Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi

Atjaunināti un papildināti 13.07.2015

Šie pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi ir vienīgie vispārīgie noteikumi, kas saistoši Air Baltic Corporation AS. Citu pārvadātāju izstrādātie noteikumi var atšķirties no šiem pārvadāšanas noteikumiem un ir saistoši tikai attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem. 

Šis Pārvadāšanas līgums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Jebkurā gadījumā spēkā ir jaunākā publicētā līguma versija.

1. punkts – Ko konkrēti nozīmē šajos Noteikumos lietotie apzīmējumi

Lasot šos Noteikumus, lūdzu, ievērojiet, ka:

Apstāšanās” nozīmē plānotu apstāšanos Jūsu ceļojuma laikā kādā punktā starp izlidošanas vietu un lidojuma galamērķi.

Autorizētais aģents” nozīmē pārdošanas aģentu, kuru mēs esam iecēluši mūs pārstāvēt mūsu gaisa transporta pakalpojumu pārdošanā.

Bagāža” nozīmē Jūsu personīgo īpašumu, kuru Jūs ņemat līdzi ceļojumā. Ja nav norādīts citādi, tā sastāv no Jūsu reģistrētās un nereģistrētās bagāžas.

Bagāžas identifikācijas birka” nozīmē dokumentu, kurš izsniegts tikai reģistrētās bagāžas identifikācijas mērķiem.

Biļete” nozīmē vai nu dokumentu, kas saucas “Pasažiera biļete un bagāžas čeks” vai elektroniskā biļete, kuru jebkurā no šiem gadījumiem esam izdevuši mēs vai kura ir izdota mūsu vārdā, un kurā ietilpst Līguma noteikumi, paziņojumi un kuponi.

Dienas” nozīmē kalendārās dienas, to skaitā visas septiņas nedēļas kalendārās dienas, ar noteikumu, ka paziņojuma sniegšanas nolūkā diena, kurā paziņojums nogādāts, tiek ieskaitīta, kā arī, nosakot biļetes derīguma termiņu, tiek ieskaitīta diena, kurā tā izdota vai kurā uzsākts lidojums.

Elektroniskā biļete” nozīmē mūsu vai mūsu vārdā izdotu maršruta lapu/čeku, elektroniskos kuponus un, ja tas ir piemērojams, iekāpšanas dokumentu.

Elektroniskais kupons” nozīmē elektronisku lidojuma kuponu vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas glabājas mūsu datubāzē.

Jūs”, “Jūsu” un “Jūs paši” apzīmē jebkuru personu, izņemot apkalpes locekļus, kuri tiek pārvadāti vai, kurus, atbilstoši biļetei, ir paredzēts pārvadāt lidmašīnā. (Skat. arī vārda “Pasažieris” definīciju).

Kompleksais tūrisma pakalpojums” nozīmē iepriekš sagatavotu vismaz divu šādu pakalpojumu apvienojumu, kurš ir pārdots par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par 24 stundām vai kurš ietver izmitināšanu: gaisa pārvadājums, auto noma, lidostas automašīnas stāvvietu un pārvadājumu ar lidostas ekspresautobusu.

Konvencija” nozīmē starptautiskos tiesību aktus, kuriem ir pievienojusies Latvijas Republika.

Kopīgi veiktie lidojumi” nozīmē viena gaisa pārvadātāja veiktos lidojumus, uz kuru vietas piedāvā cits pārvadātājs, izmantojot savu pārvadātāja apzīmējuma kodu atsevišķi vai kopā ar pirmā pārvadātāja apzīmējuma kodu.

Kupons” nozīmē gan papīra formāta lidojuma kuponu, gan elektronisko kuponu, un jebkurš no tiem dod tiesības tajā norādītajam pasažierim ceļot ar konkrēto, kuponā norādīto reisu.

Lidojuma kupons” nozīmē to biļetes daļu, uz kuras ir atzīme  “derīgs ceļošanai,” vai elektroniskās biļetes gadījumā elektronisko kuponu, un norāda konkrētās vietas, starp kurām Jums ir tiesības ar to tikt pārvadātam.

Līguma noteikumi” nozīmē Jūsu biļetē ietvertos vai kopā ar biļeti vai maršruta lapu/čeku piegādātos nosacījumus, kuri ir apzīmēti kā nosacījumi un, kuri pēc norādes ietver šos Pārvadāšanas noteikumus un paziņojumus.

Maršruta lapa/čeks” nozīmē dokumentu vai dokumentus, kurus mēs izsniedzam pasažieriem, kuri ceļo ar elektroniskajām biļetēm, un uz kuriem ir norādīts pasažiera vārds, lidojuma informācija un paziņojumi.

Mēs”, “mūsu”, “mēs paši” un “mūs” nozīmē airBaltic Corporation AS.

Mūsu noteikumi” nozīmē mūsu likumus, noteikumus un standartus, kuri darbojas papildus šiem Noteikumiem, kurus regulē Pasažieru un/vai bagāžas pārvadāšanas noteikumus un ietver jebkurus piemērojamos tarifus, kuri ir spēkā.

Nereģistrētā bagāža” nozīmē Jūsu bagāžu, kura nav reģistrētā bagāža.

Paredzētās nolaišanās vietas” nozīmē biļetē vai lidojumu grafikā norādītās nolaišanās vietas Jūsu maršrutā, izņemot izlidošanas vietu un ceļojuma galamērķi.

Pārvadājumi” nozīmē pasažieru un/vai bagāžas pārvadājumus pa gaisu.

Pārvadātāja apzīmējuma kods” nozīmē divas rakstu zīmes vai trīs skaitļus, ar kuriem tiek apzīmēti konkrētie gaisa pārvadātāji.

Pārvadātājs” nozīmē gaisa satiksmes pārvadātāju, kurš nav mūsu aviosabiedrība un, kura apzīmējuma kods norādīts uz Jūsu biļetes vai savienojošās biļetes.

Pasažiera kupons” vai “Pasažiera čeks” nozīmē biļetes daļu, kas ir pasažiera rakstisks pierādījums par pārvadājuma līgumu.

Pasažieri ar īpašām vajadzībām” – bērni bez pavadoņa, personas ar ierobežotu rīcībspēju, grūtnieces, slimnieki, invalīdi, personas ar ierobežotām kustības spējām vai personas, kuru pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, garīgas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu vai vecuma dēļ un kuru stāvoklis prasa pienācīgu uzmanību un visiem pasažieriem pieejamo pakalpojumu pielāgojumus šo personu vajadzībām.

Pasažieris” nozīmē jebkuru personu, izņemot apkalpes locekļus, kura tiek pārvadāta vai kuru paredzēts pārvadāt lidmašīnā saskaņā ar biļeti. (Skat. arī definīciju vārdiem “Jūs”, “Jūsu” un “Jūs paši”).

Reģistrācijas termiņš” nozīmē aviosabiedrības norādīto laiku, līdz kuram Jums ir jāpabeidz reģistrācijas formalitātes un jāsaņem iekāpšanas biļete.

Reģistrētā bagāža” nozīmē bagāžu, pār kuru mēs uzņemamies uzraudzību un, par kuru mēs esam izsnieguši bagāžas identifikācijas kvīti.

“Rezervēšanas aģents” nozīmē vismaz 18 gadu vecumu sasniegušu pieaugušo, kurš darbojas kā rezervācijā esošo pasažieru pārstāvis un veic rezervāciju savā vai citu pasažieru vārdā, tostarp lielam skaitam pasažieru.

Savienojuma biļete” nozīmē Jums izsniegto biļeti saistībā ar citu biļeti, kuras abas kopā veido vienu pārvadājuma līgumu.

SDR” nozīmē īpašās norēķinu vienības, kā to nosaka Starptautiskais valūtas fonds.

Tarifi” nozīmē publicētus izcenojumus, komisijas un/vai ar tām saistītus aviosabiedrības pārvadāšanas noteikumus, kas nepieciešamības gadījumā reģistrēti atbilstošās institūcijās.

Zaudējums” nozīmē pasažiera nāvi, ievainojumu vai ķermeņa traumu, zaudējumu, daļēju zaudējumu, zādzību vai cita veida bojājumu, kas radies mūsu veikto pārvadājumu vai citu sniegto pakalpojumu rezultātā vai saistībā ar tiem.

2. punkts – Noteikumu piemērošana

2.1. Vispārīgie noteikumi

Mūsu pārvadāšanas noteikumi attiecas uz tiem lidojumiem (vai lidojumu segmentiem), kuros ir norādīts mūsu nosaukums vai pārvadātāja apzīmējuma kods biļetes pārvadātāja ailē, kas paredzēta konkrētā lidojuma (vai lidojuma segmenta) aviosabiedrības nosaukumam, vai kopīgi veiktajiem lidojumiem, vai atsevišķos gadījumos - arī, kad esam izdevuši biļeti.

2.2. Čartera  pārvadājumi

Ja pārvadājums tiek veikts saskaņā ar čartera līgumu, šie Pārvadāšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Čartera pārvadājumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Čartera līgumu.

2.3. Kopīgi veiktie lidojumi

Dažos lidojumos mums ir vienošanās ar citiem pārvadātājiem, kas tiek apzīmēti kā “Kopīgi veiktie lidojumi”. Tas nozīmē, ka pat tad, ja Jums ir rezervēta vieta lidojumam ar mūsu aviosabiedrību un biļete, uz kuras norādīts mūsu aviosabiedrības nosaukums vai kā reisa veicējs norādīts mūsu pārvadātāja apzīmējuma kods, lidojumu var veikt cits pārvadātājs. Šādā gadījumā mēs vai mūsu autorizētais aģents  rezervēšanas brīdī informēs Jūs par to, kurš pārvadātājs veiks lidojumu. Jūsu pārvadātājs ir biļetē norādītā kompānija, tas ir, pārvadātājs, kura apzīmējuma kods ir norādīts uz lidojuma kupona vai maršruta čeka blakus reisa numuram.

2.4. Noteicošā likumdošana

Pārvadāšanas noteikumi ir piemērojami, ja vien tie nav pretrunā ar mūsu tarifiem vai spēkā esošo likumdošanu, pretējā gadījumā noteicošie ir minētie tarifi vai likumi.

Ja kāds no šo Pārvadāšanas noteikumu nosacījumiem nav spēkā saskaņā ar noteicošo likumdošanu, pārējie nosacījumi paliek spēkā.

2.5. Noteikumiem ir prioritāte pār nosacījumiem

Izņemot šajos Pārvadāšanas noteikumos minētos gadījumus, ja pastāv neatbilstība starp Pārvadāšanas noteikumiem un jebkuriem citiem spēkā esošiem nosacījumiem attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, šie Pārvadāšanas noteikumi ir noteicošie.

