atlīdzinājumu vai kompensāciju, ciktāl tā attiecas uz konkrēto rezervāciju. 

3.1.3. Veicot rezervāciju, Jūs norādāt pilnu un precīzu katra rezervācijā iekļautā Pasažiera vārdu un uzvārdu, kāds tas ir norādīts Pasažiera ceļošanas dokumentos, kas tiek izmantoti konkrētajā ceļojumā, izmantojot tikai latīņu alfabēta burtus bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm vai citām speciālajām zīmēm un simboliem. Ja pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas konstatē, ka minētā prasība nav ievērota, piemēro noteikumus par pasažiera vārda un/vai uzvārda maiņu.

3.1.4. Jūs norādāt atbilstošu un precīzu savu kontaktinformāciju, lai Mēs ar Jums nepieciešamības gadījumā jebkurā brīdī varētu sazināties (tālruņa numurs / mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese).

3.1.5. Mēs ar Jums sazināsimies ar e-pasta starpniecību un atsevišķos gadījumos zvanot pa tālruni vai sūtot īsziņu uz mobilo tālruni, kas norādīts, veicot rezervāciju, lai paziņotu par izmaiņām lidojumu grafikā, lidojuma atcelšanu vai citām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu lidojumu. Mēs esam tiesīgi fiksēt īsziņas/e-pasta izsūtīšanas faktu un to uzskatīt par pierādījumu, kas apliecina sūtītās informācijas saņemšanu.

3.1.6. Jūsu atbildība ir nodrošināt, lai norādītā e-pasta adrese būtu pareiza un Jums būtu iespēja ar adresi saistīto e-pasta kastīti regulāri pārbaudīt. Jūs  esat atbildīgs par norādīto tālruņa numuru un valsts un apgabala kodu pareizību, kā arī Jums vienmēr jāpārliecinās, ka esat sasniedzams, zvanot vismaz uz vienu no rezervācijā norādītajiem tālruņa numuriem. Mēs neatbildam par Jums papildus radītām izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Jūs neesat nodrošinājis sniegtās kontaktinformācijas atbilstību kādai no iepriekš minētajām prasībām.

3.1.7. Pirms Biļetes iegādes Jums ir pienākums pārbaudīt visu rezervācijas procesa laikā norādīto informāciju, tajā skaitā un ne tikai Pasažiera vārda/uzvārda atbilstību ceļošanas dokumentiem, lidojumu datumus, izlidošanas laiku, maršrutu, iekļautos papildpakalpojumus utt. Vēlāk pretenzijas par Biļetē iekļautās informācijas neatbilstību Jūsu vēlmēm netiks pieņemtas, un izmaiņas tajā varēs tikt veiktas saskaņā ar Biļetes Tarifa noteikumiem. Ja Jums ir nepieciešama informācija par iegādāto pakalpojumu, tajā skaitā par tā izmantošanas noteikumiem, lūdzam sazināties ar Mums vai vērsties pie Autorizētajiem aģentiem.

3.2. Apmaksas kārtība


3.2.1. Mēs piedāvājam vairākas norēķinu iespējas, kuras Jūs varat izmantot, lai iegādātos aviobiļetes. Jums pieejamie norēķinu veidi ir atkarīgi no Jūsu izvēlētās Biļešu iegādes vietas, Biļešu veida un citiem nosacījumiem. Jums pieejamie norēķinu veidi un ar tiem saistītie rezervācijas apstrādes izdevumi, ja tādi piemērojami, ir norādīti rezervācijas procesa laikā.

3.2.2. Mūsu piedāvātās Biļetes ir iespējams iegādāties, veicot norēķinu rezervācijas procesa laikā, veicot norēķinu pēc Biļešu rezervācijas vai norēķinoties, izmantojot dalītā maksājuma pakalpojumu. Mēs piedāvājam vairākas norēķinu iespējas, tajā skaitā un ne tikai veikt maksājumu ar norēķinu karti, veikt maksājumu ar internetbankas starpniecību, norēķināties, izmantojot dāvanu e-kuponu vai noteikta veida atlaižu e-kuponu, un citas. Atsevišķās valstīs vai ja apmaksa tiek veikta īsu laiku pirms plānotās izlidošanas, kāda no minētajām norēķinu iespējām var nebūt pieejama. Detalizētākus noteikumus par norēķinu iespējām aicinām skatīt Mūsu interneta vietnes sadaļā “Apmaksas iespējas” .

3.2.3. Izvēloties konkrētu norēķinu veidu, Jūs iepazīstaties un piekrītat attiecīgajam norēķinu veidam piemērojamajiem speciālajiem noteikumiem un nosacījumiem Biļešu apmaksai.

3.2.4. Ja norēķinu veic cita persona, kura nav kāds no rezervācijā norādītajiem Pasažieriem, ar savu maksājumu karti, tad rezervācijas procesa laikā norāda maksājumu kartes īpašnieka mobila tālruņa numuru. Mums ir tiesības sazināties ar attiecīgo personu, lai saņemtu apstiprinājumu, ka maksājumu kartes īpašnieks piekrīt segt izdevumus par Biļešu iegādi.

3.2.5. Mums ir tiesības atcelt Jūsu rezervāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez pienākuma atlīdzināt jebkādus tādēļ radušos zaudējumus, ja:

3.2.5.1. Jūs neesat norādījis maksājuma kartes īpašnieka tālruņa numuru vai tas norādīts nepilnīgi un/vai maksājumu kartes īpašnieks nav sasniedzams, sazinoties pa norādīto tālruni;

3.2.5.2. maksājumu kartes īpašnieks nepiekrīt izdevumu par Biļešu iegādi segšanai;

3.2.5.3. Mēs esam saņēmuši informāciju no maksājumu kartes īpašnieka, maksājumu kartes izdevējbankas un/vai saņēmējbankas vai arī no cita ar maksājuma apstrādi saistīta uzņēmuma, kas liecina par maksājuma krāpniecisko raksturu;

3.2.5.4. maksājumu kartes īpašnieks un/vai kāds no rezervācijā esošajiem Pasažieriem ir vai ir bijis saistīts ar krāpnieciskiem darījumiem vai nelikumīgām darbībām ar maksājumu kartēm vai arī Mums ir pamatotas aizdomas tā uzskatīt. 

3.2.6. Jebkurā no 3.2.5. apakšpunktā minētajiem gadījumiem Mums ir tiesības veikt iekšēju izmeklēšanu un pārbaudīt arī citas ar maksājumu kartes īpašnieku un/vai attiecīgajā rezervācijā esošiem Pasažieriem saistītās rezervācijas, ka arī pēc pieprasījuma nodot visu ar maksājumu un attiecīgo rezervāciju saistīto informāciju maksājumu kartes izdevējbankai un/vai izmeklēšanas institūcijām, lai veiktu nepieciešamo izmeklēšanu.

3.2.7. Jums jāpārbauda jebkura cita Jūsu ceļojumā iesaistītā Pārvadātāja prasības veikt atkārtotu apstiprinājumu. Ja tas tiek pieprasīts, Jums ir jāizdara atkārtots apstiprinājums šim pārvadātājam, kura kods parādās Biļetē pie attiecīgā reisa.

3.3. Gaisa kuģa tips


Ņemiet vērā, ka gaisa kuģa tips Biļetes rezervācijas brīdī vai pēc tam tiek norādīts vienīgi informatīvos nolūkos. Tādu obligātu prasību, kas saistītas ar drošumu, drošību, vai apstākļu, kas ir ārpus Mūsu kontroles, vai operatīvu iemeslu dēļ Mēs varam mainīt gaisa kuģa tipu bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādā gadījumā Mēs esam tiesīgi izpildīt lidojumu ar citu gaisa kuģi pēc saviem ieskatiem un Mums nav pienākuma atlīdzināt zaudējumus un/vai atcelt rezervāciju, atdodot par to samaksāto naudu.

4. punkts. Biļešu maksa, nodokļi, komisijas un nodevas

4.1. Ja nav norādīts citādi, rezervācijas procesa laikā norādītā maksa ietver visas tās sastāvdaļas, kas konkrētajā Jūsu izvēlētajā maršrutā un ceļošanas datumos ir obligātas un rezervācijas procesa laikā paredzamas. Ja, veicot Biļešu apmaksu, ir norādīts, ka tajā nav iekļauta kāda maksa, nodoklis, komisija un/vai nodeva, Mēs varam prasīt Jums veikt attiecīgo maksājumu arī pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas. Ja pēc Biļetes iegādes Jūs izvēlaties veikt lidojuma izmaiņas, tad papildus maksai par pakalpojumu Jums jāapmaksā arī starpība, kas radusies, ja laika posmā no Biļetes iegādes līdz lidojuma izmaiņu veikšanai ir paaugstināts kāds no piemērojamajiem nodokļiem, nodevām, komisijām vai citām maksām.

4.2. Jums ir jāapmaksā Mūsu, valsts, valsts iestāžu vai lidostas operatoru noteiktie nodokļi, piemaksas, komisijas un/vai nodevas, kas iekļauti maksā par Pārvadājumu un par ko sniegta informācija rezervācijas procesa laikā. Ņemot vērā Biļetes iegādes vietu, maksa par Pārvadājumu, nodokļi, komisijas un/vai nodevas var būt jāmaksā tās valsts valūtā, kur izsniegta Biļete, ja Mēs vai Autorizētais aģents nav norādījis citu valūtu pirms maksājuma vai tā veikšanas laikā. Mums ir tiesības piedāvāt veikt norēķinu citā valūtā, par ko Jūs informē rezervācijas procesa laikā.

4.4. Ja nav norādīts citādi, Pārvadājuma maksā nav iekļauta maksa par transporta pakalpojumiem starp lidostām un/vai maksa par transporta pakalpojumiem starp lidostu un citu vietu Jūsu izvēlētajā galamērķī.

4.5. Ja Jūs veicat izmaiņas Pārvadājuma maršrutā vai ceļošanas datumos, maksa par Pārvadājumu var mainīties. Detalizētāka informācija ir pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Izmaiņas ceļojumā”.

4.6. Iegādājoties Biļeti, Mēs varam piemērot neatlīdzināmu maksu par pakalpojuma sniegšanu, kā apmērs ir atkarīgs no Biļetes iegādes vietas.