3. punkts – Rezervācijas

3.3. Personas dati

3.1.1 Jūs apzināties, ka mums iesniegtie personas dati ir paredzēti šādiem mērķiem: rezervācijai, biļetes iegādei, papildu pakalpojumu saņemšanai, piemēram, viesnīcas rezervēšanas un auto īres pakalpojumiem, īpašu pakalpojumu, piemēram, aprīkojuma cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām sagatavošanai un nodrošināšanai, speciālo ēdienu pasūtīšanai un citu mūsu pasažieru īpašo vēlmju apmierināšanai, imigrācijas un ieceļošanas procedūru atvieglošanai, kā arī padarīt šos, ar Jūsu ceļojumu saistītos datus, pieejamus valdības aģentūrām. Jūs pilnvarojat mūs saglabāt un izmantot šos datus minētajiem mērķiem un pārsūtīt tos uz mūsu birojiem, nosūtīt autorizētajiem aģentiem, valdības aģentūrām, citiem pārvadātājiem vai iepriekš minēto pakalpojumu sniedzējiem. Jūsu personas dati bez iepriekšējas atļaujas mārketinga nolūkiem netiks izmantoti.

3.3.2. Veicot rezervāciju, mēs lūgsim Jūs norādīt rezervācijas aģenta vārdu. Jums jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu, lai būtu rezervācijas aģents un:

3.3.2. (a) jāpiekrīt šiem pārvadāšanas noteikumiem rezervācijā esošo pasažieru vārdā;

3.3.2. (b) jāuzņemas atbildība par komunikāciju/saraksti (ieskaitot izmaiņas un grozījumus lidojumu grafikā, kā arī lidojumu atcelšanu) ar mums vai mūsu autorizētajiem aģentiem un tās tālāknodošanu visiem rezervācijā esošajiem pasažieriem;

3.3.2. (c) ja rezervēšanas aģents nav pasažieris, Jūs piekrītat sniegt mums kontaktinformāciju par atbildīgo pasažieri, ar kuru mēs varēsim sazināties gadījumā, ja būs nepieciešams paziņot par izmaiņām lidojumu grafikā, ieskaitot kavēšanos un lidojumu atcelšanu;

3.3.2. (d) Jūs apliecināt, ka Jums ir katra pasažiera piekrišana saņemt naudas atmaksu, vai nepieciešamības gadījumā – papildu izdevumu atlīdzinājumu vai kompensāciju, ciktāl tā attiecas uz konkrēto rezervāciju. Ja rezervāciju veic trešā persona (ieskaitot rezervācijas sistēmas), trešā persona (piemēram, ceļojumu aģents) darbojas kā rezervācijas aģents un uzņemas visas tiesības un pienākumus rezervācijā esošo pasažieru vārdā. 

3.3.3. Jums ir jāiesniedz mums pilns pasažiera vārds un uzvārds, kāds tas ir norādīts pasažiera ceļojuma dokumentos, kas tiek izmantoti konkrētajā ceļojumā. Ja pasažieris neiesniedz atbilstošus datus veicot rezervāciju, tiek piemēroti noteikumi par pasažiera vārda un/vai uzvārda maiņu.

Skatīt sīkāku informācija par pasažiera vārda maiņu.

3.3.4. Jums jānorāda atbilstoša kontaktinformācija, lai ar Jums jebkurā brīdī varētu sazināties (tālruņa numurs/mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese).

3.3.4. (a) Mēs sazināsimies ar pasažieriem ar e-pasta palīdzību, un atsevišķos gadījumos – sūtot īsziņu uz mobilo tālruni, kas norādīts veicot rezervāciju, lai paziņotu par izmaiņām lidojumu grafikā, lidojuma atcelšanu vai vispārīgai sarakstei. Pierādījumi par īsziņas/e-pasta izsūtīšanu tiks uzskatīti par to saņemšanas pierādījumu.

3.3.4. (b) Jūsu atbildība ir nodrošināt, lai norādītā e-pasta adrese būtu pareiza un Jums būtu iespēja to regulāri pārbaudīt. Jūs arī esat atbildīgs par norādīto tālruņu numuru un valsts un apgabala kodu pareizību (pat tādā gadījumā, ja cita persona veic rezervāciju jūsu vārdā), kā arī jums vienmēr jābūt sasniedzamam, zvanot vismaz uz vienu no rezervācijā norādītajiem tālruņu numuriem. Aviokompānija neatbild par zaudējumiem, kas radīsies, ja nevarat nodrošināt atbilstību kādai no iepriekš minētajām prasībām.

3.3.4. (c) Ja rezervāciju veic ceļojumu aģents un Jums nav e-pasta adreses, ceļojumu aģentam rezervācijā jānorāda sava e-pasta adrese un jāinformē jūs par visiem aviokompānijas nosūtītajiem paziņojumiem saistībā ar šo rezervāciju.

3.4. Krāpniecība vai nelikumīgas darbības

3.4.1. Maksājumus ir jāautorizē rezervācijā norādītajam kartes īpašniekam. Mēs paturam tiesības atcelt Jūsu lidojumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

3.4.2. pēc mūsu pieprasījuma Jūs nevarat sniegt kartes īpašnieka kontaktinformāciju, lai mēs varētu veikt nepieciešamās drošības pārbaudes;

3.4.3. kartes īpašnieks nav pilnvarojis maksājumu un paziņo, ka rezervācija ir krāpnieciska;

3.4.4. mums ir aizdomas, ka kartes īpašnieks vai pasažieris ir saistīts ar citām krāpnieciskām darbībām.

3.4.5. Ik pa laikam bankas vai karšu izdevēji pieprasa mums izmeklēt darījumus, kurus kartes īpašnieks uzskata par krāpnieciskiem. Ja šīs izmeklēšanas gaitā mēs saprātīgi konstatējam, ka kartes īpašnieks darījumu kļūdaini ir uzskatījis par krāpniecisku, tiks veiktas papildus rezervācijas pārbaudes. Jebkuras turpmākas rezervācijas, kas saistītas ar šādas kartes īpašnieku vai pasažieriem, var tikt anulētas.

3.5. Citu pārvadātāju rezervāciju atkārtota apstiprināšana

Jums ir jāpārbauda jebkura cita Jūsu ceļojumā iesaistītā pārvadātāja prasības veikt atkārtotu apstiprinājumu. Ja tas tiek pieprasīts, Jums ir jāizdara atkārtots apstiprinājums tam pārvadātājam, kura kods parādās biļetē pie neskaidrā reisa.

3.6. Vietu sadalījums

Mēs centīsimies apmierināt Jūsu izteikto lūgumu attiecībā uz vēlamo vietu, tomēr mēs paturam sev tiesības jebkurā laikā piešķirt vietu vai ierādīt kādu citu, pat pēc iekāpšanas lidmašīnā. Tas var būt nepieciešams operatīvo vai drošības apsvērumu dēļ.
Vēlamās sēdvietas vai papildvietas rezervācija ir pieejama pirms lidojuma. Sīkāka informācija par šiem pakalpojumiem pieejama: Sēdvietas rezervēšana.

3.7. Papildus pakalpojumi
Mūsu mājas lapā vai biļešu kasēs kopā ar biļeti vai atsevišķi Jūs varat iegādāties vairākus papildus pakalpojumus:
Prioritārā reģistrācija,
Maltīte lidojuma laikā,
Laicīgas ielidošanas garantija,
Lidojuma maiņas garantija,
Lidojuma atcelšana slimības gadījumā.

3.8. Apkalpošana lidojuma laikā
Pārvadātājs centīsies ievērot saprātīgas pasažiera prasības attiecībā uz apkalpošanu lidojuma laikā, t.sk., nodrošinot konkrētus dzērienus, maltītes, filmas, sēdvietas u.tml. Tomēr pārvadātājs neuzņemsies atbildību par atbilstošā pakalpojuma nenodrošināšanu, pat ja tas ir apstiprināts rezervācijas brīdī, ja pakalpojuma nenodrošināšana ir saistīta ar obligātām operatīvajām, drošuma vai drošības prasībām, vai apstākļiem, kas ir ārpus pārvadātāja kontroles.

3.9. Gaisa kuģa tips
Gaisa kuģa tips biļetes rezervācijas brīdī vai pēc tam tiek norādīts vienīgi informatīvos nolūkos. Obligātu prasību, kas saistītas ar drošumu, drošību vai apstākļu, kas ir ārpus pārvadātāja kontroles, vai operatīvu ierobežojumu dēļ, pārvadātājs var mainīt gaisa kuģa tipu, neuzņemoties par to atbildību.

4. punkts — Biļetes

4.1. Vispārējie nosacījumi

4.1.1. Biļete ir neapstrīdams pierādījums pārvadāšanas līguma esamībai starp mums un biļetē norādīto pasažieri. Mēs nodrošinām tikai biļetē norādītā pasažiera pārvadāšanu, un Jums var tikt pieprasīta personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana.

4.1.2. Mūsu lidojumos ir pieejamas divas servisa klases.

4.1.3. Mēs piedāvājam 3 veidu biļetes:

  • Business biļetes
  • Premium biļetes
  • Basic biļetes

Sīkāks biļešu veidu apraksts pieejams šeit.

4.1.4. Noteiktas biļetes, kas tiek pārdotas par speciālām cenām, ir daļēji vai pilnībā nemaināmas un/vai neatgriežamas. Pasažiera atbildība, veicot biļešu rezervāciju, ir iepazīties ar biļešu cenu noteikumiem, un nepieciešamības gadījumā iegādāties atbilstošu apdrošināšanu, kas sedz ar tiem saistītos riskus.

4.1.5. Biļete ir un paliek pārvadātāja – izdevēja īpašums.

4.1.6. Izņemot gadījumus, kad tiek noformēta elektroniskā biļete, Jums nav tiesību tikt pārvadātam ar kādu no reisiem, ja nevarat uzrādīt derīgu biļeti ar konkrētā reisa lidojuma kuponu un pasažiera kuponu. Bez tam, Jums nav tiesību uz lidojumu, ja uzrādītā biļete ir bojāta vai labota, ja vien tas nav mūsu vai mūsu autorizētā aģenta izdarīts labojums. Elektroniskās biļetes gadījumā Jums nav tiesību uz lidojumu, ja nevarat uzrādīt atbilstošu personu apliecinošu dokumentu un uz Jūsu vārdu izdotu derīgu elektronisko biļeti.

4.1.7.(a) Ja Jūs esat nozaudējuši vai sabojājuši biļeti (vai tās daļu) vai arī nevarat uzrādīt biļeti ar pasažiera kuponu un visiem neizmantotajiem lidojuma kuponiem, ja minēto biļeti esam izdevuši mēs, pēc Jūsu pieprasījuma mēs šo biļeti (vai tās daļu) apmainīsim pret jaunu, ja vien attiecīgajā brīdī ir pietiekami pierādījumi tam, ka lidojumam(-iem) paredzētā biļete ir pienācīgi izsniegta, un Jūs parakstāt līgumu par to, ka kompensēsiet nepieciešamās un pamatotās izmaksas un zaudējumus līdz pat sākotnējās biļetes vērtībai, kuri ir radušies mums vai kādam citam pārvadātājam sakarā ar neatbilstošu biļetes lietošanu. Mēs nepieprasīsim no Jums kompensāciju par tiem zaudējumiem, kuri varētu būt radušies mūsu pašu nolaidības dēļ. Mēs par šo pakalpojumu varam noteikt saprātīgu administrēšanas komisiju, ja vien minētie zaudējumi vai bojājumi nav radušies mūsu vai mūsu autorizēto aģentu nolaidības dēļ.

4.1.7.(b) Ja šādi pierādījumi nav pieejami un Jūs minēto līgumu neparakstāt, mēs varam pieprasīt Jums samaksāt pilnu biļetes cenu par tās aizvietošanu, kura tiek atmaksāta, kad pārvadātājs – biļetes izdevējs ir pārliecinājies, ka pirms derīguma termiņa beigām nozaudētā vai bojātā biļete nav izmantota. Atrodot oriģinālo biļeti līdz tās derīguma termiņa beigām un nododot to mums, uzreiz tiks noformēta iepriekš minētās summas atmaksa.

4.1.8. Biļete ir vērtīgs dokuments, un Jums ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai pasargātu to pret nozaudēšanu vai nozagšanu. Iegādājoties biļeti, Jums ir pienākums pārbaudīt biļetē iekļauto informāciju iegādes brīdī. Vēlāk pretenzijas par biļetē iekļautās informācijas neatbilstību Jūsu vēlmēm netiks pieņemtas, un izmaiņas tajā varēs tikt veiktas saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Gadījumā, ja Jums ir nepieciešama jebkāda veida informācija par iegādāto pakalpojumu, tai skaitā par tā izmantošanas noteikumiem, lūdzam vērsties pie biļešu tirdzniecības aģentiem.

4.2. Derīguma termiņš

4.2.1. Ja uz biļetes šajos Noteikumos vai piemērojamos tarifos (kuri var ierobežot biļetes derīguma termiņu, kas šādā gadījumā būs norādīts uz biļetes) nav norādīts citādi, biļete ir derīga:

4.2.1.(a) vienu gadu no izdošanas datuma; vai

4.2.1(b) no pirmā lidojuma, kurš notiek gada laikā no biļetes izrakstīšanas dienas, vienu gadu no biļetē norādītā lidojuma datuma.

4.2.2. Ja biļetes derīguma termiņa laikā Jūs nevarat veikt lidojumu tāpēc, ka brīdī, kad Jūs lūdzāt rezervēt vietas, mēs nevaram apstiprināt vietu rezervāciju, Jūsu biļetes derīguma termiņš tiks pagarināts.

4.2.3. Gadījumā, ja iestājas pasažiera nāve, šo pasažieri pavadošo personu biļetes var tikt mainītas, atceļot minimālo uzturēšanās laiku vai pagarinot to derīguma termiņu. Gadījumā, ja iestājas kāda pasažiera pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve, pasažiera un tuvāko ģimenes locekļu, kuri pavada pasažieri, biļešu derīguma termiņi var tikt mainīti. Jebkuras no šīm izmaiņām tiek izdarītas, uzrādot miršanas apliecību, un minētais derīguma termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt četrdesmit piecas (45) dienas no miršanas datuma.

4.3. Kuponu secība un izmantošana

4.3.1. Jūsu iegādātā biļete ir derīga tikai pārvadāšanai biļetē norādītajā maršrutā – no izlidošanas vietas caur paredzētajām apstāšanās vietām līdz galapunktam. Jūsu samaksātā cena ir balstīta uz mūsu tarifiem un ir paredzēta pārvadājuma veikšanai biļetē norādītajā maršrutā. Tā ir būtiska mūsu līguma sastāvdaļa. Biļete netiek atzīta un nav derīga, ja visi kuponi nav izmantoti biļetē norādītajā secībā, izņemot maršrutus, kuros tiek piemērota vienvirziena cenu koncepcija. Biļetes, kurās ir izmantots nedalāmas cenas turp un atpakaļ ceļam princips, ir jāizmanto pilnībā.

4.3.2. Ja Jūs vēlaties veikt izmaiņas pārvadājuma norisē, Jums ir jāsazinās ar mums iepriekš. Tiks aprēķināta maksa par Jūsu jauno ceļojumu, un Jums tiks piedāvāta iespēja vai nu pieņemt jauno cenu, vai palikt pie sākotnējā biļetē izrakstītā pārvadājuma.

4.3.3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan dažas no izmaiņām var neietekmēt cenu, citas, piemēram, izlidošanas vietas maiņa (piemēram, ja Jūs nelidojat pirmajā segmentā) vai ceļojuma virziena maiņa var paaugstināt cenu. Daudzas cenas ir spēkā tikai biļetē norādītajos datumos vai uz biļetē norādītajiem reisiem, un vispār nevar tikt mainīti, vai arī var tikt mainīti, piemaksājot papildu komisiju.

4.3.4. Katrs Jūsu biļetes lidojuma kupons tiek pieņemts pārvadāšanai attiecīgajā apkalpošanas klasē tajā datumā un tajā reisā, uz kuru ir rezervēta vieta. Ja sākotnēji biļete izsniegta bez konkrētas vietas rezervēšanas, vietu ir iespējams rezervēt vēlāk saskaņā ar mūsu tarifiem un atbilstoši brīvo vietu skaitam attiecīgajā reisā.

4.3.5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs neierodaties uz kādu no reisiem, mēs varam atcelt Jūsu atpakaļceļa lidojumu. Izņēmums ir maršruti, kuros tiek piemērota vienvirziena cenu koncepcija.

4.4. Pārvadātāja nosaukums un adrese

Mūsu nosaukums var tikt saīsināts un norādīts biļetē kā pārvadātāja apzīmējuma kods BT. Mūsu adrese ir Starptautiskā lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvija. Jautājumos par veikto rezervāciju un izmaiņu (izņemot papildu pakalpojumu iegādi) veikšanu tajā, zvaniet pa tālruni +371 67006006. Ja vēlaties iegādāties papildu pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu zvanu centru (ņemiet vērā, ka tas ir maksas pakalpojums). Lūdzu skatīt sadaļu Kontakti.

5. punkts – Braukšanas maksa, nodokļi, komisijas un nodevas

5.1. Biļešu cenas

Braukšanas maksā ir iekļauta tikai maksa par braucienu no ceļojuma sākuma līdz ceļojuma galamērķa lidostai, ja nav īpaši norādīts citādi. Braukšanas maksā nav iekļauta maksa par sauszemes transporta pakalpojumiem starp lidostām un starp lidostām un pilsētu galapunktiem, ja nav īpaši norādīts citādi. Ja nepastāv cita veida vienošanās, maksa par braucienu tiek aprēķināta saskaņā ar biļetes apmaksas dienā spēkā esošajiem tarifiem uz konkrētu maršrutu un norādītajos datumos. Izmaiņas maršrutā vai ceļojuma datumos var izmainīt maksu par braucienu.

5.2. Nodokļi, komisijas un nodevas
Jums ir jānomaksā mūsu, valdības vai citu valsts iestāžu vai lidostas operatoru noteiktie nodokļi, piemaksas, komisijas un nodevas, kas tiek piemērotas mums vai Jums. Iegādājoties biļeti, Jūs tiksiet informēti par nodokļiem, komisijām un nodevām, kas nav iekļautas maksā par braucienu, lielākā daļa no kurām ir atsevišķi norādītas biļetē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, iegādājoties biļeti, var tikt piemērota neatgriežama maksa par šī pakalpojuma sniegšanu.

5.3. Valūta

Braukšanas maksa, nodokļi, komisijas un nodevas ir jāmaksā tās valsts valūtā, kurā ir izsniegta biļete, ja mēs vai mūsu autorizētais aģents nav norādījis citu valūtu maksājuma veikšanas laikā vai pirms tā (piemēram, ja vietējā valūta nav konvertējama). Mēs pēc saviem ieskatiem varam pieņemt maksājumu kādā citā valūtā.

5.4. Nodokļu un nodevu atmaksa

Ja Jūs esat iegādājies biļeti, tomēr atsakāties no lidojuma, Jums ir tiesības pieprasīt atmaksāt samaksātos valdības vai citas iestādes, vai lidostas operatoru noteiktos nodokļus. Ja biļete ir iegādāta mūsu biļešu kasēs, šis pakalpojums ir bezmaksas un šajā gadījumā valdības vai citas iestādes noteiktos nodokļu var atgriezt uzrādot čeku par pirkumu tikai tajā birojā, kurā biļete bija nopirkta. Nodevu vērtība nav atgriežama. Sīkāka informācija pieejama lapā Mainīt vai atcelt lidojumu.

6. punkts – Reģistrācija un iekāpšana

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Reģistrācijas termiņi katrā lidostā atšķiras, tāpēc tā ir Jūsu atbildība iepazīties ar šiem termiņiem un tos ievērot. Jums ir jāreģistrējas lidojumam un jāveic bagāžas reģistrācija līdz reģistrācijas termiņa beigām. Ja Jūs neesat pabeidzis reģistrēties līdz reģistrācijas termiņa beigām, mēs varam atcelt Jūsu rezervāciju un atteikt pārvadāšanu. Ar pabeigtu reģistrēšanos lidojumam tiek saprasts, ka Jūs savam lidojumam esat saņēmis iekāpšanas karti un/vai bagāžas identifikācijas kvīti. Bagāžas nodošanas punkta darba laiks sakrīt ar reģistrācijas laika beigām. Reģistrācijas termiņus uz mūsu reisiem var atrast mūsu mājaslapā, sadaļā Reģistrēšanās lidojumam lidostā, vai uzzināt pie mums vai mūsu autorizētajiem aģentiem. Jums pašam jāiepazīstas ar reģistrācijas termiņiem sava ceļojuma turpmākajiem lidojumiem.

6.1.2. Jums ir jāierodas iekāpšanas vietā ne vēlāk, kā to reģistrācijas laikā esam norādījuši mēs vai mūsu autorizēts aģents. Lūdzu, ņemiet vērā, ka iekāpšanas vieta var mainīties un Jūsu pienākums ir sekot līdzi lidostas norādītajai aktuālajai informācijai. Ja Jūs neierodaties iekāpšanas vietā savlaicīgi, mēs varam atsaukt Jums rezervēto vietu.