4.7. Ja Jūs iegādājaties Biļeti un samaksājat maksu par Pārvadājumu, bet atsakāties no Pārvadājuma, Jums ir tiesības pieprasīt samaksāto valsts, valsts iestāžu vai lidostas operatoru noteikto nodokļu atlīdzinājumu. Minētās maksas tiek atlīdzinātas tikai tajā gadījumā, ja Biļete ir pilnībā apmaksāta, nav izmantota un ja šādu iespēju paredz Tarifa noteikumi. Ja Biļete ir iegādāta Mūsu biļešu kasēs vai Mūsu interneta vietnē, šis ir bezmaksas pakalpojums un attiecīgās maksas tiek atlīdzinātas pilnā apmērā. Lai pieteiktu un saņemtu valsts, valsts iestādes vai lidostas operatoru noteikto nodokļu atlīdzinājumu, Jums jāvēršas Biļetes iegādes vietā un jāuzrāda apmaksas kvīts, kas apliecina Biļetes iegādi. Detalizētāka informācija pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Izmaiņas ceļojumā”.

5. punkts. Biļetes

5.1. Vispārīgi nosacījumi

5.1.1. Biļete ir elektroniskā formā izdots dokuments, kam piešķirts unikāls numurs, kas sastāv no 13 (trīspadsmit) cipariem un kas satur informāciju par Jūsu izvēlēto lidojumu vai lidojumiem, to izmantošanas secību un citus noteikumus.

5.1.2. Biļete ir pierādījums Gaisa pārvadāšanas līguma esamībai starp Mums un Biļetē norādīto Pasažieri. Mēs nodrošinām tikai Biļetē norādītā Pasažiera pārvadāšanu, un tādēļ Pasažierim pēc Mūsu pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

5.1.3. Mēs piedāvājam vairāku veidu Biļetes. Detalizētāks Biļešu veidu apraksts pieejams Mūsu interneta vietnes sadaļā “Biļešu veidi”.

5.1.4. Noteikta veida Biļetes, kā arī Biļetes, kas tiek pārdotas akcijas vai īpašā piedāvājuma laikā par speciālām cenām, var būt daļēji un/vai pilnībā nemaināmas un/vai nenododamas, ņemot vērā to informāciju, kas norādīta speciālajos noteikumos. Veicot Biļešu rezervāciju, Jums ir pienākums iepazīties ar Biļešu veidu noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā Jūs varat iegādāties atbilstošu apdrošināšanu, kas sedz ar ceļojuma izmaiņām saistītos riskus.

5.2. Biļetes derīguma termiņš

5.2.1. Pilnībā neizmantota Biļete, kurā nav veiktas izmaiņas, ir derīga vienu gadu no Biļetes izdošanas datuma. Ja Biļete ir daļēji izmantota, tā ir derīga vienu gadu no tajā norādītā pirmā lidojuma datuma.

5.2.2. Ja Biļetes maiņas rezultātā tiek izdota jauna Biļete ar jaunu biļetes numuru, saglabājot oriģinālo servisa klasi (ekonomisko vai biznesa klasi), šai Biļetei saglabāsies oriģinālās Biļetes derīguma termiņš.

5.3. Biļetes izmaiņas Pasažiera nāves gadījumā

Ja iestājas Pasažiera nāve vai kāda Pasažiera tuvākā ģimenes locekļa nāve, Mēs ievērojam tālāk norādīto procedūru.

5.3.1. Pirms ceļojuma uzsākšanas

Ja Pasažiera nāve vai kāda Pasažiera tuvākā ģimenes locekļa nāve ir iestājusies pirms izlidošanas no ceļojuma uzsākšanas vietas, Mēs piedāvājam saņemt pilnu par Biļeti un visiem tajā ietvertajiem lidojumiem samaksātās summas atlīdzinājumu visiem mirušā Pasažiera vai kāda Pasažiera mirušā tuvākā ģimenes locekļa tuvākajiem ģimenes locekļiem, kuriem ir kopīga rezervācija.

5.3.2. Pēc ceļojuma uzsākšanas

5.3.2.1. Ja Pasažiera nāve iestājusies pēc kāda no ceļojumā ietverto lidojumu uzsākšanas, Mēs piedāvājam saņemt pilnu par Biļeti un visiem tajā ietvertajiem vēl neizmantotajiem lidojumiem un papildu pakalpojumiem samaksātās summas atlīdzinājumu visiem Pasažieriem, kuriem ir kopīga rezervācija.

5.3.2.2. Ja iestājusies Pasažiera nāve, tad pārējie Pasažieri, kuriem ar mirušo Pasažieri bija kopīga rezervācija, tajā skaitā Pasažieri, kas ceļo grupā, ir tiesīgi izbeigt ceļojumu, saņemot pilnu par Biļeti un visiem tajā ietvertajiem vēl neizmantotajiem lidojumiem samaksātās summas atlīdzinājumu, vai pārtraukt ceļojumu, pārceļot vēl neizmantoto lidojumu datumus uz agrāku vai vēlāku laiku. Ja Pasažieri izvēlas ceļojumu pārtraukt, pārceļot vēl neizmantotos lidojumus uz vēlāku laiku, tad jaunā lidojuma datumu var pārcelt uz tādu laiku, kāds nepieciešams visu ar Pasažiera nāvi saistīto formalitāšu, tajā skaitā reliģiska rakstura paražu, nokārtošanai, taču ne vēlāk kā četrdesmit piecas (45) dienas no ceļojuma pārtraukšanas brīža.

5.3.2.3. Ja iestājusies kāda Pasažiera tuvākā ģimenes locekļa nāve, tad attiecīgais Pasažieris ir tiesīgs izbeigt ceļojumu, saņemot pilnu par Biļeti un visiem tajā ietvertajiem vēl neizmantotajiem lidojumiem samaksātās summas atlīdzinājumu, vai pārtraukt ceļojumu, atgriežoties Biļetē norādītajā ceļojuma sākuma punktā. Ja Pasažieris izvēlas ceļojumu pārtraukt un atgriezties ceļojuma sākuma punktā, tad atgriešanās lidojumu Mēs centīsimies noorganizēt pēc iespējas agrākā laikā vai nekavējoties pēc laika, kāds Pasažierim nepieciešams ceļojuma pārtraukšanas vietā visu ar ģimenes locekļa nāvi saistīto formalitāšu, tajā skaitā reliģiska rakstura paražu, nokārtošanai, taču ne vēlāk kā četrdesmit piecas (45) dienas no ceļojuma pārtraukšanas brīža. Pasažieris ir tiesīgs izvēlēties pārtraukt ceļojumu un atgriezties Biļetē norādītajā ceļojuma sākuma punktā, ja Pasažiera ceļojumā ir vēl neizmantots Kupons, un šādā gadījumā Pasažieri pārvadā atbilstoši Biļetes veidam, kas norādīts neizmantotajā Kuponā.

5.3.3. Lai izmantotu jebkuras no 5.3. sadaļā minētajām tiesībām, Jums ir Mums jāuzrāda mirušās personas miršanas apliecība un Jūsu radniecību ar mirušo personu apliecinošs dokuments. Nepieciešamības gadījumā, ja lidojuma izmaiņu veikšanas brīdī Jūs nevarat Mums uzrādīt mirušās personas miršanas apliecību, Mums ir tiesības prasīt Jums veikt samaksu par lidojuma izmaiņām un/vai jaunu Biļeti, taču pēc miršanas apliecības uzrādīšanas Mēs nodrošināsim pilnas par Biļeti vai lidojuma izmaiņām samaksātās summas atlīdzinājumu.

5.3.4. Par Pasažiera tuvāko ģimenes locekli Mēs uzskatām tās personas, kas norādītas IATA 735c rezolūcijā.

5.4. Biļetē iekļauto Kuponu secība un izmantošana

5.4.1. Jūsu iegādātā Biļete ir derīga pārvadājumam tikai Biļetē norādītajā maršrutā – no izlidošanas vietas caur paredzētajām Apstāšanās vietām līdz galapunktam. Visi Biļetes Kuponi ir jāizmanto pilnībā un Biļetē norādītajā secībā. Ja Biļetē norādītā Kuponu secība netiek ievērota, tad Biļete var tikt atzīta par nederīgu.

5.4.2. Ja Biļetē norādītā Kuponu izlietošanas secība vai citi nosacījumi to izmantošanai netiek ievēroti, piemēram, Jūs neierodaties uz kādu no Biļetē norādītajiem lidojumiem, Mēs vai lidojumu apkalpojošais Pārvadātājs ir tiesīgs atcelt kādu vai visus no Jūsu Biļetē iekļautajiem, bet vēl neizmantotajiem lidojumiem, tajā skaitā Jūsu atpakaļceļa lidojumu.

5.4.3. Ja Jūs vēlaties veikt izmaiņas lidojumos un to atļauj Jūsu Biļetes Tarifs, Jums ir jāsazinās ar Mums iepriekš. Mēs aprēķināsim maksu par Jūsu izvēlētajām lidojumu izmaiņām, un Jūs varēsiet izvēlēties, vai piekrist Mūsu piedāvātajām izmaiņām un to nosacījumiem vai palikt pie sākotnējā Biļetē norādītā pārvadājuma.

5.4.4. Katrs Jūsu Biļetes lidojuma Kupons tiek pieņemts pārvadāšanai attiecīgajā servisa klasē tajā datumā un tajā reisā, kurā ir rezervēta vieta.

6. punkts. Reģistrācija lidojumam, bagāžas nodošana un iekāpšana

6.1. Jums ir jāreģistrējas lidojumam un jāveic Bagāžas reģistrācija līdz attiecīgā Reģistrācijas termiņa beigām. Ar reģistrācijas veikšanu Mēs saprotam, ka Jūs savam lidojumam esat saņēmis Iekāpšanas karti un/vai Bagāžas identifikācijas birku.

6.2. Ņemot vērā Jūsu izlidošanas vietu, Mēs piedāvājam vairākus veidus, kā reģistrēties lidojumam, kas norādīti Mūsu interneta vietnes sadaļā “Reģistrēties lidojumam”. Ja Jūs izvēlaties izmantot kādu citu iespēju, nevis reģistrāciju lidostā, un vēlaties pārvadāt arī Reģistrēto bagāžu, Jums ir jāveic Reģistrētās bagāžas nodošana lidostas Bagāžas nodošanas punktā.