6.1.3. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai izmaksām, kas Jums radušās sakarā ar šajā pantā minēto noteikumu neievērošanu, ja vien tas nav noticis mūsu nolaidības dēļ.
6.1.4. Lūdzu, ņemiet vērā, ka reģistrējoties lidostā, var tikt piemērota maksa par šo pakalpojumu. Sīkāka informācija pieejama lapā Maksa par reģistrēšanos lidostā.

7. punkts – Atteikšanās no pārvadāšanas vai pārvadāšanas ierobežojumi

7.1. Tiesības atteikties no pārvadāšanas

Pamatotu apsvērumu dēļ mēs varam atteikties pārvadāt Jūs vai Jūsu bagāžu, ja mēs esam Jūs rakstiski brīdinājuši, ka pēc paziņojumā norādītā datuma Jūs uz saviem reisiem vairs nepārvadāsim. Šādā gadījumā Jums ir tiesības saņemt naudu atpakaļ. Mēs arī varam atteikties pārvadāt Jūs vai Jūsu bagāžu, ja ir noticis vai arī mums pamats uzskatīt, ka varētu notikt viens vai vairāki no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

7.1.1. šāda rīcība ir nepieciešama, lai nodrošinātu valdības likumu, noteikumu un rīkojumu ievērošanu;

7.1.2. Jūsu vai Jūsu bagāžas pārvadāšana var apdraudēt pasažieru vai apkalpes drošību, veselību, vai būtiski ietekmēt ērtības;

7.1.3. Ja esat draudējis, lietojis aizskarošus vai aizvainojošus vārdus attiecībā uz mūsu virszemes apkalpošanas aģentiem, gaisa kuģa apkalpes locekļiem vai citiem pasažieriem. Ja esat draudējis, izturējies aizskaroši, apvainojoši vai kārtību traucējoši pret virszemes apkalpošanas aģentiem vai gaisa kuģa apkalpes locekļiem, kā arī, ja esat ar nolūku traucējis sabiedrisko kārtību vai gaisa kuģa apkalpes locekļiem veikt viņu pienākumus;

7.1.4. Jūsu garīgās vai fiziskās veselības stāvoklis, tai skaitā alkohola vai narkotiku ietekme, rada draudus Jums pašiem, pasažieriem, apkalpei vai īpašumam;

7.1.5. Jūs esat nepiedienīgi uzvedušies iepriekšējā ceļojuma laikā, un mums ir pamats uzskatīt, ka šāda rīcība varētu atkārtoties;

7.1.6. Jūs esat atteikušies iziet drošības pārbaudi vai veicis krimināli sodāmas darbības reģistrācijas vai iekāpšanas procesa laikā, vai lidmašīnas salonā;

7.1.7. Jūs neesat samaksājuši noteikto maksu par biļeti, nodokļus, nodevas vai komisijas;

7.1.8. Jums nav derīgu ceļojuma dokumentu, cenšaties iekļūt valstī, kura varētu būt Jūsu tranzīta punkts, vai ieceļošanai, kurā Jums nav derīgu dokumentu, vai arī Jūs lidojuma laikā esat iznīcinājuši vai atsakāties pēc pieprasījuma nodot apkalpei pret parakstu savus ceļojuma dokumentus, vai arī mums ir pamats uzskatīt, ka Jūs netiksiet ielaists valstī, uz kuru dodaties, vai jebkurā citā valstī, caur kuru Jūs ceļojat tranzītā. Ja ieceļošanas vai tranzītvalsts imigrācijas iestāde ir sniegusi mums informāciju (rakstveidā vai mutiski), ka tā ir pieņēmusi vai var pieņemt lēmumu liegt Jums ieceļošanu valstī, pat ja Jums ir vai izskatās, ka ir, ceļošanai derīgi dokumenti;

7.1.9. Jūs uzrādāt biļeti, kura ir iegūta nelikumīgi, iegādāta no kādas citas organizācijas, kura neesam mēs vai mūsu autorizētais aģents, vai kura pasludināta par nozaudētu vai nozagtu, vai kura ir viltojums, vai arī nevarat pierādīt, ka Jūs esat biļetē minētā persona;

7.1.10. Jūs neesat ievērojuši 4.3. punktā minētās prasības attiecībā uz kuponu secību un izmantošanu, vai arī Jūs uzrādāt biļeti, kuru ir izsniedzis vai kurā izdarījis izmaiņas kāds cits, nevis mēs vai mūsu autorizētais aģents, vai arī biļete ir bojāta;

7.1.11. Jūs neesat ievērojuši mūsu drošības noteikumus. Šādā gadījumā Jūs būsiet atbildīgs par visām izmaksām, kas radušās Jūsu uzvedības rezultātā un novedušas pie pārvadāšanas atteikuma, un Jums nebūs tiesību saņemt neizmantotās biļetes vērtības atlīdzinājumu.

7.2. Speciālā palīdzība

7.2.1. Pēc iepriekšējas vienošanās mēs pieņemam pārvadāšanai Pasažierus ar īpašām vajadzībām. Šādu pasažieru pienākums ir biļetes iegādes procesā vai savlaicīgi, taču ne vēlāk kā 48 stundas pirms plānotā lidojuma, informēt mūs par personas spējām saņemt atbilstošu pakalpojumu un īpašas palīdzības nepieciešamību, izmantojot Kontaktu sadaļu. Ja iepriekšējas informēšanas pienākums nav izpildīts, Pasažieru ar īpašām vajadzībām pārvadāšana var tikt atteikta.
Invalīdiem vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas izmanto mūsu pakalpojumus, mēs apņemamies sniegt visu nepieciešamo palīdzību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ceļojot ar gaisa transportu.
Pasažieriem ar īpašām vajadzībām, kuri biļetes iegādes procesā vai savlaicīgi pirms plānotā lidojuma mūs ir informējuši par īpašas palīdzības nepieciešamību un kuru pārvadāšanu mēs esam apstiprinājuši, mēs apņemamies neatteikt pārvadāšanu, pamatojoties tikai uz pasažieru īpašajām vajadzībām. Jūs esat atbildīgs par rezervācijas laikā mums sniegtās informācijas, tai skaitā, bet ne tikai par sava veselības stāvokļa, nepieciešamās palīdzības, ratiņkrēsla specifikācijas (izmēra, svara, baterijas veida utt.) patiesumu. Ja mēs pirms Jūsu lidojuma konstatējam, ka Jūs rezervācijas laikā esat sniedzis nepatiesu augstākminēto informāciju, mēs varam atteikt Jums pārvadāšanu. Sīkāka informācija par Pasažieru ar īpašām vajadzībām pārvadāšanu ir pieejama šo Noteikumu turpmākos punktos, kā arī šeit.

7.2.2. Ja Jūs esat Pasažieris ar īpašām vajadzībām, mēs apstiprinām Jūsu pārvadāšanu tikai pēc vienošanās par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu Jums nepieciešamo aprūpi un citas vajadzības. Ja Jūs nebūsiet mūs informējuši par speciālas palīdzības nepieciešamību šo Noteikumu 7.2.1.punktā paredzētajā kārtībā, mēs, tomēr, pieliekot saprātīgas un samērīgas pūles, centīsimies rast iespēju pielāgoties Jūsu vajadzībām un sniegt Jums nepieciešamo palīdzību, lai Jūs varētu saņemt mūsu pakalpojumu. Iepriekš minētais nekādā mērā neierobežo mūsu tiesības atteikt Jūsu pārvadāšanu saskaņā ar šo Noteikumu 7.2.1.punktu.

7.2.3. Ja Jūs esat Pasažieris ar īpašām vajadzībām, mēs varam pieprasīt Jums ceļot kopā ar pavadoni gadījumā, ja, mūsu ieskatā, tas nepieciešams drošības apsvērumu dēļ vai arī Jūs nevarat patstāvīgi veikt evakuāciju no gaisa kuģa, vai arī neesat spējīgs uztvert drošības instrukcijas.

7.2.4. Ja esat Pasažieris ar īpašām vajadzībām, mēs esam tiesīgi Jums pieprasīt ierasties lidostā pietiekami savlaicīgi, lai mēs laicīgi varētu nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

7.2.5. Pirms aviopārvadājuma pakalpojuma izmantošanas Jums ir jābūt pārliecinātam, ka Jūsu veselības stāvoklis ir atbilstošs lidojuma veikšanai un pieļauj, ka Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Ja Jums ir zināms vai Jums ir pamats jebkādām aizdomām, ka Jūsu veselības stāvoklis nav atbilstošs lidojuma veikšanai un mūsu pakalpojumu izmantošanai, vai arī ka Jūsu veselības stāvoklis varētu pasliktināties mūsu pakalpojumu izmantošanas un normālas gaisa kuģa darbības laikā, piemēram, tādēļ, bet ne tikai, ka lidojuma laikā Jums ir vai var būt  nepieciešama īpaša medicīniskā aprūpe, kas nav vai var nebūt pieejama pirms lidojuma beigām, Jums nevajadzētu izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus un veikt lidojumu. Ja Jums pastāv vai rodas jebkādas šaubas par Jūsu veselības stāvokļa atbilstību mūsu pakalpojumu saņemšanai un lidojuma veikšanai, Jums ir pienākums konsultēties ar ārstu pirms lidojuma veikšanas. Ja Jums ir konstatēti veselības stāvokļa sarežģījumi, tomēr, saskaņā ar ārsta oficiālu atzinumu, Jums ir atļauts veikt lidojumu, ar nosacījumu, ka tiek ievērota noteikta piesardzība, tai skaitā, bet ne tikai, noteiktu zāļu lietošana, Jums ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu minēto nosacījumu ievērošanu pirms/pēc lidojuma vai lidojuma laikā.

7.2.6. Izsakot piekrišanu šiem Noteikumiem, Jums ir saistoši arī sadaļā "Pasažieriem ar īpašām vajadzībām” publicētie noteikumi.  

7.3. Bērni

7.3.1. Zīdainis drīkst ceļot tikai pieaugušā pavadībā un pieaugušajam jābūt vismaz 16 gadus vecam, lai pavadītu zīdaini. Viens pieaugušais var ceļot kopā tikai ar vienu zīdaini. Pērkot zīdaiņa biļeti, jārēķinās ar to, ka zīdainim nebūs atsevišķas sēdvietas.

7.3.2. Bērni jaunāki par 12 gadiem drīkst ceļot tikai pieaugušā pavadībā, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu vai vairāk, vai arī izmantojot pakalpojumu "Bērns bez pavadoņa" (lūdzu skatīt: Ceļošana ar bērniem), ja bērns ir sasniedzis 5 gadu vecumu. Internetā iespējams iegādāties tikai biļeti bērnam, kas ceļo kopā ar pavadoni.

8. punkts – Bagāža

8.1. Nereģistrētā bagāža

8.1.1. Bagāžai, kuru Jūs ņemat līdzi lidmašīnā, ir jāatbilst novietošanai zem Jums priekšā esošā sēdekļa vai slēgtajā bagāžas nodalījumā lidmašīnas salonā. Ja Jūsu bagāžu šādi novietot nav iespējams vai arī tās svars pārsniedz atļauto, vai arī kāda iemesla dēļ tā nav uzskatāma par drošu, šī bagāža ir jāpārvadā kā reģistrētā bagāža. Mēs esam noteikuši maksimālos izmērus un svaru bagāžai, kuru Jūs varat ņemt līdzi lidmašīnas salonā. Pēc pieprasījuma Jūs varat saņemt šo informāciju no mums vai mūsu autorizētajiem aģentiem. Šie noteikumi var atšķirties, ja lidojumu veic cits pārvadātājs. Informāciju par šiem noteikumiem Jūs pēc pieprasījuma varat saņemt no pārvadātāja, kurš veic lidojumu. Nepieciešamības gadījumā mēs Jums palīdzēsim saņemt šos noteikumus. Sīkāka informācija pieejama sadaļā Bagāža.

8.1.2. Priekšmetus, kas nav piemēroti pārvadāšanai kravas nodalījumā (piemēram, trauslus mūzikas instrumentus), un kuri neatbilst iepriekš 8.7.1. punktā minētajām prasībām, mēs pieņemam pārvadāšanai lidmašīnas salonā tikai tādā gadījumā, ja Jūs mūs esat iepriekš brīdinājuši un mēs esam devuši tam atļauju. Par šo pakalpojumu mēs varam pieprasīt papildus maksu. Sīkāka informācija pieejama sadaļā Bagāža.

8.2. Bagāžas bezmaksas pārvadāšana
Saskaņā ar Jūsu biļetes noteikumiem, kurus mēs vai mūsu autorizētie aģenti izsniedz pēc pieprasījuma, Jūs varat pārvadāt noteiktu bagāžas daudzumu bez maksas atkarībā no Jūsu biļetes veida.

8.3. Bagāža, par kuru jāpiemaksā

Jums būs jāpiemaksā par bagāžu, kura pārsniedz bez maksas pārvadāšanai atļauto bagāžas daudzumu. Izcenojumus varat saņemt no mums vai mūsu autorizētajiem aģentiem pēc pieprasījuma. Sīkāka informācija pieejama sadaļā Bagāža.

8.4. Priekšmeti, kurus nav atļauts pārvadāt kā bagāžu

8.4.1. Bagāžā nav atļauts pārvadāt:

8.4.1.1. priekšmetus, kuri varētu apdraudēt gaisa kuģi vai personas vai īpašumu, kas atrodas uz tā borta un kuri uzskaitīti Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajos noteikumos bīstamo preču drošai pārvadāšanai gaisa satiksmē, Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumos par bīstamu preču pārvadāšanu un mūsu noteikumos (plašāka informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma);

8.4.1.2. priekšmetus, kuru pārvadāšanu aizliedz spēkā esošā likumdošana, noteikumi un valsts, no kuras vai uz kuru tiek veikts lidojums, institūciju izdotie rīkojumi;

8.4.1.3. dzīvniekus, izņemot 8.9. punktā minētos gadījumus;

8.4.1.4. priekšmetus, kurus mēs pamatoti uzskatām par nepiemērotiem pārvadāšanai to bīstamības vai nedrošības dēļ, to svara, izmēra, formas vai īpašību dēļ, vai, kuri ir trausli vai gaistoši un, kuru pārvadāšanai jāņem vērā izmantotā gaisa kuģa tips. Informācija par priekšmetiem, kuri netiek pieņemti pārvadāšanai, ir pieejama pēc pieprasījuma.

8.4.2. Bagāžā aizliegts pārvadāt šaujamieročus un munīciju, kas nav paredzēta medībām vai sportam. Medībām vai sportam paredzētie šaujamieroči un munīcija ir jāpārvadā kā reģistrētā bagāža un tos nav atļauts pārvadāt lidmašīnas salonā. Par šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanu var tikt piemērota apkalpošanas maksa. Ja vēlaties pārvadāt šaujamieročus un munīciju mūsu lidojumos, Jums jāsaņem mūsu atļauja pirms reģistrācijas lidojumam. Pretējā gadījumā to pārvadāšana var tikt atteikta. Šaujamieročiem, kas tiek pārvadāti bagāžā, ir jābūt nepielādētiem un ar uzliktu drošības aizslēgu, un atbilstoši iepakotiem. Jums jābūt visiem šaujamieročiem un munīcijai nepieciešamajiem dokumentiem, citādi to pārvadāšana var tik atteikta. Šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanu nosaka Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (International Civil Aviation Organization - ICAO) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (International Air Transport Association - IATA) noteikumi atbilstoši 8.4.1.1. punktā minētajam.

8.4.3. Mēs varam pēc saviem ieskatiem pieņemt kā reģistrēto bagāžu tādus ieročus kā antīkie šaujamieroči, zobeni, naži un tamlīdzīgi priekšmeti, bet tos nav atļauts ienest lidmašīnas salonā.

8.4.4. Ja Jūs reģistrētajā bagāžā esat ievietojis trauslus, plīstošus priekšmetus, piemēram, brilles, stikla pudeles (piemēram, alkohola vai smaržu pudeli), traukus, pārtikas produktus, vielas, kuras bojājas vai lietas, kurām ir īpaša vērtība, piemēram, naudu, atslēgas, medikamentus, mākslas vai reliģiskus priekšmetus, vērtspapīrus vai citas vērtslietas, darījumu dokumentus,  vai paraugus, pases un citus personu apliecinošus dokumentus, dārglietas, dārgmetālus, pulksteņus, mūzikas instrumentus,  datorus, fotoaparātus, video kameras, mobilos telefonus vai citas elektroniskās/elektriskās ierīces un to aksesuārus, vai 8.4.1. un 8.4.2. punktā minētos priekšmetus, mēs neuzņemamies atbildību par to nozaudēšanu un/vai sabojāšanu un/vai citiem zaudējumiem.

8.5. Tiesības atteikt pārvadāšanu

8.5.1. Mēs varam atteikties pārvadāt kā Bagāžu jebkuru priekšmetu, kuru pamatoti uzskatām par nepiemērotu pārvadāšanai tā izmēra, formas, svara, satura, pazīmju, drošības vai operatīvas darbības, vai citu pasažieru ērtības dēļ. Informācija par nepiemērotiem priekšmetiem ir pieejama pēc pieprasījuma.

8.5.2. Mēs varam atteikties pieņemt Bagāžu Pārvadāšanai, ja mūsuprāt tā nav pienācīgi un droši iepakota atbilstošos konteineros. Informācija par mums nepieņemamu iepakojumu un konteineriem ir pieejama pēc pieprasījuma.

8.5.3. Mēs varam atteikties pārvadāt jebkuru rokas bagāžu, kas pārsniedz izmēra, svara un/vai daļu prasības un/vai neatbilst bagāžas pārvadāšanas instrukcijām, kas norādītas mūsu mājaslapā http://www.airbaltic.lv/public/bagazas_parvadasana.html un tiek laiku pa laikam papildinātas.

8.6. Tiesības pārmeklēt

Drošības apsvērumu dēļ mēs varam lūgt Jums atļauju pārmeklēt un pārbaudīt ar skeneri Jūs pašu un pārmeklēt, skanēt vai pārbaudīt ar rentgena stariem Jūsu bagāžu. Ja ar Jums nav iespējams sazināties, Jūsu bagāža var tikt pārmeklēta bez Jūsu klātbūtnes, lai pārliecinātos, vai Jums vai Jūsu bagāžā nav kāds no 8.4.1. punktā minētajiem priekšmetiem vai šaujamieroči, munīcija vai ieroči, kurus Jūs neesat mums uzrādījuši saskaņā ar 8.4.2. vai 8.4.3. punktu. Ja Jūs nevēlaties izpildīt šo lūgumu, mēs varam atteikties pārvadāt Jūs un Jūsu bagāžu. Gadījumā, ja šāda pārmeklēšana vai skanēšana nodara kaitējumu Jums, vai rentgena pārbaude vai skanēšana rada bojājumus Jūsu bagāžai, mēs neesam atbildīgi par šādu nodarījumu, ja vien tas nav noticis mūsu vainas vai nevērības dēļ.

8.7. Reģistrētā bagāža

8.7.1. Saņemot Jūsu bagāžu, kuru Jūs vēlaties reģistrēt, mēs uzņemamies uzraudzību pār to un izsniedzam identifikācijas birku par katru reģistrētās bagāžas vienību.

8.7.2. Uz reģistrētās bagāžas ir jābūt birkai ar Jūsu vārdu un citiem personas datiem.

8.7.3. Iespēju robežās reģistrētā bagāža tiks nogādāta ar to pašu lidmašīnu, ar kuru ceļojat Jūs, ja vien drošības vai operatīvu apsvērumu dēļ mēs nepieņemam lēmumu pārvadāt to ar citu reisu. Ja Jūsu reģistrētā bagāža tiek nogādāta ar nākamo lidojumu, saskaņā ar atsevišķu valstu likumdošanu Jums var tikt pieprasīts piedalīties muitas pārbaudē un samaksāt muitas nodevas.

8.7.4. Mums ir tiesības pārvadāt Jūsu reģistrēto bagāžu, kas pārsniedz Jūsu rezervācijā norādīto pieļaujamo bagāžas apjomu, ar vēlākiem lidojumiem bez papildus kompensācijas izmaksāšanas, ja vien mēs iepriekš neesam vienojušies citādi.

8.8. Reģistrētās bagāžas saņemšana un piegāde

8.8.1. Saskaņā ar 8.7.3. punktu Jums ir jāsaņem sava reģistrētā bagāža galapunktā vai apstāšanās vietā tiklīdz tas ir iespējams. Ja Jūsu reģistrētā bagāža netiek izņemta trīs (3) mēnešu laikā no brīža, kad to ir bijis iespējams saņemt, mēs varam no šīs bagāžas atbrīvoties, neuzņemoties pret Jums nekādas saistības.

8.8.2. Tikai bagāžas identifikācijas birkas uzrādītājam un/vai personai, kuru Jūs norādījāt (rakstiski un/vai mutiski) kā kontaktpersonu, ir tiesības saņemt reģistrēto bagāžu.

8.8.3. Ja persona, kura pieprasa reģistrēto bagāžu, nevar identificēt bagāžu pēc identifikācijas birkas, mēs piegādāsim bagāžu minētajai personai tikai tādā gadījumā, ja tā var pierādīt savas tiesības uz šo bagāžu.