6.3. Reģistrācijas termiņi katrā lidostā atšķiras, tāpēc  Jums ir jāiepazīstas ar tiem un tie jāievēro. Bagāžas nodošanas punkta darba laiks sakrīt ar reģistrācijas laika beigām. Reģistrācijas termiņus Mūsu izpildītajiem lidojumiem Jūs varat atrast Mūsu interneta vietnes sadaļā “Reģistrācijas beigu termiņi” un “Reģistrēšanās lidojumam lidostā” vai uzzināt, sazinoties ar Mums vai Autorizētajiem aģentiem. Ja Jūsu ceļojums sastāv no vairākiem lidojumiem, Jums ir jāiepazīstas un jāievēro katram lidojumam noteiktais Reģistrācijas termiņš, kas var būt atšķirīgs.

6.4. Reģistrējoties lidostā, var tikt piemērota maksa par šo pakalpojumu. Detalizētāka informācija pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Maksa par reģistrēšanos lidostā”.

6.5. Ja Jūs neesat  veicis visas reģistrācijas formalitātes līdz Reģistrācijas termiņa beigām, tad Mēs varam atcelt Jūsu rezervāciju un atteikt pārvadāšanu.

6.6. Jums ir jāierodas noteiktā iekāpšanas vietā noteiktā laikā, kuru, reģistrējoties lidojumam, esam norādījuši Mēs vai Autorizētie aģenti, taču ne vēlāk kā norādīts uz Jūsu iekāpšanas kartes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka iekāpšanas vieta un iekāpšanai paredzētais laiks var mainīties un Jūsu pienākums ir sekot līdzi lidostas norādītajai aktuālajai informācijai. Ja Jūs neierodaties iekāpšanas vietā vai ierodaties vēlāk nekā norādīts uz Jūsu Iekāpšanas kartes vai atbilstoši lidostā norādītajai informācijai, Mēs varam atcelt Jūsu rezervāciju vai atteikt Jums pārvadāšanu.

6.7. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai izmaksām, kas Jums radušās šajā punktā minēto noteikumu neievērošanas dēļ, ja vien tas nav noticis Mūsu vainas dēļ.

7. punkts. Pārvadāšanas atteikums

7.1. Mēs esam tiesīgi atteikt Jūsu un Jūsu Bagāžas pārvadāšanu, ja ir noticis vai arī Mums ir pamats uzskatīt, ka varētu notikt, viens vai vairāki no tālāk minētajiem gadījumiem:

7.1.1. ja Pasažieris uzvedies neatbilstoši vispārpieņemtajām uzvedības normām vai Noteikumiem iepriekšējā ceļojuma laikā, un Mums ir pamats uzskatīt, ka šāda rīcība varētu atkārtoties. Šādā gadījumā Pasažierim ir tiesības saņemt pilnas Biļetes cenas atlīdzinājumu;

7.1.2. ja Pasažieris nav ieradies noteiktā iekāpšanas vietā noteiktā laikā, ko, reģistrējoties lidojumam, esam norādījuši Mēs vai Autorizētie aģenti vai kas norādīts uz Jūsu Iekāpšanas kartes vai lidostā pieejamos informācijas avotos;

7.1.3. ja atteikt Pasažiera un Pasažiera Bagāžas pārvadāšanu nepieciešams, lai nodrošinātu normatīvajos aktos, noteikumus un/vai rīkojumos un/vai valsts institūciju pieņemtajos lēmumos vai vadlīnijās, kā arī Noteikumos un citos Mūsu speciālajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu;

7.1.4. ja Pasažiera vai Pasažiera Bagāžas pārvadāšana var apdraudēt citu Pasažieru un/vai apkalpes drošību, veselību un/vai var būtiski ietekmēt to ērtības, kā arī, ja tā var bojāt Mūsu vai jebkuras trešās personas īpašumu;

7.1.5. ja Pasažieris lieto aizskarošus vārdus, izturas aizskaroši, apvainojoši vai traucē kārtību, vai draud Mūsu virszemes apkalpošanas aģentiem, gaisa kuģa apkalpes locekļiem vai citiem pasažieriem, kā arī traucē virszemes apkalpošanas aģentiem un gaisa kuģa apkalpes locekļiem veikt viņu pienākumus vai traucē sabiedrisko kārtību;

7.1.6. ja Pasažiera garīgās vai fiziskās veselības stāvoklis, tajā skaitā alkohola vai narkotiku ietekme, rada draudus Pasažierim, citiem pasažieriem, apkalpei vai Mūsu, vai trešās personas īpašumam;

7.1.7. ja Pasažieris atsakās veikt drošības pārbaudi lidostā vai veic neatļautas darbības reģistrācijas vai iekāpšanas procesa laikā vai atrodoties gaisa kuģa salonā;

7.1.8. ja Pasažieris nav samaksājis Mūsu vai Autorizēto aģentu noteikto pilnu maksu par Biļeti, ieskaitot nodokļus, nodevas vai komisijas, vai arī maksu par Pasažiera izvēlētajiem papildus pakalpojumiem;

7.1.9. ja, reģistrējoties lidojumam un/vai iekāpšanas procesa laikā, Pasažieris neuzrāda lidojumam derīgu Biļeti;

7.1.10. kādas no tālāk norādītajām Pasažiera ceļošanas dokumentu neatbilstības dēļ:

7.1.10.1. Pasažierim nav vai Pasažieris, reģistrējoties lidojumam un/vai iekāpšanas procesa laikā, nevar uzrādīt tādus derīgus ceļošanas dokumentus, kādi nepieciešami ieceļošanai valstī, kas ir Pasažiera izvēlētais tranzīta punkts vai galamērķis;

7.1.10.2. Mums ir pamats uzskatīt, ka Pasažieris netiks ielaists valstī, kas ir Pasažiera izvēlētais tranzīta punkts vai galamērķis;

7.1.10.3. Pasažiera izvēlētās ieceļošanas valsts vai tranzītvalsts imigrācijas iestāde ir sniegusi Mums rakstveida vai mutvārdu informāciju, ka tā ir pieņēmusi vai var pieņemt lēmumu liegt Pasažierim ieceļošanu attiecīgajā valstī, pat ja Pasažierim ir vai šķietami ir derīgi ceļošanas dokumenti;

7.1.11. reģistrācijas vai iekāpšanas procesa laikā Pasažieris uzrāda Biļeti, kas ir iegūta nelikumīgi, ir viltojums vai arī, ja Mums ir vai var būt pamatotas aizdomas par iepriekš minēto, kā arī tad, ja Pasažieris nevar pierādīt, ka ir Biļetē minētais Pasažieris;

7.1.12. Pasažieris neievēro Noteikumos un/vai Biļešu iegādes brīdī minētās prasības attiecībā uz Kuponu secību un izmantošanu;

7.1.13. Pasažieris neievēro Mūsu drošības noteikumus, tajā skaitā un ne tikai par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu lietošanas un elektronisko ierīču izmantošanas ierobežojumiem, kas noteikti Noteikumu 11. punktā.

7.2. Ja Pasažierim ir atteikta pārvadāšana tāda iemesla dēļ, kas minēts kādā šo Noteikumu 7.1.2. – 7.1.13. punktā, tad Mums ir tiesības atteikt samaksātās Biļetes cenas atlīdzinājumu un/vai citu radušos izdevumu un/vai zaudējumu atlīdzinājumu.

7.3. Jebkurā no šo Noteikumu 7.1. punktā minētajiem gadījumiem Pasažierim ir pienākums segt visas izmaksas un/vai zaudējumus, kas radušies Pasažiera uzvedības dēļ, kā rezultātā Pasažierim atteikta pārvadāšana.

7.4. Ja Mēs esam Pasažierim izdevuši Biļeti cita Pārvadātāja vārdā un uzdevumā (piemēram, saskaņā ar Interline, Codeshare vai čartera līgumiem), tad gadījumā, ja Pārvadātājs, kas izpilda lidojumu, kādu iemeslu dēļ ir atteicis Pasažiera pārvadāšanu, Mēs neesam atbildīgi par šādu Pārvadātāja rīcību.

8. punkts. Noteikumi atsevišķām pasažieru grupām

8.1. Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšana

8.1.1. Pēc iepriekšējas vienošanās Mēs pieņemam pārvadāšanai Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šādu Pasažieru pienākums ir Biļetes iegādes procesā vai savlaicīgi, taču ne vēlāk kā 48 stundas pirms plānotā lidojuma, informēt Mūs par spējām saņemt atbilstošu pakalpojumu un īpašas palīdzības nepieciešamību, izmantojot Mūsu interneta vietnes sadaļā “Kontakti” norādīto informāciju. Ja iepriekšējas informēšanas pienākums nav izpildīts, Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšana var tikt atteikta.

8.1.2. Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas izmanto Mūsu pakalpojumus, Mēs apņemamies sniegt pakalpojumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ceļojot ar gaisa transportu. Šiem Pasažieriem, kuri Biļetes iegādes procesā vai savlaicīgi pirms plānotā lidojuma Mūs ir informējuši par īpašas palīdzības nepieciešamību un kuru pārvadāšanu Mēs esam apstiprinājuši, Mēs apņemamies neatteikt pārvadāšanu, pamatojoties tikai uz viņu īpašajām vajadzībām. Pasažieris atbildīgs par rezervācijas laikā Mums sniegtās informācijas, tajā skaitā un ne tikai par sava veselības stāvokļa, nepieciešamās palīdzības, ratiņkrēsla specifikācijas (izmēra, svara, baterijas veida utt.), patiesumu. Ja Mēs pirms lidojuma konstatējam, ka rezervācijas laikā ir sniegta nepatiesa iepriekšminētā informācija, Mēs varam atteikt Pasažiera pārvadāšanu. Sīkāka informācija par Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu ir pieejama šo noteikumu tālākajos punktos, kā arī Mūsu interneta vietnes sadaļā “Pasažieri ar īpašām vajadzībām” .

8.1.3. Mēs apstiprinām Pasažiera ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu tikai pēc vienošanās par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu  pārvadāšanu. Ja Jūs nebūsiet mūs informējis par speciālas palīdzības nepieciešamību šo noteikumu 8.1.1. punktā paredzētajā kārtībā, Mēs tomēr centīsimies nodrošināt Jūsu pārvadāšanu. Iepriekš minētais nekādā veidā neierobežo Mūsu tiesības atteikt Jūsu pārvadāšanu saskaņā ar šo noteikumu 8.1.1. un 8.1.2. punktu.