8.9. Dzīvnieki

Ja mēs piekrītam pārvadāt Jūsu dzīvniekus, tas tiks darīts saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

8.9.1. Jums ir jānodrošina, lai dzīvnieki, piemēram, suņi, kaķi, mājputni vai citi mājdzīvnieki tiktu ievietoti atbilstošos krātiņos, un lai tiem būtu derīgas veselības un vakcinācijas apliecības, ievešanas atļaujas un citi dokumenti, kurus pieprasa valstis, kurās tie tiek ievesti, vai caur kurām tie tiek pārvadāti tranzītā, pretējā gadījumā tie netiks pieņemti pārvadāšanai. Uz minēto pārvadāšanu var attiekties mūsu īpašie nosacījumi, kurus Jūs varat saņemt pēc pieprasījuma. Sīkāka informācija ir pieejama mūsu mājaslapā, sadaļā Dzīvnieku pārvadāšana.

8.9.2. Ja dzīvnieks tiek pieņemts kā bagāža, kopā ar krātiņu un barību, tas netiek iekļauts par brīvu pārvadājamā bagāžas apjomā, bet veido papildus bagāžu, par kuru ir jāmaksā attiecīga cena.

8.9.3. Saskaņā ar mūsu noteikumiem, kurus Jūs varat saņemt pēc pieprasījuma, suņi - pavadoņi, kuri pavada pasažierus ar ierobežotām rīcības spējām,  kopā ar krātiņiem un barību, tiek pārvadāti bez maksas papildus parastajai atļautajai bezmaksas bagāžai.

8.9.4. Ja uz pārvadāšanu neattiecas Konvencijā ietvertie noteikumi par saistībām, mēs neuzņemamies atbildību par dzīvnieka, kuru mēs esam piekrituši pārvadāt, savainošanu, pazušanu, nozaudēšanu, saslimšanu vai nāvi, ja vien tas nav noticis mūsu neuzmanības dēļ.

8.9.5. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja kādam no šiem dzīvniekiem nav noformētas nepieciešamās izvešanas un ievešanas atļaujas, veselības un citi dokumenti, kas nepieciešami dzīvnieka ievešanai valstī vai izvešanai caur kādu valsti, štatu vai teritoriju, un personai, kura ved šo dzīvnieku, ir jāatlīdzina mums šajā sakarā uzliktās soda naudas vai radušās izmaksas, zaudējumi vai saistības.

9. punkts – Saraksti, aizkavēšanās, lidojumu atcelšana un reisu pārtraukšana, atteikta iekāpšana un lidojuma klases pazemināšana

9.1. Saraksti

9.1.1. Sarakstā norādītie lidojumu laiki var mainīties no to publicēšanas brīža līdz lidojuma faktiskajam datumam.

9.1.2. Pirms pasūtījuma pieņemšanas mēs vai mūsu autorizētie aģenti informēs Jūs par konkrētajā datumā paredzēto lidojuma laiku, un šis laiks tiks norādīts arī biļetē. Iespējams, ka pēc biļetes izsniegšanas mums var rasties nepieciešamība mainīt sarakstā paredzēto lidojuma laiku. Ja būsiet norādījuši savu kontaktinformāciju, mēs Jūs brīdināsim par šīm izmaiņām.

9.2. Lidojumu atcelšana un reisu pārtraukšana

9.2.1. Ja vien Konvencijā nav noteikts citādi, ja mēs atceļam lidojumu vai slēdzam reisu, uz kuru jums ir apstiprināta rezervācija un biļete, mēs piedāvājam:

9.2.1.1. bez papildus maksas pēc iespējas ātrākā saprātīgā laikā Jūs nogādāt līdz Jūsu apstiprinājumā/maršruta lapā/čekā norādītajam galamērķim ar citu mūsu sarakstā plānoto reisu vai citiem transporta veidiem, ko mēs norādām, vai

9.2.1.2. ja jums vienā biļetē ir bijis savienotais lidojums ar citu aviosabiedrību, saprātīgā laika posmā nodrošināt jums lidojumu līdz galamērķim, kurš ir norādīts uz biļetes izmantojot mūsu kompānijai pieejamos risinājumus bez papildus maksas.

9.2.2. Ja jums netiek savlaicīgi paziņots par atceltu lidojumu vai reisa pārtraukšanu, kuru nav izraisījuši Ārkārtas Apstākļi, no kuriem mēs nebūtu varējuši izvairīties gadījumā, ja tiktu veikti visi saprātīgie pasākumi, lai tos novērstu, jums pienākas atlīdzība saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

9.2.3. Atceļot lidojumu vai pārtraucot reisa izpildi, ja vien Konvencijā vai atbilstošajos noteikumos nav noteikts citādi, iespējas, kuras ir paskaidrotas punktos 9.2.1.1. un 9.2.1.2. ir vienīgās jums pieejamās un mums nebūs vairāk nekādu saistību attiecībā pret jums.

9.3. Ilgstoša aizkavēšanās

9.3.1. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu ilgu jūsu un jūsu bagāžas pārvadāšanas aizkavēšanos. Tomēr, ja notiks aizkavēšanās, atkarībā no tās ilguma un lidojuma attāluma, mēs nodrošināsim jums palīdzību saprātīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, ņemot vērā, ka šādas palīdzības sniegšana neradīs tālāku reisa aizkavēšanos.

9.3.2. Ja jūsu reisa izlidošana tiks izmainīta par vairāk nekā 5 stundām no plānotā izlidošanas laika, jūs četrpadsmit (14) dienu laikā varēsiet pārcelt lidojumu uz tiem pašiem reisiem, kuri norādīti uz biļetes, ja ir pieejamas brīvas vietas, vai atteikties no lidojuma un saņemt neizmantotās biļetes vērtības atlīdzinājumu.

9.4. Atteikta iekāpšana un lidojuma klases pazemināšana

9.4.1. Balstoties uz pieredzi, kura rāda, ka noteikts skaits pasažieru neierodas uz reisu, uz kuru tiem ir rezervētas biļetes, lai nodrošinātu vietas pēc iespējas vairāk pasažieriem, mēs varam apstiprināt lielāku vietu skaitu, nekā to atļauj gaisa kuģa ietilpība (bieži vien saukta par “pieļaujamā vietu skaita pārsniegšanu”). Mēs un arī lielākā daļa citu aviosabiedrību piemēro kompensācijas shēmas pasažieriem, kuriem ir apstiprinātas vietu rezervācijas un kuriem nepamatoti tiek atteikta iekāpšana vietu trūkuma dēļ. Mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu vietas, uz kurām ir apstiprināta rezervācija. Izvēloties pasažierus pārreģistrēšanai uz citu reisu vai lidojuma klases pazemināšanai, ņemot vērā attiecīgās lidostas drošības un/vai darbības apsvērumus, mēs vispirms meklējam brīvprātīgos, kuri būtu gatavi atteikties no lidojuma ar konkrēto reisu vai piekrīt lidojuma klases pazemināšanai.

9.4.2. Ja mēs nevaram nodrošināt iepriekš apstiprināto vietu, mēs šiem pasažieriem izmaksājam kompensāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un mūsu atteiktas iekāpšanas un lidojuma klases pazemināšanas kompensēšanas noteikumiem.

9.4.3. Papildus kompensācijai par atteiktu iekāpšanu, mēs segsim arī pamatotās izmaksas par ēdināšanu un naktsmītni līdz nākamajai iespējamajai izlidošanai.

9.5. Piespiedu nosēšanās

Ja kādu iemeslu, kas ir ārpus mūsu kontroles, dēļ gaisa kuģis nevar nosēsties sākotnēji plānotajā lidostā un tas tiek novirzīts uz citu lidostu, un ja gaisa kuģis pēc tam neturpina lidojumu uz sākotnēji plānoto lidostu, tiek uzskatīts, ka lidojums ir izpildīts. Tādā gadījumā mēs bez papildus maksas noorganizēsim vai norādīsim citus transportēšanas veidus, kas ietver mūsu pašu pārvadājumu vai citus transportēšanas veidus atbilstoši mūsu norādēm, kas Jūs nogādās sākotnēji plānotajā galamērķī kā norādīts Jūsu biļetē. Mēs neuzņemsimies atbildību par papildus izdevumiem, kas radīsies, ja pasažieris neizmantos mūsu piedāvāto alternatīvu nokļūšanai galamērķī.

10. punkts – Izdevumu atlīdzināšana

10.1. Persona, kurai tiek atlīdzināti izdevumi

10.1.1. Mēs atlīdzinām biļetes vai tās neizmantotās daļas cenu atbilstoši spēkā esošajiem braukšanas maksas noteikumiem vai tarifiem. Mēs esam tiesīgi atlīdzināt izmaksas personai, kas ir norādīta biļetē, vai personai, kas ir apmaksājusi biļeti, ja tiks iesniegti pietiekami pierādījumi par šādas apmaksas veikšanu un rakstisks apstiprinājums no biļetē norādītās personas.

10.2. Kas izmaksā atlīdzību
Biļetes vērtību atlīdzina vienīgi pārvadātājs, kas sākotnēji ir izdevis biļeti, vai tā autorizētie aģenti.

10.3. Tiesības atteikties izmaksāt atlīdzību

10.3.1. Mēs varam atteikties izmaksāt atlīdzību, ja pieteikums iesniegts pēc biļetes derīguma termiņa izbeigšanās (informācija par biļetes derīguma termiņu ir pieejama pēc pieprasījuma).

10.3.2. Mēs varam atteikties atlīdzināt maksu par biļeti, ja tas ir pretrunā ar biļetes noteikumiem vai tarifu.

10.4. Valūta

Visas atlīdzības tiek izmaksātas saskaņā ar tās valsts likumdošanu, noteikumiem vai rīkojumiem, kurā biļete ir iegādāta, un tās valsts likumiem un noteikumiem, kurā tiek izmaksāta atlīdzība. Saskaņā ar iepriekš minēto nosacījumu atlīdzība parasti tiek izmaksāta tādā pašā veidā un tajā pašā valūtā, kādā tā tikusi iegādāta, bet pēc mūsu ieskatiem var tikt izmaksāta arī citā valūtā. Piemēram, ja Jūs esat veicis maksājumu ar karti EUR valūtā, mēs veiksim atmaksu EUR valūtā uz Jūsu maksājumu kartes kontu.