8.1.4. Ja Jūs esat Pasažieris ar  ierobežotām pārvietošanās spējām, Mēs varam pieprasīt Jums ceļot kopā ar pavadoni gadījumā, ja, mūsuprāt, tas nepieciešams drošības apsvērumu dēļ vai arī Jūs nevarat patstāvīgi veikt evakuāciju no gaisa kuģa, vai arī neesat spējīgs uztvert drošības instrukcijas.

8.1.5. Ja esat Pasažieris ar  ierobežotām pārvietošanās spējām, Mēs esam tiesīgi Jums pieprasīt ierasties lidostā pietiekami savlaicīgi, lai būtu iespējams nokārtot visas formalitātes.

8.1.6. Pirms lidojuma veikšanas Jums ir jābūt pārliecinātam, ka Jūsu veselības stāvoklis ir atbilstošs tam un pieļauj, ka Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus. Ja Jums ir zināms vai Jums ir pamats jebkādām aizdomām, ka Jūsu veselības stāvoklis nav atbilstošs lidojuma veikšanai un Mūsu pakalpojumu izmantošanai vai arī ka Jūsu veselības stāvoklis varētu pasliktināties Mūsu pakalpojumu izmantošanas un normālas gaisa kuģa darbības laikā, piemēram, tādēļ un ne tikai ka lidojuma laikā Jums ir vai var būt  nepieciešama īpaša medicīniskā aprūpe, kas nav vai var nebūt pieejama pirms lidojuma beigām, Jums nevajag izmantot Mūsu piedāvātos pakalpojumus un veikt lidojumu. Ja Jums pastāv vai rodas jebkādas šaubas par Jūsu veselības stāvokļa atbilstību Mūsu pakalpojumu saņemšanai un lidojuma veikšanai, Jums ir pienākums konsultēties ar ārstu pirms lidojuma veikšanas. Ja Jums ir konstatēti veselības stāvokļa sarežģījumi, tomēr saskaņā ar ārsta oficiālu atzinumu Jums ir atļauts veikt lidojumu ar nosacījumu, ka tiek ievērota noteikta piesardzība, tajā skaitā un ne tikai noteiktu zāļu lietošana, Jums ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu minēto nosacījumu ievērošanu pirms/pēc lidojuma vai tā laikā.

8.1.7. Izsakot piekrišanu šiem noteikumiem, Jums ir saistoši arī Mūsu interneta vietnes sadaļā "Pasažieri ar īpašām vajadzībām” publicētie noteikumi.  

8.2. Bērni un Zīdaiņi

8.2.1. Zīdainis drīkst ceļot tikai pieaugušā pavadībā, un pieaugušajam jābūt vismaz 16 gadus vecam, lai pavadītu Zīdaini. Viens pieaugušais var ceļot kopā tikai ar vienu Zīdaini. Pērkot Zīdaiņa Biļeti, jārēķinās ar to, ka Zīdainim nebūs atsevišķas sēdvietas.

8.2.2. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, drīkst ceļot tikai pieaugušā, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, pavadībā vai arī izmantojot pakalpojumu "Bērns bez pavadoņa", ja bērns ir sasniedzis 5 gadu vecumu. Tiešsaistē iespējams iegādāties Biļeti tikai bērnam, kas ceļo kopā ar pavadoni.

8.2.3. Izsakot piekrišanu Noteikumiem, Jums ir saistoši arī pakalpojuma “Bērns bez pavadoņa” noteikumi.

8.3. Ceļošana grūtniecības laikā

Ja ceļojat grūtniecības laikā, lūdzu, konsultējieties ar ārstu pirms Biļetes iegādes. Lai rūpētos par Jūsu un gaidāmā mazuļa drošību un veselību, airBaltic lidojumos spēkā ir īpaši noteikumi, kas pieejami Mūsu interneta vietnes sadaļā “Ceļošana grūtniecības laikā”.

9. punkts. Bagāža

Mēs pārvadājam arī Jūsu personīgās mantas, Nereģistrēto jeb rokas bagāžu, Reģistrēto bagāžu un citu speciālo bagāžu vai dzīvniekus, ja Jūs esat izvēlējies lidot, izmantojot Mūsu pakalpojumus, kā arī ja Jūs ievērojat šajos Noteikumos un normatīvajos aktos paredzēto.

9.1. Personīgās mantas un Nereģistrētā bagāža

9.1.1. Mēs esam paredzējuši pieļaujamo Nereģistrētās jeb rokas bagāžas vienību skaitu, izmērus un svaru, kas ir atkarīgs no Jūsu iegādātās Biļetes veida un ko Mēs pārvadājam bez papildu samaksas. Detalizētāka informācija ir pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Rokas bagāža”. Šie noteikumi var atšķirties, ja lidojumu izpilda cits Pārvadātājs. Detalizētāka informācija ir pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Bagāža lidojumiem, kurus neveic airBaltic”.

9.1.2. Papildus Nereģistrētajai bagāžai Jūs gaisa kuģa salonā drīkstat ienest, piemēram, šādas neliela izmēra personīgās mantas: rokassomu, klēpjdatoru vai fotoaparātu, kas var būt ievietots tam attiecīgi piemērotā somā, beznodokļu zonā iegādātās mantas, kas ievietotas izsniegtajā iepirkumu maisiņā, lietussargu.

9.1.3 Nereģistrētajai bagāžai un personīgajām mantām ir jāatbilst Mūsu noteiktajam Nereģistrētās bagāžas svaram un izmēram, lai to novietotu zem Jums priekšā esošā krēsla vai slēgtajā Bagāžas nodalījumā virs sēdvietām. Ja Jūsu Nereģistrēto bagāžu un/vai personīgās mantas nav iespējams novietot tam paredzētajās vietās vai arī to svars un/vai izmērs pārsniedz atļauto, vai arī, ja kāda iemesla dēļ, pēc Mūsu ieskatiem, tās nav uzskatāmas par drošām un/vai piemērotām pārvadāšanai gaisa kuģa salonā, tad Mēs esam tiesīgi noteikt, ka Jūsu Nereģistrētā bagāža ir jāpārvadā kā Reģistrētā bagāža, un prasīt samaksu par Reģistrētās bagāžas pārvadāšanu.

9.2. Reģistrētā bagāža

9.2.1. Mēs nodrošinām Jūsu Reģistrētās bagāžas pārvadāšanu par papildu samaksu vai bez tās, ņemot vērā Jūsu iegādātās Biļetes veidu. Saskaņā ar Jūsu iegādātās Biļetes veidu Jūs drīkstat pārvadāt noteiktu Reģistrētās bagāžas vienību skaitu, ievērojot vienas Reģistrētās bagāžas vienības maksimālo svaru, kā arī izmēra ierobežojumus. Detalizētāka informācija par Reģistrētās bagāžas pārvadāšanu un iespējamo papildu maksu ir pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Reģistrētā bagāža”.

9.2.2. Pieņemot un reģistrējot Jūsu Reģistrēto bagāžu, Mēs vai Autorizētie aģenti izsniedz Bagāžas identifikācijas birku par katru Reģistrētās bagāžas vienību, uz kuras noradīts Jūsu vārds un cita informācija par Jūsu lidojumu.

9.2.3. Jūsu Reģistrēto bagāžu pārvadā ar to pašu gaisa kuģi, ar ko ceļojat Jūs, ja vien drošības vai operatīvu apsvērumu dēļ Mēs nepieņemam lēmumu pārvadāt to citā reisā. Ja Jūsu Reģistrēto bagāžu pārvadā citā reisā, saskaņā ar atsevišķās valstīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Jums var tikt pieprasīts piedalīties muitas pārbaudē un/vai samaksāt muitas nodevas.

9.2.4. Reģistrētās bagāžas saņemšana un piegāde:

9.2.4.1. ievērojot 9.2.3. punktu, Jums ir jāsaņem sava Reģistrētā bagāža galapunktā vai Apstāšanās vietā tiklīdz tas ir iespējams. Ja Jūsu Reģistrētā bagāža netiek izņemta trīs (3) mēnešu laikā no brīža, kad to ir bijis iespējams saņemt, mēs varam to iznīcināt, neuzņemoties par to nekādu atbildību;

9.2.4.2. tikai Bagāžas identifikācijas birkas uzrādītājam un/vai personai, kuru Jūs rakstiski un/vai mutiski esat norādījis kā kontaktpersonu, ir tiesības saņemt Jūsu Reģistrēto bagāžu;

9.2.4.3. ja ir nokritusi Bagāžas identifikācijas birka un/vai nevar identificēt Bagāžu pēc Bagāžas identifikācijas birkas, Mēs piegādājam un izsniedzam Jūsu Reģistrēto bagāžu minētajai personai tikai tādā gadījumā, ja Tā varēs pierādīt savas tiesības uz šo Bagāžu.

9.2.5. Ja Jūs Reģistrētajā bagāžā esat ievietojis trauslus, plīstošus priekšmetus, piemēram, brilles, stikla pudeles (tajā skaitā alkohola vai smaržu pudeli), traukus, pārtikas produktus, vielas, kas bojājas, vai lietas, kam ir īpaša vērtība, piemēram, naudu, atslēgas, medikamentus, mākslas vai reliģiskus priekšmetus, vērtspapīrus vai citas vērtslietas, darījumu dokumentus  vai paraugus, pases un citus personu apliecinošus dokumentus, dārglietas, dārgmetālus, pulksteņus, mūzikas instrumentus,  datorus, fotoaparātus, videokameras, mobilos telefonus vai citas elektroniskās/elektriskās ierīces un to aksesuārus vai 9.5.1. punktā minētos priekšmetus, Mēs neuzņemamies atbildību par to nozaudēšanu un/vai sabojāšanu un/vai citiem zaudējumiem.

9.3. Speciālā bagāža

9.3.1. Mēs nodrošinām arī sporta inventāra, bērnu ratiņu, ratiņkrēsla un cita veida speciālās bagāžas pārvadāšanu, ja Jūs esat ievērojis attiecīgajam Bagāžas veidam paredzētos maksimālā izmēra, svara un vienību skaita vai citus ierobežojumus. Ņemot vērā Jūsu iegādātās Biļetes veidu, Jums par speciālās bagāžas pārvadāšanu var būt jāmaksā papildu maksa. Detalizētāki speciālās bagāžas pārvadāšanas noteikumi ir pieejami Mūsu interneta vietnes sadaļā “Bagāža” .

9.3.2. Par speciālās bagāžas pārvadāšanu Jums Mūs ir vienmēr iepriekš jāinformē.

9.3.3. Priekšmetus, kas nav piemēroti pārvadāšanai kravas nodalījumā (piemēram, trauslus mūzikas instrumentus) un kas neatbilst 9.1.3. punktā minētajām prasībām, mēs pieņemam pārvadāšanai gaisa kuģa salonā tikai tādā gadījumā, ja Jūs Mūs esat iepriekš brīdinājis un Mēs esam devuši tam atļauju. Par šo pakalpojumu Mēs varam pieprasīt papildu maksu. Detalizētāka informācija pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Bagāža”.

9.3.4. Medībām vai sportam paredzētie šaujamieroči un munīcija ir jāpārvadā kā speciālā bagāža, tos nav atļauts pārvadāt gaisa kuģa salonā, un Jums obligāti jāsaņem Mūsu atļauja pirms reģistrācijas lidojumam. Par šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanu var tikt piemērota apkalpošanas maksa, kuras apmēru Jūs varat noskaidrot, sazinoties ar Mums. Šaujamieročiem, kas tiek pārvadāti kā Reģistrētā bagāža, ir jābūt nepielādētiem un ar uzliktu drošības aizslēgu, un atbilstoši iepakotiem. Jums jābūt visiem dokumentiem, kas nepieciešami šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai, citādi to pārvadāšana var tikt atteikta. Šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanu nosaka 2012. gada 5. oktobra Komisijas regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (International Civil Aviation Organization - ICAO) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (International Air Transport Association - IATA) noteikumi atbilstoši 9.5.1.1. punktā minētajam. Mēs varam pēc saviem ieskatiem pieņemt kā speciālo bagāžu tādus ieročus kā antīkie šaujamieroči, zobeni, naži un tamlīdzīgi priekšmeti, par kuru pārvadāšanu Jūs esat saņēmis Mūsu rakstisku piekrišanu un atbildīgo iestāžu piekrišanu, taču tos nav atļauts ienest gaisa kuģa salonā bez īpašas Mūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas.

9.4. Dzīvnieki

9.4.1. Mēs nodrošinām dzīvnieku pārvadāšanu gan gaisa kuģa salonā kā Nereģistrēto bagāžu, gan gaisa kuģa kravas nodalījumā kā Reģistrēto bagāžu atkarībā no dzīvnieka izmēra un svara. Detalizētāka informācija ir pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Dzīvnieku pārvadāšana”.

9.4.2. Ja Jūs vēlaties pārvadāt dzīvniekus, Jums ir jānodrošina, ka dzīvnieki, piemēram, suņi, kaķi, mājputni vai citi mājdzīvnieki, tiek ievietoti atbilstošos un pārvadājumam piemērotos krātiņos un tiem ir derīgas veselības un vakcinācijas apliecības, ievešanas atļaujas un citi dokumenti, ko pieprasa valstis, kur tie tiek ievesti vai caur ko tie tiek pārvadāti tranzītā. Pretējā gadījumā tie netiks pieņemti pārvadāšanai.

9.4.3. Ja dzīvnieku pārvadā kā speciālo bagāžu kopā ar krātiņu un barību, to neiekļauj bez maksas pārvadājamās Bagāžas apjomā, bet uzskata par speciālo bagāžu, par ko ir jāveic atsevišķs maksājums.

9.4.4. Saskaņā ar Mūsu Noteikumiem suņus–pavadoņus, kas pavada pasažierus ar ierobežotām pārvietošanās spējām,  kopā ar krātiņiem un barību pārvadā bez maksas papildus Biļetes cenā iekļautajai Bagāžai.

9.4.5. Mēs neuzņemamies atbildību par dzīvnieka, ko mēs esam piekrituši pārvadāt, savainošanu, pazušanu, nozaudēšanu, saslimšanu vai nāvi, ja vien tas nav noticis Mūsu rupjas neuzmanības vai vainas dēļ.

9.4.6. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja kādam no dzīvniekiem nav noformētas nepieciešamās izvešanas un ievešanas atļaujas, veselības un citi dokumenti, kas nepieciešami dzīvnieka ievešanai valstī vai izvešanai caur kādu valsti vai teritoriju. Personai, kura ved šo dzīvnieku, ir jāatlīdzina Mums augstākminētā iemesla dēļ piemērotās soda naudas, radušās izmaksas vai zaudējumi.

9.5. Priekšmeti, ko nav atļauts pārvadāt kā bagāžu

9.5.1. Ne Nereģistrētajā, ne Reģistrētajā bagāžā nav atļauts pārvadāt priekšmetus, kas norādīti 2015. gada 5. novembra Komisijas īstenošanas Regulā (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā un Mūsu interneta vietnes sadaļā “Bagāžas ierobežojumi”, tajā skaitā:

9.5.1.1. tādus priekšmetus, kas varētu apdraudēt gaisa kuģi, personas vai īpašumu, kas atrodas tajā, un kas uzskaitīti Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskajos noteikumos bīstamo preču drošai pārvadāšanai gaisa satiksmē, Starptautiskās gaisa transporta asociācijas noteikumos par bīstamu preču pārvadāšanu un Mūsu interneta vietnes sadaļā “Bagāžas ierobežojumi” (plašāka informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma);

9.5.1.2. tādus priekšmetus, kā pārvadāšanu aizliedz spēkā esošie normatīvie akti, noteikumi un tās valsts, no kuras vai uz kuru tiek veikts lidojums, institūciju izdotie rīkojumi;

9.5.1.3. dzīvniekus, izņemot šo Noteikumu 9.4. punktā minētos gadījumus;

9.5.1.4. priekšmetus, ko Mēs pamatoti uzskatām par nepiemērotiem pārvadāšanai to bīstamības, nedrošuma, svara, izmēra, formas vai īpašību dēļ vai kas ir trausli vai gaistoši un kā pārvadāšanai jāņem vērā izmantotā gaisa kuģa tips. Informācija par priekšmetiem, kas netiek pieņemti pārvadāšanai, ir pieejama pēc pieprasījuma;

9.5.1.5 šaujamieročus un munīciju, kas nav paredzēta medībām vai sportam, izņemot 9.3.4. punktā paredzētajos gadījumos.

9.6. Tiesības pārmeklēt

9.6.1. Drošības apsvērumu dēļ Mēs varam lūgt Jums atļauju Jūs pārmeklēt un pārbaudīt ar drošības iekārtām un pārmeklēt, skenēt vai ar rentgena iekārtām pārbaudīt visu Jūsu Bagāžu. Minētās darbības savā kompetencē var veikt arī lidostas drošības dienesta darbinieki vai citas kompetentās personas. Ja ar Jums nav iespējams sazināties, Jūsu Bagāžu var pārmeklēt bez Jūsu klātbūtnes, lai pārliecinātos, ka Jūsu Bagāžā nav kāds no priekšmetiem, ko saskaņā ar Noteikumiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav atļauts pārvadāt, vai kāds no priekšmetiem, kā pārvadāšanu Jūs neesat ar Mums iepriekš saskaņojis, lai gan šajos Noteikumos vai normatīvajos aktos ir paredzēts tāds Jūsu pienākums.

9.6.2. Ja Jūs nevēlaties izpildīt šo lūgumu, Mēs varam atteikties pārvadāt Jūs un/vai Jūsu Bagāžu. Gadījumā, ja šāda pārmeklēšana vai skenēšana nodara kaitējumu Jums vai rentgena pārbaude vai skenēšana rada bojājumus Jūsu Bagāžai, Mēs neesam atbildīgi par šādu nodarījumu, ja vien tas nav noticis Mūsu vainas vai rupjas neuzmanības dēļ. Ja minēto pārbaužu dēļ vai tādēļ, ka esat atteicies veikt kādu no minētajām pārbaudēm, Jūs esat nokavējis lidojumu, Mēs neesam atbildīgi par šādā gadījumā radītajiem zaudējumiem.

9.7. Tiesības atteikt bagāžas pārvadāšanu

9.7.1. Mēs varam atteikties pārvadāt kā Bagāžu jebkuru priekšmetu, ko pamatoti uzskatām par nepiemērotu pārvadāšanai tā izmēra, formas, svara, satura, pazīmju, drošības vai operatīvas darbības, vai citu Pasažieru ērtības dēļ.

9.7.2. Mēs varam atteikties pieņemt Bagāžu pārvadāšanai, ja tā nav ievietota atbilstošos konteineros.

9.7.3. Mēs varam atteikties pārvadāt jebkuru Nereģistrēto bagāžu, kas pārsniedz izmēra, svara un/vai skaita ierobežojumus un/vai neatbilst Bagāžas pārvadāšanas instrukcijām, kas norādītas Mūsu interneta vietnes sadaļā “Bagāža” vai neatbilst tai informācijai, ko Jūs par speciālās bagāžas parametriem un īpašībām Mums norādījāt.

9.7.4. Mēs varam atteikties pārvadāt jebkuru Jūsu Bagāžas vienību, ja Jūs esat atteicies veikt Noteikumos minētās drošības pārbaudes.

9.7.5. Mēs varam atteikties pieņemt pārvadāšanai un/vai pārvadāt Jūsu Bagāžu, ja Jūs neesat veicis pilnu samaksu par Bagāžas pārvadāšanu.

10. punkts. Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzināšana

Mēs varam atlīdzināt Biļetes vai tās daļas vērtību, ja Jūs pēc savas iniciatīvas esat iesniedzis Mums pieteikumu par Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzināšanu un ja tas ir atbilstoši Noteikumiem, vai ja Biļetes vai tās daļas vērtību nepieciešams atlīdzināt Mūsu veikto lidojuma izmaiņu vai citu no Jūsu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Zemāk minētie Noteikumi attiecas uz Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzināšanu pēc Jūsu iniciatīvas, savukārt pārējos gadījumos ir piemērojama Noteikumu 13. punkts un/vai Regulas noteikumi.

10.1. Atbilstoši spēkā esošajiem Biļešu veidu noteikumiem Mēs atlīdzinām Biļetes vai tās daļas vērtību.

10.2. Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzinājumu var pieprasīt un/vai saņemt tā pati persona, kuras vārds ir norādīts Biļetē, vai persona, kura ir veikusi Biļetes apmaksu, ja šī persona iesniedz Mums attiecīgo faktu apstiprinošu informāciju un Biļetē norādītās personas rakstisku piekrišanu, ja tas ir nepieciešams pēc Mūsu ieskatiem.