11. punkts – Uzvedība lidmašīnā

11.1. Vispārējie noteikumi

Ja mums ir pamats uzskatīt, ka Jūsu uzvedība apdraud lidmašīnu vai kādu personu vai īpašumu, kas tajā atrodas, vai traucē apkalpei veikt tās pienākumus vai neatbilst apkalpes norādījumiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar norādījumiem attiecībā uz smēķēšanu, alkohola vai narkotiku lietošanu, vai rada neērtības, zaudējumus vai traumas pārējiem pasažieriem vai apkalpei, mēs varam pēc saviem ieskatiem pieņemt nepieciešamos mērus, to skaitā izolāciju, lai novērstu šādu uzvedību. Jums jebkurā brīdī var atteikt turpmāku ceļojumu, un pret Jums var tikt izvirzīta apsūdzība par lidmašīnā izdarītajiem pārkāpumiem.

11.2. Elektroniskās ierīces

Drošības apsvērumu dēļ mēs varam aizliegt vai ierobežot elektronisko ierīču lietošanu lidmašīnā, to skaitā, bet neaprobežojoties ar mobilajiem telefoniem, portatīvajiem datoriem, pārnēsājamajiem magnetofoniem, portatīvajiem radioaparātiem, kompaktdisku atskaņotājiem, elektroniskajām spēlēm vai pārraides ierīcēm, to skaitā radio vadāmām rotaļlietām un rācijām. Dzirdes aparātu un elektronisko sirds stimulatoru lietošana ir atļauta. Ja Jūs lietosiet mobilo tālruni, atrodoties uz mūsu īpašumā vai valdījumā esoša gaisa kuģa, Jums būs jāmaksā mums soda nauda EUR 711.44 apmērā.

11.3. Smēķēšana

Mūsu valdījumā vai īpašumā esošajā lidmašīnās ir kategoriski aizliegts smēķēt. Ja Jūs, atrodoties uz mūsu īpašumā vai valdījumā esoša gaisa kuģa, smēķējat, tad Jums ir jāmaksā mums soda nauda EUR 711.44 apmērā.

11.4. Alkohola lietošana

Mūsu valdījumā vai īpašumā esošajā lidmašīnā ir kategoriski aizliegts lietot alkoholu, ja vien tas nav nopirkts lidojuma laikā no mums, ko apliecina pirkuma čeks. Par tāda alkohola lietošanu, atrodoties uz mūsu īpašumā vai valdījumā esoša gaisa kuģa, kas nav iegādāts no mums, ko apliecina pirkuma čeks, Jums ir jāmaksā mums soda nauda EUR 711.44 apmērā.

12. punkts – Vienošanās par papildus pakalpojumiem

12.1. Kompleksie tūrisma pakalpojumi

12.1.1. Iegādājoties Komplekso tūrisma pakalpojumu, Jūs ar mums slēdzat līgumu. Papildus šiem Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumiem uz šo līgumu attiecas Kompleksā tūrisma pakalpojuma noteikumi, noteikumi, kuri Jums tiek parādīti, veicot pasūtījumu un attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumi, piemēram, viesnīcas vai auto nomas noteikumi.

12.1.2. Ja Jūs vēlaties izmaiņas Jūsu pasūtītajā Kompleksajā tūrisma pakalpojumā vai vēlaties atcelt savu Komplekso tūrisma pakalpojumu, Jums par to ir jāpaziņo mums. Izdarīt izmaiņas ne vienmēr var būt iespējams un tās ir spēkā tikai pēc mūsu apstiprinājuma. Maksa un līgumsods par izmaiņām vai atcelšanu, kā arī datums, līdz kuram ir iespējams veikt kompleksā tūrisma pakalpojuma atcelšanu, tiks Jums norādīts, veicot pasūtījumu.

12.1.3. Pasūtījuma izdarīšanas brīdī no Jūsu kredītkartes vai debetkartes tiks noskaitīta pilna maksa par Komplekso tūrisma pakalpojumu. Līgums ar Jums tiek noslēgts brīdī, kad Jūs esat samaksājis maksu par Komplekso tūrisma pakalpojumu un kad Jūs esat saņēmis apliecinājumu no mums par Jūsu pasūtījuma akceptu.

12.1.4. Mūsu reģistrācijas numurs tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē ir 2223.

12.2. Citi pakalpojumi

Ja mēs noslēdzam vienošanos ar kādu trešo personu par jebkuru citu pakalpojumu sniegšanu Jums, kas nav gaisa pārvadājumi, vai arī, ja mēs izsniedzam biļeti vai ceļazīmi transporta pakalpojumiem (izņemot gaisa pārvadājumus), kurus sniedz kāda trešā persona, piemēram, viesnīcu rezervēšanas un automašīnu īres pakalpojumiem, un šie pakalpojumi nav daļa no Kompleksā tūrisma pakalpojuma, šādā gadījumā mēs rīkojamies vienīgi kā Jūsu aģents. Šādā gadījumā ir spēkā pakalpojuma sniedzēja - trešās personas noteikumi. Mēs neesam atbildīgi par šiem pakalpojumiem, nedz arī par darbībām vai bezdarbību šo papildu pakalpojumu sniegšanā vai nespēju nodrošināt minētos papildu pakalpojumus, izņemot atbildību par mūsu pieļauto nolaidību, vienojoties par minētajiem pakalpojumiem, izņemot atbildību par mūsu pieļauto nolaidību, vienojoties par minētajiem pakalpojumiem, un atbildību par to izmantošanu nosaka un ierobežo 15.punktā minētie nosacījumi.

13. punkts – Administratīvās formalitātes

13.1. Vispārējie noteikumi

13.1.1. Jūs esat atbildīgi par visu nepieciešamo ceļojuma dokumentu un vīzu saņemšanu un par visu likumu, noteikumu, rīkojumu, ceļošanas un citu prasību ievērošanu valstīs, no kurām Jūs izlidojat, kurās ielidojat un caur kurām ceļojat tranzītā.

13.1.2. Mēs neuzņemamies atbildību par sekām, kas var rasties pasažieriem sakarā ar šo dokumentu un vīzu neesamību vai minēto likumu, noteikumu, rīkojumu, prasību vai norādījumu neievērošanu. Mēs neesam atbildīgi par mūsu autorizēto aģentu vai darbinieku sniegto mutisko vai rakstisko informāciju vai palīdzību Jums vai citiem pasažieriem par nepieciešamo ceļošanas dokumentu vai vīzu saņemšanu, vai šo jautājumu regulējošo likumu, regulu, direktīvu, noteikumu vai prasību ievērošanu.

13.2. Dokumenti ceļojumam

Pirms ceļojuma Jums ir jāuzrāda visi attiecīgo valstu likumdošanā, noteikumos, rīkojumos vai citās prasībās noteiktie izbraukšanas, ieceļošanas, veselības un citi dokumenti, un jāļauj mums izgatavot un paturēt to kopijas. Mēs paturam sev tiesības atteikt pārvadāšanu, ja Jūs neesat izpildījuši šīs prasības, vai arī, ja Jūsu ceļojuma dokumenti nav kārtībā.

13.3. Atteikums iebraukšanai valstī

Ja Jums tiek liegta iebraukšana kādā valstī, Jūsu pienākums ir apmaksāt attiecīgās valsts valdības mums uzliktos sodus un citus maksājumus un segt transporta izmaksas, kas saistītas ar Jūsu nogādāšanu no šīs valsts. Biļetes cena par braucienu līdz vietai, kur saņemts atteikums vai liegta iebraukšana valstī netiek atgriezta.

13.4. Pasažieru atbildība par soda naudas samaksu, aizturēšanas un tamlīdzīgām izmaksām

Ja mums tiek pieprasīts samaksāt soda naudas vai segt izmaksas sakarā ar to, ka Jūs neesat ievērojuši attiecīgo valstu likumu, noteikumu, rīkojumu vai citu ceļojuma nosacījumu prasības vai neesat uzrādījuši nepieciešamos dokumentus, pēc mūsu pieprasījuma Jums ir jāatmaksā jebkuri šāda veida izdevumi, ja vien tie nav radušies mūsu nolaidības dēļ. Šo izdevumu segšanai mēs varam izmantot jebkuru Jūsu biļetē ietverto neizmantoto pārvadājuma vērtību vai jebkurus Jūsu līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā.

13.5. Muitas pārbaude

Ja tas tiek pieprasīts, Jums ir jāpiedalās muitas vai valdības ierēdņu veiktajā Jūsu bagāžas pārbaudē. Mēs neesam atbildīgi par Jums radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu šīs pārbaudes laikā vai sakarā ar Jūsu nepakļaušanos šai prasībai.

13.6. Drošības pārbaude

Jums ir jāpakļaujas jebkurai valdības vai lidostas ierēdņu, pārvadātāju vai mūsu veiktajai drošības pārbaudei.

14. punkts – Vairāki pārvadātāji

Konvencijas izpratnē pārvadājumi, kurus veicam mēs un citi pārvadātāji vienas vai savienojošu biļešu ietvaros ir uzskatāmi par vienu lidojumu, tomēr pievērsiet uzmanību 15.1.2.(b) punktam.

15. punkts – Atbildība

15.1. Vispārējie noteikumi

Mūsu un jebkura cita Jūsu ceļojumā iesaistītā pārvadātāja atbildību noteiks faktiskā pārvadātāja pārvadāšanas noteikumi.

Ja mēs izrakstām biļeti lidojumam, kuru veic cits pārvadātājs, mēs to darām tikai kā šī pārvadātāja aģents un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šo lidojumu.

Mūsu atbildības nosacījumi ir sekojoši:

15.1.1. ja vien šajos noteikumos nav paredzēts citādi, uz šeit minētajiem pārvadājumiem attiecas Konvencijā paredzētie nosacījumi par atbildību, pat ja šie pārvadājumi nav starptautiski pārvadājumi, attiecībā uz kuriem Konvencija ir obligāta.

15.1.2.(a) Jebkuru mūsu atbildību par bojājumiem mazina nolaidība no Jūsu puses, kura atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ir izraisījusi vai veicinājusi to rašanos.

15.1.2.(b) Mēs esam atbildīgi tikai par bojājumiem, kas radušies pārvadājuma laikā mūsu lidojuma segmentos. Ja mēs izsniedzam biļeti vai reģistrējam bagāžu pārvadāšanai ar citu pārvadātāju, mēs to darām tikai kā šī pārvadātāja aģents.

15.1.2.(c) Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, kas radies sakarā ar to, ka mēs esam ievērojuši spēkā esošo likumdošanu vai valdības likumus un noteikumus, vai sakarā ar to, ka tos neesat ievērojuši Jūs.

15.1.2.(d) Mēs nesam atbildību pret Jums tikai par pierādītajiem kompensējamiem zaudējumiem, kurus var atlīdzināt un izdevumiem saskaņā ar Konvenciju.

15.1.2.(e) Mēs neesam atbildīgi par jebkuru slimību, savainojumu vai nespēju, kā arī nāvi, kas attiecināma uz Jūsu vecumu, garīgo vai fizisko stāvokli, nedz arī par šāda stāvokļa pasliktināšanos.