10.3. Biļetes vai tās daļas vērtību atlīdzina vienīgi tas Pārvadātājs, kas sākotnēji ir izdevis Biļeti, vai šī pārvadātāja Autorizētie aģenti.

10.4. Mēs  neatlīdzinām Biļetes vai tās daļas vērtību šādos gadījumos:

10.4.1. ja pieteikums par Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzināšanu ir iesniegts pēc Biļetes derīguma termiņa  beigām; vai

10.4.2. ja tas ir pretrunā ar Biļešu veidu noteikumiem; vai

10.4.3. ja Jūs neesat ievērojis Biļešu izmantošanas noteikumus un jo īpaši noteikumus par Kuponu izmantošanas secību;

10.4.4. ja Jūs neesat atcēlis rezervāciju pirms plānotā lidojuma.

10.5. Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzināšana notiek saskaņā ar tajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai rīkojumiem, kurā Biļete ir iegādāta un/vai kur Biļetes vai tās daļas vērtība tiek atlīdzināta. Ņemot vērā minēto, Biļetes vai tās daļas vērtība parasti tiek atlīdzināta  tādā pašā veidā un valūtā, kādā Biļete iegādāta, tomēr pēc Mūsu ieskatiem un/vai pēc savstarpējas vienošanās Biļetes vai tās daļas vērtība var tikt atlīdzināta citā veidā un/vai valūtā.

10.6. Atlīdzinot Biļetes vai tās daļas vērtību, summa, ko Mēs Jums atlīdzinām, var atšķirties no summas, kas ir tikusi samaksāta Biļetes vai tās daļas iegādes laikā, ņemot vērā valūtas kursu svārstības. Šādos gadījumos Mēs neuzņemamies atbildību par summu atšķirībām un Jums nav tiesību Mums prasīt atlīdzināt starpību.

10.7. Ja saskaņā ar Biļetes veida noteikumiem Biļetes vai tās daļas vērtības atlīdzināšana nav iespējama, tad gadījumā, ja Biļete vai tās daļa nav izmantota un ja nav pārkāpti Biļešu izmantošanas noteikumi, Mēs varam Jums atlīdzināt nodokļus, kas samaksāti par neizmantoto Biļeti vai tās daļu. Šādā gadījumā nodokļus atlīdzinām tikai tām Biļetēm, kam nav beidzies derīguma termiņš, un tikai tos nodokļus, kas Mums Biļetes vai tās daļas neizmantošanas gadījumā nav jāpārskaita tālāk valsts iestādēm.

11. punkts. Uzvedība gaisa kuģī

11.1. Ja Mums ir pamats uzskatīt, ka Jūsu uzvedība apdraud gaisa kuģi, kādu personu vai īpašumu, kas tajā atrodas, traucē apkalpei veikt tās pienākumus vai neatbilst apkalpes norādījumiem, tajā skaitā un  ne tikai norādījumiem par smēķēšanas, alkohola vai narkotiku lietošanas aizliegumu, kaitē vai rada neērtības, zaudējumus, traumas pārējiem Pasažieriem, īpašumam vai apkalpei, Mēs varam pēc saviem ieskatiem veikt nepieciešamās darbības, tajā skaitā ierobežot Jūsu pārvietošanos, lai novērstu šādu uzvedību. Jums jebkurā brīdī var atteikt pārvadāšanu gan konkrētajā, gan arī turpmākajos lidojumos, un pret Jums var celt prasību par radīto zaudējumu atlīdzināšanu vai izvirzīt apsūdzību par gaisa kuģī izdarītajiem pārkāpumiem.

11.2. Drošības apsvērumu dēļ Mēs varam aizliegt vai ierobežot elektronisko ierīču lietošanu gaisa kuģa salonā, tajā skaitā un ne tikai mobilos telefonus, portatīvos datorus, planšetes, elektroniskās spēles, pārraides ierīces, radio vadāmās rotaļlietas un rācijas. Dzirdes aparātu un elektronisko sirds stimulatoru lietošana ir atļauta. Ja Jūs izmantosiet mobilo tālruni vai citu ierīci signālu pārraides režīmā lidojuma laikā, Jums būs jāmaksā Mums soda nauda 100 EUR apmērā, un Jums var tikt atteikta pārvadāšana turpmākajos lidojumos.

11.3. Jūs nedrīkstat fotografēt vai filmēt Mūsu darbiniekus darba pienākumu izpildes laikā, kā arī izvietot iegūto materiālu sociālajos tīklos un citā publiskā vidē bez attiecīgo Mūsu darbinieku atļaujas un rakstiskas saskaņošanas ar airBaltic Korporatīvo komunikāciju daļu. Tāpat Jūs nedrīkstat fotografēt vai filmēt Mūsu darbiniekus lidmašīnas aprīkojuma ekspluatācijas laikā un iegūto materiālu izvietot sociālajos tīklos vai kādā citā publiskā vidē. Ikviena šādas informācijas publiskošana uzskatāma par apdraudējumu civilās aviācijas drošībai un var tikt pakļauta tiesiskam attiecību regulējumam atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja Jūs pārkāpjat šo punktu, Mums ir tiesības celt prasību tiesā pret Jums un Jums var tikt atteikta pārvadāšana turpmākajos lidojumos.

11.4. Mūsu valdījumā vai īpašumā esošajos gaisa kuģos ir aizliegts smēķēt, tajā skaitā elektroniskās cigaretes. Ja Jūs, atrodoties Mūsu gaisa kuģī, smēķējat, tad Jums ir jāmaksā Mums soda nauda 100 EUR apmērā un Jums var tikt atteikta pārvadāšana turpmākajos lidojumos.

11.5. Mūsu gaisa kuģos ir aizliegts lietot alkoholu, ja vien tas nav iegādāts no Mums lidojuma laikā, ko apliecina pirkuma čeks. Ja Jūs pārkāpjat šo noteikumu un lietojat sev vai citai personai piederošu alkoholu, kas nav iegādāts no Mums lidojuma laikā (turpmāk šajā punktā – alkohola aizliegta lietošana), Mums ir tiesības lūgt Jums pārtraukt alkohola aizliegtu lietošanu un, ja Jūs, neņemot vērā Mūsu aizrādījumu, turpināt lietot alkoholu, atņemt Jums attiecīgā alkohola iepakojumu uz lidojuma laiku, lai tādējādi atturētu Jūs no alkohola aizliegtas lietošanas. Pēc lidojuma beigām Jums ir tiesības saņemt atņemtā alkohola iepakojumu atpakaļ. Ja alkohola iepakojums ir tāds, ko nav iespējams aizvērt, nodrošinot alkohola neizlīšanu gaisa kuģa pacelšanās un nolaišanās brīdī, kā arī lidojuma laikā, tad Mums ir tiesības šādu alkoholu izliet, par to neuzņemoties atbildību un neatlīdzinot tādējādi radītos zaudējumus. Par alkohola aizliegtu lietošanu, atrodoties Mūsu gaisa kuģī, kas nav iegādāts no Mums, Jums ir jāmaksā Mums soda nauda 100 EUR apmērā un Jums var tikt atteikta pārvadāšana turpmākajos lidojumos.

11.6. Visa lidojuma laikā Mēs iesākam Jums atrasties savā sēdvietā un piesprādzēties ar drošības jostu, jo īpaši brīdī, kad zīme “Piesprādzēties ar drošības jostu” ir ieslēgta.

12. punkts. Papildu pakalpojumi

12.1. Ja Jūs kopā ar Biļeti vai pēc Biļetes iegādes iegādājaties arī kādu no Mūsu piedāvātajiem un/vai turpmāk norādītajiem papildu pakalpojumiem, Jums ir saistoši arī šo papildu pakalpojumu izmantošanas noteikumi:

12.2. Maksa par iegādātajiem papildu pakalpojumiem, tajā skaitā un ne tikai 12.1. punktā minētajiem, to neizmantošanas gadījumā un/vai Biļetes brīvprātīgas atcelšanas gadījumā netiek atlīdzināta, izņemot, ja Noteikumos norādīts pretēji.

12.3. Ja Mēs noslēdzam vienošanos ar kādu trešo personu par jebkuru citu pakalpojumu sniegšanu Jums, kas nav Pārvadājumi, un ja mēs Jums izsniedzam Biļeti vai ceļazīmi par šiem pakalpojumiem, piemēram, viesnīcu rezervēšanas un/vai automašīnu nomas, un ja šie pakalpojumi nav daļa no kompleksā tūrisma pakalpojuma, tad Mēs rīkojamies vienīgi kā Jūsu aģents. Šādā gadījumā ir spēkā pakalpojuma sniedzēja – trešās personas – noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par šo pakalpojumu sniegšanu, par pieļauto bezdarbību vai veiktajām neatbilstošajām darbībām pakalpojumu sniegšanas ietvaros, kā arī par šo pakalpojumu nodrošināšanu, izņemot atbildību daļā par Mūsu pieļauto nolaidību, vienojoties par minētajiem pakalpojumiem.

 

12.4. Mēs centīsimies ievērot saprātīgas Jūsu prasības attiecībā uz apkalpošanu lidojuma laikā, tajā skaitā nodrošinot konkrētus dzērienus, maltītes, sēdvietas u.tml. Tomēr Mēs neuzņemsimies atbildību par atbilstošā pakalpojuma nenodrošināšanu, pat ja tas ir apstiprināts rezervācijas brīdī, ja pakalpojuma nenodrošināšana ir saistīta ar obligātām operatīvajām vai drošības prasībām, vai apstākļiem, kas ir ārpus  Mūsu kontroles.

13. punkts. Lidojuma izmaiņas

13.1. Pirms rezervācijas veikšanas Mēs vai Autorizētie aģenti informē Jūs par konkrētajā datumā paredzēto lidojuma laiku, un šis laiks ir norādīts arī Biļetē. Lidojumu sarakstā un/vai Jūsu Biļetē norādītais lidojuma laiks pēc tā publicēšanas brīža līdz pat lidojuma faktiskajam izpildes datumam var mainīties, lidojums var kavēties, tikt atcelts. Ja rezervācijas procesa laikā Jūs norādījāt precīzu savu kontaktinformāciju, Mēs Jūs informēsim par lidojuma laika izmaiņām, lidojuma kavēšanos vai atcelšanu un piedāvāsim izmantot no normatīvajiem aktiem un/vai Biļešu veida noteikumiem izrietošās tiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācija par neplānotām lidojuma izmaiņām ir norādīta arī paziņojumu ekrānā lidostā.