15.1.2.(f) Mūsu atbildība ir atkarīga no Jūsu iespējas uzrādīt attiecīgu dokumentāciju noteiktā termiņā, tai skaitā, atbilstošos gadījumos ar dokumentu apstiprinātu pierādījumu pirkumam, kurā ir norādīts datums un pirkuma cena. Ja būsim atbildīgi par bagāžu, var tikt ieturēts tās nolietojums.

15.1.2.(g) Līgums par pārvadāšanu, tai skaitā arī šie Pārvadāšanas noteikumi un izņēmumi un atbildības ierobežojumi attiecas uz mūsu autorizētajiem aģentiem, apkalpojošo personālu, darbiniekiem un pārstāvjiem tādā pašā mērā, kādā tie attiecas uz mums. Kopējā no mums un iepriekš minētajiem autorizētajiem aģentiem, apkalpojošā personāla, darbiniekiem un pārstāvjiem atgūstamā summa nedrīkst pārsniegt mūsu atbildības apjomu, ja tāda ir.

15.1.2.(h) Neviens no šajos Pārvadāšanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem neatsauc nevienu no Konvencijā vai spēkā esošajā likumdošanā paredzētajiem mūsu atbildības izņēmumiem vai ierobežojumiem, ja nav īpaši noteikts citādi.

15.2. Bagāža

15.2.1. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies nereģistrētajai bagāžai, ja vien tas nav noticis mūsu nolaidības dēļ.

15.2.2. Izņemot gadījumus, kad bojājumi radušies ļaunprātīgas rīcības vai bezdarbības rezultātā, vai arī paviršības dēļ, un, apzinoties, ka tās rezultātā varētu rasties bojājumi, mūsu atbildība reģistrētās bagāžas bojājumu gadījumā ir ierobežota ar SDR 1131 katram pasažierim.

15.2.3. Ja jūsu reģistrētās bagāžas vērtība pārsniedz mūsu maksimālo atbildību, Jums pirms lidojuma ir jānodrošina reģistrētās bagāžas pilna apdrošināšana.

15.2.4. Ja vien tas nav noticis mūsu nolaidības dēļ, mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kurus ir nodarījusi Jūsu bagāža, un Jums ir jāuzņemas atbildība par bojājumiem, kurus Jūsu bagāža ir nodarījusi citām personām vai citu personu, tai skaitā arī mūsu, īpašumam.

15.2.5. Mēs neuzņemamies atbildību par 8.4.4. punktā minēto priekšmetu pazušanu, iznīcināšanu, aizkavēšanos vai to bojājumiem.

15.2.6. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kosmētiskiem un/vai virspusējiem bojājumiem, kuri radīti bagāžai standarta pielietojumā pārvadāšanas procesā.

15.2.7. Reģistrētās bagāžas piegādes aizkavēšanās vai pazušanas gadījumā Jūsu pienākums ir sadarboties ar mums bagāžas meklēšanā un piegādē, tai skaitā, bet ne tikai savlaicīgi iesniedzot mums detalizētu informāciju par aizkavējušās bagāžas saturu. Mēs esam tiesīgi ņemt vērā Jūsu nesadarbošanos, lemjot par Jums pienākošās kompensācijas saskaņā ar Monreālas konvenciju apmēru. 

15.3. Kaitējums personai u.c.

15.3.1. Mūsu atbildībai pasažieru nāves vai ievainojuma gadījumā netiks uzlikti nekādi likumā noteiktie finansiālie ierobežojumi.

15.3.2. Ja mēs varēsim pierādīt, ka pasažieru nāvi vai ievainojumus nav izraisījusi mūsu kompānijas vai darbinieku, vai aģentu neizdarība, vai cita nelikumīga darbība, vai nolaidība; vai šie kaitējumi radušies vienīgi trešās puses neizdarības vai citas nelikumīgas darbības, vai nolaidības dēļ, mūsu atbildība nebūs lielāka kā SDR 113100 par katru personu.

15.3.3. Šeit minētie punkti 15.3.1. un 15.3.2 neattiecas uz prasībām, kuras iesniedz aizstāvošās sabiedriskās sociālās apdrošināšanas vai tamlīdzīgās iestādes. Mēs izmaksāsim Jums vai Jūsu apgādājamiem atgūstamo zaudējumu kompensāciju papildus tiem maksājumiem, kurus saņemsiet no jebkuras sabiedriskās sociālās apdrošināšanas vai tamlīdzīgas iestādes.

15.3.4. Nekas no šajos noteikumos minētā nevar ietekmēt mūsu tiesības attiecībā uz jebkurām prasībām, kuras izvirza kāda persona, kādas personas vārdā vai attiecībā uz kādu personu, kura apzināti izraisījusi kaitējumu, kura rezultātā iestājusies Jūsu nāve, gūts ievainojums vai cita veida ķermeņa trauma.

15.3.5. Proporcionāli piedzīvotajiem zaudējumiem, mēs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienas pēc tam, kad tiks noskaidrota īstās personas identitāte, kurai ir tiesības saņemt kompensāciju, izmaksāsim tik lielu avansu, kāds varētu būt nepieciešams tūlītējo izdevumu segšanai.

Nenoliedzot augstāk minēto nāves gadījumā, avansa izmaksa par katru pasažieri nebūs mazāka par SDR 16000.

Avansa izmaksa neliecinās par atbildības atzīšanu un var tikt uzskatīts kā maksājums saskaņā ar mūsu atbildību, kurš nav jāatgriež, izņemot:

(i) gadījumus, kad mēs pierādīsim, ka kaitējumu radījusi vai veicinājusi ievainotā vai saslimušā pasažiera nolaidība, vai

(ii) gadījumos, kad vēlāk tiek pierādīts, ka persona, kura ir saņēmusi avansa maksājumu ir izraisījusi vai ar savu nolaidību veicinājusi kaitējumu, vai arī nav bijusi tiesīga saņemt kompensāciju.

15.3.6. Mūsu atbildības apdrošināšanas garantija ir līdz SDR 113100 par katru pasažieri.

16. punkts – Grozījumi

Mūsu autorizētajiem aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem, pārstāvjiem vai darbiniekiem nav tiesību mainīt, grozīt vai atsaukt jebkuru šo noteikumu punktu.

17. punkts – Laika ierobežojumi prasību pieteikšanai un lietu ierosināšanai

17.1. Prasību pieteikšana

Ja bagāžas identifikācijas birkas uzrādītājs ir bez pretenzijām pieņēmis reģistrēto bagāžu, tas ir pietiekams pierādījums tam, ka reģistrētā bagāža ir piegādāta labā stāvoklī un atbilstoši pārvadāšanas noteikumiem, ja vien Jūs nepierādāt pretējo.

Ja Jūs vēlaties pieteikt prasību vai ierosināt lietu par reģistrētajai bagāžai nodarītajiem bojājumiem, Jums mūs ir par to jābrīdina, tiklīdz konstatējat bojājumu, bet vēlākais septiņu (7) dienu laikā pēc reģistrētās bagāžas saņemšanas. Ja Jūs vēlaties pieteikt prasību vai ierosināt lietu par reģistrētās bagāžas aizkavēšanos, Jums mūs par to ir jābrīdina divdesmit vienas (21) dienas laikā pēc bagāžas nonākšanas Jūsu rīcībā. Par jebkādu reģistrētās bagāžas pazušanu ir jāziņo pārvadātājam uzreiz pēc lidojuma. Jebkādi novēloti pieteikumi netiks pieņemti. Tāpat par atsevišķu priekšmetu pazušanu no reģistrētās bagāžas ir jāziņo pārvadātājam, uzreiz pēc lidojuma. Jebkādi novēloti pieteikumi netiks pieņemti. Katrs šāds paziņojums ir jāiesniedz rakstiski.

17.2. Ierobežojumi lietu ierosināšanai

Jebkuras tiesības uz zaudējumu atlīdzību zūd, ja lieta nav ierosināta divu gadu laikā pēc ierašanās galapunktā, vai pēc datuma, kad lidmašīnai pēc saraksta bija jāierodas galapunktā, vai pēc datuma, kad pārvadāšana tika pārtraukta. Ierobežojuma perioda aprēķināšanas metodi nosaka tās tiesas likumdošana, kurā tiek izskatīta lieta.

18. punkts – Citi nosacījumi

18.1. Jūsu un Jūsu bagāžas pārvadāšana tiek veikta saskaņā arī ar citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kuri uz mums attiecas, vai kurus mēs esam pieņēmuši saistībā ar lidojumu drošību, precizitāti un pasažieru ērtībām. Šie normatīvie akti un noteikumi ar tajos izdarītajām izmaiņām ir būtiski svarīgi. Cita starpā tie attiecas uz Personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanu, ierobežojumiem, kas saistīti ar elektronisko ierīču un priekšmetu lietošanu, noteiktu bīstamu priekšmetu transportēšanu un alkoholisku dzērienu un tabakas izstrādājumu lietošanu lidmašīnā.

18.2. Informāciju par normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas minēti Noteikumu 18.1.punktā, Jūs varat saņemt no mums pēc atsevišķa pieprasījuma.

18.3. Jums kopā ar aviobiļeti vai atsevišķi no aviobiļetes iegādes, iegādājoties arī mūsu piedāvātos papildproduktus, tai skaitā, bet ne tikai, Ātro reģistrāciju, Maltīti lidojuma laikā, Laicīgas ielidošanas garantiju, Lidojuma maiņu bez maksas, Lidojuma atcelšanu slimības gadījumā, Sēdvietas rezervāciju, Ceļojuma apdrošināšanu, vai izmantojot Dalītā maksājuma iespēju, ir saistoši arī šo pakalpojumu speciālie izmantošanas noteikumi.

18.4. Piekrītot šiem Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumiem, Jūs reizē izsakāt piekrišanu arī mūsu Privātuma politikai.

19. punkts – Interpretācija

Pārvadāšanas noteikumu punktu nosaukumi ir doti tikai ērtības labad un nav izmantojami teksta interpretācijai.

20.punkts - Strīdu risināšanas kārtība

Šim līgumam piemērojams Latvijas likums. Strīdi, kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, izšķirami Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

 

Ņemiet vērā!

Dotās cenas un informācija atsauc jebkuru iepriekš publicēto informāciju, un tā var tikt labota vai atsaukta pēc vienpusēja airBaltic lēmuma. Norādīto summu ekvivalents citā valūtā var atšķirties valūtas svārstību un piemērotā kursa dēļ.Bankas piemēro savus valūtas konvertācijas kursus un komisijas, tāpēc kopsumma var atšķirties no tās, kas publicēta mājas lapā.

Tooltip_anchor Window_close