13.2.  Ja Jūsu izvēlētā lidojuma, uz ko Jums ir apstiprināta Rezervācija un iegādāta Biļete, laiks tiek mainīts, kavējas vai lidojums tiek atcelts, kā arī atteiktas iekāpšanas vai servisa klases pazemināšanas gadījumā, Mēs rīkojamies atbilstoši Regulas prasībām. Informācija par Regulu ir pieejama arī Mūsu interneta vietnē.

13.3. Mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai izvairītos no lidojuma laika izmaiņām, lidojuma kavēšanās vai atcelšanas. Tādēļ gadījumos, kad veicam nepieciešamās darbības, Mēs cita starpā drīkstam lidojumu uz Jūsu izvēlēto galamērķi izpildīt ar citu gaisa kuģi un/vai uzticēt to izpildīt citam Pārvadātājam, ja tādējādi, Mūsuprāt, būs iespējams izvairīties no lidojuma laika izmaiņām, lidojuma kavēšanās vai atcelšanas un/vai samazināt lidojuma kavēšanās laiku.

14. punkts. Ceļošanas dokumenti un atbildīgo institūciju pārbaudes

14.1. Jūs atbildat par visu Jums nepieciešamo ceļošanas dokumentu un/vai vīzu laicīgu saņemšanu, kā arī par tajā valstī, no kuras Jūs izlidojat, kurā Jūs ielidojat vai caur kuru Jūs ceļojat tranzītā, spēkā esošajos normatīvajos aktos, noteikumos, rīkojumos vai citos dokumentos (turpmāk šajā nodaļā – Normatīvie akti) noteikto prasību ievērošanu.

14.2. Mēs neuzņemamies atbildību par sekām, kas Jums var rasties ceļošanas dokumentu un/vai vīzas neesamības dēļ vai Normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanas dēļ. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mēs vai Autorizētie aģenti nesniedz oficiālu informāciju par tajā valstī, no kuras Jūs izlidojat, kurā Jūs ielidojat vai caur kuru Jūs ceļojat tranzītā, spēkā esošajos Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, jo īpaši par ceļošanas dokumentu un/vai vīzas nepieciešamību un/vai saņemšanas kārtību. Tādēļ Mēs neesam atbildīgi par Autorizēto aģentu vai Mūsu darbinieku sniegto mutisko un/vai rakstisko informāciju un/vai sniegto palīdzību Jums saistībā ar ceļošanas dokumentu un/vai vīzas saņemšanu vai citu Normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.

14.3. Pirms lidojuma sākuma Jums ir jāuzrāda visi izbraukšanas, ieceļošanas, veselības vai citi dokumenti, kas paredzēti attiecīgajā valstī spēkā esošajos Normatīvajos aktos ietvertajās prasībās. Ja tas ir nepieciešams, Mēs esam tiesīgi nokopēt Jūsu ceļošanas dokumentus, lai ar kompetento iestāžu starpniecību pārliecinātos par to derīgumu un/vai atbilstību Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Mēs esam tiesīgi atteikt Jums pārvadāšanu, ja Jūs neesat izpildījis šīs prasības vai Jūsu ceļošanas dokumenti nav derīgi vai citādi atbilstoši minētajām prasībām.

14.4. Ja Jums tiek liegta iebraukšana kādā valstī vai ja Jūs neesat ievērojis Normatīvajos aktos ietvertās prasības, un tādēļ Mums tiek uzlikts sods par Jūsu pārvadāšanu bez atbilstošiem ceļošanas dokumentiem vai vīzas, tad Jums ir pienākums pēc Mūsu pieprasījuma apmaksāt Mums attiecīgajā valstī uzliktos sodus un/vai citus maksājumus, kā arī segt transporta izmaksas, kas saistītas ar Jūsu pārvadāšanu no šīs valsts atpakaļ uz izlidošanas vietu. Biļetes vērtība šādā gadījumā netiek atlīdzināta. Šo izdevumu segšanai Mēs varam izmantot jebkuru Jūsu Biļetē ietverto neizmantoto pārvadājuma vērtību vai jebkurus Jūsu līdzekļus, kas ir Mūsu rīcībā. Ja pēc Mūsu pieprasījuma un Mūsu norādītajā termiņā Jūs neesat veicis minēto maksājumu samaksu, Mēs esam tiesīgi prasīt veikt attiecīgos maksājumus personai, kura ir veikusi apmaksu par Jūsu Biļeti.

14.5. Ja to pieprasa atbildīgās iestādes un/vai amatpersonas, tad Jums ir pienākums piedalīties muitas vai citas kompetentās valsts iestādes, atbildīgo lidostas darbinieku, Mūsu vai cita Pārvadātāja darbinieku veiktajā Jūsu un/vai Jūsu bagāžas pārbaudē, tajā skaitā drošības pārbaudē. Mēs neesam atbildīgi par Jums radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šādu pārbaužu dēļ vai tādēļ, ka Jūs nepiekrītat ievērot atbildīgo iestāžu un/vai amatpersonu prasības. Ja Jūs atsakāties piedalīties šādās pārbaudēs, Jums var tikt atteikta pārvadāšana. Biļetes vērtība šādā gadījumā netiek atlīdzināta.

15. punkts. Atbildība

15.1. Vispārējie noteikumi

15.1.1. Mūsu un jebkura Pārvadātāja, kas izpilda Jūsu izvēlēto lidojumu, atbildību noteiks Pārvadātāja pārvadāšanas noteikumi, ar kuriem Jūs esat iepazinies rezervācijas procesa laikā. Ja Mēs izdodam Biļeti lidojumam, ko izpilda cits Pārvadātājs, tad Mēs to darām tikai kā šī Pārvadātāja aģents un neuzņemamies nekādu atbildību par Biļetē norādītā lidojuma izpildi.

15.1.2. Ja vien šajos Noteikumos nav paredzēts citādi, uz šeit minētajiem pārvadājumiem (pat ja šie pārvadājumi nav starptautiski pārvadājumi) attiecas šādi pasažieru tiesības un pienākumus regulējoši normatīvie akti:

- Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kas 1929. gada 12. oktobrī parakstīta Varšavā;

- 1999. gada 28. maijā Monreālā parakstītā Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju;

- 1997. gada 9. oktobra Eiropas Komisijas Regula Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus;

- 2004. gada 11. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91;

-2006. gada 5. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu;

- un citi.

15.1.3. Ja Mēs pierādām, ka zaudējumi radušies vai tos ir veicinājusi Jūsu vai tās personas, no kuras Jūs esat pārņēmis tiesības, nevērīga vai neatļauta rīcība vai tās trūkums, tad Mēs pilnībā vai daļēji tiekam atbrīvoti no atbildības pret Jums tādā apjomā, kādā zaudējumus radījusi vai veicinājusi minētā nevērīgā vai neatļautā rīcība vai tās trūkums.

15.1.4. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko esat radījuši Jūs vai Jūsu bagāža, ja vien tas nav noticis Mūsu vainas vai rupjas neuzmanības dēļ. Jūs atbildat par jebkādiem zaudējumiem, ko citām personām vai citu personu īpašumam (tajā skaitā arī Mums un Mūsu īpašumam) esat radījuši Jūs vai Jūsu bagāža.

15.1.5. Mēs esam atbildīgi tikai par zaudējumiem vai citu kaitējumu, kas radušies pārvadājuma laikā Mūsu izpildītajos lidojumos.

15.1.6. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai citu kaitējumu, kas Jums radies tādēļ, ka Mēs ievērojam spēkā esošos normatīvos aktus un atbilstošas procedūras, vai tādēļ, ka tos neievērojat Jūs.

15.1.7. Lai pierādītu radušos izdevumu un/vai zaudējumu apmēru, Jūsu pienākums ir pēc pieprasījuma uzrādīt Mūsu pieprasītos dokumentus noteiktā termiņā, tajā skaitā Jūsu izdevumus apliecinošus dokumentus, ja prasāt to atlīdzināšanu, piemēram, iesniedzot čeku par Jūsu izdarītu pirkumu, kurā ir norādīts datums, pirkuma atšifrējums un pirkuma cena. Pretējā gadījumā Mūsu atbildība var būt ierobežota tādā apmērā, kādā ir pierādīts radušos zaudējumu apmērs.

15.1.8. Jebkurā gadījumā Mēs neuzņemamies atbildību par atrauto peļņu, netiešiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies seku rezultātā.

15.1.9. Šie noteikumi, atbildības ierobežojumi un izņēmumi ir piemērojami Mūsu darbiniekiem, apkalpes personālam, Autorizētajiem aģentiem tādā pašā apjomā, kā tie ir piemērojami Mums. Kopējais izmaksājamās atlīdzības apjoms, ko ir iespējams saņemt no Mums vai minētajām personām, nedrīkst pārsniegt Mūsu atbildības augstāko robežu saskaņā ar šiem Noteikumiem vai 15.1.2. punktā minētajiem normatīvajiem aktiem.

15.1.10. Neviens no šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem neatsauc nevienu no 15.1.2. punktā norādītajos vai citos normatīvajos aktos paredzēto Mūsu atbildību, tajā skaitā nevienu no norādītajiem izņēmumiem vai ierobežojumiem, ja nav īpaši noteikts citādi.

15.2. Atbildība par Bagāžu

15.2.1. Ja Jūsu Bagāža ir aizkavējusies, bojāta, tajā skaitā, ja no Reģistrētas bagāžas ir pazudušas atsevišķas lietas vai pazudusi visa Bagāža, Jums ir pienākums Mūs par to nekavējoties rakstiski informēt, un, ja bojāta ir Reģistrētā bagāža, tad ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad esat saņēmis Reģistrēto bagāžu, savukārt, ja Reģistrētā bagāža ir aizkavējusies, tad ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no brīža, kad esat saņēmis Reģistrēto bagāžu.

15.2.2. Mēs neesam atbildīgi par Jums radītajiem zaudējumiem tādos apstākļos un tādā mērā, kādā zaudējumu cēlonis ir pašas Bagāžas defekts, kvalitāte vai nepilnības. Gadījumā, ja Bagāža, ieskaitot personīgās mantas, nav reģistrēta, Mēs esam atbildīgi, ja bojājuma cēlonis ir radies Mūsu, Mūsu darbinieku vai apkalpes locekļu pierādāmas vainas dēļ. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu pārvadāšanai neatļautu priekšmetu, jebkādas Bagāžas, kas pieņemta pārvadāšanai ar ierobežotas atbildības uzlīmi, un priekšmetu, uz kuriem attiecas īpaši nosacījumi un par kuriem Mēs netikām informēti rezervācijas veikšanas laikā vai par kuriem netika saņemta Mūsu rakstiska piekrišana, bojāšanu, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai aizkavēšanos. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies Nereģistrētajai bagāžai, ja vien tas nav noticis Mūsu vainas vai rupjas neuzmanības dēļ.

15.2.3. Ja Jūs esat atstājis savas vai Jūsu rīcībā esošās citu personu personīgās mantas gaisa kuģa salonā, lidostā vai citur, tad Jūs atbildat par zaudējumiem, kas Jums un/vai mantu īpašniekam ir radušies, un Mēs neatbildam par zaudējumiem, kas rodas šādā gadījumā.

15.2.4. Mūsu atbildība Reģistrētās bagāžas bojājumu gadījumā ir tādā apmērā, kā tas paredzēts 15.1.2. punktā norādītajos vai citos normatīvajos aktos. Aprēķinot kompensācijas apmēru par Bagāžu, var tikt ieturēts tās nolietojums.

15.2.5. Ja Jūs neesat apmierināts ar 15.1.2. punktā norādītajos normatīvajos aktos paredzētajiem Mūsu atbildības limitiem, kas noteikti Reģistrētās bagāžas bojājumu (tajā skaitā, ja no Bagāžas pazudušas mantas) vai nozaudēšanas gadījumā, vai ja Jūs pārvadājat mantas ar ievērojamu vērtību, tad Mēs iesakām Jums pirms lidojuma veikt Reģistrētās bagāžas apdrošināšanu.

15.2.6. Mēs neatbildam par kosmētiskiem un/vai virspusējiem bojājumiem, kas Reģistrētajai bagāžai radušies standarta pārvadāšanas procesā, kā arī par zaudējumiem, kas radušies Bagāžas defekta, kvalitātes, neatbilstības vai neatbilstošas iepakošanas dēļ.

15.2.7. Reģistrētās bagāžas piegādes aizkavēšanās vai pazušanas gadījumā Jūsu pienākums ir sadarboties ar Mums Bagāžas meklēšanā un piegādes organizēšanā, tajā skaitā un ne tikai savlaicīgi iesniedzot Mums detalizētu informāciju par aizkavējušās Bagāžas saturu vai norādot precīzu Bagāžas piegādes adresi. Mēs esam tiesīgi ņemt vērā Jūsu nesadarbošanos, lemjot par Jums pienākošās kompensācijas apmēru. 

15.3. Atbildība par negadījumā iestājušos Pasažiera nāvi vai kaitējumu veselībai

15.3.1. Negadījuma izraisītas Pasažiera nāves vai kaitējuma veselībai gadījumā Mūsu atbildība un atbildības ierobežojumi ir noteikti 15.1.2. punktā norādītajos normatīvajos aktos.

15.3.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida slimību, savainojumu, fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kā arī nāvi, ja cēlonis ir Jūsu vecums, garīgais vai fiziskais stāvoklis, vai arī par šāda stāvokļa pasliktināšanos iepriekš minēto iemeslu dēļ.

16. punkts. Noteikumu grozījumi

Autorizētajiem aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem, pārstāvjiem vai darbiniekiem nav tiesību mainīt, grozīt vai atsaukt jebkuru šo Noteikumu punktu. Ja Mēs grozām Noteikumus, tad Noteikumu aktuālo versiju Jūs varat atrast Mūsu interneta vietnē. Ja grozījumi tikt veikti pēc tam, kad Jūs esat iegādājies Biļeti, Jūsu pārvadājumam tiek piemēroti Noteikumi tādā redakcijā, kādi tie bija rezervācijas procesā laikā. Ja tomēr Noteikumu izmaiņas attiecināmas arī uz Jums un/vai Jūsu izvēlēto lidojumu, un/vai papildu pakalpojumu, tad Mēs vai Autorizētie aģenti Jūs par to informēs.

17. punkts. Prasījumu pieteikšana un prasījumu cesija

17.1. Jebkurš prasījums, kas izriet vai ir saistīts ar Mūsu izpildīto lidojumu un/vai sniegto papildu pakalpojumu, un/vai noslēgto Gaisa pārvadājuma līgumu, un/vai citu šajos Noteikumos minēto aspektu, ir jāpiesaka Mums pēc iespējas savlaicīgāk pēc tā rašanās. Jebkurā gadījumā minētie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja Noteikumos vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos šādiem prasījumiem nav noteikts cits noilguma termiņš. Novēloti iesniegti prasījumi netiek pieņemti.

17.2. Jebkurš 17.1.punktā minētais prasījums Jums ir jāpiesaka tieši Mums rakstveidā, piemēram, izmantojot Mūsu interneta vietnes sadaļā “Kontakti” pieejamo prasījumu pieteikšanas formu. Prasījums ir jāpiesaka tieši Mums un tas jādara pirms prasījuma nosūtīšanas jebkurai trešajai personai. Prasījumu izskatīšanas process notiek rakstveidā. Mēs paturam tiesības neizskatīt tādus prasījumus, ko saņemsim no trešajām personām, arī ja tās ir sūtītas Jūsu vārdā un uzdevumā, ja vispirms nebūsim saņēmuši attiecīgo prasījumu no Jums. Minētais nekādā gadījumā neietekmē Jūsu tiesības pirms prasījuma nosūtīšanas Mums par prasījumu konsultēties ar jebkuru trešo personu, izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus.

17.3. Piekrītot šiem Noteikumiem, Jūs piekrītat, ka jebkuru no 17.1. punktā minētajiem prasījumiem, tajā skaitā prasījumus par 15.1.2. punktā norādītajos normatīvajos aktos paredzēto noteikumu izpildi, ir aizliegts cedēt jebkurai trešajai personai, pat ja šī persona ir veikusi Jūsu iegādātās Biļetes apmaksu, bez iepriekšējas Mūsu rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

18. punkts. Citi noteikumi

18.1. Noteikumu pretrunas ar normatīvajiem aktiem un citiem nosacījumiem

18.1.1. Atsevišķos gadījumos Jūsu un Jūsu Bagāžas pārvadāšana var tikt veikta arī saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas uz Mums attiecas vai ko mēs esam pieņēmuši saistībā ar lidojumu drošību, precizitāti un pasažieru ērtībām. Tie attiecas ne tikai, bet arī uz personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanu; ierobežojumiem, kas saistīti ar elektronisko ierīču un priekšmetu lietošanu; noteiktu bīstamu priekšmetu transportēšanu un alkoholisku dzērienu un tabakas izstrādājumu lietošanu gaisa kuģī. Informāciju par minētajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem Jūs varat saņemt no Mums pēc atsevišķa pieprasījuma.

18.1.2. Šie Noteikumi ir piemērojami, ja vien tie nav pretrunā ar Mūsu Tarifiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo tādā gadījumā noteicošie ir minētie Tarifi vai normatīvie akti. Ja kāds no Noteikumu punktiem nav spēkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārējie punkti netiek ietekmēti un paliek spēkā.

18.1.3. Ja pastāv neatbilstība starp Noteikumiem un jebkuriem citiem Mūsu vai Autorizēto aģentu izdotajiem spēkā esošiem noteikumiem attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, noteicošie ir Noteikumi.

18.2. Privātuma politika

Piekrītot Noteikumiem, Jūs reizē izsakāt piekrišanu arī Mūsu “Privātuma politikai”.

18.3. Datu aizsardzība

Apstrādājot Jūsu personas datus, ko Jūs vai cita persona, kas rīkojas Jūsu vārdā, ir Mums iesniegusi, Mēs rīkojamies saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

18.4. Interpretācija

Noteikumu punktu nosaukumi ir doti tikai ērtības labad un nav izmantojami teksta interpretācijai.

18.5. Strīdu risināšanas kārtība


Mēs darām visu iespējamo, lai Jūs būtu apmierināti ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un servisu. Tajos retajos gadījumos, kad viss neizdodas, kā tas plānots, Mēs cenšamies rast Jums labvēlīgu un pieņemamu risinājumu. Ja tomēr Jūs nepiekrītat Mūsu piedāvātajam strīda risinājumam vai ja Mēs atsakāmies izpildīt Jūsu prasījumu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu Jums ir tiesības vērsties pie ārpustiesas strīdu risinātāja:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1010

Latvija

Interneta vietne: www.ptac.gov.lv

E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

 

Sūdzību gadījumos par lidojumiem uz Vāciju / no Vācijas Jums ir tiesības vērsties arī:

söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.

Fasanenstraße 81

D-10623 Berlin

Germany

Interneta vietne: http://soep-online.de

Iesniegumu forma: https://soep-online.de/request-form-flight.html

 

Sūdzību gadījumos par lidojumiem uz Lielbritāniju / no Lielbritānijas Jums ir tiesības vērsties arī:

Civil Aviation Authority

Passenger Advice and Complaints Team

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

United Kingdom

Interneta vietne: www.caa.co.uk

Iesniegumu forma: https://caaportal.icasework.com/form?Type=Complaint&Login=false&Title=none

 

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, , kas pieejama Mūsu interneta vietnes sadaļā “Ārpustiesas strīdu risināšana”, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar Mums.

Ārpustiesas strīdu risinātājs Jūsu iesniegumu izskatīs tikai tādā gadījumā, ja Jūs vispirms būsiet vērsies ar iesniegumu pie Mums un mēģinājis atrisināt strīdu sarunu veidā. 

Jūs piekrītat, ka Jebkurus strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Noteikumu un Gaisa pārvadāšanas līguma izpildes,  nepienācīgas izpildes rezultātā vai risinot jautājumus par radīto zaudējumu atlīdzināšanu, mēs risinām savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās starp mums netiks panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības un izšķirts, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

18.6.Mūsu kontaktinformācija

Jautājumos par veikto rezervāciju un izmaiņu veikšanu tajā, izņemot papildu pakalpojumu iegādi, zvaniet pa tālruni +371 67006006. Ja vēlaties iegādāties papildu pakalpojumus, sazinieties ar Mūsu zvanu centru, kas ir maksas pakalpojums. Skatiet Mūsu interneta vietnes sadaļu “Kontakti”.

Tooltip_anchor Window_close